ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

examiner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *examiner*, -examiner-

examiner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
examiner (n.) นักวิเคราะห์ Syn. investigator, interpreter
examiner (n.) ผู้สอบบัญชี See also: ผู้ตรวจสอบบัญชี Syn. accountant
examiner (n.) ผู้ที่ตรวจสอบ Syn. checkout person
examiner (n.) ผู้ทำการสอบสวน See also: สมาชิกของศาลพระสเปนสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ Syn. analyst
examiner (n.) ผู้สอบสวน See also: ผู้สำรวจ, ผู้ตรวจสอบ Syn. inquirer, detective
examiner (n.) ผู้ถาม See also: ผู้สอบถาม Syn. quizzer, interviewer, investigator
examiner (n.) ผู้ทดสอบ See also: ผู้สอบถาม Syn. questioner
examiner (n.) ผู้ตรวจสอบ See also: ผู้ตรวจตรา, ผู้พินิจพิเคราะห์ Syn. inspector
examiner (n.) ผู้เข้าทดลอง See also: ผู้เข้าสอบผู้ถูกทดสอบ Syn. checker, inspector, validator
English-Thai: HOPE Dictionary
examiner(อิกแซม'มะเนอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,
English-Thai: Nontri Dictionary
examiner(n) ผู้ตรวจ,ผู้สอบ,ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,ผู้เข้าสอบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Examinerพนักงานผู้ทำการตรวจสอบ ตัดสิน ให้สิทธิคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยื่นขอของสำนักงานสิทธิบัตรประเทศหนึ่ง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนตรวจ (n.) examiner See also: inspector
คนตรวจสอบ (n.) examiner See also: checker
ผู้ตรวจ (n.) examiner See also: inspector Syn. คนตรวจ
ผู้ตรวจสอบ (n.) examiner See also: checker Syn. คนตรวจสอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But those reports were signed by a different medical examiner than the latest victim.รายงานการชันสูตร ของเหยื่อ 3 รายแรก ไม่มีการบ่งชี้ถึง รอยที่บอกไม่ได้นั้น
Is the medical examiner a suspect?ผมจะบอกให้คุณรู้ เมื่อเราผ่านจุดที่ง่ายที่สุดนี้ไป
Why is your medical examiner taking the body to Washington?ดัคกี้เหรอ เขาทำงานให้ NCIS.
The medical examiner will be issuing his own report in the morning.เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพจะส่งรายงาย ของเขาในตอนตอนเช้า
Hotch, i'm pretty sure i know why the medical examiner was so confused.ฮอตช์ ผมคิดว่าผมรู้แล้วล่ะว่าทำไมการวินิจฉัยถึงสับสน
The examiner says the body's been dead less than a day, but he was tortured before he was killed.เป็นแค่การร่วมมือครั้งเดียว
The medical examiner saidเราจะตั้งข้อหาอะไรเค้าได้ครับ
Was the medical examiner more specific?จนท.ชันสูตรศพได้บอกอะไรเพิ่มเติมไหม
But the medical examiner found this- -แต่หน่วยชันสูตรศพพบนี่...
That's the medical examiner on line two.ฝ่ายชันสูตรอยู่ที่สายสอง
We're gonna have to notify the medical examiner and they may request an autopsy.เราต้องรีบแจ้งให้กับ/N หน่วยตรวจสอบโรค และเขาอาจจะร้องขอคุณเพื่อทำการชันสูตรศพ
The, uh, medical examiner looked at the other half of the body we found.ผลชันสูตรศพอีกครึ่งนึงที่ เราเจอออกมาแล้ว

examiner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主査[しゅさ, shusa] (n,vs) chief examiner or investigator; (P)
審判官[しんぱんかん, shinpankan] (n) administrative law judge; appeal examiner (e.g. in patents)
審査官[しんさかん, shinsakan] (n) examiner (e.g. patent examiner)
改札係[かいさつがかり, kaisatsugakari] (n) ticket examiner (collector, inspector) (in a railroad station)
監察医[かんさつい, kansatsui] (n) medical coroner; medical examiner
試験官[しけんかん, shikenkan] (n) examiner
調査員[ちょうさいん, chousain] (n) investigator; examiner
審査員[しんさいん, shinsain] (n) examiner; judge
検査官[けんさかん;けんしょうかん, kensakan ; kenshoukan] (n) inspector; examiner; auditor
調査官[ちょうさかん, chousakan] (n,adj-no) examiner; investigator; inquisitor; agent

