คำที่ขึ้นต้นด้วย "ถ" จำนวน 643 คำ


ถ. n road
ถ.พ. n specific gravity
ถก v pull out
ถก v roll up
ถก v discuss
ถกปัญหา v discuss
ถกผ้า v roll up (clothing)
ถกล v build
ถกล v be beautiful
ถกเขมร v pull up one´s the panung
ถกเถียง v dispute
ถงัน v jump forwards
ถงาด v crane the neck
ถด v move backwards
ถดถอย v deteriorate
ถดถอย v be discouraged
ถนน n road
ถนนลาดยาง n macadamized road
ถนนลูกรัง n non-asphalt road
ถนนสายหลัก n main road
ถนนสายเอก n mainroad
ถนนสายใหญ่ n mainroad
ถนนหนทาง n street
ถนนหลวง n public highway
ถนนหลัก n main road
ถนนเอก n main way
ถนนใหญ่ n boulevard
ถนอม v preserve
ถนอมกล่อมเกลี้ยง v cherish
ถนอมน้ำใจ v keep the goodwill of
ถนอมอาหาร v preserve (food)
ถนัด adv accurately
ถนัด adv conveniently
ถนัด v be expert in/at
ถนัดขวา v be right-handed
ถนัดชัดเจน adv distinctly
ถนัดซ้าย v be left-handed
ถนัดตา adv obviously
ถนัดถนี่ adv distinctly
ถนัดปาก adv without embracement
ถนัดปาก v fully
ถนัดมือ adv handily
ถนัดมือขวา v be right-handed
ถนัดมือซ้าย v be left-handed
ถนัดใจ v feel at ease
ถนัดใจ adv fully
ถนิม n jewelry
ถนิมสร้อย adj squeamish
ถม v fill
ถ่ม v spit
ถม n niello ware
ถมถืด adv abundant
ถมทอง n golden niello ware
ถ่มน้ำลาย v spit
ถมปรักมาศ n pieces of niello worked in gold or silver designs
ถมปัด n niello made on a copper base
ถมึงทึง v be fierce
ถมึงทึง adv fiercely
ถมเงิน n silver niello ware
ถมเถ adv abundant
ถมไป adv abundant
ถมไป adv abundant
ถลก v roll up
ถลกบาตร n removable alms-bowl sack with shoulder-strap
ถลกบาตร n Tetrastigma campylocarpum
ถลน v protrude
ถล่ม v bombard
ถล่ม v fall down
ถล่มทลาย v collapse
ถลอก adj scratched
ถลอก v scratch
ถลอกปอกเปิก adj scratched
ถลอกปอกเปิก v scratch
ถลัน v dash
ถลา v rush
ถลาก adv obliquely
ถลากถลำ adv careless
ถลากไถล adv delayingly
ถลาย v smash
ถลาเข้าหา v throw oneself on
ถลำ v slip
ถลำ v slip
ถลำตัว v blunder
ถลำถลาก v be careless
ถลำลึก v far gone
ถลำเข้าไป v be deeply involved
ถลำใจ v fall into love
ถลีถลำ v be rash
ถลึงตา v stare
ถลุง v squander
ถลุง v hit
ถลุง v smelt
ถ่วง v load
ถ่วง v make something sink in the water
ถ่วง v retard
ถ่วงความเจริญ adj obstructive
ถ่วงความเจริญ v retard
ถ่วงดุล v balance
ถ่วงน้ำ v make something sink in the water
ถ่วงน้ำหนัก v load
ถ่วงล้อ v balance a wheel
ถ่วงอำนาจ v hold the balance of power
ถ่วงเวลา v delay
ถ้วน adv exactly
ถ้วน det only
ถ้วนถี่ adv carefully
ถ้วนทั่ว adv thoroughly
ถ้วนทั่ว adv throughout
ถ้วนหน้า adv one and all
ถ้วย clas bowl
ถ้วย n cup
ถ้วย n coconut milk custard in small porcelain cup
ถ้วยกาแฟ n coffee cup
