ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mind*, -mind-

mind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mind (n.) จิตใจ See also: ใจ, ความเห็น, ความรู้สึกนึกคิด, ความคิด Syn. soul, spirit, intellect, thought
mind (n.) ความจำ See also: ความทรงจำ Syn. subconcious, remembrance
mind (n.) คนฉลาด
mind (n.) ความตั้งใจ See also: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์ Syn. intention, determination
mind (n.) สติปัญญา See also: ความสามารถในการเข้าใจ, ปัญญา Syn. IQ, brainpower, wit Ops. ignorance, stupidity
mind (vt.) สังเกต See also: เข้าใจ
mind (vi.) รังเกียจ See also: เกี่ยง, คัดค้าน, ไม่เต็มใจทำบางสิ่ง Syn. dislike, disfavor Ops. like, favor, esteem
mind (vt.) ระวัง See also: ระมัดระวัง, เอาใจใส่ดูแล Syn. attend, foster Ops. neglect, ignore
mind out (phrv.) ระวัง Syn. look out, watch out
mind out of the way (idm.) หลบเข้าด้านข้าง (ให้คนอื่นผ่านไป)
mind reading (n.) โทรจิต See also: การถ่ายทอดจิต, การติดต่อกันทางจิต Syn. insight, presentiment, ESP(extrasensory perception)
mind you (idm.) คุณคิดดูว่า See also: คุณต้องไตร่ตรองให้ดี
mind-bending (adj.) ซึ่งมีผลต่อจิตใจอย่างมาก
mind-blowing (adj.) ซึ่งตื่นเต้นมาก See also: ซึ่งลิงโลด
mind-boggling (adj.) ยากที่จะเข้าใจ See also: ซึ่งสับสน
minded (adj.) ซึ่งมีใจโน้มเอียง Syn. inclined, liking, intending
minder (n.) ผู้ดูแล Syn. nurse
mindfield (n.) บริเวณมีทุ่นระเบิด
mindful (adj.) ซึ่งให้ความสนใจ Syn. attentive
mindfully (adv.) อย่างสนใจ Syn. carefully
mindfulness (n.) การรับรู้ See also: การทราบ, ความตระหนัก Syn. conciousness, knowledge
mindfulness (n.) ความเข้าใจ See also: ความตระหนัก, การรับรู้, การหยั่งรู้ Syn. awareness, recognition Ops. ignorance
mindless (adj.) ซึ่งไม่มีเหตุผล Syn. inattentive, neglectful
mindlessly (adv.) อย่างไม่มีเหตุผล
mindlessness (n.) ความไม่มีเหตุผล
mindset (n.) ความเชื่อที่ผลต่อพฤติกรรม Syn. attitude, belief
English-Thai: HOPE Dictionary
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้
mind-set(ไมด`เชท) n. ความตั้งใจ ความโน้มเอียง
mind's eyeมโนภาพ,การนึกไปเอง
mindanao(มิน'ดาเนา) n. เกาะที่ใหญ่ที่สองของฟิลิปปินส์
mindblowing(ไมด'โบลอิง) adj. ประหลาดใจ,ท่วมท้น,ทำให้เกิดผลเหมือนยาหลอนประสาท.
