ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

look

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *look*, -look-

look ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
look (n.) การค้นหา See also: การตรวจสอบ Syn. search, inspection
look (n.) การมอง See also: การดู, การมองดู
look (vi.) ค้นหา See also: มองหา Syn. search
look (vt.) ดู See also: แล, มอง, มองดู, เพ่ง Syn. watch
look (vi.) ดู See also: แล, มอง, มองดู, เพ่ง Syn. watch
look (vt.) ตัดสิน
look (vi.) เผชิญหน้า See also: เผชิญหน้า Syn. face, front
look (vi.) พิจารณา See also: ให้ความสนใจ, เอาใจใส่ Syn. consider
look (vi.) มีท่าทาง See also: ดูเหมือน, ปรากฏ, ดูราวกับว่า Syn. seem, appear
look (vi.) มีแนวโน้ม See also: โน้มเอียง Syn. tend
look (n.) รูปร่างท่าทาง See also: รูปร่างหน้าตา, ลักษณะท่าทาง, ลักษณะ, ท่าทาง Syn. appearance
look (n.) สมัยนิยม See also: แบบ, แฟชั่น Syn. fashion, style
look (n.) สีหน้า Syn. expression
look (vt.) แสดงออก See also: แสดงท่าทาง Syn. express
look a gift horse in the mouth (idm.) หาข้อตำหนิ See also: จับผิด
look about (phrv.) มองไปรอบๆ Syn. look around, look round
look about for (phrv.) พยายามค้นหา See also: มองหา Syn. look round for
look after (phrv.) เฝ้าดู See also: มองตามหลัง
look after (phrv.) ดูแล See also: รับผิดชอบต่อ
look after (phrv.) ฆ่า (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bump off
look after (phrv.) ดูแล See also: เลี้ยงดู Syn. take care of
look after (phrv.) สนใจ
look after oneself (idm.) เป็นตัวของตัวเอง See also: เป็นอิสระและสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง
look ahead (phrv.) มองไปข้างหน้าไกลๆ Syn. see ahead
look ahead (phrv.) คิดการณ์ไกล See also: วางแผนอนาคต
look ahead (phrv.) เกิดขึ้นจริงในอนาคต
look alike (phrv.) เหมือนกัน See also: คล้ายกัน
look alive (phrv.) เร็วเข้า See also: รีบเร่ง, รีบด่วน Syn. look sharp
look around (phrv.) มองไปรอบๆ Syn. look about
look around (phrv.) ค้นหา Syn. look round
look around (phrv.) มองดูรอบๆ
look around for (phrv.) พยายามค้นหา See also: มองหา Syn. look round for
look as if (vt.) ดูเหมือนว่า See also: เห็นจะ, คล้ายจะ, ดูจะ, ดูเหมือนจะ, ดูท่าทาง, ดูราวกับ, ดูประหนึ่ง Syn. look, look like, resemble
look aside (phrv.) มองไปด้านข้าง See also: เมินไปด้านข้าง Syn. look away
look aside (phrv.) หันเหจาก See also: เปลี่ยนความสนใจจาก
look askance at (idm.) มองอย่างไม่ไว้ใจ See also: มองอย่างระแวง
look at (phrv.) มองดูที่ See also: จ้องมอง Syn. look on
look at (phrv.) ตัดสิน See also: พิจารณา Syn. look on
look at (phrv.) ตรวจตรา See also: ตรวจสอบ Syn. take at
look at (phrv.) ยอมรับได้ See also: มีได้อีก, เต็มใจรับได้อีก
English-Thai: HOPE Dictionary
look(ลุค) {looked,looking,looks} vi. ดู,มอง,เห็น,เพ่ง,สนใจ,ชำเลือง,โน้มเอียง,ปรากฎ,ดูเหมือน,เผชิญหน้า vt. ดู,มอง,ปรากฎ,แสดงออก,ระวัง,พิจารณา,ตรวจสอบ. n. การดู,การมอง,การเห็น,การชำเลือง,การค้นหา,ลักษณะ. -Phr. (look after คอยจ้องดู,ดูแล) -Phr. (look down on (upon) ดูถูกเฟหยีหยาม)
looker-on(ลุคเคอะออน') n. คนมอง,คนดู pl. lookers-on
looking glassกระจก,แก้วที่ใช้ทำกระจก
lookout(ลุค'เอาทฺ) n. การระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ผู้คอยดู,การมองภาพ,ทัศนียภาพ
English-Thai: Nontri Dictionary
look(n) การมอง,การดู,การเห็น,รูปร่าง,ท่าทาง,ลักษณะ
