ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

analyst

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *analyst*, -analyst-

analyst ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
analyst (n.) นักวิเคราะห์ Syn. examiner, investigator, interpreter
analyst (n.) นักวิเคราะห์ทางจิต Syn. psychoanalyst, psychiatrist
English-Thai: HOPE Dictionary
analyst(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้วิเคราะห์, นักวิเคราะห์, จิตแพทย์ผู้ทำการวิเคราะห์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analystsนักวิเคราะห์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักวิเคราะห์ (n.) analyst
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The analyst in my book is obsessed with that sort of thing.บทวิเคราะห์ในหนังสือของฉัน ถูกครอบงำโดยเรื่องพวกนั้น
Kelly met the analyst during her little stay at Holloway Prison.เคลลี่ได้พบกับนักวิเคราะห์ระหว่าง การมาอยู่ที่เรือนจำฮอลโลเวย์
Her analyst isn't sure.บทวิเคราะห์ของเธอไม่ค่อยมั่นใจ
Generally thought of as the best analyst in the violent crime section...เขาเขียนบทความเรื่อง การฆาตรกรรมต่อเนื่อง กับเวทย์มนต์ ..ซึ่งช่วยให้เกิดการจับกุม คดี Monty Props ได้ในปี 1988.
As Ms. Donovan stated, a top video forensic analyst has disputed the authenticity of a surveillance tape that was the key piece of evidence in convicting Lincoln Burrows.ตามที่คุณโดโนแวนให้การไว้ \ มีนักวิเคราะห์ภาพมือดี ได้ทำการปรับแต่งภาพจากกล้องรปภ. หลักฐานสำคัญที่ทำให้ลินคอล์น เบอโรวส์ต้องรับโทษ
I'm just the analyst who detected the hack.คนที่ตรวจเจอสัญญาณเมื่อกี้นะค่ะ
Oh shit. Our financial analyst training program is so competitive.ตายล่ะ ผู้ชำนาญการวิเคราะห์ด้านการเงิน ของเรากำลังอบรมกันอยู่
Maybe he even has potential as an analyst for the organization.ไม่แน่เค้าอาจจะมีสิทธิ์ เป็นฝ่ายวิเคราะห์ขององกรณ์ก็ได้นะครับ
Why would a blood spatter analyst spend time searching the sheriff department's database for information on my dead brother?ทำไมนักวิเคราะห์รอยเลือด ต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลใน หน่วยงานของนายอำเภอ เพื่อข้อมูลของน้องชายผมด้วย?
I'll have our technical analyst get some from the nsa.ผมจะให้นักเทคนิคของเราดึงภาพ มาจากหน่วยความปลอดภัยแห่งชาติ
We'll also run the calls through our analyst at quantico. she can triangulate cell calls.เราจะให้นักวิเคราะห์ของเราที่ควอนติโกช่วยอีกแรง ถ้าเขาใช้โทรศัพท์มือถือ เธอจะสามารถหาจุดเชื่อมสัญญาณได้
Based on the way these groups operate, our analyst says you have a 96-hour window from the time she was grabbed.ตามหลักฐานพวกมันกำลังอยู่ในการปฏิบัติการ\ จากผลการวิเคราะห์ของเรา นานมี 96 ช่องนับจากเวลาที่เธอถูกจับไป

analyst ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分析员[fēn xī yuán, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄩㄢˊ, 分析员 / 分析員] analyst (e.g. of news)
分析人士[fēn xī rén shì, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄖㄣˊ ㄕˋ, 分析人士] analyst; expert
分析师[fēn xī shī, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄕ, 分析师 / 分析師] analyst; commentator
佛洛伊德[Fó luò yī dé, ㄈㄛˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧ ㄉㄜˊ, 佛洛伊德] Freud (psychoanalyst)
弗洛姆[Fú luò mǔ, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄇㄨˇ, 弗洛姆] Fromm (psychoanalyst)
克里丝蒂娃[Kè lǐ sī dì wá, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄨㄚˊ, 克里丝蒂娃 / 克裡絲蒂娃] Kristeva (psychoanalyst)
拉冈[Lā gāng, ㄌㄚ ㄍㄤ, 拉冈 / 拉岡] Lacan (psychoanalyst)

analyst ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナリストミーティング[, anarisutomi-teingu] (n) analyst meeting
インフォメーションアナリスト[, infome-shon'anarisuto] (n) information analyst
インベストメントアナリスト[, inbesutomentoanarisuto] (n) investment analyst
ウォッチャー[, uoccha-] (n) {comp} (industry) watcher; analyst
カラーアナリスト[, kara-anarisuto] (n) color analyst
システムアナリスト[, shisutemuanarisuto] (n) systems analyst
ニュースアナリスト[, nyu-suanarisuto] (n) news analyst
ビジネスアナリスト[, bijinesuanarisuto] (n) {comp} business analyst
業界アナリスト[ぎょうかいアナリスト, gyoukai anarisuto] (n) industry analyst
アナリスト[, anarisuto] (n) analyst; (P)
精神分析医[せいしんぶんせきい, seishinbunsekii] (n) psychiatrist; medically-qualified psychoanalyst
経常利益[けいじょうりえき, keijourieki] (n) (seldom used by non-Japanese financial analysts) current profits; ordinary profit; income before income taxes; ordinary income; operating income; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst

analyst ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักเคมีวิเคราะห์[n. exp.] (nak khēmī w) EN: chemical analyst FR: chimiste analyste [m]
นักวิชาการคลัง[n. exp.] (nakwichākān) EN: fiscal analyst FR: analyste fiscal [m]
นักวิชาการเงินและบัญชี[n. exp.] (nakwichākān) EN: finance and accounting analyst FR:
นักวิเคราะห์[n. exp.] (nak wikhrǿ) EN: analyst FR: analyste [m]
นักวิเคราะห์ข่าว[n. exp.] (nak wikhrǿ ) EN: commentator ; news analyst FR: commentateur [m] ; commentatrice [f]
นักวิเคราะห์งบประมาณ[n. exp.] (nak wikhrǿ ) EN: budget analyst FR:
นักวิเคราะห์ผังเมือง[n. exp.] (nak wikhrǿ ) EN: town planning analyst FR:
นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ[n. exp.] (nak wikhrǿ ) EN: State enterprise analyst FR:
นักวิเคราะห์ตลาด[n. exp.] (nak wikhrǿ ) EN: market analyst FR:
ผู้วิเคราะห์[n. exp.] (phū wikhrǿ) EN: analyst ; critic FR: analyste [m] ; critique [m] ; analyseur [m] (vx)
ผู้วิเคราะห์ระบบ[n. exp.] (phū wikhrǿ ) EN: system analyst FR:

analyst ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensmittelchemiker {m}food analyst
Online-Rechercheur {m}search analyst
Psychoanalytiker {m}psychoanalyst

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า analyst
Back to top