ถ้วยชาม n crockery
ถ้วยตวง n measuring cup
ถ้วยตะไล n small confection cup
ถ้วยน้ำ n glass
ถ้วยน้ำ n glass
ถ้วยรางวัล n trophy
ถวัลย์ v reign
ถวัลย์ adj big
ถวาย v offer
ถวายกร v salute a prince in Thai style
ถวายตัว v give oneself
ถวายบังคม v pay homage
ถวายพระพร v bless
ถวายพระเพลิง v cremate
ถวายภัณฑ์เทศน์ v offer money or things to the monk who gives the sermon
ถวายสัตย์ปฏิญาณ v take an oath of allegiance
ถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์ v offer money to a Buddhist monk who give a sermon
ถวิล v yearn
ถวิลหา v yearn
ถ่อ n pole
ถ่อ v punt
ถ่อ v drag
ถอง v drink
ถอง v nudge
ถ่อง adj bright
ถ่องแถว n row
ถ่องแท้ adv truly
ถอด v take off
ถอด v copy
ถอด v peel
ถอดความ v paraphrase
ถอดความหมาย v translate
ถอดถอน v relieve
ถอดถอนอำนาจ v take away one´s authority
ถอดถ่าย v transliterate
ถอดทิ้ง v take off and throw away
ถอดรหัส v decrypt
ถอดรูป v strip the mask off
ถอดสี v look pale
ถอดหัวโขน v remove one´s mask
ถอดออกจากตำแหน่ง v discharge
ถอดเทป v transcribe
ถอดแบบ v reproduce
ถอดใจ v be discouraged
ถอดไพ่ v arrange cards in sets by using some criteria
ถ้อถ้อย v argue
ถอน v withdraw
ถอน v draw
ถอน v pull out
ถอน v break off an engagement
ถอน v drink
ถอนกำลัง v withdraw
ถอนขน v pluck
ถอนคำพูด v retract one´s words
ถอนคำสั่ง v countermand an order
ถอนต้นก่นราก v eradicate
ถอนต้นก่นราก v extirpate
ถอนตัว v withdraw from
ถอนตัว v withdraw
ถอนทหาร v withdraw
ถอนทัพกลับ v retreat
ถอนทุน v gain
ถอนพิษ v detoxify
ถอนฟ้อง v withdraw one´s case
ถอนฟ้อง v withdraw one´s case
ถอนฟัน v pull a tooth
ถอนยวง v destroy
ถอนราก v eradicate
ถอนรากถอนโคน v extirpate
ถอนรากเหง้า v dig out
ถอนสมอ v weigh an anchor
ถอนสมอ n name of Thai tune
ถอนสะอื้น v sob
ถอนสายบัว v curtsy
ถอนหงอก v disrespect someone
ถอนหมั้น v break off one´s engagement
ถอนหายใจ v sigh
ถอนอำนาจ v take away one´s authority
ถอนเงิน v withdraw money
ถอนใจ v sigh
ถอนใจใหญ่ v have a deep sigh
ถอบกลับ v withdraw
ถ่อม v lower
ถ่อมตน v be modest
ถ่อมตัว v humble
ถอย v decrease
ถอย v retreat
ถ่อย adj despicable
ถ่อย v be mean
ถ้อย n speech
ถอยกรูด v move back
ถอยกลับ v retreat
ถ้อยความ n lawsuit
ถ้อยความ n statement
ถ้อยคำ n word
ถ้อยคำสำนวน n idiomatic wording
ถ้อยคำไพเราะ n honeyed words
ถอยฉะ v retreat and fight
ถอยฉาก v withdraw
ถอยถด v decrease
ถอยทด v decrease
ถอยทัพ v retreat
ถ้อยทีถ้อยอาศัย v mutually depend on each other
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน v mutually depend on each other
ถอยร่น v retreat
ถอยลง v depreciate
ถอยหลัง v lag behind
ถอยหลัง v go backwards