LOOKING looking glass(n) กระจก,คันฉ่อง
lookout(n) การเฝ้าดู,การระมัดระวัง,หอคอย,ป้อมยาม,ท่าทาง,ลาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
look aheadดูล่วงหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Look West Policyนโยบายมองตะวันตก (ของไทย)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา, ขัดหูขัดตา
ขัดนัยน์ตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดหูขัดตา
ขัดหูขัดตา (v.) be unpleasant to look at See also: irritate Syn. ขัดลูกตา, ขัดนัยน์ตา
จับมือใครดมไม่ได้ (v.) cannot look for the one who makes trouble
ดูไม่จืด (v.) does not look good Syn. ดูไม่ได้, ดูไม่ดี
ดูไม่ดี (v.) does not look good Syn. ดูไม่ได้
ดูไม่ได้ (v.) does not look good Syn. ดูไม่ดี
ผกผงก (v.) raise the head and look a round
มอง (v.) look See also: eye, gaze, glance, stare, peer Syn. ดู, แลดู, มองดู
ยล (v.) look See also: gaze, regard, stare, scrutiny, contemplation, visual search, glance Syn. มองดู
เครื่องทอผ้า (n.) look See also: weaving machine Syn. หูก
ดูแล (v.) look after See also: take care, minister, serve, wait on, tend Syn. เอาใจใส่, เลี้ยงดู, ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช้
ดูแล (v.) look after See also: take care, tend Syn. รักษา, ป้องกัน, พิทักษ์, ปกปักรักษา, ปกป้อง
ดูแลรักษา (v.) look after See also: take care, tend Syn. รักษา, ป้องกัน, พิทักษ์, ดูแล, ปกปักรักษา, ปกป้อง
ปรนนิบัติ (v.) look after See also: take care, minister, serve, wait on, tend Syn. เอาใจใส่, ดูแล, เลี้ยงดู, ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช้
ปรนนิบัติวัตถาก (v.) look after See also: take care, minister, serve, wait on, tend Syn. เอาใจใส่, ดูแล, เลี้ยงดู, รับใช้
เฝ้าดูแล (v.) look after See also: take care of, watch over, keep an eye on Syn. เอาใจใส่, ใส่ใจ
เอาใจใส่ (v.) look after See also: take care of, watch over, keep an eye on Syn. ใส่ใจ
เอาใจใส่ (v.) look after See also: take care, minister, serve, wait on, tend Syn. ดูแล, เลี้ยงดู, ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช้
เลี้ยงดู (v.) look after somebody/something See also: provide for, bring up, rear, raise, take care of Syn. เลี้ยง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I didn't say they look alikeฉันไม่ได้พูดว่าพวกเขาเหมือนกัน
You look nice this morningคุณดูดีมากเช้านี้
Let's take a break, you look tiredหยุดพักกันเถอะ คุณดูเหนื่อยแล้ว
Can you look at me for a minute?คุณช่วยมองหน้าฉันสักนาทีได้ไหม
Do I look as stupid as you think I am?ฉันดูโง่เง่าอย่างที่คุณคิดงั้นหรือ
You look good in anythingเธฮใส่อะไรก็ดูดีหมด
Come take a look at thisมาดูอะไรนี่สิ
You look ten times better than she didคุณดูดีกว่าเธอเป็นสิบเท่า
Well, I have to say it look fantasticเห็นทีฉันต้องบอกว่ามันวิเศษมาก
You know, you look so familiarรู้ไหม คุณดูคุ้นๆ มากเลยนะ
You look better than everคุณดูดีกว่าที่เคยเป็น
You look exactly the same as you didคุณดูเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นจริงๆ
Would you like to look for paintings?คุณอยากไปดูภาพวาดไหม?
There's no need to look so worriedไม่จำเป็นต้องดูวิตกกังวลขนาดนั้น
I need you to take a look at thisฉันอยากให้คุณมาดูนี่หน่อย
Hey guys! Take a look at this!เฮ้พรรคพวก มาดูอะไรนี่สิ
Why do you look so sad?ทำไมคุณถึงดูเศร้าจัง?
