ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revise*, -revise-

revise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revise (vt.) แก้ไข See also: ชำระ, ตรวจแก้ Syn. correct, modify, update
revise (vt.) ทบทวน Syn. go over, review, study
revise (n.) สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไข Syn. amendment, proof
reviser (n.) ผู้เรียบเรียง Syn. proofreader, rewriter
English-Thai: HOPE Dictionary
revise(รีไวซ') vi.,n. (การ) แก้ไขใหม่,ปรับปรุงใหม่,เปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์ใหม่,ตรวจปรู๊ฟแก้ไขใหม่,สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่, See also: revisability n. revisable,revisible adj. reviser,revisor n., Syn. edit,alter
revised editionn. ฉบับแก้ไขปรับปรุง
English-Thai: Nontri Dictionary
revise(vt) แก้ไขใหม่,ทบทวน,ตรวจแก้ใหม่,ปรับปรุงใหม่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
revised rateอัตราตรวจชำระใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Revised editionฉบับแก้ไข [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชำระ (v.) revise See also: review, correct, adjust Syn. ตรวจแก้, สะสาง, สังคายนา, ปฏิรูป, ปรับปรุง
ตรวจแก้ (v.) revise See also: review, correct, adjust Syn. สะสาง, สังคายนา, ปฏิรูป, ปรับปรุง
ร้อยกรอง (v.) revise See also: correct, alter, change, edit, review Syn. สังคายนา
สะสาง (v.) revise See also: review, correct, adjust Syn. ชำระสะสาง, สังคายนา, สาง
สังคายนาย (v.) revise See also: correct, put in order, clear up, sort out Syn. สังคายนา, สะสาง, ปฏิรูป, ชำระ, ปรับปรุง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we wish to enjoy the fruit of our stay within these walls let us revise some of our rulesถ้าเราปราถนาเพื่อมีความสุขผลไม้... ...ของพักของเราภายในกำแพงเหล่านี้... ...ให้เราปรับปรุงใหม่จำนวนหนึ่งของกฏของเรา
I've decided to revise the lesson plans a bit.ครูเลยตัดสินใจแก้ไขบทเรียนนิดหน่อย
Then perhaps we should revise your plan.บางทีเราควรปรับแผนของคุณ
But if I may speak for everyone, if you were willing to revise it, I'm sure we would all be interested.ถ้าให้ฉันพูดแทนทุกคน ถ้าคุณเอากลับไปแก้ไขได้ ฉันมั่นใจว่าเราทุกคนจะสนใจ
E 'cosi' bello revise your face.ดีจริงๆที่ได้เจอหน้าอีกครั้ง
E 'bello revise both.ยินดีที่ได้พบคุณทั้งคู่
We should revise the bolo.คงเพื่อไม่ให้ใครจำได้
The treaty involves the egos of each country. Trying to revise it is close to impossible.สนธิสัญญามันเกี่ยวข้องกับทิฐิของแต่ละประเทศ/Nฉันไม่คิดหรอกว่าพวกเขาจะทบทวนเรื่องนี้
Please revise it well, rather than just rewording things.ตรวจทานให้ดีด้วยนะครับ ไม่ใช่แค่เรียงคำพูดใหม่
Pierce, you can't just revise Annie's script.เพียร์ซ คุณถือวิสาสะ แก้สคริปต์ของแอนนี่ไม่ได้นะ
If Bishop would revise his ambitions, if he would scale them back, then you could truthfully report to the Council that he submitted to your demands while leaving a flawed, but capable leader here in Boston.ถ้าบิชอปจะทบทวนจุดมุ่งหมายเสียใหม่ ถ้าเขาลดจำนวนที่มุ่งหวังลง พวกท่านจะได้รายงานสภาตามความเป็นจริง
You'd better revise this later.เอกสารนี่ ไม่มีฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว งั้นเหรอ?

revise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
改观[gǎi guān, ㄍㄞˇ ㄍㄨㄢ, 改观 / 改觀] change of appearance; to revise one's point of view
增订[zēng dìng, ㄗㄥ ㄉㄧㄥˋ, 增订 / 增訂] revise and enlarge
修正案[xiū zhèng àn, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄢˋ, 修正案] amendment; revised draft
清史列传[Qīng shǐ liè zhuàn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 清史列传 / 清史列傳] Biographic history of Qing dynasty by a succession of authors, published 1928 and revised 1987, with biographies of 2,900 notable Qing commoner citizens, 80 scrolls
修订[xiū dìng, ㄒㄧㄡ ㄉㄧㄥˋ, 修订 / 修訂] revise
修订版[xiū dìng bǎn, ㄒㄧㄡ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄢˇ, 修订版 / 修訂版] revised edition; revised version
增订本[zēng dìng běn, ㄗㄥ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄣˇ, 增订本 / 增訂本] revised and enlarged edition
新修[xīn xiū, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄡ, 新修] revise; revised

