ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inspirit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inspirit*, -inspirit-

inspirit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inspirit (vt.) ก่อให้จิตวิญญาณหรือชีวิตเข้าไปใน See also: ทำให้มีชีวิต
English-Thai: HOPE Dictionary
inspirit(อินสเพอ'ริท) vt. ก่อให้จิตวิญญาณหรือชีวิตเข้าไปใน,ทำให้มีชีวิต., See also: inspiritingly adv. inspiritment n., Syn. enliven
English-Thai: Nontri Dictionary
inspirit(vt) ทำให้มีใจ,แนะนำ,ดลใจ,กระตุ้น

inspirit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inspirit
Back to top