What does she look like?รูปร่างหน้าตาเธอเป็นอย่างไร?
What does Mike look like?ไมค์หน้าตาเป็นอย่างไรหรือ?
You look very paleคุณดูซีดมากเลย
It's time for me to look after myself moreถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น
I'm going back to my home to look after my dadฉันจะกลับไปบ้านไปดูแลพ่อ
He asked me to look after youเขาขอให้ฉันดูแลคุณ
I look so much younger than everyone elseฉันดูเด็กกว่าคนอื่นๆ
You'd better have a look at thisคุณควรจะมาดูสิ่งนี้
I can't remember exactly where, but we can look it upฉันไม่สามารถจำได้แน่นอนว่าที่ไหน แต่เราสามารถค้นหามันได้
I'd like you to take a quick look at thisฉันอยากให้คุณมาดูนี่โดยเร็ว
I look so much younger than everyoneฉันดูอายุน้อยกวาทุกคนมาก
It chills my blood just to look at youแค่มองดูคุณเลือดในกายฉันก็หนาวสะท้านแล้ว
You look just like your mother when you get upsetลูกดูเหมือนแม่มากทีเดียวเวลาหงุดหงิดขึ้นมา
I'm just trying to look out for youฉันแค่พยายามที่จะดูแลเธออยู่นะ
Can you just not look at me like that, please?คุณได้โปรดอย่ามองฉันอย่างนั้นได้ไหม?
I look more like my motherฉันดูเหมือนแม่มากกว่า
You look like you got dumpedดูท่าเหมือนเธอจะถูกแฟนทิ้งมาอย่างนั้นแหล่ะ
You look unwell, you should lie down and rest!เธอดูเหมือนจะไม่สบายนะ เธอควรจะนอนลงและพักผ่อนซะ
I'd rather look tough than cuteฉันค่อนข้างจะดูแข็งกร้าว มากกว่าน่ารักนะ
Before you go around judging others, look at yourself firstก่อนที่คุณจะตัดสินคนอื่นๆ เขานะ ให้มองดูตัวเองก่อนเถอะ
Looks pretty quietดูเงียบมากเลย
Look, why don't you go with him?ฟังนะ ทำไมไม่ไปกับเขา?
Look, do you want to hang out?ฟังนะ คุณอยากออกไปเที่ยวด้วยกันไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ
And just look at that fireplace.และเพียงแค่มองไปที่เตาผิงที่
And just look at that broom!และเพียงแค่มองไปที่ไม้กวาด ที่!
That he'll look mighty сute as soon as he's driedว่าเขาจะดูน่ารักอันยิ่งใหญ่ ทันทีที่เขาแห้ง
Yeah, everyone. Look at Hannah, poor girl.อืม ทุกคน ดูอย่าง ฮันนาห์ สาวยากจนสิ
Hannah, get in that chair, we'll make you look beautiful.ฮันนาห์ มานั่งที่เก้าอี้ เราจะชุบทองเธอ ให้งามดั่งเจ้าหญิง
Sure. He can't make you look any worse!แน่นอน เขาไม่ทำให้เธอดูแย่หรอก
Fixed up, you'd look handsome.ปรับแต่งนิดหน่อย คุณจะดูหล่อมากเลย
How do you feel? Look after mamma.คุณรู้สึกยังไงบ้าง หลังจากที่ได้ ดูดนมเมียผม
You look blue under the gills. What do you say we go together?คุณดูเหรียญประดับเหล่านี้ แล้วพูดว่าคุณจะพาผม
When I get shaved I like something to look at.เวลาผมมาตัดผม ผมชอบดูในสิ่งที่ผมชอบ
If you see anyone, don't look right or left.ถ้าคุณเห็นใคร อย่าหันซ้ายหันขวา ให้มีพิรุธ

look ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴不得[bā bù dé, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, 巴不得] anxious; look forward to; earnestly wish for
[dài, ㄉㄞˋ, 带 / 帶] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise
关照[guān zhào, ㄍㄨㄢ ㄓㄠˋ, 关照 / 關照] concern; care; to keep an eye on; to look after
形容[xíng róng, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, 形容] describe; look or appearance
鄙视[bǐ shì, ㄅㄧˇ ㄕˋ, 鄙视 / 鄙視] despise; disdain; look down upon
