ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

question

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *question*, -question-

question ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
question (n.) คำถาม See also: ปัญหา, ข้อสงสัย Syn. enigma, problem Ops. answer
question (n.) การถาม Syn. inquiry, inquiring, interrogatory
question (n.) หัวข้อ See also: ประเด็นที่นำขึ้นมาพูด, เรื่องที่นำมาพิจารณา Syn. topic, issue, proposal
question (vt.) ตั้งคำถาม See also: ซักถาม, สอบถาม
question (vt.) สงสัย
question mark (n.) เครื่องหมายคำถาม
question master (n.) ผู้สอบถามในรายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยุหรือโทรทัศน์
question tag (n.) วลีท้ายประโยคบอกเล่าแสดงการถาม Syn. tag question
questionable (adj.) น่าสงสัย See also: ซึ่งมีพิรุธ Syn. doubtful, dubious, uncertain, undefined, disputable
questionableness (n.) ความไม่แน่นอน See also: ความไม่คงที่ Syn. uncertainty
questionary (n.) แบบสอบถาม
questioner (n.) ผู้ถาม See also: ผู้สอบถาม Syn. quizzer, interviewer, examiner, investigator
questioning (adj.) ช่างซักถาม See also: อยากรู้อยากเห็น Syn. inquisitive
questioning (n.) การซักถาม See also: การซักไซ้, การไต่ถาม Syn. inquiry Ops. reply
questioning (n.) การถาม See also: การซักถาม
questioningly (adv.) อย่างน่าสงสัย See also: อย่างมีพิรุธ Syn. suspiciously
questionmaster (n.) ผู้ถามคำถามในการแข่งขัน Syn. quizmaster
questionnaire (n.) แบบสอบถาม Syn. inquiry, poll, census, survey
English-Thai: HOPE Dictionary
question(เควส'เชิน) n. คำถาม,ประโยคคำถาม,ปัญหา,การถาม,การสอบถาม,กระทู้,เรื่องที่อภิปราย -v. ถาม,สอบถาม, See also: questioner n. questionable adj. questionably adv. -Phr. (beyond (all) question ไม่ต้องสงสัย) -Phr. (out of the question เป็นไปไม่ได้)
question markn. เครื่องหมายคำถาม
questionnaire(เควส'ชะแนร์) n. แบบข้อคำถามที่สามารถนำมาวิเคราะห์หาข้อมูลที่มีประโยชน์
English-Thai: Nontri Dictionary
question(n) ปัญหา,คำถาม,เรื่อง,ข้อสงสัย,กระทู้,การสอบถาม
QUESTION question mark(n) เครื่องหมายปรัศนี,เครื่องหมายคำถาม
questionable(adj) น่าสงสัย,ที่เป็นปัญหา,มีพิรุธ,ไม่แน่นอน
questionnaire(n) แบบสอบถาม,กระทู้ถาม,การสอบถาม,คำถาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
question๑. ปัญหา๒. กระทู้ถาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
questioning of suspectsการสอบสวนผู้ต้องหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
questionnaireแบบสอบถาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Questionnairesแบบสอบถาม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถามกลับ (v.) ask a question in return See also: retort (with a question) Syn. ถาม Ops. ตอบกลับ
ย้อนถาม (v.) ask a question in return See also: retort (with a question) Syn. ถาม, ถามกลับ Ops. ตอบกลับ
ไหม (ques.) word ending at the end of the question to be answered ´Yes´ or ´No´
กระทู้ถาม (n.) question See also: quiz, enquiry Syn. คำถาม
ข้อซักถาม (n.) question See also: query
คำถาม (n.) question See also: problem, query, interrogatory, interrogation, inquiry, subject Syn. ปริศนา, ปัญหา Ops. คำตอบ
ซัก (v.) question See also: interrogate, ask, query, inquire Syn. ถาม, ซักถาม, สอบถาม, สอบสวน, ไต่ถาม Ops. ตอบ
ซักถาม (v.) question See also: interrogate, inquire, ask Syn. ไต่ถาม, ซักไซ้ Ops. ตอบ
ซักฟอก (v.) question See also: interrogate, ask Syn. สอบสวน, สอบปากคำ, คาดคั้น, ซักถาม
สอบถาม (v.) question See also: ask, inquire, interrogate Syn. ถาม Ops. ตอบ
สอบปากคำ (v.) question See also: interrogate, ask, investigate, explore, inspect, scrutinize, search, inquire, enquire Syn. สอบสวน
สอบสวน (v.) question See also: interrogate, ask, detect, discover, search, investigate, inspect, inquire, enquire Syn. สอบปากคำ
หนอ (ques.) question
ไล่เบี้ย (v.) question See also: cross-examine, inquire, quiz, find out, investigate Syn. ถาม, ซักถาม, ไล่เลียง, ซักไซ้
เฝ้าถาม (v.) question closely See also: keep an asking
