ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meeting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meeting*, -meeting-

meeting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meeting (n.) การพบกัน See also: การเจอกัน Syn. visit, call, appointment
meeting (n.) การประชุม See also: การรวมกลุ่ม, การชุมนุม Syn. class, conference, round table
meeting place (n.) สถานที่นัดพบ See also: สถานที่ชุมนุม
meeting room (n.) ห้องประชุม
meetinghouse (n.) สถานที่ชุมนุมหรือรวมตัวกัน Syn. church, hall, auditorium
English-Thai: HOPE Dictionary
meeting(มีท'ทิง) n. การชุมนุม,การพบกัน,กลุ่มคนที่ชุมนุมกัน,สถานที่ชุมนุม
meeting houseบ้านชุมนุมทางศาสนา
English-Thai: Nontri Dictionary
meeting(n) การประชุม,การชุมนุม,การดวลกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
meeting in cameraการประชุมภายในเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลบหน้า (v.) avoid meeting someone See also: evade a meeting with someone Syn. หนีหน้า, หลีกหนี Ops. เผชิญหน้า
การประชุม (n.) meeting See also: convention, assembly, conference, congress, session Syn. การสัมมนา
การพบกัน (n.) meeting See also: seeing, gathering, confrontation, facing, encounter Syn. การเจอกัน
การสัมมนา (n.) meeting See also: convention, assembly, conference, congress, session
การเจอกัน (n.) meeting See also: seeing, gathering, confrontation, facing, encounter
ผู้เข้าประชุม (n.) meeting See also: audience Syn. ที่ประชุม
วงประชุม (n.) meeting Syn. ที่ประชุม
ห้องประชุม (n.) meeting room See also: auditorium, assembly hall, boardroom, conference room
ปิดประชุม (v.) close a meeting See also: terminate a meeting Ops. เปิดประชุม
ผู้ร่วมประชุม (n.) attendee at a meeting See also: participant at a meeting Syn. ผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม (n.) attendee at a meeting See also: participant at a meeting
สภาจาร (n.) rules of meeting See also: meeting rules, procedures of meeting
ออกมหาสมาคม (v.) attend a meeting Syn. เสด็จออกมหาสมาคม
เสด็จออกมหาสมาคม (v.) attend a meeting
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have no idea what your meeting was about?คุณไม่ทราบหรือว่าการประชุมของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
I'd like you to organize a meeting for meผมอยากให้คุณจัดการประชุมให้หน่อย
The meeting is put offการประชุมเลื่อนออกไป
I have a meeting nowฉันมีประชุมตอนนี้
I have a meeting in a few minutesฉันมีประชุมในอีกไม่กี่นาทีนี้
I have a meeting soonฉันมีประชุมเร็วๆ นี้
We gotta stop meeting like this, you knowรู้ไหม เราคงต้องเลิกพบกันลักษณะนี้ได้แล้ว
His secretary set the meetingเลขาฯของเขาจัดการประชุมนี้
A lot of parent attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมการประชุม
I'm late for a meetingฉันไปประชุมสายแล้ว
Sorry, I was stuck in meetings all daysขอโทษด้วย ฉันติดประชุมตลอดทั้งวัน
A lot of parents attended the meetingพ่อแม่จำนวนมากเข้าร่วมประชุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's holding a meeting at midnight and he wants you to be there.เขาจะประชุมตอนเที่ยงคืนนี้ และเขาต้องการเธอ
But I didn't know what fear was until this meeting got started.{\cHFFFFFF}แต่ผมไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่กลัวคือ จนกว่าจะถึงการประชุมครั้งนี้ได้เริ่มต้น
They want to have a meeting with me, right?พวกเขาต้องการที่จะมีการประชุมกับฉันใช่มั้ย?
Even Sollozzo's people don't know where the meeting will be held.คนแม้ Sollozzo ของไม่ทราบว่าการประชุมจะจัดขึ้น
I want you to arrange a meeting with the heads of the five families.I want you to arrange a meeting with the heads of the five families.