revise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
憲法を改正する[けんぽうをかいせいする, kenpouwokaiseisuru] (exp,vs-i) to revise the constitution; to amend the constitution
追加削除[ついかさくじょ, tsuikasakujo] (n) (1) additions and deletions; adding and deleting; revisions; revising; (vs) (2) to add and to delete; to revise
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV
ブラッシュアップ[, burasshuappu] (n,vs) brush up (i.e. polish up, revise)
リバイズドエディション[, ribaizudoedeishon] (n) revised edition
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1,vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P)
改訂増補[かいていぞうほ, kaiteizouho] (n) revised and enlarged (edition)
朝令暮改[ちょうれいぼかい, choureibokai] (n) an unsettled course of action; (orders or laws) being revised often with no guiding principles
練り直す;練りなおす;練直す[ねりなおす, nerinaosu] (v5s,vt) (1) to knead again; (2) to rework; to revise; to polish
評価損[ひょうかそん, hyoukason] (n) paper loss; appraisal loss; loss resulting from revised valuation
評価益[ひょうかえき, hyoukaeki] (n) paper profit; appraisal gain; profit accrued from revised valuation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
修整版[しゅうせいはん, shuuseihan] revised version
修正版[しゅうせいばん, shuuseiban] revised version

revise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: analyse ; scrutinize ; revise FR: analyser ; décortiquer ; examiner à la loupe
จัดใหม่[v. exp.] (jat mai) EN: re-arrange ; revise ; reorganize FR:
แก้[v.] (kaē) EN: correct ; rectify ; revise ; modify ; improve FR: corriger ; modifier ; rectifier ; réviser ; adapter ; améliorer
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter ; modify ; make improvements FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier ; régler ; modifier ; réviser ; apporter des améliorations
แก้ไขเพิ่มเติม[v.] (kaēkhai pho) EN: amend ; revise FR: modifier ; revoir
แก้งบประมาณ[n. exp.] (kaē ngoppra) EN: revise a budget FR: réviser un budget
แปร[v.] (praē) EN: change ; be dynamic ; alter ; modify ; amend ; convert ; transform ; transmute ; distort ; interpret ; vary ; revise ; correct ; shift ; turn into ; become FR: changer ; se modifier ; se transformer ; varier
แปรญัตติ[v. exp.] (praēyatti) EN: amend ; amend a motion ; propose an amendment ; move to amend ; propose a motion to amend ; file a motion to amend ; change a proposal ; revise a proposal ; interpret a proposal FR: amender ; modifier
ร้อยกรอง[v.] (røikrøng) EN: revise ; correct ; alter ; change ; edit ; review FR: réviser
สังคายนา[v.] (sangkhāyanā) EN: check up ; sort out ; revise ; correct ; overhaul ; revamp ; review and revise FR:
สังคายนาย[v.] (sangkhāyanā) EN: check up ; sort out ; revise ; correct ; overhaul ; revamp ; review and revise FR:
สังคีติ[X] (sangkhīti) EN: review and revise FR:
ทบทวน[v.] (thopthūan) EN: repeat ; go over ; revise ; refresh ; reread FR: réviser ; répéter ; revoir ; relire ; rafraîchir ses notions
ทบทวนอีกครั้ง[v. exp.] (thopthūan ī) EN: revise FR: réviser
ทวน[v.] (thūan) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall FR: réviser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions
ฉบับปรับปรุง[n. exp.] (chabap prap) EN: revised edition FR: édition revue et améliorée [f] ; édition améliorée [f]
ฉบับปรับปรุงแก้ไข[n. exp.] (chabap prap) EN: revised edition FR:
ดูหนังสือ[v.] (dūnangseū) EN: FR: réviser ; potasser (fam.)
แก้ไขเพิ่มเติมโดย[adj.] (kaēkhai pho) EN: revised by FR: modifié par ; revu par
ทาน[n.] (thān) EN: check up ; re-read FR: réviser ; vérifier
ทบทวนบทเรียน[v. exp.] (thopthūan b) EN: FR: réviser ses leçons
เตรวิโซ่[TM] (Trēwisō) EN: Treviso FR: Trévise
ตรวจสอบ[v.] (trūatsøp) EN: check ; inspect ; verify ; test ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; explorer ; réviser ; superviser ; tester ; approuver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revise
Back to top