ถอยหลังเข้าคลอง v be retrogressive
ถอยห่าง v move far from
ถ้อยแถลง n statement
ถ่อเรือ v punt
ถะ n Chinese pagoda
ถัก v knit
ถัง n unit capacity equivalent to 20 litres
ถัง n bucket
ถังขยะ n litter bin
ถังน้ำ n bucket
ถังน้ำขนาดใหญ่ n tank
ถังน้ำแข็ง n ice bucket
ถั่งเหลือง n soybean
ถังแตก v be broke
ถั่งโถม v strike
ถัด adj next
ถัด v move forward
ถัดจาก adv next to
ถัดจากนั้น adv next
ถัดจากนั้น conj after that
ถัดจากนี้ conj henceforth
ถัดลงมา adj inferior to
ถัดไป det next
ถัน n breast
ถั่นๆ adv fast
ถัว v average
ถั่ว n gambling game
ถั่ว n bean
ถั่วคร้า n Canavalia maritima (Aubl.) Thouars
ถั่วค้าง n cow-pea
ถั่วงอก n bean sprouts
ถั่วดิน n peanut
ถั่วฝักยาว n cow-pea
ถั่วยี่สง n peanut
ถั่วลันเตา n pea
ถั่วลิสง n peanut
ถั่วเขียว n green bean
ถัวเฉลี่ย v average
ถัวเฉลี่ย adj average
ถั่วเพาะ n bean sprouts
ถั่วเหลือง n soybean
ถั่วแม่ตาย n soybean
ถั่วแระ n soybean
ถา v swoop down
ถ้า conj if
ถาก v hoe
ถาก v graze
ถาก v bark
ถากถาง v lampoon
ถาง v mow
ถ่าง v widen
ถ่างตา v dilate the eyes
ถ่างตาคอย v sit up for
ถางพง v clear land for farming
ถางพง v clear a path
ถางหญ้า v remove grass
ถ่างออก v open up
ถ้างั้น conj in case that
ถาด n tray
ถาน n monk´s water closet
ถ่าน n charcoal
ถ่านหิน n coal
ถ่านโค้ก n coke
ถ่านไฟ n embers
ถ่านไฟฉาย n dry battery
ถ่านไฟเก่า n old flame
ถ่านไฟแช็ก n flint
ถ่านไม้ n charcoal
ถาม v ask
ถามกลับ v ask a question in return
ถามข่าว v ask (about/after)
ถามคำถาม v ask a question
ถามถึง v ask for
ถามทุกข์สุข v ask after someone´s health with deep concern
ถามสารทุกข์สุขดิบ v ask after someone´s health with deep concern
ถามหา v ask
ถามไถ่ v ask (about/after)
ถ่าย v transfer
ถ่าย v excrete
ถ่าย v take a picture
ถ่ายความหมาย v convey
ถ่ายถอด v transliterate
ถ่ายถอดเสียง v transcribe
ถ่ายทอด v broadcast
ถ่ายทอด v teach
ถ่ายทอดความรู้ v pass on knowledge
ถ่ายทอดความรู้ v pass on knowledge
ถ่ายทอดความรู้ v pass on knowledge
ถ่ายทอดวิชา v pass on knowledge
ถ่ายทอดวิชา v pass on knowledge
ถ่ายทอดวิชา v pass on knowledge
ถ่ายทอดสด v broadcast live
ถ่ายทำ v shoot
ถ่ายทุกข์ v urinate
ถ่ายทุกข์ v excrete
ถ่ายปัสสาวะ v urinate
ถ่ายภาพ v take photographs
ถ่ายภาพยนตร์ v make movie
ถ่ายยา v purge
ถ่ายรถ v transfer to another bus
ถ่ายรูป v photograph
ถ่ายสำเนา v copy
ถ่ายสินค้า v transfer goods
ถ่ายหนัง v shoot
ถ่ายอาจม v defecate
ถ่ายอุจจาระ v defecate
ถ่ายเดียว adv only
ถ่ายเท v ventilate
ถ่ายเท v unload
ถ่ายเท v transfer
ถ่ายเทป v transcribe
ถ่ายเทอากาศ v ventilate
ถ่ายเรือ v transfer to another boats
ถ่ายเลือด v transfuse blood