He'll set up a meeting with someone you absolutely trust.He'll set up a meeting with someone you absolutely trust.
And at that meeting you'll be assassinated.And at that meeting you'll be assassinated.
They're arranging a meeting in Brooklyn.They're arranging a meeting in Brooklyn.
"Sheriff murdered. Church meeting bombed. Reign of terror must cease.นายอำเภอถูกฆ่า โบสถ์ถูกปาระเบิด ความสยองต้องหยุด
Although not dressed for the Lancashire climate Mr. Gandhi received a warm welcome from mill workers before heading back south for a final meeting with Mr. MacDonald.แม้จะแต่งกายไม่เหมาะกับสภาพอากาศ แต่เขาได้รับการต้อนรับ อย่างอบอุ่นยิ่งจากคนงาน ก่อนที่จะลงใต้
We didn't know we were meeting you tonight.เราไม่ได้รู้ว่าเราจะเจอคุณในคืนนี้
Did you know you were meeting us?คุณรู้ไหมว่าคุณจะมาเจอพวกเรา?

meeting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汇点[huì diǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄉㄧㄢˇ, 汇点 / 匯點] confluence; a meeting point
[léng, ㄌㄥˊ, 棱 / 稜] corner; square beam; edge; arris (sharp ridge formed by two surfaces meeting at an edge); protrusion
对亲[duì qīn, ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧㄣ, 对亲 / 對親] courting; meeting for purpose of marriage; to settle into a relationship
群英会[qún yīng huì, ㄑㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, 群英会 / 群英會] distinguished gathering; a meeting of heroes
交点[jiāo diǎn, ㄐㄧㄠ ㄉㄧㄢˇ, 交点 / 交點] meeting point; point of intersection
会堂[huì táng, ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, 会堂 / 會堂] meeting hall; assembly hall
会场[huì chǎng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ, 会场 / 會場] meeting place; place where people gather
经气聚集[jīng qì jù jí, ㄐㄧㄥ ㄑㄧˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧˊ, 经气聚集 / 經氣聚集] meeting points of qi (in Chinese medicine)
三跪九叩[sān guì jiǔ kòu, ㄙㄢ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˇ ㄎㄡˋ, 三跪九叩] to kneel three times and kowtow nine times (formal etiquette on meeting the emperor)
不欢而散[bù huān ér sàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢ ㄦˊ ㄙㄢˋ, 不欢而散 / 不歡而散] to part on bad terms; (of a meeting etc) to break up in discord
列席[liè xí, ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧˊ, 列席] to attend a meeting as a nonvoting delegate
多哈回合[Duō hā huí hé, ㄉㄨㄛ ㄏㄚ ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, 多哈回合] Dohar round (from 2001 meeting of WTO in Doha, Qatar)
会幕[huì mù, ㄏㄨㄟˋ ㄇㄨˋ, 会幕 / 會幕] tabernacle (biblical word for a meeting hall or tent)
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, 七夕] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, 七夕节 / 七夕節] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
年会[nián huì, ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 年会 / 年會] annual meeting
助选活动[zhù xuǎn huó dòng, ㄓㄨˋ ㄒㄩㄢˇ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 助选活动 / 助選活動] campaign meeting
委员会会议[wěi yuán huì huì yì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 委员会会议 / 委員會會議] committee meeting
公司会议[gōng sī huì yì, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 公司会议 / 公司會議] company meeting
召开[zhào kāi, ㄓㄠˋ ㄎㄞ, 召开 / 召開] convene (a conference or meeting); to convoke; to call together
面谈[miàn tán, ㄇㄧㄢˋ ㄊㄢˊ, 面谈 / 面談] face-to-face meeting; an interview
集会[jí huì, ㄐㄧˊ ㄏㄨㄟˋ, 集会 / 集會] gather; assembly; meeting
大会[dà huì, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 大会 / 大會] general assembly; general meeting; convention