minded(ไม'ดิด) adj. ใส่ใจ,โน้มเอียง,มีใจเอนเอียง, Syn. inclined,
mindful(ไมดฺ'ฟูล) adj. สนใจ,ใส่ใจ., See also: mindfully adv. mindfulness n., Syn. careful
mindless(ไมดฺ'ลิส) adj. ไร้เหตุผล,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระวัง,โง่., See also: mindlessly adv. mindlessness n., Syn. stupid
English-Thai: Nontri Dictionary
mind(n) จิตใจ,เชาวน์,ความตั้งใจ,ความคิด,สติปัญญา,ความทรงจำ
minded(adj) กระเดียด,โน้มเอียง,โอนเอียง,ใส่ใจ
mindful(adj) เอาใจใส่,ระวัง,ตั้งใจ,สนใจ
mindless(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ,ไม่ตั้งใจ,ไม่ระวัง,เลินเล่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mindจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mindจิต, จิตใจ [การแพทย์]
Mindanao Island (Philippines)เกาะมินดาเนา (ฟิลิปปินส์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรู้สึกในใจ (n.) mind See also: memory, recollection, remembrance
ความในใจ (n.) mind See also: memory, recollection, remembrance Syn. ความรู้สึกในใจ
จิต (n.) mind See also: heart, thoughts Syn. ใจ, จิตใจ, ความคิด
จิตใจ (n.) mind See also: spirit, heart, disposition Syn. จิต
จิตใจ (n.) mind See also: heart, disposition Syn. ใจ, อัธยาศัย
จิตใจ (n.) mind See also: heart, thoughts Syn. ใจ, ความคิด
จิตใจ (n.) mind See also: soul Syn. ดวงใจ, ใจ
ดวงจิต (n.) mind See also: soul Syn. จิตใจ, ดวงใจ, ใจ
ถือสา (v.) mind See also: care about, take something to heart, take offence Syn. เอาเรื่องเอาราว, เอาเรื่อง
นำพา (v.) mind See also: pay attention to, heed, regard, care Syn. เอาใจใส่, เอาธุระ Ops. ปล่อยปละละเลย, ไม่เอาใจใส่
พระทัย (n.) mind See also: heart Syn. ใจ
มนัส (n.) mind See also: heart Syn. มโน, ใจ, จิต
ห้วงความคิด (n.) mind See also: imagination Syn. ห้วงสำนึก
ห้วงนึก (n.) mind See also: imagination Syn. ห้วงความคิด, ห้วงสำนึก
ห้วงสำนึก (n.) mind See also: imagination Syn. ห้วงความคิด
อัธยาศัย (n.) mind See also: heart, disposition Syn. จิตใจ, ใจ
เจต (n.) mind See also: thought Syn. ใจ
เอาเรื่องเอาราว (v.) mind See also: care about, take something to heart, take offence Syn. เอาเรื่อง
เอาใจใส่ (v.) mind See also: pay attention to, heed, regard, care Syn. เอาธุระ Ops. ปล่อยปละละเลย, ไม่เอาใจใส่
ใจ (n.) mind See also: spirit, heart, disposition Syn. จิต, จิตใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I wouldn't mind if he didn't come at allฉันจะไม่ว่าอะไรเลยถ้าเขาไม่มา
Do you mind me trying?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะลองทำดู
If you don't mind my askingถ้าคุณไม่ว่าอะไรกับคำถามของฉัน
Do you mind if I take a picture with your car?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอถ่ายรูปกับรถคุณหน่อย?
Would you mind moving your car?คุณช่วยเคลื่อนรถไปหน่อยได้ไหมครับ?
Do you mind if I open the window?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะเปิดหน้าต่าง?
Never mind about thatเรื่องนั้นช่างมันเถอะ
Would you mind answering a few questions for us?คุณช่วยตอบคำถามเราสักสองสามข้อได้ไหม?
Your mind is an incredible powerจิตใจของคุณคือพลังอำนาจที่เหลือเชื่อ
It will help to focus your inner mind on what you really wantมันจะช่วยเพิ่งจิตใจภายในของคุณไปยังสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ
Would you mind if I took some time aloneคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมขอใช้เวลาตามลำพังสักหน่อย
Just relax and let your mind go blankแค่ผ่อนคลายและปล่อยใจให้ว่างเปล่า
So if you wouldn't mind getting to the pointถ้าคุณไม่ว่าอะไรช่วยเข้าสู่ประเด็นหน่อย
Would you mind pouring me a cup of coffee?คุณจะช่วยรินกาแฟให้ฉันสักถ้วยได้ไหม?
Would you mind if I change the subject for a moment?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอเปลี่ยนเรื่องพูดคุยสักครู่?
Make up your mind before it's too lateรีบตัดสินใจเถอะก่อนที่มันจะสายเกินไป
Do you mind if I take a photo with it?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอถ่ายรูปกับมันหน่อย?
