ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glimpse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glimpse*, -glimpse-

glimpse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glimpse (vi.) เหลือบมอง See also: เหลือบดู, ชำเลือง, ชายตามอง Syn. glance Ops. stare
English-Thai: HOPE Dictionary
glimpse(กลิมซฺ) n. การมองแวบเดียว,การปรากฎขึ้นแวบเดียว,ความคิดชั่วขณะ,การสะดุดใจ,แสงริบหรี่. v. มองแวบเดียว., Syn. glance,inkling
English-Thai: Nontri Dictionary
glimpse(n) การมองผาด,การเห็นแวบหนึ่ง,การมองผ่าน,การมองปราด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even the victims themselves rarely catch a glimpse of the thieves.แม้จะตกเป็นเหยื่อของตัวเองไม่ค่อยจับเหลือบของขโมย
I traveled here simply to have one glimpse of your face.ฉันเดินทางมาที่นี้ เพียงเพราะอยากยลหน้าเธอ
They are shooting stars... a spectacular moment of light in the heavens, a fleeting glimpse of eternity.พวกเขามุ่งตรงไปสู่ดวงดาว เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น มีแสงสว่างส่องลงมาจากเบื้องบน สบตากันเพียงคู่เดียว แต่กลับเป็นชั่วนิรันด์
I reward him like this with a glimpse of my wrist.ฉันจะให้รางวัลเขาแบบนี้ ด้วยการเปิดเผยข้อมือแบบนี้
There are thousands of people waiting outside the palace to catch a glimpse of the royal coupleประชาชนนับล้านรอคอยพระราชวงศ์ทั้งสองออกมาจากพระราชวังเพื่อที่ชมพระบารมี
Add the foreshadowing by showing a glimpse of a feather.ใส่เนื้อเรื่องให้เดา โดย แกล้งให้เห็น ขนนกเพียงแวบนึง
Want a real glimpse of human nature?อยากเห็นนิสัยคนจริงๆ มั้ยล่ะ
I'm able to smell the past... glimpse the future...ผมมีทักษะในการรับรู้กลิ่นในอดีต เราต้องคุยกันเรื่องนี้
The last glimpse of sunset, a green flash shoots up into the sky.มันเป็นสัญญาณว่าวิญญาณฟื้นจากความตาย กลับมาที่โลก จากความตาย
I mean, look, nothing would make me happier than to experience a paranormal event, you know, to get a glimpse of the elusive light at the end of the tunnel.กล้องอินฟาเรด ผมหมายถึง ไม่มีอะไรจะทำให้ผมมีความสุขไปกว่า การที่จะได้สัมผัส กับเหตุการณ์ลี้ลับ คุณรู้ไหม ที่จะได้เห็นแค่แสงแว๊บๆ
To catch a glimpse of himเพียงเพื่อจะได้เห็นเขา
And the next thing you know, this whole goddamn street... sorry... turns into a carnival with every holy-roller freak within a 100-mile radius lined up around the block to touch or catch a glimpse of my stucco job.และเผลอแป๊บเดียวถนนบ้านเราทั้งถนน คงกลายเป็นละครสัตว์ มีพวกเชื่องมงายในเรื่องนี้ จากรัศมีเป็นร้อยๆ ไมล์มาเข้าคิวยาว

glimpse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威凤一羽[wēi fèng yī yǔ, ㄨㄟ ㄈㄥˋ ㄧ ㄩˇ, 威凤一羽 / 威鳳一羽] lit. one phoenix feather; fig. a glimpse that reveals the whole
隐现[yǐn xiàn, ˇ ㄒㄧㄢˋ, 隐现 / 隱現] glimpse (of something hidden)
一瞥[yī piē, ㄧ ㄆㄧㄝ, 一瞥] glance; glimpse

glimpse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリンプス[, gurinpusu] (n) glimpse
ちらっと見る[ちらっとみる, chirattomiru] (exp,v1) (See ちらっと) to glance at; to glimpse
ちらりズム[, chirari zumu] (n) the art of giving a brief glimpse of something (e.g. one's underwear)
垣間見る(P);かいま見る[かいまみる, kaimamiru] (v1,vt) to take a peep at; to catch a glimpse of; (P)
片鱗[へんりん, henrin] (n) portion; part; snapshot; glimpse
隻影[せきえい, sekiei] (n) a glimpse of an object's outlines
ちらり[, chirari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ちらっと) fleeting (glimpse, glance, etc.); (P)
一斑[いっぱん, ippan] (n) spot (glimpse, outline); sighting
一目(P);ひと目[ひとめ(P);いちもく(一目), hitome (P); ichimoku ( ichimoku )] (n-adv,n-t) (1) (sense (1) is usually ひとめ) (a) glance; (a) look; (a) glimpse; (n) (2) (いちもく only) (a) stone (in Go); (3) (ひとめ only) complete view; bird's-eye view; (P)
一見[いっけん, ikken] (n,vs) (1) look; glimpse; glance; (vs) (2) to glance; to glimpse; (3) (arch) first meeting; (adv) (4) apparently; seemingly; (P)
瞥見[べっけん, bekken] (n,vs) glance; glimpse; cursory view

glimpse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลือบ[v.] (leūap) EN: glance ; glimpse ; peep ; peek ; shoot a look at ; shoot a glance at FR: jeter un coup d'oeil ; entrevoir
เหลือบดู[v. exp.] (leūap dū) EN: glance ; glimpse FR:
เหลือบมอง[v. exp.] (leūap møng) EN: glance ; look ; glimpse ; peek ; peep ; scan FR:
มองผาด ๆ = มองผาดๆ[v. exp.] (møng phāt-p) EN: glimpse ; get a glimpse (of) ; glance (at) FR:
แวบ[n.] (waēp) EN: flash ; glimpse FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glimpse
Back to top