例会[lì huì, ㄌㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, 例会 / 例會] regular meeting
奇遇[qí yù, ㄑㄧˊ ㄩˋ, 奇遇] happy encounter; fortuitous meeting; adventure
面试会[miàn shì huì, ㄇㄧㄢˋ ㄕˋ ㄏㄨㄟˋ, 面试会 / 面試會] interview meeting
首脑会晤[shǒu nǎo huì wù, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ˋ, 首脑会晤 / 首腦會晤] leadership meeting
首脑会议[shǒu nǎo huì yì, ㄕㄡˇ ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 首脑会议 / 首腦會議] leadership conference; summit meeting
会合[huì hé, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄜˊ, 会合 / 會合] meet; have a meeting
会晤[huì wù, ㄏㄨㄟˋ ˋ, 会晤 / 會晤] meet; meeting; conference
会面[huì miàn, ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ, 会面 / 會面] meet with; have a meeting
会议[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 会议 / 會議] meeting; conference
会议室[huì yì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄕˋ, 会议室 / 會議室] meeting; conference room
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, 一回生,二回熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, 一次生,两次熟 / 一次生,兩次熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste
倾盖[qīng gài, ㄑㄧㄥ ㄍㄞˋ, 倾盖 / 傾蓋] to meet in passing; to get on well at first meeting
召开会议[zhào kāi huì yì, ㄓㄠˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 召开会议 / 召開會議] to call a conference; to convene a meeting
周会[zhōu huì, ㄓㄡ ㄏㄨㄟˋ, 周会 / 周會] weekly meeting; weekly assembly
季会[jì huì, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, 季会 / 季會] quarterly meeting

meeting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナリストミーティング[, anarisutomi-teingu] (n) analyst meeting
オフミ[, ofumi] (n) (abbr) {comp} (See オフラインミーティング) offline meeting
オフラインミーティング[, ofurainmi-teingu] (n) {comp} off-line meeting
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online)
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you)
タウンミーティング[, taunmi-teingu] (n) town meeting
パーオン[, pa-on] (n) on par (in golf, meeting par for that hole)
ミーティングルーム[, mi-teinguru-mu] (n) meeting room
ランデブー[, randebu-] (n,vs) meeting (fre
一遇[いちぐう, ichiguu] (n) one meeting
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.)
三者面談[さんしゃめんだん, sanshamendan] (n) parent and child meeting (with teacher for course, career guidance, etc.)
中宿[なかやど, nakayado] (n) (1) (arch) inn where one rests on the way; (2) (arch) (See 出合い宿) inn that serves as a meeting place for lovers; (3) (arch) (See 引き手茶屋) inn that introduces clients to prostitutes
会を催す[かいをもよおす, kaiwomoyoosu] (exp,v5s) to hold a meeting
会主[かいしゅ, kaishu] (n) sponsor of a meeting
会合に臨む[かいごうにのぞむ, kaigouninozomu] (exp,v5m) to be present at a meeting
会場[かいじょう, kaijou] (n) assembly hall; meeting place; venue; grounds; (P)
会場内[かいじょうない, kaijounai] (exp) inside a meeting place
会席[かいせき, kaiseki] (n) (1) meeting place; seats for the public; (2) (See 会席料理) restaurant dinner tray
会所[かいしょ, kaisho] (n) meeting place; club
伝道集会[でんどうしゅうかい, dendoushuukai] (n) evangelistic meeting
円卓会議[えんたくかいぎ, entakukaigi] (n) round-table conference; roundtable; round-table; round-table meeting
大阪会議[おおさかかいぎ, oosakakaigi] (n) Osaka Conference; meeting held by the leaders of the Meiji Restoration in Osaka to discuss the formation of a representative assembly (January-February, 1875)
密会[みっかい, mikkai] (n,vs) clandestine meeting
市民大会[しみんたいかい, shimintaikai] (n) citizens' rally; mass meeting
座が白ける[ざがしらける, zagashirakeru] (exp,v1) to put a damper on proceedings (e.g. at a meeting or party, etc.)