[chá, ㄔㄚˊ, 察] examine; inquire; observe; inspect; look into; to examine
[wàng, ㄨㄤˋ, 望] full moon; to hope; to expect; to visit; to gaze (into the distance); to look towards; towards
厚养薄葬[hòu yǎng bó zàng, ㄏㄡˋ ㄧㄤˇ ㄅㄛˊ ㄗㄤˋ, 厚养薄葬 / 厚養薄葬] generous care but a thrifty funeral; to look after one's parents generously, but not waste money on a lavish funeral
回眸[huí móu, ㄏㄨㄟˊ ㄇㄡˊ, 回眸] to glance back; to look back; retrospective
左顾右盼[zuǒ gù yòu pàn, ㄗㄨㄛˇ ㄍㄨˋ ㄧㄡˋ ㄆㄢˋ, 左顾右盼 / 左顧右盼] glancing to left and right (成语 saw); to look all around
[ní, ㄋㄧˊ, 怩] shy, timid, bashful; look ashame
期盼[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ, 期盼] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly
检视[jiǎn shì, ㄐㄧㄢˇ ㄕˋ, 检视 / 檢視] inspection; postmortem; to view; to look into; to peep
追究[zhuī jiū, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄡ, 追究] investigate; look into
菜色[cài sè, ㄘㄞˋ ㄙㄜˋ, 菜色] lean and hungry look (resulting from vegetarian diet); emaciated look (from malnutrition)
绷着脸[běng zhe liǎn, ㄅㄥˇ ㄓㄜ˙ ㄌㄧㄢˇ, 绷着脸 / 繃著臉] to have a taut face; to pull a long face; to look displeased
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, 人不为己,天诛地灭 / 人不為己,天誅地滅] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost.
[fǔ, ㄈㄨˇ, 俯] look down; stoop
审视[shěn shì, ㄕㄣˇ ㄕˋ, 审视 / 審視] look closely at; examine
巴望[bā wàng, ㄅㄚ ㄨㄤˋ, 巴望] look forward to
环顾[huán gù, ㄏㄨㄢˊ ㄍㄨˋ, 环顾 / 環顧] look around; survey
[gù, ㄍㄨˋ, 顾 / 顧] look after; take into consideration; to attend to; surname Gu
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, 瞧] look at
逼视[bī shì, ㄅㄧ ㄕˋ, 逼视 / 逼視] look at from close-up; watch intently
看不起[kàn bu qǐ, ㄎㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, 看不起] look down upon; despise
[dì, ㄉㄧˋ, 睇] look down upon
[wén, ㄨㄣˊ, 閺] look down
[fǔ, ㄈㄨˇ, 頫] look down; stoop
[lǎn, ㄌㄢˇ, 览 / 覽] look over; to view
看作[kàn zuò, ㄎㄢˋ ㄗㄨㄛˋ, 看作] look upon as; regard as
看待[kàn dài, ㄎㄢˋ ㄉㄞˋ, 看待] look upon; regard
闹笑话[nào xiào huà, ㄋㄠˋ ㄒㄧㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, 闹笑话 / 鬧笑話] made to look a fool; a laughingstock
[bó, ㄅㄛˊ, 薄] meager; mean; weak; poor; frail; frivolous; to despise; to look down on; surname Bo
气势[qì shì, ㄑㄧˋ ㄕˋ, 气势 / 氣勢] momentum; manner; energy; look of great force or imposing manner; powerful
调理[tiáo lǐ, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˇ, 调理 / 調理] nurse one's health; recuperate; take care of; look after
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, 作为 / 作為] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be
睥睨[bì nì, ㄅㄧˋ ㄋㄧˋ, 睥睨] to look disdainfully out of the corner of one's eye
展望[zhǎn wàng, ㄓㄢˇ ㄨㄤˋ, 展望] outlook; prospect; to look ahead; to look forward to
俾倪[bǐ ní, ㄅㄧˇ ㄋㄧˊ, 俾倪] parapet; to look askance
张望[zhāng wàng, ㄓㄤ ㄨㄤˋ, 张望 / 張望] peep; look around

look ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーミールック[, a-mi-rukku] (n) army look
アイビールック[, aibi-rukku] (n) ivy look
ガウチョルック[, gauchorukku] (n) gaucho look
がましい[, gamashii] (suf) look like; sound like; savor of; smack of
キメ顔[キメがお, kime gao] (n) (sl) posed look (sexy face, etc.)
