ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

real

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *real*, -real-

real ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
real (adj.) แท้จริง Syn. genuine, true Ops. fake
real (adj.) มีตัวตน Syn. physical, substantial
real (adj.) จริงใจ See also: ซื่อสัตย์ Syn. honest, sincere
real (n.) ความเป็นจริง See also: สภาพที่เป็นจริง Syn. reality
real (n.) เหรียญสเปน
real ale (n.) เบียร์ที่ทำและเก็บด้วยวิธีดั้งเดิม
real estate (n.) อสังหาริมทรัพย์ See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน Syn. lands, real property
real estate agent (n.) คนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายบ้านและที่ดิน Syn. realtor
real property (n.) อสังหาริมทรัพย์ See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน Syn. lands
real time (n.) ช่วงเวลาสั้นมากที่เกิดขึ้นขณะระบบคอมพิวเตอร์กำลังรับและจัดการข้อมูล
real-life (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตจริง
realign (vi.) จัดทำใหม่ See also: ปรับใหม่
realign (vt.) จัดทำใหม่ See also: ปรับใหม่
realignment (n.) การจัดทำใหม่ See also: การปรับใหม่
realisation (n.) ความเข้าใจ See also: ความตระหนัก Syn. understanding, recognition
realise (vt.) เข้าใจ Syn. get wise to, understand
realise (vt.) ตระหนัก See also: รู้, สำนึก Syn. comprehend, perceive
realise (vt.) ทำให้เป็นจริง See also: ทำให้สมปรารถนา Syn. achieve, succeed
realise (vt.) แลกเป็นเงินสด Syn. turn into cash
realise (vt.) ได้กำไร See also: ขายได้กำไร, มีรายได้
realism (n.) การมองสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง
realism (n.) ลักษณะเหมือนจริง
realism (n.) ลัทธินิยมความจริง
realist (n.) ผู้ยอมรับความจริง
realistic (adj.) ซึ่งปฏิบัติได้จริง See also: ซึ่งสมเหตุสมผล Syn. sensible, practical
realistically (adv.) อย่างใช้ได้จริง Syn. actually Ops. impractically
reality (n.) ความเป็นจริง See also: สภาพที่เป็นจริง
realization (n.) ความเข้าใจหรือความตระหนัก Syn. understanding, recognition
realize (vt.) เข้าใจ Syn. get wise to, understand
realize (vt.) ตระหนัก See also: รู้, สำนึก Syn. comprehend, perceive
realize (vt.) ทำให้เป็นจริง See also: ทำให้สมปรารถนา Syn. achieve, succeed
realize (vt.) แลกเป็นเงินสด Syn. turn into cash
realize (vt.) ได้กำไร See also: ขายได้กำไร, มีรายได้
reallocate (vt.) จัดสรรปันส่วน Syn. redistribute
really (adv.) โดยแท้จริง See also: โดยแท้, โดยความเป็นจริง Syn. actually, certainly, truly
realm (n.) ขอบเขต See also: ดินแดน, บริเวณ Syn. domain, empire, kingdom
realm (n.) อาณาจักร See also: ราชอาณาจักร Syn. kingdom
realpolitik (n.) ระบบการเมืองแบบหนึ่ง
realtor (n.) คนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายบ้านและที่ดิน Syn. real estate agent
realty (n.) อสังหาริมทรัพย์ See also: ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดินและโรงเรือน Syn. estate, property, real estate
English-Thai: HOPE Dictionary
real(เรียล) adj. แท้,จริง,แท้จริง,โดยแท้,ไม่ปลอม,จริงใจ,เกี่ยวกับตัวเลขจริง (ไม่ใช่เศษส่วนหรือเลขผสม) adv. มาก,อย่างมาก, See also: realness n., Syn. true,actual,genuine
real estate(รี'เอิล-,รีล-) ทรัพย์สิน (โดยเฉพาะที่ดิน) ,ที่ดินและโรงเรียน, See also: real-estate adj., Syn. property,real property
real modeภาวะจริงหมายถึง แบบวิธีการปฏิบัติงานของไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) 80286 ขึ้นไป ที่สามารถทำการได้เหมือนกับรุ่น 8088 ของไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นแรก ๆ
real number(เรียล-) n. ตัวเลขที่แท้จริง (ไม่ใช่เศษส่วนและไม่ใช่เลขผสม), Syn. real
