ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commentator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commentator*, -commentator-

commentator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commentator (n.) ผู้ประกาศข่าว Syn. newscaster
commentator (n.) ผู้ทบทวน See also: ผู้พิจารณาใหม่ Syn. analyst, inspector
English-Thai: HOPE Dictionary
commentator(คอม'เมินเทเทอะ) n. ผู้วิจารณ์,ผู้ออกความเห็น,ผู้อธิบาย,ผู้บรรยายข่าว, Syn. critic
English-Thai: Nontri Dictionary
commentator(n) ผู้วิจารณ์,ผู้ออกความเห็น,ผู้อธิบาย,ผู้บรรยาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักพิเคราะห์ข่าว (n.) commentator See also: news analyst Syn. นักวินิจฉัยข่าว
นักวิจารณ์ (n.) commentator See also: critic, reviewer, observer, analyst Syn. นักวิพากษ์วิจารณ์
นักวินิจฉัยข่าว (n.) commentator See also: news analyst Syn. นักพิเคราะห์ข่าว
นักวิพากษ์วิจารณ์ (n.) commentator See also: critic, reviewer, observer, analyst
นักวิเคราะห์ข่าว (n.) commentator See also: news analyst Syn. นักพิเคราะห์ข่าว, นักวินิจฉัยข่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's get back to our commentator Donald MacFarland.... โดนัลด์แม็คฟาร์แลนด์
COMMENTATOR 1 [ON TV]:COMMENTATOR 1 [เปิดทีวี]:
I'm a commentator.ผมเป็นนักวิจารณ์ ทุกคนอยากให้ผมทำเหมือนกับว่า..
Say hello to our new guest commentator.ทักทาย แขกในรายการคนใหม่หน่อย
While Wall Street talks up the robust performance of the dollar, many commentators look to the U.N.ขณะที่วอลล์สตรีทกำลังพูดถึง การแข็งค่าของเงินดอลล่าร์ นักวิเคราะห์หลายคนกำลังจับตาสหประชาติ
'With many commentators saying 'the vote on the Terrorism Bill will be too close to call,'ด้วยความคิดของนักวิจารณ์หลายคน' 'การโหวตกฎหมายว่าด้วยลัทธิก่อการร้าย ยังเร็วเกินไปที่จะประกาศใช้'

commentator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旁白[páng bái, ㄆㄤˊ ㄅㄞˊ, 旁白] background narrator or commentator in a play; chorus (as a subsidiary character in a play)
石原慎太郎[Shí yuán Shèn tài láng, ㄕˊ ㄩㄢˊ ㄕㄣˋ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, 石原慎太郎] ISHIHARA Jintarō (1932-), Japanese novelist, right-wing political commentator and prominent holocaust denier
分析师[fēn xī shī, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄕ, 分析师 / 分析師] analyst; commentator
解说员[jiě shuō yuán, ㄐㄧㄝˇ ㄕㄨㄛ ㄩㄢˊ, 解说员 / 解說員] commentator
舆论界[yú lùn jiè, ㄩˊ ㄌㄨㄣˋ ㄐㄧㄝˋ, 舆论界 / 輿論界] media; commentators

commentator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
政治評論家[せいじひょうろんか, seijihyouronka] (n) political commentator (journalist, columnist)
解説者[かいせつしゃ, kaisetsusha] (n) commentator
註釈者[ちゅうしゃくしゃ, chuushakusha] (n) annotator; commentator
野球評論家[やきゅうひょうろんか, yakyuuhyouronka] (n) baseball commentator
コメンテーター[, komente-ta-] (n) commentator; (P)
評論家[ひょうろんか, hyouronka] (n) critic; reviewer; commentator; (P)

commentator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรรถกถาจารย์[n.] (atthakathāj) EN: commentator ; exegete FR: exégète [m] ; commentateur [m]
ล่าม[n.] (lām) EN: interpreter ; commentator ; translator FR: interprète [m]
นักพากย์[n. exp.] (nak phāk) EN: commentator FR: commentateur [m] ; commentatrice [f]
นักวิจารณ์[n. exp.] (nak wijān) EN: critic ; reviewer ; commentator FR: critique [m] ; commentateur [m]
นักวิเคราะห์ข่าว[n. exp.] (nak wikhrǿ ) EN: commentator ; news analyst FR: commentateur [m] ; commentatrice [f]
ผู้บรรยาย[n. exp.] (phū banyāi) EN: narrator ; storyteller ; lecturer ; commentator FR: narrateur [m] ; commentateur [m]
ผู้บรรยายกีฬา[n. exp.] (phū banyāi ) EN: sport commentator FR: commentateur sportif [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commentator
Back to top