廬山会議[ろざんかいぎ, rozankaigi] (n) Lushan Conference (1959 meeting of the Communist Party of China to discuss the Great Leap Forward)
延会[えんかい, enkai] (n) postponement (adjournment) of meeting
引き合わせ[ひきあわせ, hikiawase] (n) introduction; meeting
待ち合わせ場所[まちあわせばしょ, machiawasebasho] (n) meeting place; (P)
待合(P);待ち合い;待合い[まちあい, machiai] (n,vs) (1) meeting place; assignation place; (2) geisha entertaining room; teahouse; machiai; (P)
御目文字;お目文字;お目もじ[おめもじ, omemoji] (n,vs) (See お目にかかる) personal meeting (esp. used by females)
忍び逢い;忍び会い;忍会(io)[しのびあい, shinobiai] (n) (See 密会) clandestine meeting; rendezvous; tryst; secret meeting (e.g. for lovers)
怨憎会苦[おんぞうえく, onzoueku] (n) {Buddh} the pain of meeting people one dislikes
教授会[きょうじゅかい, kyoujukai] (n) faculty meeting
昼食会[ちゅうしょくかい, chuushokukai] (n) luncheon meeting
本会[ほんかい, honkai] (n) (1) formal meeting (committee, etc.); session; (2) this (the aforementioned, our) association (society, organisation)
株主総会[かぶぬしそうかい, kabunushisoukai] (n) general meeting of stockholders
正対[せいたい, seitai] (n,vs) confronting directly; meeting face-to-face
流会[りゅうかい, ryuukai] (n,vs) cancelling a meeting; adjournment of a meeting (due to lack of attendance)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かい, kai] Thai: การประชุม English: meeting
会議[かいぎ, kaigi] Thai: การประชุม ค่อนข้างเป็นทางการ English: meeting
催す[もようす, moyousu] Thai: จัดงานชุมนุม English: to hold (meeting)
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง English: meeting
学会[がっかい, gakkai] Thai: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ English: academic meeting
開催[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting

meeting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: assembly ; meeting ; party ; club FR: assemblée [f]
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachu) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)
จัดประชุม[v. exp.] (jat prachum) EN: call a meeting FR:
จุดนัดพบ[n. exp.] (jut natphop) EN: assembly point ; meeting point FR: point de rencontre [m]
กำหนดวันประชุม[v. exp.] (kamnot wan ) EN: schedule a meeting FR: programmer une réunion
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การชุมนุมสาธารณะ[n. exp.] (kān chumnum) EN: public meeting FR: rassemblement public [m]
การนัด[n.] (kān nat) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting FR: rendez-vous [m]
การพบเห็น[n. exp.] (kān phop he) EN: seeing ; experience ; encounter ; meeting FR: rencontre [f] ; entrevue [f]
การพบกัน[n. exp.] (kān phop ka) EN: meeting ; seeing ; gathering ; confrontation ; facing ; encounter FR: rencontre [f] ; confrontation [f]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมบริหาร[n. exp.] (kān prachum) EN: executive meeting FR:
การประชุมเฉพาะกิจ[n. exp.] (kān prachum) EN: special meeting FR:
การประชุมชี้แจง[n. exp.] (kān prachum) EN: briefing meeting FR: briefing [m] (anglic.)