ปรัศนี (n.) question mark See also: interrogation point, interrogation mark Syn. เครื่องหมายคำถาม
ปรัศนี (n.) question mark See also: interrogation mark, query Syn. เครื่องหมายคำถาม
เครื่องหมายคำถาม (n.) question mark See also: interrogation point, interrogation mark
เครื่องหมายคำถาม (n.) question mark See also: interrogation mark, query
แบบข้อคำถาม (n.) questionnaire Syn. แบบสอบถาม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What was your question again?ขอคำถามคุณใหม่อีกทีนะ
Why can't you even solve a basic question like that?ทำไมเธอถึงแก้โจทย์พื้นฐานอย่างนั้นไม่ได้นะ
Don't ask questionsอย่าถามคำถามใดๆ แค่ทำมัน
Any questions before we go?มีคำถามอีกไหม ก่อนที่เราจะไป
May I ask you a question?ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
I'd better stop asking questionsฉันควรจะหยุดถามคำถามได้แล้ว
Can I just ask you one question?ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
We have time for one more questionพวกเรามีเวลาสำหรับอีกหนึ่งคำถาม
I think that's really difficult questionฉันคิดว่านั่นเป็นคำถามที่ยากจริงๆ
You ask a lot of questionsคุณถามคำถามตั้งมากมาย
We're asking each other questions about…พวกเรากำลังถามซึ่งกันและกันเกี่ยวกับ
I have a couple of questions about… for youฉันมีสองสามคำถามสำหรับคุณเกี่ยวกับ...
I am not comfortable answering personal questionsฉันไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในเรื่องส่วนตัว
Even a child can answer this questionแม้แต่เด็กก็สามารถตอบคำถามนี้ได้
I knew the answer as soon as she asked the questionฉันทราบคำตอบแล้วในทันทีที่เธอถามคำถาม
May I ask you a question?ขอฉันถามคำถามคุณหน่อยได้ไหม?
Would you mind answering a few questions for us?คุณช่วยตอบคำถามเราสักสองสามข้อได้ไหม?
I'm going to ask you some questions about petฉันกำลังจะถามบางคำถามกับใครบางคนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
I need to ask you both a very important questionฉันต้องถามคำถามสำคัญกับคุณทั้งสองคน
If you have any questions, I'm sure that he has the answersถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ ฉันแน่ใจว่าเขามีคำตอบเหล่านั้นให้คุณ
My work raises too many questions?งานของฉันสร้างข้อกังขามากมายเกินไปหรือ?
I'm going to ask you questions, and you're gonna answere themฉันกำลังจะถามคำถามคุณ และคุณก็จะตอบคำถามเหล่านั้น
I'll promise never to bother you with any more questionsฉันจะให้สัญญาว่าจะไม่รบกวนคุณด้วยคำถามใดๆ อีก
You can't even answer simple questionsแม้กระทั่งคำถามง่ายๆ เธอก็ตอบไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is a question of my honor. It is very embarrassing.มันเป็นข้อสงสัยที่ไร้ซึ่งเกียรติ น่าละอายมาก
Go and question Dr. Baker. He'll tell you why Rebecca went to him.ไปถามหมอเบเกอร์ เขาจะบอกว่าทําไมรีเบคคาถึงไปหาเขา
I'm afraid we shall have to question this Dr. Baker.- ผมเกรงว่าเราต้องสอบปากคําหมอเบเกอร์
There is a question I would like to ask.มีคำถามที่ผมอยากจะถามคือ
Now, my question is:ตอนนี้คำถามของฉันคือถ้าเขาจริงๆเป็นคนฆ่าพ่อของเขา
I only know the woman's eyesight is in question now.I only know the woman's eyesight is in question now.
I know Senator Brenner has to leave shortly, and he's anxious to question this nominee.{\cHFFFFFF}ฉันรู้ว่าวุฒิสมาชิกเบรนเนอร์ มีที่จะออกในไม่ช้า {\cHFFFFFF}และเขาก็อยากจะ คำถามที่ได้รับการแต่งตั้งนี้
It's not a question of money, sir.มันไม่ได้เป็นคำถามของเงิน ครับ ฉันจะทำหน้าที่เพื่ออะไร
It really is only a question of getting the right leg to respond to my brain.ขาขวาที่จะตอบสนอง เพื่อกระตุ้นการทำงานของ สมองของฉัน
I put this question to the companyฉันใส่คำถามนี้ให้บริษัท
Yes, old buggers, it's a question of delicacyใช่, อ้ายหนุ่มเก่า, มัน'คือความละเอียดอ่อน question of
There can be no question hereสามารถไม่ใช่คำถามที่นี่

question ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
质疑[zhì yí, ㄓˋ ㄧˊ, 质疑 / 質疑] call into question; question (truth or validity)
答数[dá shù, ㄉㄚˊ ㄕㄨˋ, 答数 / 答數] numerical answer (to a question in math.)
