ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recapitulate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recapitulate*, -recapitulate-

recapitulate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recapitulate (vt.) สรุปความ See also: สรุปรวบยอด Syn. sum up
English-Thai: HOPE Dictionary
recapitulate(รีคะพิช'ชะเลท) vt.,vi. สรุปความ,สรุปรวบยอด,สรุป,บรรยายสรุป,วิวัฒนการซ้ำ,กล่าวซ้ำ,กล่าวย้ำ., See also: recapitulation n. recapitulative,recapitulatory adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
recapitulate(vt) สรุปความ,กล่าวซ้ำ,บรรยายสรุป

recapitulate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反復説[はんぷくせつ, hanpukusetsu] (n) biogenetic law; recapitulation theory (theory that ontogeny recapitulates phylogeny)

recapitulate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กล่าวซ้ำ[v. exp.] (klāo sam) EN: recapitulate ; reiterate FR: réitérer
สรุป[v.] (sarup) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude ; assume FR: résumer ; récapituler ; synthétiser ; conclure ; cerner (fig.) ; déterminer
สรูป[v.] (sarūp) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude ; assume FR: résumer ; récapituler ; synthétiser ; conclure ; cerner (fig.) ; déterminer
ทวน[v.] (thūan) EN: revise ; review ; go over ; run over ; repeat ; recapitulate ; brush up ; recall FR: réviser ; répéter ; revoir ; repasser ; rafraîchir ses notions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recapitulate
Back to top