ถ่ายเสียง v transcribe
ถ่ายเอกสาร v copy
ถ่ายแบบ v copy
ถ่ายแบบ v model the dress
ถ่ายแฟชั่น v model the dress
ถ่ายโอน v transfer
ถาวร adj permanent
ถาวร v be permanent
ถาวร adv permanently
ถาวรวัตถุ n permanent structure
ถ้าว่า conj if
ถ้าหาก conj if
ถ้าหากว่า conj if
ถ้าอย่างนั้น conj otherwise
ถ้าอย่างนั้น conj in case that
ถ้าเช่นนั้น conj in case that
ถ้าแม้ conj if
ถ้าแม้ว่า conj even if
ถาโถบ v swoop down
ถาโถม v swoop (down)
ถ้ำ n cave
ถ้ำชา n tea-caddy
ถ้ำมอง n peep show
ถ้ำโจร n criminal association
ถิ่น n area
ถิ่นกำเนิด n native land
ถิ่นฐาน n abode
ถิ่นฐานบ้านช่อง n homeland
ถิ่นที่ n area
ถิ่นที่อยู่ n habitat
ถิ่นที่อยู่อาศัย n abode
ถิ่นที่เกิด n hometown
ถิ่นทุรกันดาร n wilderness area
ถิ่นเกิด n native land
ถิ่นเดิม n birthplace
ถิร adj strong
ถี่ adv often
ถี่ๆ adv frequently
ถี่ถ้วน v be careful
ถี่ถ้วน adv carefully
ถีบ v shove away
ถีบกระดาน v propel a plank on mud bank
ถีบจักร v pedal a sewing machine
ถีบจักรยาน v pedal a bicycle
ถีบตัว v climb to
ถีบตัว v kick one´s feet
ถีบตัว v rise
ถีบรถ v pedal a bicycle
ถีบรถสามล้อ v pedal a tricycle
ถีบสามล้อ v pedal a tricycle
ถีบหัวส่ง v expel
ถี่มาก adv quickly
ถี่ยิบ adv quickly
ถึก adj young
ถึง conj even though
ถึง v reach
ถึง prep to
ถึง prep to
ถึง v be ...enough
ถึง conj then
ถึง v be skillful
ถึงกระนั้น conj even so
ถึงกระนั้นก็ตาม conj nevertheless
ถึงกัน adv to each other
ถึงกัน v communicate with
ถึงกับ conj so as
ถึงกาลกิริยา v die
ถึงกำหนด v due
ถึงกึ๋น adv profoundly
ถึงขนาด conj too…to
ถึงขั้น conj too…to
ถึงคราว v meet one´s doom
ถึงคราว v reach the time
ถึงคราวตาย v come to one´s death time
ถึงคราวตาย v be doomed to die
ถึงคิว v wait until one´s turn
ถึงฆาต v be doomed to die
ถึงจะอย่างไร conj however
ถึงชีพิตักษัย v pass away
ถึงชีวิตันตราย v pass away
ถึงตา v wait until one´s turn
ถึงตาย v meet one´s death
ถึงตาร้าย v be in trouble
ถึงตาร้าย v be in trouble
ถึงที่ v be doomed to die
ถึงที่กะไว้ adv done to a turn
ถึงที่ตาย v come to one´s death time
ถึงที่สุด adv to the last
ถึงที่เหมาะ adv done to a turn
ถึงบางอ้อ v realize
ถึงผ้า v menstruate
ถึงพริกถึงขิง adv at it hammer and tongs
ถึงมรณกรรม v dead
ถึงมรณกรรม v pass away
ถึงมรณกรรม v pass away
ถึงมรณกรรม v pass away
ถึงมรณกรรม v pass away
ถึงมรณกรรม v pass away
ถึงมรณภาพ v pass away
ถึงมรณภาพ v pass away
ถึงมรณภาพ v pass away
ถึงลูกถึงคน v strong enough
ถึงว่า conj even if
ถึงว่า conj even if
ถึงหู v hear
ถึงอกถึงใจ adv to one´s heart is content
ถึงอนิจกรรม v die
ถึงอย่างไร conj even though