I don't mind taking care of everythingฉันไม่ว่าอะไรที่จะต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง
I don't mind what people sayฉันไม่ถือสาที่ผู้คนเขาพูดกันหรอก
But I couldn't put it out of my mind for the past two years!แต่ฉันไม่สามารถเอามันออกไปจากใจได้ตลอดสองปีที่ผ่านมา
I told you not to mind itฉันบอกนายแล้วอย่าไปใส่ใจกับมัน
Since he has set his mind to it, I had no choice but to give upนับแต่เขาตั้งใจทำในสิ่งนั้น ฉันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากยอมแพ้
Young men with a mind for revenge need little encouragementคนหนุ่มที่มีจิตใจอยากแก้แค้นต้องการกำลังใจสักนิด
Do you mind sharing it with me?จะว่าอะไรไหมถ้าจะบอกเล่าให้ฉันฟังบ้าง
Mind your own business!ใส่ใจกับธุระของตนเองเถอะ
He reminds me of Tomเขาทำให้ฉันนึกถึงทอม
But let me remind you of one thingแต่ขอฉันเตือนคุณสักอย่างนะ
Is she out of her mind?เธอเสียสติไปแล้วหรือ
I have to keep reminding myself that…ฉันต้องเตือนตนเองอยู่เรื่อยๆ ว่า...
You are out of your mindคุณเสียสติไปแล้ว
He's completely lost his mind!เขาเสียสติไปอย่างสิ้นเชิง
I'm finding it's difficult to make up my mindฉันพบว่ามันยากที่จะตัดสินใจ
He has many strange ideas in his mindเขามีความคิดแผงๆ มากมายในหัว
It's not too late to change your mindมันยังไม่สายเกินไปที่คุณจะเปลี่ยนใจ
She reminds me of my motherเธอทำให้ฉันนึกถึงคุณแม่ของฉัน
Why don't you just tell me what's on your mind?ทำไมถึงไม่บอกฉันมาว่าคุณคิดอะไรอยู่?
I won’t change my mindฉันจะไม่เปลี่ยนใจ
It's best to be open-mindedมันดีที่สุดที่จะเปิดรับความเห็นคนอื่น/เปิดใจ
You can taste the color with your mindคุณสามารถรับรู้สีได้ด้วยใจ
It reminds me every day what's waiting out thereมันเตือนใจฉันทุกวันถึงสิ่งที่กำลังรอคอยอยู่ที่นั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The place is empty, so if you're uncomfortable, mind you make a fuss.ที่นี่ไม่ได้เรื่องเลย ถ้าคุณไม่สุขสบายละก็ โวยไปเลย ไม่ต้องเกรงใจ
Don't mind my saying so, but why don't you do something about your hair?อย่าถือสานะ เเต่ทําไม คุณไม่ทําอะไรกับทรงผมบ้าง
One never knows what goes on in that quiet mind of his.ไม่มีใครรู้หรอกว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่
Looks as though we might have a shower. But you won't mind that, will you?- ฝนตกแล้ว สงสัยจะต้องเปียกโชก คุณไม่ว่าอะไรใช่มั้ย
I've been asked to tea, Danny, and I've a good mind to accept.ผมได้รับคําเชิญ ก็ต้องตอบตกลงสินะ แดนนี่
I don't mind this whole thing except for you.ผมไม่สนเรื่องทั้งหมดนี่หรอก นอกจากคุณ
I'm so sorry. Do you mind if I put this there?ขอโทษด้วย คุณจะว่าอะไรมั้ยถ้าผมขอวางไว้ตรงนี้
Thanks. I don't mind if I do.- ขอบใจฉันจ่ายเองได้
Now, does that look like the note of a woman who had made up her mind to kill herself?นี่มันเหมือนจดหมายของผู้หญิง ที่อยากจะฆ่าตัวตายมั้ยล่ะ"
Though the body's worn out with fatigue, the mind works on.แม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า สมองกลับไม่ได้หยุด
Keep their mind sharp and their dreams alive.เพื่อให้สมองไม่หยุดคิด และความฝันได้โลดแล่น
Couldn't change my mind if you talked for 100 years.ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของฉันหากคุณพูดคุยสำหรับ 100 ปี

mind ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走神[zǒu shén, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ, 走神] absent-minded; one's mind is wandering
走神儿[zǒu shén r, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ ㄖ˙, 走神儿 / 走神兒] absent-minded; one's mind is wandering
跑神儿[pǎo shén r, ㄆㄠˇ ㄕㄣˊ ㄖ˙, 跑神儿 / 跑神兒] absent-minded; one's mind is wandering