real time processingการประมวลผลแบบทันทีหมายถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเพื่อจะได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือควบคุมได้ เช่น การประมวลผลของเครื่องถอนเงินด่วนตามธนาคารต่าง ๆ (ATM) ซึ่งให้บริการการฝากถอน ทำให้ผู้ใช้บริการทราบผลในทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบให้ในทันทีว่า รหัสถูกต้องหรือไม่ มีเงินพอหรือไม่ ฯ ถ้ามีพอ ก็สั่งปฏิบัติการ คือจ่ายเงินให้เลย การจองตั๋วเครื่องบิน ก็มีลักษณะเป็นแบบทันทีนี้เช่นกัน ส่วนการประมวลผลที่ไม่ต้องทำทันที เรียกว่า "การประมวลผลเชิงกลุ่ม" (batch processing) หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับ มีระบบปฏิบัติการเป็นตัวควบคุม การประมวลผลแบบนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ ๆ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้าประมวลผล คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลให้ตามลำดับก่อนหลัง หรือลำดับความสำคัญ วิธีการนี้ประหยัดกว่า แต่ช้าและไม่ทันใจดู batch processing เปรียบเทียบ
real variableตัวแปรทศนิยมหมายถึงตัวแปรที่กำหนดให้เก็บค่าทศนิยม (real constant) บางภาษากำหนดให้มีลักษณะพิเศษต่างกับตัวแปรที่จะใช้เก็บค่าจำนวนเต็ม (integer)
realisation(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding
realise(รี'อะไลซ) vt. เข้าใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรารถนา,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้กำไรหรือมีรายได้,ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv.
realism(รี'อะลิสซึม) n. ความสนใจในความเป็นจริง,ลักษณะที่เหมือนจริง,การมองสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง,ลัทธินิยมความจริง,ลัทธิเขียนตามความเป็นจริง,ลัทธิที่ว่าจักรวาลเป็นสิ่งที่มีตัวตนจริง ๆ
realistic(รีอะลิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับความจริง,เป็นไปได้,เป็นจริง,เกี่ยวกับrealism (ดู), See also: realistically adv.
reality(รีแอล'ลิที) n. ความเป็นจริง,สภาพที่เป็นจริง,การคล้ายของจริง,ของจริง,ความจริง,สิ่งที่เป็นอิสระจากสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด และเป็นที่มาของสิ่งทั้งหลาย -Phr. (in reality ตามความเป็นจริง,จริง ๆ), Syn. genuine,natural ,lifelike
realization(รีอะไลเซ'เชิน) n. การทำให้เป็นจริง,การเข้าใจอย่างแท้จริง,การสำนึก,การเปลี่ยนให้เป็นเงินสดหรือเงิน,ได้รับกำไรหรือรายได้สำหรับตนเอง,การขายได้เงิน,ความสมปรารถนา, Syn. understanding
realize(รี'อะไลซ) vt. เข้าใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรารถนา,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้กำไรหรือมีรายได้,ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv.
really(เรียล'ลิ) adv. โดยแท้,โดยแท้จริง,โดยความเป็นจริง,จริง ๆ ,โดยจริงใจ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรืออื่น ๆ, Syn. truly,genuinely,verily,quite
realm(เรล์ม) n. ราชอาณาจักร,อาณาจักร,บริเวณ,แผ่นดิน,ดินแดน,ขอบเขตล ปริมณฑล
realtor(รี'อัลเทอะ) n. ผู้เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์, See also: realtor n. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์,นายหน้าซื้อขายที่ดินและโรงเรือน,นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
realty(รี'เอิลที) n. ที่ดินโรงเรือน,หลักทรัพย์,อสังหาริมทรัพย, Syn. real property,real estate
English-Thai: Nontri Dictionary
real(adj) แท้,จริง,แท้จริง
REAL real estate(n) ที่ดินและโรงเรือน,ทรัพย์สิน
realism(n) ลัทธินิยมความจริง,ความเป็นจริง,ลักษณะเหมือนจริง
realist(n) ผู้นิยมความจริง,คนที่ยึดถือความจริง
realistic(adj) เป็นจริง,เหมือนจริง,เกี่ยวกับความจริง
reality(n) ความจริง,สภาพที่แท้จริง,ของจริง
realization(n) การทำให้สำเร็จ,การทำให้เป็นจริง,การสำนึก,ความสมปรารถนา
realize(vi) เข้าใจ,ตระหนักแก่ใจ,เห็นจริง,สำนึก
really(adv) โดยแท้จริง,ตามความจริง,โดยจริงใจ
realm(n) แผ่นดิน,อาณาจักร,ขอบเขต,ปริมณฑล,ดินแดน,บริเวณ
realty(n) อสังหาริมทรัพย์,หลักทรัพย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
realเป็นจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
real estateอสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
real numberจำนวนจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
real variableตัวแปรจริง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
realise; realize๑. ได้มีได้เป็นขึ้น๒. จำหน่ายทรัพย์เป็นตัวเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
realismสัจนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reality๑. ความเป็นจริง๒. สิ่งเป็นจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
realization; happening; manifestationคติฉับพลัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
realize; realise๑. ได้มีได้เป็นขึ้น๒. จำหน่ายทรัพย์เป็นตัวเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
realmราชอาณาจักร [ดู kingdom] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
realtyอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Real accountบัญชีจริง [การบัญชี]
Real estate agentsนายหน้าขายที่ดิน [TU Subject Heading]
real modeภาวะจริงภาวะการทำงานของเครื่องพีซีซึ่งยอมให้โปรแกรมใช้หน่วยความจำมาตราฐานขนาด 640 กิโลไบต์ เท่าที่ DOS กำหนดให้ในขณะที่ใช้วินโวส์ โปรแกรมจะใช้หน่วยความจำ 640 กิโลไบต์ด้วยการทำงานในภาวะป้องกัน ซึ่งโปรแกรมต่างๆ จะได้รับการป้องกันไม่ให้ก้าวก่ายกับโปรแกรมอื่นในหน่วยความจำ ทำให้เราสามารถนำโปรแกรมตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปมาดำเนินการในเวลาเดียวกันได้ [คอมพิวเตอร์]
real numberจำนวนจริง, จำนวนที่เป็นสมาชิกอยู่ในเซตที่เกิดจากยูเนียนของเซตของจำนวนตรรกยะ และเซตของจำนวนอตรรกยะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
real timeเวลาจริงลักษณะอาการที่คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองในช่วงเวลาที่เร็วพอที่คนจะยอมรับได้ เช่น ในการใช้เครื่องเอทีเอ็มถอนเงิน เมื่อเราสอดบัตรเอทีเอ็มเข้าเครื่องแล้ว เราคาดหมายว่าเครื่องจะตอยสนองต่อการกดแป้นของเราทันที หรือภายในเวลามากที่สุด 3 วินาที ถ้านานกว่านั้นจะเกิดความรู้สึกเครื่องทำงานช้า หรือผิดปกติ [คอมพิวเตอร์]
Realityความเป็นจริง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Realized gain (loss)กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว [การบัญชี]
Really Simple Syndication( RSS)อาร์เอสเอส, เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เป็นประจำได้แบบอัตโนมัติ โดยผู้ใช้ต้องขอรับบริการ ผู้ใช้ไม่ต้องเข้าไปยังเว็บไซต์ที่สนใจต่างๆ โดยตรง เพื่ออ่านข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงในแต่ละวันด้วยตนเองทีละเว็บไซต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จริง (adj.) real See also: true, actual, authentic, genuine Syn. แท้ Ops. ปลอม
แท้ (adj.) real See also: authentic, genuine, actual, true, valid, unfeigned Syn. จริง Ops. ปลอม, เทียม
เพื่อนตาย (n.) real friend See also: true friend, best friend, faithful friend, friend in need Ops. เพื่อนกิน
ชีวิตจริง (n.) real life
รักจริง (n.) real love See also: true love, truelove Ops. รักลวง
รักแท้ (n.) real love See also: true love, truelove Syn. รักจริง Ops. รักลวง
รักแท้ (n.) real love See also: true love
จำนวนจริง (n.) real number See also: rational number Syn. จำนวนตรรกยะ, จำนวนอตรรกยะ
เวลาจริง (n.) real time
ตัตวศาสตร์ (n.) realism See also: truism
สัจนิยม (n.) realism
ความสมจริง (n.) reality Syn. ความเหมือนจริง
ความเหมือนจริง (n.) reality
ความแท้จริง (n.) reality See also: truth, fact Syn. ความจริง, ข้อเท็จจริง, ความเป็นจริง Ops. ความเท็จ
คิดได้ (v.) realize See also: become aware of, comprehend, understand
ซับซาบ (v.) realize See also: understand, aware Syn. ซึมซาบ, เข้าใจ
ตระหนัก (v.) realize See also: aware, conscious Syn. รู้ชัด, รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง
ตระหนักถึง (v.) realize See also: become aware of
