ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quizzer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quizzer*, -quizzer-

quizzer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quizzer (n.) ผู้ทดสอบ See also: ผู้สอบถาม Syn. examiner, questioner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quizzer
Back to top