ถึงอย่างไรก็ตาม conj even though
ถึงอสัญกรรม v die
ถึงเกณฑ์ v be qualified
ถึงเงิน adv with satisfied amount of money
ถึงเป็นถึงตาย adv strongly
ถึงเวลา v it´s the time to
ถึงเวลา v come
ถึงเวลา v due
ถึงเวลา v reach the time
ถึงแก่กรรม v dead
ถึงแก่ชีวิต v cause death
ถึงแก่น adv thoroughly
ถึงแก่พิราลัย v pass away
ถึงแก่มรณกรรม v dead
ถึงแก่มรณกรรม v pass away
ถึงแก่มรณกรรม v pass away
ถึงแก่มรณกรรม v pass away
ถึงแก่มรณกรรม v pass away
ถึงแก่มรณกรรม v pass away
ถึงแก่มรณภาพ v pass away
ถึงแก่อนิจกรรม v pass away
ถึงแก่อสัญกรรม v pass away
ถึงแม้ conj though
ถึงแม้น conj even if
ถึงแม้ว่า conj even though
ถึงใจ adv to one´s heart content
ถึงใจ v satisfy (a craving)
ถึงไหนถึงกัน adv until the very end
ถือ v hold
ถือ v believe in
ถือ v forbid
ถือ v rely on
ถือ v hire
ถือกรรมสิทธิ์ v own
ถือกำเนิด v born
ถือครอง v own
ถือดี v be overconfident
ถือตน v hold oneself to be
ถือตัว v be arrogant
ถือตัวว่า v believe
ถือตาม v follow
ถือท้าย v be at the helm
ถือท้าย v support
ถือท้าย v steer
ถือน้ำ v drink the water of allegiance
ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา v drink an oath of allegiance
ถือบวช v become a Buddhist monk
ถือบวช v observe religious precepts
ถือบังเหียน v govern
ถือปูน v mortar
ถือผิว v practice racial discrimination
ถือพรรคถือพวก v discriminate
ถือพล v command troops
ถือพวก v discriminate
ถือพวกถือพ้อง v discriminate
ถือพวกถือเหล่า v discriminate
ถือมั่น v hold fast to
ถือมั่น v persist in
ถือมั่น v persist in
ถือยศ v be pompous
ถือยศถือศักดิ์ v stand on one´s dignity
ถือยศถืออย่าง v be pompous
ถือว่า v be regarded as
ถือว่า v believe
ถือวิสาสะ v make bold
ถือศาสนา v believe in
ถือศิลกินบวช v eat vegetarian meal
ถือศีล v observe religious precepts/rite
ถือศีลกินเจ v observe religious precepts or rite
ถือศีลกินเพล v observe religious precepts or rite
ถือศีลกินเพล v observe religious precepts/rite
ถือสา v mind
ถือสิทธิ์ v take the liberty of
ถือหาง v back
ถือหุ้น v hold shares
ถือหู v hold on
ถือหูโทรศัพท์ v hold on
ถืออำนาจ v arbitrarily assume
ถือเขาถือเรา v discriminate
ถือเคร่ง v respect
ถือเงิน v keep money
ถือเนื้อถือตัว v be arrogant
ถือเนื้อถือตัว v be arrogant
ถือเป็น v regard
ถือเป็นความลับ v keep the secret
ถือเป็นอารมณ์ v take offence
ถือเป็นเยี่ยงอย่าง v take someone as a model
ถือเป็นแบบอย่าง v take someone as a model
ถือเราถือเขา v discriminate
ถือเอา v assume
ถือเอาว่า v suppose
ถือเอาว่า v suppose
ถือเอาว่า adv as
ถือโกรธ v resent
ถือโชคถือลาง v be superstitious
ถือโชคลาง v be superstitious
ถือโทษ v take offence