การประชุมเอเชีย-ยุโรป[org.] (Kān Prachum) EN: Asia-Europe Meeting (ASEM) FR:
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส[n. exp.] (kān prachum) EN: Senior Officials Meeting FR:
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน [org.] (Kān Prachum) EN: Senior Economic Official Meeting (SEOM) FR:
การประชุมก่อตั้งบริษัท[n. exp.] (kān prachum) EN: statutory meeting FR:
การประชุมไม่เป็นทางการ[n. exp.] (kān prachum) EN: unofficial meeting FR:
การประชุมภายใน[n. exp.] (kān prachum) EN: meeting in camera FR:
การประชุมพิเศษ[n. exp.] (kān prachum) EN: special session ; extraordinary meeting FR: réunion spéciale [f]
การประชุมผู้ชำนัญพิเศษ[n. exp.] (kān prachum) EN: panel meeting FR:
การประชุมผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum) EN: shareholders' meeting ; shareholders meeting ; meeting of shareholders FR: réunion des actionnaires [f] ; réunion d'actionnaires [f]
การประชุมระดับรัฐมนตรี[n. exp.] (kān prachum) EN: ministerial meeting FR: réunion ministérielle [f]
การประชุมร่วม[n. exp.] (kān prachum) EN: joint meeting FR:
การประชุมสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: ordinary meeting FR: réunion ordinaire [f] ; assemblée ordinaire [f]
การประชุมสามัญประจำปี[n. exp.] (kān prachum) EN: Annual General Meeting (AGM) FR: assemblée générale annuelle [f]
การประชุมสาธารณะ[n. exp.] (kān prachum) EN: public meeting FR: réunion publique [f]
การประชุมส่วนตัว[n. exp.] (kān prachum) EN: private meeting FR: réunion privée [f]
การประชุมทางการ[n. exp.] (kān prachum) EN: official meeting FR: réunion officielle [f]
การประชุมทั่วไป[n. exp.] (kān prachum) EN: general meeting FR:
การประชุมโต๊ะกลม[n. exp.] (kān prachum) EN: round-table meeting FR:
การประชุมเตรียมการ[n. exp.] (kān prachum) EN: preparatory meeting FR: réunion préparatoire [f]
การประชุมวิสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: special session ; extraordinary meeting FR: réunion extraordinaire [f]
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum) EN: extraordinary general meeting ; extraordinary general meeting of shareholders FR:
การประชุมใหญ่[n. exp.] (kān prachum) EN: general meeting ; convention FR: réunion générale [f] ; assemblée générale [f] ; convention [f] ; congrès [m]
การประชุมใหญ่สามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: ordinary general meeting FR: réunion générale ordinaire [f] ; assemblée générale ordinaire [f]
การประชุมใหญ่วิสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: extraordinary general meeting FR: réunion extraordinaire [f] ; assemblée générale extraordinaire [f]
เข้าหน้า[v. exp.] (khao nā) EN: face ; confront ; have a meeting (with) FR:
เข้าพบ[v. exp.] (khao phop) EN: met ; see ; have a meeting (with) FR: rencontrer

meeting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
JHV : Jahreshauptversammlung {f}AGM : annual general meeting
Vorstandssitzung {f}board meeting
Gesellschafterversammlung {f}corporate meeting; general meeting
Sondersitzung {f}extraordinary meeting
Nachfolgetreffen {n}follow-up meeting
formlose Zusammenkunft {f}informal meeting
Aufsichtsratssitzung {f}supervisory board meeting
Ausschusssitzung {f}comittee meeting
Betriebsversammlung {f}works meeting; meeting of the workforce
Eröffnungssitzung {f}initial meeting
Freigabetreffen {n}release meeting
Gebetsstunde {f}prayer meeting
Jahresversammlung {f}annual general meeting
Massenkundgebung {f}rally; mass meeting
Massenversammlung {f}mass meeting
Mitgliederversammlung {f}general meeting
Projekteröffnungsbesprechung {f}project kick-off meeting
Rennsekretär {m}secretary of the meeting
Sportveranstaltung {f}sports event; sports meeting
Terminvorschlag {m}date proposal; meeting date proposal
Besprechungsbericht {m}meeting report
Besprechungsnotizen {pl}meeting minutes
Klausursitzung {f}meeting in camera
Kommunikationszentrum {n}meeting place
Treffpunkt {m}meeting place
Versammlungslokal {n}meeting place
bedarfsgerecht {adj}meeting the demands
Vollversammlung {f}plenary meeting; plenary assembly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meeting
Back to top