きょろきょろ(P);きょときょと[, kyorokyoro (P); kyotokyoto] (adv,n,vs) (on-mim) look around restlessly; (P)
キンキールック[, kinki-rukku] (n) kinky look
コンチネンタルルック[, konchinentarurukku] (n) continental look
ご覧ください;御覧ください;ご覧下さい;御覧下さい[ごらんください, gorankudasai] (exp) (uk) (hon) please look at it
サファリルック[, safarirukku] (n) safari look
シークレットシューズ;シークレット・シューズ[, shi-kurettoshu-zu ; shi-kuretto . shu-zu] (n) shoes with thick soles to make one look taller (wasei
シースルールック[, shi-suru-rukku] (n) see-through look
ジプシールック[, jipushi-rukku] (n) gypsy look
シャッキとしろ[, shakki toshiro] (exp) look sharp!
じろじろ見る[じろじろみる, jirojiromiru] (exp,v1) to stare at; to look hard at; to look up and down; to scrutinize; to scrutinise
スキン[, sukin] (n) (1) skin; (2) (col) condom; (3) {comp} skin (e.g. alternative look and feel for interface of a program); (P)
すまし込む;澄まし込む[すましこむ, sumashikomu] (v5m) to put on airs; to affect (importance, etc.); to look wise
その分;其の分[そのぶん, sonobun] (exp) (1) (See 其れだけ) to that extent; (2) that state; that look
そら[, sora] (conj,exp) look!; look out!; look at me!
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
ちょっと見;一寸見[ちょっとみ, chottomi] (n) a look or glance
チラ見;ちら見[チラみ(チラ見);ちらみ(ちら見), chira mi ( chira ken ); chirami ( chira ken )] (n,vs) (sl) glancing look
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.)
どや顔[どやがお, doyagao] (n) self-satisfied look; triumphant look
バギールック[, bagi-rukku] (n) baggy look
フェミニンルック[, femininrukku] (n) feminine look
ほら[, hora] (conj,exp) look!; look out!; look at me!; (P)
まじまじと見る[まじまじとみる, majimajitomiru] (exp,v1) to take a long hard look at something
マニッシュルック[, manisshurukku] (n) mannish look
ミディロック[, mideirokku] (n) middy look
ムック[, mukku] (n) (from "magazine" and "book") thick illustrated publication on a single topic printed to look like a magazine (wasei
よく言うよ[よくいうよ, yokuiuyo] (exp) Look who's talking.; Oh, look who's talking!; Give me a break!; Blow it out; Get out of here!
よろしくお願いします;宜しくお願いします[よろしくおねがいします, yoroshikuonegaishimasu] (exp) please remember me; please help me; please treat me well; I look forward to working with you
ルックアップ[, rukkuappu] (n,vs) {comp} look up
一目見る[ひとめみる, hitomemiru] (exp,v1) to give a glance (at); to take one look at
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves
下に見る[したにみる, shitanimiru] (v1) (See 見下す) to look down on; to despise; to condescend
下目[しため, shitame] (n) downward glance; contemptuous look
仰ぎ奉る;仰奉る[あおぎたてまつる, aogitatematsuru] (v5r) (pol) to look up
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ルック&フィール[るっく & ふぃーる, rukku & fi-ru] look & feel
ルックアップ[るっくあっぷ, rukkuappu] look up (vs)
外観と感触[がいかんとかんしょく, gaikantokanshoku] look & feel
探索[たんさく, tansaku] look up (vs), search, investigation
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB
ルックアップ機能[ルックアップきのう, rukkuappu kinou] lookup function
ルックアヘッド方式[ルックアヘッドほうしき, rukkuaheddo houshiki] look-ahead (technique)
事後ジャーナル化[じごうジャーナルか, jigou ja-naru ka] after-look journalizing
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to
検索機能[けんさくきのう, kensakukinou] lookup function, search function
類似製品[るいじせいひん, ruijiseihin] lookalike (product)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันหลัง English: to look over one's shoulder
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: มองย้อนหลังไปในอดีต English: to look back
探す[さがす, sagasu] Thai: หา English: to look for
見上げる[みあげる, miageru] Thai: แหงนมอง English: look up at
見直す[みなおす, minaosu] Thai: ดูทบทวนอีกครั้ง English: to look again
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after
検索[けんさく, kensaku] Thai: ค้นหาข้อมูล English: lookup
見逃す[みのがす, minogasu] Thai: มองข้าม English: to overlook
通す[とおす, toosu] Thai: ดูรวม ๆ English: to overlook

look ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน[n. exp.] (ākāt khreum) EN: be very cloudy ; look like rain FR: ciel menaçant [m]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred FR:
