ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

panorama

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *panorama*, -panorama-

panorama ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
panorama (n.) ทัศนียภาพทั้งหมด Syn. grand veiw, overview, view
English-Thai: HOPE Dictionary
panorama(แพนนะแรม'มะ) n. ทัศนียภาพทั้งหมด
English-Thai: Nontri Dictionary
panorama(n) ทัศนียภาพ,ภาพที่เห็นได้กว้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
panoramaภาพปริทัศน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The panorama is typically cramped New York City view of nothing:ภาพมุมกว้างมีแต่ทำให้ดูอึดอัด วิวของนิวยอร์คไม่มีอะไรเลย
Karadajuu ni hirogaru panorama As a panorama spreads itself throughout my being!~ Fly Away ~ Karada-juu ni hirogaru panorama

panorama ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼底[yǎn dǐ, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ, 眼底] fundus of the eye (containing the choroid, retina, optic nerve etc); inside the eye; right in front of one's eyes; in full view as a panorama
眼底下[yǎn dǐ xia, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ ㄒㄧㄚ˙, 眼底下] in front of one's eyes; in full view as a panorama; right now

panorama ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パノラマ(P);パナラマ[, panorama (P); panarama] (n,adj-no) panorama; (P)
パノラマ写真[パノラマしゃしん, panorama shashin] (n) panoramic photograph
パノラマ撮影[パノラマさつえい, panorama satsuei] (n) (1) panoramic photography; (2) (See パノラマX線撮影法) panoramic radiography
パノラマX線撮影法[パノラマエックスせんさつえいほう, panoramaekkusu sensatsueihou] (n) panoramic radiography; panoramic x-ray photography

panorama ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดชมวิว[n. exp.] (jut chom wi) EN: view point FR: point de vue [m] ; panorama [m]
พาโนรามา[n.] (phānōrāmā) EN: panorama FR: panorama [m]
ทัศนภาพ[n.] (thatsanaphā) EN: FR: panorama [m]
ทัศนียภาพ[n.] (thatsanīyap) EN: scenery ; scene ; sight ; landscape ; view ; sight-seeing ; panorama ; perspective FR: panorama [m]
ทิวทัศน์[n.] (thiuthat) EN: panorama ; vista ; view ; scenery ; landscape ; scene FR: vue [f] ; paysage [m] ; panorama [m]
วิว[n.] (wiū) EN: view ; scenery FR: vue [f] ; panorama [m] ; paysage [m]
กว้างไกล[adj.] (kwāngklai) EN: widespread ; wide ; panorama-viewed FR: large

panorama ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Panorama {n}panorama
Panorama-Durchsichtsucher {m}panorama optical finder
Rundblick {m}panorama

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า panorama
Back to top