安心[ān xīn, ㄢ ㄒㄧㄣ, 安心] at ease; to feel relieved; to set one's mind at rest; to keep one's mind on sth
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye
二元论[èr yuán lùn, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 二元论 / 二元論] dualism, belief that the universe is made of two different substance (e.g. mind and matter or good and evil)
心猿意马[xīn yuán yì mǎ, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄧˋ ㄇㄚˇ, 心猿意马 / 心猿意馬] lit. heart a monkey, mind a horse (成语 saw); fig. capricious (derog.); to have ants in one's pants; hyperactive; adventurous and uncontrollable
万众一心[wàn zhòng yī xīn, ㄨㄢˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧ ㄒㄧㄣ, 万众一心 / 萬眾一心] millions of people all of one mind (成语 saw); the people united
少管闲事[shǎo guǎn xián shì, ㄕㄠˇ ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄕˋ, 少管闲事 / 少管閑事] Mind your own business!; Don't interfere!
神魂[shén hún, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ, 神魂] mind; state of mind (often abnormal)
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, 洁身自好 / 潔身自好] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean
健忘[jiàn wàng, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄤˋ, 健忘] absent-minded
失神[shī shén, ㄕ ㄕㄣˊ, 失神] absent-minded; to lose spirit; despondent
精神恍惚[jīng shén huǎng hū, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄤˇ ㄏㄨ, 精神恍惚] absent-minded; in a trance
麻醉[má zuì, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ, 麻醉] anesthesia; fig. to poison (sb's mind)
浮现[fú xiàn, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, 浮现 / 浮現] appear in one's mind; come back to (one's mind)
居心[jū xīn, ㄐㄩ ㄒㄧㄣ, 居心] to harbor (evil) intentions; to be bent on; a tranquil heart or mind
齐心[qí xīn, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄣ, 齐心 / 齊心] to be of one mind; to work as one
斗筲之人[dǒu shāo zhī rén, ㄉㄡˇ ㄕㄠ ㄓ ㄖㄣˊ, 斗筲之人] a small-minded person; a bean-counter
切记[qiè jì, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 切记 / 切記] bear in mind!; be sure to remember; remember sth clearly
襟怀[jīn huái, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ, 襟怀 / 襟懷] bosom (the seat of emotions); one's mind
怀[huái, ㄏㄨㄞˊ, 怀 / 懷] to think of; to cherish; mind; heart; bosom; surname Huai
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 胸] chest; bosom; heart; mind; thorax
胸怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 胸怀 / 胸懷] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish
脑子[nǎo zi, ㄋㄠˇ ㄗ˙, 脑子 / 腦子] brains; mind
心胸[xīn xiōng, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄥ, 心胸] breadth of mind
心胸开阔[xīn xiōng kāi kuò, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄥ ㄎㄞ ㄎㄨㄛˋ, 心胸开阔 / 心胸開闊] broad; open-minded
襟度[jīn dù, ㄐㄧㄣ ㄉㄨˋ, 襟度] broad-minded; magnanimous
襟怀夷旷[jīn huái yí kuàng, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ ㄎㄨㄤˋ, 襟怀夷旷 / 襟懷夷曠] broad-minded
安神[ān shén, ㄢ ㄕㄣˊ, 安神] calm (soothe) the nerves; relieve uneasiness of body and mind
中央执行委员会[Zhōng yāng zhí xíng wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中央执行委员会 / 中央執行委員會] Central Executive committee (of Communist party or Guomindang)
公益[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, 公益] public welfare; public good; volunteer health or relief work; civic-minded; commonwealth
反围剿[fǎn wéi jiǎo, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, 反围剿 / 反圍剿] communist attack against the Guomindang's encircle and annihilate campaign
专注[zhuān zhù, ㄓㄨㄢ ㄓㄨˋ, 专注 / 專注] concentrated; single-mindedly devoted to