ตระหนักแน่ (v.) realize See also: aware, conscious Syn. รู้ชัด, รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง
ถึงบางอ้อ (v.) realize See also: be aware of Syn. เข้าใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have real respect for people who do thatฉันให้ความเคารพอย่างแท้จริงต่อคนที่ทำอย่างนั้น
I knew for a certainty that his real name is Smithฉันทราบเป็นที่แน่นอนแล้วว่าชื่อจริงๆ ของเขาคือสมิธ
I would like to gain real life work experienceฉันอยากจะได้ปะสบการณ์การทำงานจากชีวิตจริง
I have no real teaching experienceฉันไม่มีประสบการณ์การสอนจริง
So I work real hard each and every dayดังนั้นฉันจึงทำงานหนักจริงๆ ในแต่ละวันและทุกๆ วัน
I will not really attempt to explainฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ
No, I didn't really mean thatเปล่า ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆ
Do you really mean what you say now?คุณหมายความอย่างที่คุณพูดตอนนี้จริงๆ หรือ
I'm really sorry about thatฉันเสียใจจริงๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น
I really have no choiceฉันไม่มีทางเลือกจริงๆ
I realize it's quite lateฉันทราบดีว่ามันค่อนข้างดึกแล้ว
Not at all, reallyไม่รู้เลย จริงๆ
I realize you have been given no choiceฉันเข้าใจว่าคุณไม่มีทางเลือกเลย
There's really no need toมันไม่จำเป็นจริงๆ
I really don't knowฉันไม่ทราบจริงๆ
The TV programs were really boringรายการโทรทัศน์น่าเบื่อจริงๆ
I really need to lose some weightฉันต้องการลดน้ำหนักลงบ้างจริงๆนะ
Oh really? I'm moving there tooโอ จริงๆ หรือ ฉันกำลังจะย้ายไปที่นั่นเหมือนกัน
It really hurtsมันเจ็บจริงๆ
Do you really want to know what I think?คุณอยากรู้จริงๆ หรือว่าฉันคิดอะไร
It's really hard to make a decisionมันยากที่จะตัดสินใจจริงๆ
You know, I'm really sorry about all thisคุณรู้ไหม ฉันเสียใจจริงๆ กับทั้งหมดนี่
Is that really necessary?นั่นมันจำเป็นจริงๆ หรือ
It's really nice of you to help usคุณช่างดีจริงๆ ที่ช่วยเหลือเรา
I really have no ideaฉันไม่รู้เลยจริงๆ
I didn't really enjoy that movie at allฉันไม่สนุกกับหนังเรื่องนั้นเลยแม้แต่น้อย
I thought it was really exciting with lot of actionฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
It's really good of youคุณช่างดีจริงๆ
I don't really want to talk about it, okay?ฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมันจริงๆ นะ ตกลงไหม
I would really hate to do thatฉันไม่ชอบที่จะทำอย่างนั้นจริงๆ
I thing I would get really boredฉันคิดว่าฉันอาจจะเบื่อจริงๆ
I think that's really difficult questionฉันคิดว่านั่นเป็นคำถามที่ยากจริงๆ
I really enjoy the people thereฉันชอบคนที่นั่นจริงๆ
I really enjoy going outฉันชอบออกไปเที่ยวข้างนอกจริงๆ
I don't really go out much at allฉันไม่ค่อยออกไปข้างนอกมากเท่าไหร่เลยจริงๆ
I really like spending time with themฉันชอบใช้เวลาอยู่กับพวกเขาจริงๆ
I try really hard not to eat junk foodฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (อาหารขยะ)
I heard that the food there is really tastyฉันได้ยินว่าอาหารที่นั่นมีรสชาติดีจริงๆ
So I don't really have enough time for studyingดังนั้นฉันจึงไม่มีเวลามากพอสำหรับการศึกษา
Which is what I would really like to doซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันอยากทำจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wouldn't it be nice if he was a real boy?มันจะไม่ดีถ้าเขาเป็นเด็กจริง?
I wish that my little Pinocchio... might be a real boy.ฉันหวังว่า ปิโนคีโอ น้อยของ ฉัน อาจจะเป็นเด็กที่แท้จริง
Because tonight, Geppetto wished for a real boy.เพราะคืนนี้ เจเปโท อยากให้เป็นเด็กจริง
Well, how would you blokes like to make some real money?ด้วยวิธีการที่คุณจะคน ชอบที่จะทำให้บางเงินจริง?
How do you ever expect to be a real boy?คุณจะทำอย่างไรที่เคยคาดหวัง ว่าจะเป็นเด็กจริง?