ถือโอกาส v take the opportunity
ถือใจ v be convinced
ถือได้ว่า v be held to be
ถุง n bag
ถุงกระดาษ n paper bag
ถุงก๊อบแก๊บ n plastic bag
ถุงตะเครียว n a bag which is closed by means of a string run through loops
ถุงตะเคียว n a bag which is closed by means of a string run through loops
ถุงทะเล n sea bag
ถุงน่อง n stocking
ถุงนอน n sleeping bag
ถุงน้ำดี n gall bladder
ถุงพระบาท n sock
ถุงพระหัตถ์ n glove
ถุงพลาสติก n plastic bag
ถุงพลาสติก n plastic bag
ถุงมือ n glove
ถุงยาง n condom
ถุงยางอนามัย n condom
ถุงย่าม n kitbag
ถุงลม n air sac
ถุงลมนิรภัย n safety airbag
ถุงสวมมือ n glove
ถุงสวมเท้า n sock
ถุงสำเร็จ n tube skirt
ถุงเค้า n gambling investor
ถุงเงิน n pouch
ถุงเงินถุงทอง n souvenir made of two bags
ถุงเท้า n sock
ถุงเท้ายาว n stockings
ถุงเท้าสั้น v socks
ถุงใส่เงิน n pouch
ถุน v take a nip of drug or opium
ถุย v spit
ถุย int tut
ถุยน้ำลาย v spit
ถู v scrub
ถูๆ ไถๆ v get by on
ถูก v touch
ถูก v be cheap
ถูก v be at odds
ถูก v agree upon
ถูกๆ adj cheap
ถูกกฎ v comply with the rules / regulations
ถูกกฎหมาย v be lawful
ถูกกระทำ v hex
ถูกกักขัง v imprison
ถูกกัน v be compatible
ถูกกาลเทศะ adj tidy
ถูกขัง v imprison
ถูกขา v match well
ถูกคอ v get along well with
ถูกคอกัน v get along well
ถูกคู่ v be partners of something
ถูกจองจำ v imprison
ถูกจำ v imprison
ถูกจำขัง v imprison
ถูกจุด v be pertinent
ถูกช่อง adv through the right pull
ถูกช่องถูกทาง adv through the right pull
ถูกชะตา v hit it off
ถูกชะตา adv compatibly
ถูกตราหน้า v blame
ถูกต้อง v be correct
ถูกต้อง v right
ถูกต้องตามกฎหมาย v be legal
ถูกต้องแล้ว v Amen!
ถูกต้อน v be cornered
ถูกตา v be pleasing to the eyes
ถูกทาง v act in the right way
ถูกทาง adv in a correct way
ถูกทำโทษ v punish
ถูกที่ adv appropriate
ถูกปรับ v be fined
ถูกปาก v be tasty
ถูกฟ้อง v accuse
ถูกมาก adj cheap
ถูกระเบียบ v comply with the rules / regulations
ถูกลงโทษ v punish
ถูกวิธี adv in a correct way
ถูกสงสัย adj accused
ถูกสบประมาท v blame
ถูกส่วน adj suitable
ถูกหมายหน้า v blame
ถูกหวย v win the prize in lottery
ถูกอกถูกใจ v content
ถูกอกถูกใจ adv pleasingly
ถูกอัธยาศัย v get along well with
ถูกอัธยาศัย v get along well with
ถูกัน v scrub
ถูกเนื้อต้องตัว v touch someone
ถูกเบอร์ v win the prize in lottery
ถูกเส้น v click
ถูกแต่งตั้ง v get appointed
ถูกโฉลก v get along well with
ถูกโรค v get along well with
ถูกโรค v be treated with a right remedy
ถูกใจ v like
ถูฟัน v brush one´s teeth
ถูลู่ถูกัง adv ruthlessly
ถูสบู่ v wash with soap
ถูไถ v get by on
ถูไถ v scrape


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top