ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-view-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น view, *view*,

-view- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It might be difficult in view of our policy towards his people.ยากที่จะทำสำเร็จ ที่จะกู้เงิน เอฟสติน เขาเป็นยิว
This way, I shall have a view of the mountains.ทางนี้ ผมจะเห็นทิวทัศน์ของภูเขา
And this, a view through the glass ceiling.และนี่ ทิวทัศน์ผ่านกระจกฝ่าเพดาน
Well, I'd... I'd concentrate on the view instead, if I were you. Much more worthwhile.ถ้าผมเป็นคุณ ผมจะเน้นไปที่วิวทิวทัศน์ น่าจะเหมาะกว่า
Of course, there's no view of the sea from here.ที่นี่ไม่มีวิวเห็นทะเล
The only good view of the sea is from the west wing.วิวทะเลที่สวยมีเพียงที่ปีกตะวันตก
I have a point of view and I think it speaks for many of the people here.ฉันมีความคิดเห็น เเละหลายคนที่นี่ก็คงคิดเหมือนฉัน
If you will excuse me, Your Excellency it is our view that matters have gone beyond legislation.ขอโทษด้วยนะครับ พณ. ท่าน เราเห็นว่ามันเกินกว่า เรื่องของกฎหมายแล้ว
Especially in view of what I'm about to say.โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมอง ของสิ่งที่ฉันจะพูด
This is a really telling view of that world.นี่คือสิ่งที่โลกนี้เป็น
What are your plans for this site, in view of what's happened?- แผนผมยังคงเหมือนเดิม
To the golf course. There's a pretty view from the first tee.ไปสนามกอล์ฟ มีวิวสวย ๆ ตั้งแต่ต้นไม้ต้นแรกเลย

-view- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
论调[lùn diào, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄠˋ, 论调 / 論調] argument; view (sometimes derogatory)
基于[jī yú, ㄐㄧ ㄩˊ, 基于 / 基於] because of; on the basis of; in view of; on account of
外观[wài guān, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄢ, 外观 / 外觀] exterior appearance; to view sth from the outside; exterior condition
民以食为天[mín yǐ shí wéi tiān, ㄇㄧㄣˊ ㄧˇ ㄕˊ ㄨㄟˊ ㄊㄧㄢ, 民以食为天 / 民以食為天] Food is the God of the people. (成语 saw); People view food as the primary need.; Food first, ethical niceties second
眼底[yǎn dǐ, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ, 眼底] fundus of the eye (containing the choroid, retina, optic nerve etc); inside the eye; right in front of one's eyes; in full view as a panorama
刘姥姥进大观园[Liú lǎo lao jìn Dà guān yuán, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 刘姥姥进大观园 / 劉姥姥進大觀園] Granny Liu visits the Grand View gardens; (of a simple person) to be overwhelmed by new experiences and luxurious surroundings
吕氏春秋[Lǚ shì chūn qiū, ㄌㄩˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 吕氏春秋 / 呂氏春秋] Mr Lü's Annals, a historical miscellany from the point of view of Qin kingdom politician Lü Buwei 呂不韋|吕不韦
敌视[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, 敌视 / 敵視] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against
眼底下[yǎn dǐ xia, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ ㄒㄧㄚ˙, 眼底下] in front of one's eyes; in full view as a panorama; right now
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, 作为 / 作為] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be
望文生义[wàng wén shēng yì, ㄨㄤˋ ㄨㄣˊ ㄕㄥ ㄧˋ, 望文生义 / 望文生義] lit. view a text and interpret (成语 saw); to interpret word-by-word without understanding the meaning; a far-fetched interpretation
荣辱观[róng rǔ guān, ㄖㄨㄥˊ ㄖㄨˇ ㄍㄨㄢ, 荣辱观 / 榮辱觀] view of honor and disgrace
面面观[miàn miàn guān, ㄇㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ, 面面观 / 面面觀] view from every aspect