挂怀[guà huái, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄨㄞˊ, 挂怀 / 掛懷] concerned; troubled; having sth on one's mind
神志[shén zhì, ㄕㄣˊ ㄓˋ, 神志] consciousness; state of mind; compos mentis
半封建半殖民地[bàn fēng jiàn bàn zhí mín dì, ㄅㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄢˋ ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄧˋ, 半封建半殖民地] semi-feudal and semi-colonial (the official Marxist description of China in the late Qing and under the Guomindang
在乎[zài hu, ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, 在乎] determined by; to care about; to mind
决心[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, 决心 / 決心] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind
开明[kāi míng, ㄎㄞ ㄇㄧㄥˊ, 开明 / 開明] enlightened; open-minded; enlightenment

mind ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご心配なく;御心配なく[ごしんぱいなく, goshinpainaku] (exp) don't worry; never mind
ちっとも気にならない[ちっともきにならない, chittomokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit
とも無しに[ともなしに, tomonashini] (exp) (uk) to do something without any particular intention or mind to do so
ど忘れ;ド忘れ;度忘れ;度忘(io)[どわすれ, dowasure] (n,vs) (See 胴忘れ・どうわすれ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind
ぶっちゃけ[, bucchake] (n) speaking one's mind and holding nothing back
まったく気にならない[まったくきにならない, mattakukininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned about at all; not mind about at all; not care a bit
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
乙女心[おとめごころ, otomegokoro] (n) girl's feeling; maiden's mind
以心伝心[いしんでんしん, ishindenshin] (n,adj-no) telepathy; tacit understanding; communion of mind with mind; sympathy
体する[たいする, taisuru] (vs-s,vt) to keep in mind and do as one has been told; to learn and obey; to act in accordance; to comply
僻心[ひがみごころ, higamigokoro] (n) warped mind
十牛[じゅうぎゅう, juugyuu] (n) {Buddh} Ten Bulls (ten stages of the herding of an ox, used as an analogy for training the mind on the path to enlightenment)
去る者は日々に疎し[さるものはひびにうとし, sarumonohahibiniutoshi] (exp) Out of sight, out of mind
去る者日日に疎し[さるものひびにうとし, sarumonohibiniutoshi] (exp) (id) Out of sight, out of mind
[ちり, chiri] (n) (1) {Buddh} defilement; impurity; affliction; (2) object (perceived with the mind or the senses); (3) one billionth
夢見心地[ゆめみごこち, yumemigokochi] (n) (See 夢心地) dreamy state of mind
失意泰然[しついたいぜん, shitsuitaizen] (adj-t,adv-to) (arch) keeping calm and collected at times of disappoinment; maintaining a serene state of mind in adversity
妄心[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things)
学者肌;学者膚[がくしゃはだ, gakushahada] (n) scholarly bent of mind
安心[あんじん, anjin] (n) {Buddh} obtaining peace of mind through faith or ascetic practice (practise)
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith
射利心[しゃりしん, sharishin] (n) mercenary spirit; mind oriented to money-making
平常心[へいじょうしん, heijoushin] (n) one's self-possession; one's presence of mind
当世気質[とうせいかたぎ, touseikatagi] (n) the way of the world in our time; the frame of mind of the people nowadays
得意淡然[とくいたんぜん(uK), tokuitanzen (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) not letting oneself puffed up by one's success; maintaining a serene state of mind when one has achieved a great success
心を決める[こころをきめる, kokorowokimeru] (exp,v1) to resolve to do; to make up one's mind to do; to set one's heart on; to have one's heart set on
心神喪失[しんしんそうしつ, shinshinsoushitsu] (n,adj-no) of unsound mind
念頭に置く;念頭におく[ねんとうにおく, nentounioku] (exp,v5k) to give thought to; to bear in mind; to keep in mind