"How do you ever expect to be a real boy?"คุณจะทำอย่างไรที่เคยคาดหวัง ว่าจะเป็นเด็กจริง?
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง
I'm- - I'm real. I'm a real boy!ฉันฉันจริง ฉันเป็นเด็กจริง!
And, and you are a real boy!และและคุณจะ เป็นเด็กจริง!
Whoopie! - A real live boy!เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ มีชีวิตจริง!
He deserved to be a real boy.เขาสมควรที่จะเป็นเด็กจริง
At times like these, the real world, the world from before, with its peaceful landscapes, could seem not so far off.เมื่อเป็นอย่างงี้ โลกที่เคยอาศัยอยู่ ที่ดูเงียบสงบ ดูเหมือนจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

real ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相体裁衣[xiàng tǐ cái yī, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 相体裁衣 / 相體裁衣] lit. tailor the clothes to fit the body (成语 saw); fig. act according to real circumstances
拳头产品[quán tou chǎn pǐn, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡ˙ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, 拳头产品 / 拳頭產品] competitive product; superior goods; with real punch
丁基[Dīng Jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, 丁基] Ding Ji (1917-1944), real name Li Baicen 李百岑, a Yanan base journalist, martyr of the revolution
畸零[jī líng, ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, 畸零] fractional part of a real number; odd fractional remnant; lone person; solitary
真容[zhēn róng, ㄓㄣ ㄖㄨㄥˊ, 真容] portrait; genuine appearance; real face
不动产[bù dòng chǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄢˇ, 不动产 / 不動產] real estate; immovable property; immovables
人情味儿[rén qíng wèi r, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ ㄨㄟˋ ㄖ˙, 人情味儿 / 人情味兒] real human interest
实值[shí zhí, ㄕˊ ㄓˊ, 实值 / 實值] real-valued (math.); taking real numbers as values (of a function)
实分析[shí fēn xī, ㄕˊ ㄈㄣ ㄒㄧ, 实分析 / 實分析] real analysis; calculus of real variables
实战[shí zhàn, ㄕˊ ㄓㄢˋ, 实战 / 實戰] real combat; actual combat
实数[shí shù, ㄕˊ ㄕㄨˋ, 实数 / 實數] real number (math.); actual value
房地产[fáng dì chǎn, ㄈㄤˊ ㄉㄧˋ ㄔㄢˇ, 房地产 / 房地產] real estate
房产[fáng chǎn, ㄈㄤˊ ㄔㄢˇ, 房产 / 房產] real estate; the property market (e.g. houses)
实时[shí shí, ㄕˊ ㄕˊ, 实时 / 實時] real time
实时操作环境[shí shí cāo zuò huán jìng, ㄕˊ ㄕˊ ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 实时操作环境 / 實時操作環境] real time operating environment
真事[zhēn shì, ㄓㄣ ㄕˋ, 真事] reality; veracity; the real thing
真才实学[zhēn cái shí xué, ㄓㄣ ㄘㄞˊ ㄕˊ ㄒㄩㄝˊ, 真才实学 / 真才實學] solid learning; real ability and learning; genuine talent
大和[Dà hé, ㄉㄚˋ ㄏㄜˊ, 大和] Yamato (possibly 3rd century AD), Japanese state before written records began in 7th century AD, its real dating is controversial
[á, ㄚˊ, 啊] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress
迂见[yū jiàn, ㄩ ㄐㄧㄢˋ, 迂见 / 迂見] absurd opinion; pedantic and unrealistic view
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, 其实 / 其實] actually; that is not the case; in fact; really
实际[shí jì, ㄕˊ ㄐㄧˋ, 实际 / 實際] actual; reality; practice
树栖[shù qī, ㄕㄨˋ ㄑㄧ, 树栖 / 樹棲] arboreal; tree-dwelling
狸猫[lí māo, ㄌㄧˊ ㄇㄠ, 狸猫 / 狸貓] a civet (arboreal cat); a palm civet
灵猫[líng māo, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ, 灵猫 / 靈貓] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
灵猫类[líng māo lèi, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ ㄌㄟˋ, 灵猫类 / 靈貓類] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet)
[dá, ㄉㄚˊ, 达 / 達] attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity
[què, ㄑㄩㄝˋ, 确 / 確] authenticated; solid; firm; real; true
境界[jìng jiè, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄝˋ, 境界] boundary; state; realm
[hé, ㄏㄜˊ, 禾] cereal; grain
禾谷[hé gǔ, ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, 禾谷 / 禾穀] cereal; food grain
