ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cordate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cordate*, -cordate-

cordate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cordate (adj.) ที่มีรูปหัวใจ (ใบไม้) Syn. heart-shaped
English-Thai: HOPE Dictionary
cordate(คาร์'เดท) adj. ซึ่งมีรูปคล้ายหัวใจ,เป็นรูปหัวใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cordate pelvis; pelvis, cordiformเชิงกรานรูปหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

cordate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心臓形[しんぞうけい, shinzoukei] (n) (1) {math} cardioid; (adj-no) (2) cordate; heart-shaped

cordate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นรูปหัวใจ[adj.] (pen rūp hūa) EN: shaped like a heart ; cordate FR: en forme de cœur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cordate
Back to top