思い合わせる;思い合せる[おもいあわせる, omoiawaseru] (v1,vt) to consider (all the circumstances); to bear (a number of things) in mind
思い当たるふしがある;思い当たる節がある[おもいあたるふしがある, omoiatarufushigaaru] (exp) to have something (likely) come to mind
思い浮かべる[おもいうかべる, omoiukaberu] (v1) to be reminded of; to call to mind
思い立つ[おもいたつ, omoitatsu] (v5t,vt) (1) to occur (to one's mind); to get the idea of doing; (2) to resolve; to make up one's mind
思い返す[おもいかえす, omoikaesu] (v5s,vt) to re-think; to think back upon; to change one's mind
悲しみを紛らす[かなしみをまぎらす, kanashimiwomagirasu] (exp,v5s) to divert one's mind from sorrow
懐抱[かいほう, kaihou] (n,vs) idea borne in mind
拳々服膺;拳拳服膺[けんけんふくよう, kenkenfukuyou] (n,vs) firmly bear in mind; have something engraved on one's mind (heart)
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
気がふれる;気が触れる[きがふれる, kigafureru] (exp,v1) (See 気が狂う) to go mad; to go crazy; to lose one's mind
気が回る[きがまわる, kigamawaru] (exp,v5r) (1) to be attentive to small details; (2) to be attentive to others (or others' concerns); (3) to have one's mind turn groundlessly to something negative
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンピューターマインド[こんぴゅーたーまいんど, konpyu-ta-maindo] computer mind

mind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านใจ[v.] (ānjai) EN: read one's mind FR:
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao ) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind FR: lire dans les pensées de qqn
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ทางใจ[n. exp.] (ārom thāng ) EN: mind FR:
อัธยาศัย[n.] (atthayāsai) EN: disposition ; mind FR:
บ้า[v.] (bā) EN: lose one's mind , be nuts , go nuts FR: perdre la raison ; perdre la tête
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind FR: se contrôler ; se maîtriser
บุคคลวิกลจริต[n. exp.] (bukkhon wik) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind FR:
ชา[v.] (chā) EN: care ; mind FR: se soucier de
ชำระใจ[v.] (chamrajai) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent FR: se confesser
ช่าง[X] (chāng = cha) EN: never mind ; forget it ; no matter FR: peu importe ! ; oubliez !
ชั่งใจ[adj.] (changjai) EN: considering ; thinking over ; weighing in the mind FR:
ช่างกระไร[X] (chāngkrarai) EN: Alas! ; never mind FR:
ช่างปะไร[X] (changparai) EN: never mind FR:
ช่างเถอะ[X] (chāng thoe ) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
เชาวน์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind FR:
แด[n.] (daē) EN: heart ; mind FR:
โดยคำนึงถึง[X] (dōi khamneu) EN: having regard to ; having in mind that ; considering that ; taking into account FR:
ดวงจิต[n.] (dūangjit) EN: mind ; soul FR: âme [f] ; esprit [m]
ฟั่นเฟือน[adj.] (fanfeūoen) EN: frantic ; demented ; of unsound mind FR:
ฟื้นความจำ[v. exp.] (feūn khwāmj) EN: recall ; recollect ; bring to mind FR:
หันไป[v. exp.] (han pai) EN: change one's mind FR: changer d'avis
หฤทัย[n.] (hareuthai) EN: mind ; heart FR:
หฤทัย-[pref.] (hareuthaiya) EN: mind ; heart FR:
ฮึด[v.] (heut) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed ; make up one's mind to fight FR:
ใจ[n.] (jai) EN: heart ; mind ; spirit ; disposition ; intention FR: coeur [m] ; esprit [m]
ใจเดียวกัน[adj.] (jaidīokan) EN: of the same mind FR:
ใจคอ[n.] (jaikhø) EN: mind ; heart ; disposition FR: caractère [m] ; tempérament [m] ; esprit [m]
จำนง[v.] (jamnong) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend FR: avoir l'intention de ; vouloir
จำไว้[v. exp.] (jam wai) EN: don't forget it! ; keep in mind ; remember FR: n'oublie pas ! ; n'oubliez pas !