谷物[gǔ wù, ㄍㄨˇ ˋ, 谷物 / 穀物] cereal; grain
谷类[gǔ lèi, ㄍㄨˇ ㄌㄟˋ, 谷类 / 穀類] cereal; grain
脆谷乐[Cuì gǔ lè, ㄘㄨㄟˋ ㄍㄨˇ ㄌㄜˋ, 脆谷乐 / 脆穀樂] Cheerios (breakfast cereal)
北冕座[běi miǎn zuò, ㄅㄟˇ ㄇㄧㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, 北冕座] Corona Borealis (constellation)
肉身[ròu shēn, ㄖㄡˋ ㄕㄣ, 肉身] corporeal body
无形[wú xíng, ˊ ㄒㄧㄥˊ, 无形 / 無形] incorporeal; virtual; formless; invisible (assets); intangible
吹冷风[chuī lěng fēng, ㄔㄨㄟ ㄌㄥˇ ㄈㄥ, 吹冷风 / 吹冷風] to blow cold; damping expectations by discouraging or realistic words
开发商[kāi fā shāng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄕㄤ, 开发商 / 開發商] developer (e.g. real-estate, software etc)
不了解[bù liǎo jiě, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, 不了解 / 不瞭解] does not understand; not realizing

real ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much
リアルポリティックス[, riaruporiteikkusu] (n) real politics
リア充[リアじゅう, ria juu] (n) (sl) (from リアル+充実) (See リアル,充実・1) a person who is satisfied with his or her real (offline) life
不動産屋[ふどうさんや, fudousanya] (n) real estate agent; realtor; (P)
不動産業者[ふどうさんぎょうしゃ, fudousangyousha] (n) real estate agent; realtor
不動産鑑定[ふどうさんかんてい, fudousankantei] (n) real estate appraisal
不在投資家[ふざいとうしか, fuzaitoushika] (n) absentee investor (e.g. in real estate)
作文[さくもん, sakumon] (n,vs) (1) (See 作文・さくもん) writing (an essay, prose, etc.); composition; (2) formal writing with little real meaning; (P)
内心[ないしん, naishin] (n-adv,n-t) innermost thoughts; real intention; inmost heart; one's mind; in the heart; (P)
内懐[うちぶところ, uchibutokoro] (n) inside pocket; bosom; real intention
固定資産税[こていしさんぜい, koteishisanzei] (n) real estate tax; fixed assets tax; property tax; rates
地でいく;地で行く;地でゆく[じでいく(地でいく;地で行く);じでゆく(地で行く;地でゆく), jideiku ( chi deiku ; chi de iku ); jideyuku ( chi de iku ; chi deyuku )] (v5k-s) to do for real; to do in real life; to carry (a story) into actual practice (practise)
実情(P);実状[じつじょう, jitsujou] (n) real condition; actual circumstances; actual state of affairs; (P)
実意[じつい, jitsui] (n) sincerity; real intentions
実感[じっかん, jikkan] (n) (1) real feeling; actual feeling; (vs) (2) to actually feel; to have a real feeling (that ...); to experience personally; (P)
実機[じっき, jikki] (n) real machine (as opposed to model or simulation); existing equipment
実質国民総生産[じっしつこくみんそうせいさん, jisshitsukokuminsouseisan] (n) gross real national product; real GNP; RGNP
差配人[さはいにん, sahainin] (n) real estate agent; landlord
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment
情実[じょうじつ, joujitsu] (n) real situations; personal consideration; private circumstances; favoritism; favouritism
本星[ほんぼし, honboshi] (n) (sl) real culprit (police slang)
本領を発揮[ほんりょうをはっき, honryouwohakki] (exp,vs) to display one's real ability; to show one's real ability; to show one's stuff; to show oneself at one's best; to really shine; to come into one's own; to find one's feet (legs); to hit (strike) one's stride
本題[ほんだい, hondai] (n) main question; real issue at hand
真剣(P);真険(iK)[しんけん, shinken] (n,adj-na) (1) seriousness; earnestness; (2) real sword (as opposed to unsharpened or wooden practice weapon) (practise); (P)
真相究明[しんそうきゅうめい, shinsoukyuumei] (n) probe into the truth (of the matter); dig into the real facts of the case; get at the root of a matter
空蝉(ateji);虚蝉(ateji);現人[うつせみ;うつそみ(ok);うつしおみ(現人)(ok), utsusemi ; utsusomi (ok); utsushiomi ( gen nin )(ok)] (n) (1) man of this world; the real world; temporal things; (2) (空蝉, 虚蝉 only) cast-off cicada shell; cicada
総入れ歯[そういれば, souireba] (n) full dentures (e.g. no real teeth left)
羊質虎皮[ようしつこひ, youshitsukohi] (n) sheep in a tiger's skin; gimcrack; showy without real worth; all show and no substance