问答[wèn dá, ㄨㄣˋ ㄉㄚˊ, 问答 / 問答] question and answer
问号[wèn hào, ㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, 问号 / 問號] question mark (punct.); unknown factor; unsolved problem; interrogation
升调[shēng diào, ㄕㄥ ㄉㄧㄠˋ, 升调 / 昇調] rising tone (phonetics, e.g. on a question in English)
[á, ㄚˊ, 啊] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress
不可知论[bù kě zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 不可知论 / 不可知論] agnosticism, the philosophical doctrine that some questions about the universe are in principle unanswerable
反问[fǎn wèn, ㄈㄢˇ ㄨㄣˋ, 反问 / 反問] ask (a question) in reply; rhetorical question
基础问题[jī chǔ wèn tí, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 基础问题 / 基礎問題] basic issue; fundamental question
不太明白[bù tài míng bai, ㄅㄨˋ ㄊㄞˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞ˙, 不太明白] (question is) not completely clear; I don't get it
[páo, ㄆㄠˊ, 刨] eliminate; to dig; to question
常问问题[cháng wèn wèn tí, ㄔㄤˊ ㄨㄣˋ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 常问问题 / 常問問題] frequently asked questions; FAQ
不行[bù xíng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, 不行] won't do; be out of the question; be no good; not work; not be capable
审问[shěn wèn, ㄕㄣˇ ㄨㄣˋ, 审问 / 審問] interrogate; examine; question
受访者[shòu fǎng zhě, ㄕㄡˋ ㄈㄤˇ ㄓㄜˇ, 受访者 / 受訪者] participant in a survey; an interviewee; those questioned
提问[tí wèn, ㄊㄧˊ ㄨㄣˋ, 提问 / 提問] put questions to; quiz
问话[wèn huà, ㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˋ, 问话 / 問話] questioning (a suspect); interrogation
问题[wèn tí, ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 问题 / 問題] question; problem; issue; topic
[ma, ㄇㄚ˙, 吗 / 嗎] (question tag)
套问[tào wèn, ㄊㄠˋ ㄨㄣˋ, 套问 / 套問] to sound sb out; to find out by tactful indirect questioning
拘传[jū chuán, ㄐㄩ ㄔㄨㄢˊ, 拘传 / 拘傳] subpoena; to summon (for questioning)
一问三不知[yī wèn sān bù zhī, ㄧ ㄨㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄓ, 一问三不知 / 一問三不知] replying "I don't know" to every question
便难[biàn nàn, ㄅㄧㄢˋ ㄋㄢˋ, 便难 / 便難] retort with challenging questions; debate
[tí, ㄊㄧˊ, 题 / 題] topic; problem for discussion; exam question; subject; to inscribe; to mention; surname Ti
无可非议[wú kě fēi yì, ˊ ㄎㄜˇ ㄈㄟ ㄧˋ, 无可非议 / 無可非議] unquestionable
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, 哪里 / 哪裏] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment; also written 哪裡|哪里
哪里[nǎ lǐ, ㄋㄚˇ ㄌㄧˇ, 哪里 / 哪裡] where?; somewhere; anywhere; wherever; nowhere (negative answer to question); humble expression denying compliment
犯得上[fàn de shàng, ㄈㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ, 犯得上] worthwhile (often in rhetorical questions, implying not worthwhile)
犯得着[fàn de zháo, ㄈㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄓㄠˊ, 犯得着 / 犯得著] worthwhile (often in rhetorical questions, implying not worthwhile); also written 犯得上

question ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P)
クエスチョンタイム[, kuesuchontaimu] (n) question time (section of proceedings in parliament)
その事;其の事[そのこと, sonokoto] (exp) (uk) that; the matter in question
ない[, nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf,adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P)
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P)
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!"
