ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cardialgia

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cardialgia*, -cardialgia-

cardialgia ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cardialgia (n.) อาการจุกเสียดท้อง Syn. pyrosis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cardialgia
Back to top