ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beholder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beholder*, -beholder-

beholder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beholder (n.) ผู้มองเห็น
English-Thai: Nontri Dictionary
beholder(n) ผู้ชม,คนดู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hmm. It's a secret, beauty is in the eye of the beholder ...มันเป็นความลับคะ ความสวยในตาที่คุณมอง
It's in the eye of the beholderไม่ไกลเกินสายตาผู้หยั่งเห็น
Looking at them will cleanse the mind of the beholderกล่าวกันว่าภาพๆนี้ ช่วยจรรโลงจิตใจของคนได้
Interpretation is in the eyes of the beholderนัยของภาพนั้น ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ดู
Well, 'beauty is in the eye of the beholder', they say.อืม เขาพูดกันว่า ความสวยให้มองดูที่นัยย์ตา
Chaos is in the eye of the beholder.ความวุ่นวายเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์สร้างได้
Legit is in the eye of the beholder.กฎหมายมันอยู่ในสายตาของคนที่่ใช้มันเท่านั้น
Justice, like beauty, is in the eye of the beholder.ความยุติธรรม เหมือนกับความสวยงาม ที่เห็นแตกต่างออกไป ในสายตาของแต่ละคน
We're preceptors, beholders, chroniclers of all that which man does not understand.เราเป็นผู้สอน บรรดาผู้เฝ้ามอง ผู้บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมด\Mซึ่งมนุษย์ไม่เข้าใจ
I guess that's why they say art is in the eye of the beholder.เขาถึงได้พูดกันว่า ศิลปะอยู่ที่ผู้ถือครอง
You know what else is in the eye of the beholder?นายรู้ไหม อะไรอยู่ที่ผู้ถือครองอีก
That's gonna depend on the eye of the beholder.ขึ้นกับมุมมองของแต่ละคน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beholder
Back to top