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question
一問一答[いちもんいっとう, ichimon'ittou] (n,vs) answering question by question
一石を投じる[いっせきをとうじる, issekiwotoujiru] (exp,v1) to create a stir; to make waves; to raise a question about; to cause a sensation
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P)
公案[こうあん, kouan] (n) Zen question for meditation (e.g. the sound of one hand clapping); koan
問い直す;問いなおす[といなおす, toinaosu] (v5s) to question again; to repeat a question (esp. a problematic point, or to verify understanding); to repeat a query
問い質す;問いただす;問い正す(iK)[といただす, toitadasu] (v5s,vt) to enquire of someone about something (inquire); to question
問題にならない[もんだいにならない, mondaininaranai] (exp,adj-i) unthinkable; count for nothing; not matter; out of the question
問題外[もんだいがい, mondaigai] (n) unthinkable; out of the question
問題集[もんだいしゅう, mondaishuu] (n) question collection; problem collection; workbook
回訓[かいくん, kaikun] (n,vs) instructions sent in response to a question (from an embassy, consulate, etc.)
存廃問題[そんぱいもんだい, sonpaimondai] (n) question of maintenance or abolition (of an institution, organization, etc.)
帰属問題[きぞくもんだい, kizokumondai] (n) question of possession (e.g. of the Kuril Islands)
当校[とうこう, toukou] (n) this school; the school in question
漢字制限論[かんじせいげんろん, kanjiseigenron] (n) the question of limiting the use of Chinese characters
珍問[ちんもん, chinmon] (n) irrelevant question
見咎める;見とがめる[みとがめる, mitogameru] (v1,vt) to find fault with; to question
記述問題[きじゅつもんだい, kijutsumondai] (n) essay question
話にならない[はなしにならない, hanashininaranai] (exp) to not be worth considering; to be out of the question
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P)
質す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (uk) (See 正す・4,問い質す) to enquire of someone about something (inquire); to question
質問時間[しつもんじかん, shitsumonjikan] (n) question time (e.g. in parliament, diet, etc.); question period; time allowed for questions
進退問題[しんたいもんだい, shintaimondai] (n) a question of whether or not someone should resign
鎌を掛ける;鎌をかける[かまをかける, kamawokakeru] (exp,v1) to trick someone (into confirming or revealing the truth); to ask a leading question
[, i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc.
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone
かい(P);かえ[, kai (P); kae] (prt) (fam) marks yes-no question; (P)
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P)
じゃないか(P);ではないか(P)[, janaika (P); dehanaika (P)] (exp) (1) (See か,だ・1) questioning (something); (2) let's do (something); (P)
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact
だい[, dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P)
どうやったらいい[, douyattaraii] (exp) what one should do (usu. in questions)
ノーヒント[, no-hinto] (n) no hint (e.g. quiz questions where no clues are given)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クエスチョン[くえすちょん, kuesuchon] question (mark)
疑問符[ぎもんふ, gimonfu] question mark (?)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
問答[もんどう, mondou] Thai: ถามตอบ English: questions and answers
問題[もんだい, mondai] Thai: คำถาม ข้อสงสัย English: question

question ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฝ้าถาม[v.] (faothām) EN: question closely FR: interroger
ฟอกซัก[v.] (føksak) EN: interrogate ; investigate ; grill ; question FR: questionner ; interroger ; cuisiner (fam.)
จ๊ะ[X] (ja) EN: would you ; [terminal particle to soften a question or command] FR: [particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive]
จารีตนครบาล[n.] (jārītnakhøn) EN: interrogation by torture FR: question [f] (vx)
โจทย์[n.] (jōt) EN: mathematical problem ; mathematical question ; problem in arithmetic FR: problème de mathématique [m] ; problème [m]
โจทย์คณิตศาสตร์[n.] (jōt khanitt) EN: mathematical problem ; mathematical question ; problem in arithmetic FR: problème de mathématique [m] ; problème [m]
โจทย์วิจัย[n. exp.] (jōt wijai) EN: research question FR:
แก้ปัญหา[v. exp.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with ; find a solution ; get over a difficulty (by) FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; régler un problème ; solutionner un problème ; rechercher une solution ; trouver une solution (à/aux)
ค่ะ[adv.] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative] FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
คำถาม[n.] (khamthām) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject FR: question [f] ; interrogation [f]