-view- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view
カウンターキッチン[, kaunta-kicchin] (n) kitchen with a small counter for eating, usu. allowing a view into the living and dining rooms (wasei
からすると[, karasuruto] (n) judging from; on the basis of; from the point of view of
にして置く[にしておく, nishiteoku] (exp,v5k) (uk) (See にする・1,にする・2,にする・3,にする・4) to leave as; to view as; to maintain the status quo
に照らして[にてらして, niterashite] (exp) in comparison with; when compared with; according to; in light of; in view of
ビュー上方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎベクトル, byu-jouhoukouteigi bekutoru] (n) {comp} view up vector
ビュー写像変換行列[ビューしゃぞうへんかんぎょうれつ, byu-shazouhenkangyouretsu] (n) {comp} view mapping matrix
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] (n) {comp} view reference coordinates
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] (n) {comp} view transformation input priority
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] (n) {comp} view plane normal
ビュー方向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] (n) {comp} view orientation matrix
ビュー立体[ビューりったい, byu-rittai] (n) {comp} view volume
ポイントオブビュー[, pointoobubyu-] (n) point of view
ポジショントーク[, pojishonto-ku] (n) opinion expressed from someone's point of view (wasei
一望;一眸[いちぼう, ichibou] (n,vs) one sweep (of the eye); an unbroken view
一望千里[いちぼうせんり, ichibousenri] (n) sweeping view of the eye; boundless expanse
一面観[いちめんかん, ichimenkan] (n) one-sided view
下瞰[かかん, kakan] (n,vs) looking down on; getting a bird's-eye view
人生論[じんせいろん, jinseiron] (n) one's world view; one's view of life; essay on life
俯瞰[ふかん, fukan] (n,vs) overlooking; looking down at; having an overhead view; having a bird's-eye view; having a high-angle view
俯瞰図[ふかんず, fukanzu] (n) (See 鳥瞰図) bird's-eye view
偏った考え[かたよったかんがえ, katayottakangae] (n) prejudice; partial (one-sided) view
全景[ぜんけい, zenkei] (n) panoramic view; bird's-eye view
前景[ぜんけい, zenkei] (n) foreground; front view
勝景[しょうけい, shoukei] (n) scenic view
化学上[かがくじょう, kagakujou] (n) from the chemical point of view
厭世観[えんせいかん, enseikan] (n) pessimistic view of life; pessimism
史観[しかん, shikan] (n,suf) historical view; view of history (from a given point of view)
外人の目から見ると[がいじんのめからみると, gaijinnomekaramiruto] (exp) from a foreigners point of view
客観視[きゃっかんし, kyakkanshi] (n,vs) objective point of view
対立意見[たいりついけん, tairitsuiken] (n) conflicting (opposite, contrasting) opinion; antagonistic view
展望絶佳[てんぼうぜっか, tenbouzekka] (n,adj-na) scenic beauty; magnificent (spectacular) view
性悪説[せいあくせつ, seiakusetsu] (n) the view of human nature as fundamentally depraved
断面図[だんめんず, danmenzu] (n) cross-section view
最大表示[さいだいひょうじ, saidaihyouji] (n) {comp} full screen; maximum display; maximized view
望む[のぞむ, nozomu] (v5m,vt) (1) to desire; (2) to wish for; to expect; (3) to see; to command (a view of); (P)
水天彷彿;水天髣髴[すいてんほうふつ, suitenhoufutsu] (n) view in the distant offing where the sea and skyline cannot be distinguished
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
目障り;目ざわり[めざわり, mezawari] (adj-na,n) eyesore; unpleasant sight; obstructing a view
眺め回す[ながめまわす, nagamemawasu] (v5s,vt) to look around; to take a view of
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ビューウィンドウ[びゅーういんどう, byu-uindou] view window
ビュー上方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎべくとる, byu-jouhoukouteigibekutoru] view up vector
ビュー写像変換行列[ビューしゃぞうへんかんぎょうれつ, byu-shazouhenkangyouretsu] view mapping matrix
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates
ビュー基準点[ビューきじゅんてん, byu-kijunten] view reference point
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority
ビュー平面[ビューへいめん, byu-heimen] view plane
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal
ビュー指標[ビューしひょう, byu-shihyou] view index
ビュー方向変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] view orientation matrix
ビュー立体[ビューりったい, byu-rittai] view volume
ビュー表現[ビューひょうげん, byu-hyougen] view representation
モザイクビュー[もざいくびゅー, mozaikubyu-] Mosaic View
前景[ぜんけい, zenkei] foreground, front view
表示面[ひょうじめん, hyoujimen] display surface, view surface, presentation surface