腹(P);肚[はら, hara] (n) (1) abdomen; belly; stomach; (2) one's mind; one's real intentions; one's true motive; (3) loop (physics); (suf,ctr) (4) counter for hard roe; (P)
醍醐味[だいごみ, daigomi] (n) (1) the real pleasure (of something); the real thrill; the true charm; (2) (See 醍醐) flavour of ghee; delicious taste; (3) {Buddh} Buddha's gracious teachings
陽動[ようどう, youdou] (n) (See 陽動作戦) diversion (action meant to attract attention away from the real objective); feint
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality
いと[, ito] (adv) greatly; really
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[, emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor
オンラインリアルタイム処理[オンラインリアルタイムしょり, onrainriarutaimu shori] (n) {comp} online real-time processing
オンラインリアルタイム監視[オンラインリアルタイムかんし, onrainriarutaimu kanshi] (n) {comp} online real-time surveillance
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion
コーンフレーク;コーンフレークス[, ko-nfure-ku ; ko-nfure-kusu] (n) cold cereal; breakfast cereal; corn flakes
Japanese-English: COMDICT Dictionary
リアルタイム[りあるたいむ, riarutaimu] real time
リアルモード[りあるもーど, riarumo-do] real mode
実アドレス[じつアドレス, jitsu adoresu] real address, actual address
実アドレス領域[じつアドレスりょういき, jitsu adoresu ryouiki] real address area
実グループID[じつグループID, jitsu guru-pu ID] real group ID
実システム[じつシステム, jitsu shisutemu] real system
実ファイルストア[じつファイルすとあ, jitsu fairu sutoa] real filestore
実数[じっすう, jissuu] real number
実時間[じつじかん, jitsujikan] real time
実試験手段[じつしけんしゅだん, jitsushikenshudan] real tester
非リアルタイム[ひリアルタイム, hi riarutaimu] non real time
リアルオーディオ[りあるおーでいお, riaruo-deio] RealAudio
リアルタイムカレンダ[りあるたいむかれんだ, riarutaimukarenda] real-time calendar
リアルタイムクロック[りあるたいむくろっく, riarutaimukurokku] real-time clock
仮想現実[かそうげんじつ, kasougenjitsu] VR, Virtual Reality
即時[そくじ, sokuji] real-time (a-no), immediately
実現された内部[じつげんされたないぶ, jitsugensaretanaibu] realized interior
実現された辺[じつげんされたへん, jitsugensaretahen] realized edge
試験実現者[しけんじつげんしゃ, shikenjitsugensha] test realizer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
本当[ほんとう, hontou] Thai: ความจริง English: reality
現実[げんじつ, genjitsu] Thai: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง English: reality

real ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārima) EN: real estate ; real property ; immovable property ; immovables ; landed property FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
บัญชีจริง[n. exp.] (banchī jing) EN: real account FR:
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børikān dān) EN: real estate services FR:
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børisat asa) EN: real estate agent ; estate agency ; realtor FR:
ชายอกสามศอก[n. exp.] (chāi ok sām) EN: real man ; manly guy ; he-man FR: vrai mec [m]
โฉนด[n.] (chanōt) EN: title deed ; real estate title deed ; chanote FR: titre de propriété [m]
ช่วงของจำนวนจริง[n. exp.] (chūang khøn) EN: interval of real numbers FR:
ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง [n. exp.] (datchanī kh) EN: Real Effective Exchange Rate (REER) FR:
ฟังก์ชันค่าจริงของตัวแปร[n. exp.] (fangchan kh) EN: real valued function of a real variable FR:
เหตุผลแท้จริง[n. exp.] (hētphon tha) EN: real reason FR: vraie raison [f] ; raison réelle [f]
จำนวนจริง[n.] (jamnūanjing) EN: real number ; rational number FR: nombre réel [m]
จำนวนจริงบวก[n. exp.] (jamnūanjing) EN: positive real number FR: nombre réel positif [m]
จำนวนจริงขยาย[n. exp.] (jamnūanjing) EN: extended real number FR:
จำนวนจริงของจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (jamnūanjing) EN: real part of a complex number FR: partie réelle d'un nombre complexe [f]
จำนวนจริงลบ[n. exp.] (jamnūanjing) EN: negative real number FR: nombre réel négatif [m]
จำนวนจินตภาพแท้[n. exp.] (jamnūanjint) EN: real imaginary number ; pure imaginary number FR: nombre imaginaire pur [m]