คำถามการวิจัย[n. exp.] (khamthām kā) EN: research question FR:
คำถามนำ[n.] (khamthāmnam) EN: leading question FR: question orientée [f]
คำถามปิด[n. exp.] (khamthām pi) EN: closed-ended question FR:
คำถามพ่วง[n. exp.] (khamthām ph) EN: additional question FR:
คำถามเปิด[n. exp.] (khamthām po) EN: open-ended question FR: question ouverte [f]
คำถามทางปรัชญา[n. exp.] (khamthām th) EN: philosophical questions FR: question philosophique [f]
ข้อกังขา[n.] (khøkangkhā) EN: doubt ; suspicion ; question FR: doute [m] ; suspicion [f]
ข้อข้องใจ[v. exp.] (khø khǿngja) EN: question FR: question [f]
ข้องใจ[v.] (khǿngjai) EN: doubt ; be in doubt ; question ; suspect ; be bothered (by sth) FR:
ข้อซักถาม[v. exp.] (khø sakthām) EN: question in an interrogation FR:
ข้อสงสัย[n.] (khøsongsai) EN: doubt ; suspicion FR: doute [m] ; suspicion [f] ; question [f]
ข้อสอบ[n.] (khøsøp) EN: examination ; exam ; test ; quiz ; examination question ; examination problems ; examination paper FR: question d'examen [f]
เครื่องหมายคำถาม[n.] (khreūangmāi) EN: ? ; question mark FR: ? ; point d'interrogation [m]
เครื่องหมายปรัศนี [n. exp.] (khreūangmāi) EN: ? ; question mark ; interrogation point ; interrogation mark FR: ? ; point d'interrogation [m]
ความเป็นความตาย[n.] (khwāmpenkhw) EN: FR: question de vie ou de mort [f]
กระทู้[n.] (krathū) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; topic ; heading ; gist ; subject matter ; point of a discussion FR: question [f] ; sujet [m]
กระทู้ถาม[n.] (krathūthām) EN: question ; interrogatory ; enquiry ; interrogation ; question ; quiz FR: question [f]
กระทู้ถามในรัฐสภา[n. exp.] (krathūthām ) EN: question in Parliament FR:
ไล่[v.] (lai) EN: test ; examine ; try ; question ; quizz FR: vérifier ; examiner
ไล่เลียง[v. exp.] (lailīeng) EN: cross-examine ; question closely ; interrogate FR: interroger ; questionner ; soumettre à un interrogatoire
ลองคิดดู[v. exp.] (løng khīt d) EN: think it over ; think about it FR: réfléchir à la question ; cogiter (fam.)
ไม่ต้องพูดถึง[v. exp.] (mai tǿng ph) EN: be out of the question FR: mieux vaut ne pas en parler
ไม่ว่าจะเป็น...หรือ...[X] (mai wā ja p) EN: FR: qu'il s'agisse de … ou … ; qu'il soit question de … ou …
ปัญหา[n.] (panhā) EN: problem ; trouble ; difficulty ; issue ; hiccup FR: problème [m] ; difficulté [f] ; question [f] ; ennui [m] ; complication [f] ; pépin [m] (fam.) ; embêtement [m] (fam.) ; hic [m] (fam.) ; couac [m] (fig.) ; histoires [fpl]
ปัญหาหลักการ[n. exp.] (panhā lakkā) EN: matter of principle FR: question de principe [f]
ปัญหาโลก[n. exp.] (panhā lōk) EN: worlwide problem FR: problème mondial [m] ; question planétaire [f]]
ปัญหาสังคม[n. exp.] (panhā sangk) EN: social problem ; social question FR: problème social [m] ; question sociale [f]
ปัญหาเศรษฐกิจ ; ปัญหาทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (panhā sētth) EN: economic problem ; economic question FR: problème économique [m] ; question économique [f]
พิเคราะห์ปัญหา[v. exp.] (phikhrǿ pan) EN: ponder a problem ; ponder a question FR: considérer la question
ประเด็น[n.] (praden) EN: point ; issue ; question ; keystone ; subject ; gist ; aspect ; problem ; bone ; agenda FR: point [m] ; aspect [m] ; question [f] ; sujet [m]

question ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alternativfrage {f}alternative question
Kardinalfrage {f}cardinal question
Fangfrage {f}trick question; catch question
Ergänzungsfrage {f}probe question
Einzelfrage {f}individual question
Suggestivfrage {f}leading question
Vorfrage {f}preliminary question
Preisfrage {f}prize question
Fragezeichen {n} | ein Fragezeichen setzen | etw. mit einem (großen) Fragezeichen versehenquestion mark | to put a question mark | to put a (big) question mark over sth.
klar; rein; unverfälscht {adj} | eine klare Wahl | eine klare Antwort auf eine klare Fragestraight | a straight choice | a straight answer to a straight question
Fragestunde {f}question time
Kostenfrage {f}question of cost
Vertrauensfrage {f} | die Vertrauensfrage stellenquestion of trust; matter of trust | to ask for a vote of confidence
aktuelle Stunde {f}question time
Befragung {f}questioning
Fragestellung {f}question; problem; questioning; interrogating; interrogation
bedingungslos {adv}unquestioningly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า question
Back to top