-view- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อล่างฉ่าง[adv.] (alāngchāng) EN: openly ; in full view FR:
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct FR: abriter ; s'abriter ; protéger
ชม[v.] (chom) EN: look at ; view FR: regarder ; assister à
ด้านข้าง[n.] (dān khāng) EN: side view ; profile FR:
ดูโค้ด[v. exp.] (dū khōt) EN: view source FR: voir le texte source
เฝ้าดู[v. exp.] (fao dū) EN: observe ; look at ; watch ; keep an eye on ; monitor ; view FR: observer ; surveiller ; guetter ; surveiller de l'oeil
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng t) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably FR:
เห็นว่า[n. exp.] (hen wā) EN: consider ; have an opinion ; regard ; view ; see FR: considérer que ; avoir une opinion ; poser un regard
ห้องที่มองเห็นวิว[n. exp.] (hǿng thī mø) EN: room with view FR: chambre avec vue [f]
จำนง[v.] (jamnong) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend FR: avoir l'intention de ; vouloir
จุดชมวิว[n. exp.] (jut chom wi) EN: view point FR: point de vue [m] ; panorama [m]
จุดยืน[n.] (jutyeūn) EN: standpoint ; point of view ; stance ; position FR: point de vue [m] ; position [f]
กำบังสายตา[v. exp.] (kambang saī) EN: obstruct the view FR:
การเดา[n.] (kān dao) EN: view FR: conjecture [f]
การแสดงความคิดเห็น[n. exp.] (kān sadaēng) EN: opinion ; voice ; view ; idea ; point of view FR: opinion [f] ; point de vue [m]
คิดในมุมกลับ ; คิดมุมกลับ[v. exp.] (khit nai mu) EN: take an opposite point of view FR: penser le contraire
ข้อคิดเห็น[n.] (khøkhithen) EN: opinion ; point of view ; view ; idea ; suggestion FR: idée [f] ; vue [f] ; opinion [f] ; point de vue [m]
ข้อโต้แย้ง[n.] (khøtōyaēng) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention FR:
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความจำนง[n.] (khwām jamno) EN: intention ; wish ; aim ; desire ; purpose ; view FR: intention [f] ; but [m]
ความคิดเห็น[n.] (khwām khith) EN: opinion ; view ; sentiment FR: opinion [f] ; point de vue [m] ; avis [m] ; sentiment [m] ; critique [f] ; commentaire [m] ; jugement [m]
ความคิดเห็นทั่วไป[n. exp.] (khwām khith) EN: common view FR: lieu commun [m]
ขวางหน้า[v. exp.] (khwāng nā) EN: block the way ; bar the way ; block the view FR:
กระจก[n. exp.] (krajok) EN: side view mirror FR: rétroviseur [m]
โลกทัศน์[n.] (lōkkathat) EN: outlook ; perspective ; vision ; world view FR:
มติ[n.] (mati) EN: opinion ; view ; sense FR: opinion [f] ; conviction [f] ; point de vue [m]
มิจฉาทิฐิ[n.] (mitchāthith) EN: mistaken notion ; wrong idea ; wrong concept ; wrong view ; misconception FR: hérésie [f]
มู่ลี่[n.] (mūlī) EN: bamboo blind ; bamboo curtain ; chick ; venetian blind ; sun-blind ; view breaker ; eyeshade ; blinder FR: store [m] ; persienne [f]
มุมกลับ[n. exp.] (mum klap) EN: another point of view FR:
มุมมอง[n. exp.] (mum møng) EN: view point ; angle ; aspect ; point of view FR: point de vue [m] ; angle [m]
มุมสูง[n. exp.] (mum sūng) EN: bird's eye view FR: prise de vue aérienne [f]
นัตถิกทิฏฐิ[n.] (natthikathi) EN: theory of nothingness ; nihilism ; nihilistic view FR:
แง่[n.] (ngaē) EN: point of view ; angle ; aspect ; viewpoint ; standpoint FR: point de vue [m] ; angle [m] ; aspect [m] ; côté [m]
แง่คิด[n. exp.] (ngaē khit) EN: point of view ; approach FR: point de vue [m] ; approche [f] ; aspect [m]
แง่มุม[n. exp.] (ngaē mum) EN: part ; aspect ; angle ; viewpoint ; point of view ; slant FR: aspect [m]
นี่เป็นตามทรรศนะของผม[xp] (nī pen that) EN: that's my opinion ; that's my view FR: c'est mon point de vue
ภาพมอง[n. exp.] (phāp møng) EN: view FR:
เปิดหูเปิดตา = เปิดหู เปิดตา = เปิดหู-เปิดตา[xp] (poēt hū poē) EN: open one's eyes ; learn something new ; broaden one's view ; go for a change ; go sightseeing FR: ouvrir les yeux et tendre l'oreille ; être très attentif
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor ; pick up on FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
ตามทรรศนะของผม[xp] (tām thatsan) EN: in my opinion ; in my view FR:

-view- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrachtungsweise {f}approach (to); view (of)
Vogelperspektive {f}bird's-eye view
Außenansicht {f}exterior view
Frontansicht-Schaltschrank {m} [techn.]front view switch panel
Innenansicht {f}interior view
Seitenansicht {f}lateral view
Teilansicht {f}partial view
Gesichtspunkt {m}point of view
Perspektive {f}point of view
Standpunkt {m} | von meinem Standpunkt aus | den Standpunkt vertreten, dass | auf dem Standpunkt stehen | jdm. seinen Standpunkt klarmachenpoint of view | from my point of view | to take the view that | to take the view | to make your position clear to someone
Schnellansicht {f}quick view
Rückansicht {f}rear view
soziologisch {adj} | aus soziologischer Sicht; soziologisch betrachtetsociological | from a sociological point of view

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -view-
Back to top