อนุบาล[v.] (anubān) EN: take care of ; look after FR: materner
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ; pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious ; heed FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after FR: protéger ; défendre ; prendre soin
บำรุงเลี้ยง[v. exp.] (bamrung līe) EN: nurture ; look after ; support FR:
บาล[v.] (bān) EN: care for ; look after FR:
เบือนหนี[v.] (beūoen nī) EN: turn away ; turn round and not look FR: se détourner ; détourner les yeux
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze FR: regarder fixement
บง[v.] (bong) EN: look ; watch FR: observer ; jeter un coup d'oeil ; regarder ; reluquer
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after ; keep ; maintain ; attend to ; bring up FR: avoir la charge de ; prendre soin de ; s'occuper de
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang ) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
ชระเมียน[v.] (charamīen) EN: look at FR:
ชระเมียง[v.] (charamīeng) EN: look at closely FR:
เชื่อถือ[v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; carry credit ; respect ; admire ; look up to ; believe FR: croire en ; avoir foi en
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud FR: admirer ; apprécier ; louanger ; adorer ; se réjouir
ชินตา[v. exp.] (chin tā) EN: look familiar ; appear familiar FR:
เชิญแวะชมก่อน[v. exp.] (choēn wae c) EN: You're welcome to take a look around ; Do come in and have a look FR:
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment ; praise FR: admirer ; louer ; louanger (litt.) ; complimenter ; s'extasier
ชม[v.] (chom) EN: look at ; view FR: regarder ; assister à
โฉม[n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f] ; look [m] (anglic.)
โฉมใหม่[n. exp.] (chōm mai) EN: new look FR: nouveau look [m]
ดีไซน์สุดเก๋[n. exp.] (dīsai sut k) EN: FR: look ultra chic [m]
เดินดู[v. exp.] (doēn dū) EN: look around FR: jeter un coup d'oeil
ด้อม ๆ มอง ๆ = ด้อมๆ มองๆ = ด้อมๆมองๆ[v. exp.] (dǿm-dǿm møn) EN: take a look at ; sniff around FR:
ดู[v.] (dū) EN: look ; watch ; see FR: regarder ; voir ; observer ; consulter ; zieuter (fam.)
ดู[v.] (dū) EN: seem ; appear ; look like ; look as if ; appear to be FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูชา[v.] (dūchā) EN: look down upon FR:
ดูดี[v. exp.] (dū dī) EN: look good FR:
ดูดีมาก[v. exp.] (dū dī māk) EN: look great FR: avoir belle apparence
ดูดีมากเชียว[v. exp.] (dū dī māk c) EN: look great FR:
ดูให้ชัดๆ หน่อย[v. exp.] (dū hai chat) EN: take a good look first FR:
ดูให้ดี[v. exp.] (dū hai dī) EN: take a good look FR:
ดูแคลน[v.] (dūkhlaēn) EN: look at in a disparaging manner ; look down upon ; insult FR: insulter du regard ; regarder de travers
ดูกร[interj.] (dūkøn = dūk) EN: Look here! ; Listen to me! FR:
ดูก่อน[v. exp.] (dūkøn) EN: Look here! ; hear me ; listen to me ; Behold! FR:
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser

look ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parallel-Übertragung {f}carry look
Ekel {m} (vor) | Ekel empfinden; einen Ekel haben; ekeln; anekeln; anwidern | sich vor Ekel abwendenrevulsion (at); disgust (at; for) | to disgust | to look away in disgust
Blick {m} | ein banger Blick | ein besorgter Blicklook | a look of trepidation | a concerned look
Nachmieter {m} | einen Nachmieter suchennext tenant | to look for someone to take over the flat
Wachturm {m}lookout tower
Aussichtsturm {m}observation tower; lookout tower
beschränkt; eng {adj} | einen engen Horizont habenparochial | to be parochial in one's outlook
Betreuer {m}person in charge; someone who looks after someone
Tabellensuchen {n}table look-up
Wetteransage {f}weather outlook

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า look
Back to top