ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evaluate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evaluate*, -evaluate-

evaluate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
evaluate (vt.) ประเมินผล See also: ประเมินค่า Syn. appraise, assess, judge
evaluated (adj.) ซึ่งมีค่า See also: ซึ่งมีมูลค่า Syn. charged
English-Thai: HOPE Dictionary
evaluate(อีแวล'ลูเอท) vt. ประเมินค่า,หาค่า,ตีราคา., See also: evaluation n. ดูevaluate evaluative adj. ดูevaluate evaluator n. ดูevaluate, Syn. weigh
English-Thai: Nontri Dictionary
evaluate(vt) ประเมินค่า,ตีราคา,หาค่า,คิดราคา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evaluateประเมิน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดคำนวณ (v.) evaluate See also: assess, value, appraise Syn. ประมาณ, ตีราคา, ตีค่า, ประเมิน
ตรวจนับ (v.) evaluate See also: assess, estimate Syn. นับ, วัดผล, ประเมินผล
ประมวลผล (v.) evaluate See also: assess, estimate Syn. นับ, วัดผล, ประเมินผล, ตรวจนับ
ประเมินค่า (v.) evaluate See also: assess, value, appraise Syn. ประมาณ, ตีราคา, คิดคำนวณ, ตีค่า, ประเมิน
ประเมินผล (v.) evaluate See also: assess, estimate Syn. ให้คะแนน, ประมวลผล, วัดผล
วัดผล (v.) evaluate See also: test Syn. ประเมินผล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want him pulled off active duty for a while until we can evaluate his condition.ฉันอยากให้เขาพัก จนกว่าเราจะรู้ว่าเขาเป็นอะไร
Well, if it's strategic, we can't evaluate it without the Americans.ดีถ้ามันเป็นเชิงกลยุทธ์เราไม่สามารถประเมินได้โดยไม่ต้องชาวอเมริกัน
Not to engage but to evaluate the situation... evaluate the level of danger, make sure things are all clear.ไม่โจมตี แค่ประเมินสถานการณ์ ดูระดับความอันตราย ดูให้แน่ใจว่าปลอดโปร่ง
I'm sure the president's physician rushed to evaluate his condition.แพทย์จึงกลับมาดู ซึ่งนั่นก็.. ประมาณอีกชั่วโมงต่อมา
I have to evaluate him, and I'd like to interview him.ผมต้องประเมินเขา แล้วก็ต้องสอบถามบางอย่างกับเขา
I didn't achieve my position without the ability To evaluate someone's talents immediately.ฉันคงไม่มาถึงวันนี้ได้หากฉันไม่สามารถประเมินความสามารถคนได้ทันที
There's no way of knowing till we evaluate everything. Where is... P.J.?ไม่มีทางที่เราจะรู้ได้จนกว่าเราจะประมวลผลทุกอย่าง พีเจไปไหน
I got, like, about 712 phone numbers that are new to us that we can strip and evaluate and amongst other things, a safe house in Amman.ประมาณว่าเบอร์โทร 712 แห่ง ของใหม่สำหรับเรา ไว้ตามแกะรอย ที่สำคัญคือแหล่งกบดานใหม่ในอัมมาน
You have to be completely honest so I can evaluate you accurately.เธอต้องบอกฉันตรงๆนะ ไม่งั้นฉันให้คะแนนเธอไม่ได้
I say we run a post-mortem Chem-7 on his major organs to evaluate his potassium levels.ผมคิดว่าเราควรตรวจด้วย Chem-7 อีกครั้งสำหรับอวัยวะหลักๆ เพื่อตรวจสอบระดับโปแตสเซียม
Cps sends a caseworker out to evaluate her home situation, and they make the appropriate judgment.ซีพีเอส ส่งพนักงานออกไปประเมินเหตุการณ์ที่บ้านหล่อน และพวกเค้าจะตัดสินอย่างเหมาะสม
If we were allowed to evaluate your sleep patternsอนุญาติให้เราประเมินรูปแบบการนอนของคุณ

evaluate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
评说[píng shuō, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄨㄛ, 评说 / 評說] comment; evaluate
货币贬值[huò bì biǎn zhí, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄧˋ ㄅㄧㄢˇ ㄓˊ, 货币贬值 / 貨幣貶值] currency devaluation; to devaluate a currency
考评[kǎo píng, ㄎㄠˇ ㄆㄧㄥˊ, 考评 / 考評] evaluation; to investigate and evaluate
重评[chóng píng, ㄔㄨㄥˊ ㄆㄧㄥˊ, 重评 / 重評] to reevaluate; to reassess

evaluate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
品定め[しなさだめ, shinasadame] (n) evaluate
本末転倒;本末顛倒[ほんまつてんとう, honmatsutentou] (n,vs,adj-no) failing to properly evaluate the (relative) importance (of); putting the cart before the horse; mistaking the cause for the end; mistaking the insignificant for the essential; getting one's priorities backwards
評す[ひょうす, hyousu] (v5s,vt) (See 評する) to evaluate; to appraise; to comment on
評する[ひょうする, hyousuru] (vs-s,vt) to evaluate; to appraise; to comment on

evaluate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั่ง[v.] (chang) EN: evaluate ; ponder ; consider FR: évaluer ; peser ; considérer
คาดค่า[v.] (khātkhā) EN: appraise ; estimate ; evaluate ; assess the price FR: fixer le prix
คิดราคา[v. exp.] (khit rākhā) EN: estimate ; evaluate ; charge ; appraise ; value FR:
ประเมิน[v.] (pramoēn) EN: assess ; estimate ; appraise ; evaluate ; approximate ; rate FR: évaluer ; fixer le montant ; estimer ; chiffrer
ประเมินค่า[v. exp.] (pramoēn khā) EN: evaluate ; assess ; value ; appraise FR: évaluer
ประเมินคุณค่า[v. exp.] (pramoēn khu) EN: appraise ; evaluate ; assess ; estimate ; judge FR: estimer ; évaluer
ประเมินผล[v. exp.] (pramoēnphon) EN: evaluate ; assess ; estimate FR: évaluer
ประเมินราคา[v. exp.] (pramoēn rāk) EN: estimate ; calculate ; evaluate ; appraise ; make an appraisal FR: évaluer ; estimer ; expertiser ; faire une estimation
ประมวลผล[v. exp.] (pramūan pho) EN: evaluate ; assess ; estimate FR: évaluer ; estimer
ประมวลผลข้อมูล[v. exp.] (pramūan pho) EN: process data (information) ; evaluate data (information) FR: traiter des données ; traiter des informations
ตี[v.] (tī) EN: estimate ; value ; evaluate ; appraise ; determine ; set FR: estimer ; évaluer ; arrêter ; fixer
ตีค่า[v.] (tī khā) EN: appraise ; estimate; assess ; evaluate FR: évaluer ; estimer
ตีราคา[v. exp.] (tī rākhā) EN: estimate the value (of sth) ; estimate the price ; put a price on sth ; give an estimate ; set a price ; estimate the amount of ; evaluate ; appraise ; assess FR: estimer le prix ; estimer la valeur ; évaluer
วัดผล[v.] (watphon) EN: evaluate ; assess ; test FR: évaluer
ผู้ประเมิน[n. exp.] (phū pramoēn) EN: FR: évaluateur [m]

evaluate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leistung {f} | optimale Leistung | Leistung abschätzenperformance | optimum performance | to evaluate performance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า evaluate
Back to top