ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remorse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remorse*, -remorse-

remorse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remorse (n.) การสำนึกผิด See also: ความเสียใจ Syn. guilt, penitence, shame
remorse (n.) ความสงสาร See also: ความเห็นอกเห็นใจ, ความเห็นใจ Syn. compassion, pity
remorseful (adj.) ซึ่งสำนึกผิด
remorsefulness (n.) ความสำนึกผิด See also: การสารภาพบาป, ความเสียใจต่อสิ่งที่กระทำผิด Syn. compunction Ops. pride
remorseless (adj.) ซึ่งไม่สำนึกผิด See also: ซึ่งไม่สงสาร Syn. shameless, pitiless
remorselessly (adv.) อย่างไร้สำนึก See also: อย่างไม่สงสาร Syn. brutally
remorselessness (n.) ความไม่สำนึกผิด See also: ความไม่สงสาร
English-Thai: HOPE Dictionary
remorse(รีมอร์ส') n. ความสำนึกผิด,ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. compunction,sorrow
remorseful(รีมอร์ส'ฟูล) adj. สำนึกผิด,เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระไป, See also: remorsefully adv. remorsefulness n., Syn. regretful,sorry,repentant
remorseless(รีมอร์ส'ลิส) adj. ไม่สำนึกผิด,ไม่มีความปรานี,ไม่มีความสงสาร,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: remorselessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
remorse(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,ความสงสาร,ความเห็นใจ
remorseful(adj) สำนึกผิด,รู้สึกผิด,เสียใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And so I did what I did, and I got remorse about it.ผมทำอย่างที่กระทำไป และยังเสียใจอยู่
But I also got remorse about talking at this trial.และผมก็เสียใจที่ ต้องมายืนให้การเช่นนี้ด้วย
I removed my mask as a gesture of remorse but my it was to no avail.ผมถอดหน้ากากเพื่อสำนึกผิด แต่มันไม่ได้ผล
Why show remorse by taking the time to dress her but then dump her here?ทำไมถึงแสดงความสำนึกผิดโดยการแต่งตัวให้พวกเธอ แต่กลับเอาเธอมาทิ้งที่นี่
Ok. so, we have an unsub who shows remorse and then projects his own guilt onto the victims' parents.โอเค งั้น เรามีผู้ต้องหาที่สงสารเหยื่อ และโยนความผิดให้พ่อแม่ของเหยื่อ
"there is no refuge from memory and remorse in this world."ไม่มีที่ใดที่เราสามารถหลีกหนีจากความทรงจำ และความสำนึกผิดได้"
Interrogate them until cries of remorse are heard from their proud mouthsลงทัณฑ์จนกว่าจะได้ยิน คำสารภาพจากปากของเขา
My only remorse is thatเรื่องเดียวที่หม่อมฉันเสียใจ
For remorse or something?ที่จะลบความรู้สึกผิดออกไปได้หรือไงกัน
If erring is human, then remorse must be too.ถ้าการทำผิด เป็นเรื่องของมนุษย์ ความรู้สึกผิด ก็คงเหมือนกัน
Don't you feel any remorse at all over that?คุณไม่รู้สึกสำนึกผิดเลยหรือไง
Don't you feel any remorse at all over that?คุณไม่รู้สึกสำนึกผิดเลยหรือไงคะ

remorse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愧恨[kuì hèn, ㄎㄨㄟˋ ㄏㄣˋ, 愧恨] ashamed and sorry; suffering shame and remorse
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 疚] chronic disease; guilt; remorse
忏悔[chàn huǐ, ㄔㄢˋ ㄏㄨㄟˇ, 忏悔 / 懺悔] confession (a Buddh. ceremony); to confess; to repent; remorse; repentance; penitent
沉痛[chén tòng, ㄔㄣˊ ㄊㄨㄥˋ, 沉痛] grief; remorse; deep in sorrow; bitter (anguish); profound (condolences)
悔恨[huǐ hèn, ㄏㄨㄟˇ ㄏㄣˋ, 悔恨] remorse; repentance

remorse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P)
済まなそう[すまなそう, sumanasou] (adj-na) (uk) sorry; apologetic; remorseful
相済まない[あいすまない, aisumanai] (adj-i) very sorry; remorseful; apologetic; contrite
相済まぬ[あいすまぬ, aisumanu] (exp) (arch) (See 相済む・あいすむ・2,相済まない・あいすまない) very sorry; remorseful; apologetic; contrite
自責の念[じせきのねん, jisekinonen] (exp) guilty conscience; feelings of remorse; Agenbite of Inwit (book name)

remorse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเสียดาย[n.] (khwām sīadā) EN: regret ; remorse ; sorrow FR:
กุกกุจจะ[n.] (kukkutja) EN: remorse ; brooding ; confusion ; repentance ; worry FR:
ลงคอ[adv.] (longkhø) EN: heartlessly ; without remorse ; hardheartedly ; shamelessly ; without compunction ; without a qualm FR: sans remords ; sans scrupule
ตราบาป[n.] (trābāp) EN: remorse ; sense of guilt ; deep-rooting feeling of wrongdoing FR: remords [m] ; sentiment de culpabilité [m]

remorse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barmherzigkeit {f}remorsefulness
Hartherzigkeit {f}remorselessness
hartherzig {adv}remorselessly
unbarmherzig {adv}remorselessly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remorse
Back to top