จริง[adj.] (jing) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
แกนจำนวนจริง[n. exp.] (kaēn jamnūa) EN: real number axis FR:
แกนจริง[n. exp.] (kaēn jing ) EN: real axis FR:
แก๊สจริง[n. exp.] (kaēt jing ) EN: real gas ; real gases [pl] FR: gaz réel [m]
การเล่นที่ดิน[n. exp.] (kān len thī) EN: real estate venture FR:
การวิเคราะห์เชิงจริง[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: real analysis FR:
ค่าจริง[n. exp.] (khā jing ) EN: real value FR:
ของแท้[adj.] (khøng thaē) EN: genuine ; real FR: authentique ; d'origine
ความต่อเนื่องบนเส้นจำนวนจริง[n. exp.] (khwām tøneū) EN: continuum of the real line FR:
ความต้องการอย่างแท้จริง[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: real demand FR:
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: real property business FR:
กฎไตรวิภาคของจำนวนจริง[n. exp.] (kot traiwip) EN: trichotomy law of real numbers FR:
กระแสของวัตถุ[n. exp.] (krasaē khøn) EN: real flow FR:
หลอก ๆ = หลอกๆ[adv.] (løk-løk) EN: falsely ; not for real FR:
หมวกกันน็อค เรียล[TM] (mūakkannǿk ) EN: REAl helmet FR:
นายหน้าขายที่ดิน[n. exp.] (nāinā khāi ) EN: real estate broker FR:
นิสัยจริง ๆ = นิสัยจริงๆ[n. exp.] (nisai jing-) EN: real character FR:
นิยต[adj.] (niyot) EN: real ; certain FR:
เป็นของจริง[adj.] (pen khøng j) EN: genuine ; real FR: authentique
ภาพจริง[n. exp.] (phāp jing ) EN: real image FR: image réelle [f] ; photo authentique [f]
ภาษีอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (phāsī asang) EN: real estate tax FR:
ภาษีบำรุงท้องที่[n. exp.] (phāsī bamru) EN: land tax ; real estate tax ; property tax ; local maintenance tax FR: taxe foncière [f] ; impôt foncier [f]
เพื่อนตาย[n.] (pheūoentāi) EN: real friend; true friend ; best friend ; faithful friend ; friend in need ; bosom pal FR:
รากที่สามของจำนวนจริง[n. exp.] (rāk thī sām) EN: cube root of a a real number FR:

real ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address
Reallohnsumme {f}aggregate real wage
veritabel {adj}veritable; real
Zielerreichung {f}; Zielrealisierung
baumartig {adj}arboreal
boreal {adj}boreal
Hudsonmeise {f} [ornith.]Boreal Chickadee
Getreidearten {pl}cereal crop
Körperlichkeit {f}corporeality
extrakorporal {adj}; außerhalb des Körpersextracorporeal; outside the body
körperlich {adv}corporeally
unkörperlich {adv}incorporeally
Echtheit {f}realness
Echtsilber {n}real silver
(erfolgreiche) Flucht {f} | Flucht vor der Realitätescape | escape from reality
Getreide {n}cereal
Getreideanbau {m} [agro.]growing of cereals
Liquidationskonto {n}realization account
Gewinnerzielung {f}making of profits; realization of profits
marmorn {adj}marmoreal
Nordwind {m}borealis
Immobiliarvermögen {n}real asset
Immobilienfonds {pl}real estate investment trust
Immobiliengesellschaft {f}real estate company
Immobilienhandel {m}real estate business
Realismus {m}realism
Realist {m} | Realisten
Realität {f} | Realitäten
Reallohn {m}real wage
Konkurstabelle {f}realisation and liquidation statement
realistisch {adj} | realistischer | am realistischstenrealistic | more realistic | most realistic
realistisch {adv}realisticly
Wirklichkeit {f} | den Bezug zur Wirklichkeit verlierenreality | to lose one's grip on reality
Projektrealisierung {f}realization of the project
urgemütlich {adj}really comfortable; extremely cosy
Totenreich {n}realm of the dead
Realpolitik {f}realpolitik; realistic politics
reelle Zahl {f} [math.]real number
Reich {n}realm
Seiwal {m}; Sei [zool.]sei whale; sei; Rudolphi's whale; Rudolphi's rorqual; Japan finner; pollack whale; coalfish whale; sardine whale (Balaenoptera borealis)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า real
Back to top