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; manner ; deportment ; act ; deed ; mind ; spirit ; intrinsic nature of a person ; characteristic behaviour ; character ; temperament FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēntājar) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye FR: plaisant ; charmant
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; be hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain FR: être blessé ; avoir mal
เจต[n.] (jēt) EN: mind FR: esprit [m]
เจต-[pref.] (jēta- = jēt) EN: mind FR: esprit [m]
เจโตวิมุติ[n.] (jētōwimut) EN: deliverance of mind FR:
จินตภาพ[n.] (jintaphāp) EN: image ; dream ; mental picture ; mental image ; state of mind ; vision FR: rêve [m] ; pensée [f]
จิต[n.] (jit) EN: mind ; heart ; spirit ; thoughts ; state of consciousness FR: âme [f] ; pensée [f] ; esprit [m] ; conscience [f] ; mental [m]
จิตต์[n.] (jit) EN: mind FR:

mind ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abartig {adj} | eine abartige Fantasiewarped | a warped mind
Geistesabwesenheit {f}absence of mind
Seelenpein {f}anguish of mind
egal {adv} | egal was es kostetnever mind | never mind the expense
Vorsatz {m} | mit Vorsatz | mit strafbarem Vorsatz | den Vorsatz haben, etw. zu tun | den Vorsatz fassen, etw. zu tun | einen Vorsatz fassen (zum neuen Jahr)intention | with intent | with criminal intent | to intend to do sth. | to make up one's mind to do sth.) | to make a resolution (to do sth.)
Seelenfrieden {m}peace of mind
Geistesgegenwart {f}presence of mind
unzurechnungsfähig; geistesgestört {adj} | für unzurechnungsfähig erklären | für unzurechnungsfähig erklärt werden... of unsound mind | to certify insane | to be certified insane
Seelenstärke {f}strength of mind
Tagesmutter {f}child minder; baby minder
Abschreibung {f}; Wertverminderung
Wertminderung {f}; Minderung
andersdenkend {adj}differently minded
minderwertig {adj} | minderwertiger | am minderwertigsteninferior | more inferior | most inferior
Minderwertigkeit {f} | Minderwertigkeiten
Minderwertigkeitsgefühl {n} | Minderwertigkeitsgefühle haben | mit Minderwertigkeitsgefühlen erfülleninferiority feeling | to feel inferior | to frustrate
Minderwertigkeitskomplex {m} | Minderwertigkeitskomplexe
Marktbedeutung {f}market mindshare [Am.]
Minderheit {f} | Minderheiten
Minderjährige {m,f}; Minderjährigerminor; infant
Minderwertigste {m,f}; Minderwertigstermost inferior
Gedankenleser {m}mind reader
Mindanao-Spatelschwanzpapagei {m} [ornith.]Mindanao Racket-tailed Parrot
Mindanaoeule {f} [ornith.]Mindanao Scops Owl
Graurücken-Dschungelschnäpper {m} [ornith.]Mindanao Jungle Flycatcher
Unbekümmertheit {f}mindlessness
edeldenkend {adj}noble minded
Oligurie {f}; verminderte Harnausscheidung
Aufgeschlossenheit {f}open mindedness
Osteoporose {f}; Verminderung des Knochengewebes [med.]osteoporosis
kleinlich {adj} | kleinlicher | am kleinlichstenpetty; petty-minded; small minded | pettier | pettiest
Platentaube {f} [ornith.]Mindoro Bleeding Heart
Schwachsinn {m}feeblemindedness
Metanoia {f}; Änderung der Weltsichtshift of mind; change of mind; metanoia
kinderfreundlich {adv}with children in mind; tolerant of children
unbedacht {adv}unmindfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mind
Back to top