examiner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: analyse ; scrutinize ; revise FR: analyser ; décortiquer ; examiner à la loupe
คนตรวจ[n.] (khon trūat) EN: inspector ; examiner FR: inspecteur [m] ; inspectrice [f]
คนตรวจสอบ[n. exp.] (khon trūats) EN: examiner FR: examinateur [m] ; examinatrice [f]
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse ; take into account ; mull FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger ; faire le point ; prendre en compte
พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน[v. exp.] (phijāranā y) EN: examine very carefully FR: examiner minutieusement
พินิจ[v.] (phinit) EN: examine ; consider ; look over ; inspect ; judge ; scrutinize FR: examiner ; considérer
ผู้ตรวจสอบ[n. exp.] (phū trūatsø) EN: examiner ; auditor ; investigator ; controller FR: examinateur [m] ; contrôleur [m]
สายตรวจ[n. exp.] (sāi trūat) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller FR:
สำรวจ[v. exp.] (samrūat) EN: survey ; explore ; inspect ; observe ; examine ; investigate ; probe into ; ascertain ; check ; scrutinize ; look at FR: examiner ; explorer ; observer ; inspecter ; étudier ; scruter ; investiguer ; sonder ; mettre à l'étude ; passer en revue ; vérifier
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor ; pick up on FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
สอบ[v.] (søp) EN: examine ; test ; verify ; investigate FR: examiner ; vérifier
สอบไล่[v.] (søplai) EN: take a final examination ; sit for an examination ; examine FR: interroger ; examiner ; passer un examen
ทดสอบ[v.] (thotsøp) EN: test ; examine FR: examiner ; tester
ตรวจ[v.] (trūat) EN: verify ; check ; inspect ; examine ; monitor FR: vérifier ; examiner ; inspecter
ตรวจสอบ[v.] (trūatsøp) EN: check ; inspect ; verify ; test ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; explorer ; réviser ; superviser ; tester ; approuver
ตรวจตรา[v.] (trūattrā) EN: examine ; inspect ; check ; check carefully ; patrol ; look around ; monitor ; oversee FR: inspecter ; passer en revue ; examiner ; surveiller
ตรวจอย่างละเอียด[v. exp.] (trūat yāng ) EN: scan FR: examiner sous toutes les coutures
ชันสูตร[v.] (channasūt) EN: verify ; inspect ; investigate ; examine FR: vérifier ; inspecter ; investiguer ; examiner
คิดไตร่ตรอง[v. exp.] (khit traitr) EN: FR: examiner
ไล่[v.] (lai) EN: test ; examine ; try ; question ; quizz FR: vérifier ; examiner
พิเคราะห์[v.] (phikhrǿ) EN: consider ; analyze ; ponder ; deliberate ; cogitate ; reflect ; think over FR: considérer ; examiner
เปรียบเทียบ[v.] (prīepthīep) EN: compare ; draw a comparison between FR: comparer ; établir une comparaison ; faire la comparaison ; opposer à ; examiner
ไต่ถาม[v.] (taithām) EN: ask ; inquire ; question ; make an inquiry FR: rechercher ; s'enquérir ; s'informer ; se renseigner ; interroger ; examiner
ทบทวน[v.] (thopthūan) EN: review ; reconsider ; verify ; retrace ; reexamine ; go over FR: revoir ; reconsidérer ; vérifier ; réexaminer ; reprendre ; retracer
ตรวจดู[v. exp.] (trūat dū) EN: inspect ; examine ; look over ; have a look at ; go over FR: scruter ; observer ; inspecter ; examiner
ตรวจโรค[v. exp.] (trūat rōk) EN: examine ; have a medical examination ; have a checkup FR: examiner

examiner ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hilfsprüfer {m}assistant examiner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า examiner
Back to top