ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frank

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frank*, -frank-

frank ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frank (adj.) เปิดเผย See also: ตรงไปตรงมา, ไม่อ้อมค้อม Syn. forthright, outspoken, straightforward Ops. devious, hidden, indirect
frank (adj.) ด้วยใจจริง See also: จริงใจ Syn. honest, open, sincere Ops. dishonest, insincere
frank (vt.) ประทับตราให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระค่าผ่าน
frank (n.) ตราประทับแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์
frank (n.) ลายเซ็นหรือเครื่องหมายบนไปรษณียภัณฑ์ แสดงการอนุญาตให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระเงิน
frank (sl.) จากไป See also: ไป Syn. do the frank, do the off, off
frankfurter (n.) ไส้กรอกเยอรมัน Syn. hot dog, wienerwurst
frankincense (n.) ยางสนที่มีกลิ่นหอม (ชื่อในภาษาละตินคือ Boswellia sacra) Syn. olibanum
frankly (adv.) อย่างตรงไปตรงมา See also: อย่างเปิดเผย, อย่างไม่อ้อมค้อม Syn. forthrightly, outspokenly, straightforwardly Ops. deviously, indirectly
frankness (n.) ความเถรตรง See also: ความตรงไปตรงมา, ความเปิดเผย, ความไม่อ้อมค้อม Syn. forthrightness, outspokenness, straightforwardness Ops. deviousness, indirectness
English-Thai: HOPE Dictionary
frank(แฟรงคฺ) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ชัดแจ้ง,frankfurter (ดู), Syn. candid
frankensteinn. ผู้สร้างสิ่งทำลายที่สร้างขึ้น
frankforter(แฟรงคฺ'เฟิร์ทเทอะ) ไส้กรอก,ไส้กรอกเยอรมัน, Syn. sausage
frankfurter(แฟรงคฺ'เฟิร์ทเทอะ) ไส้กรอก,ไส้กรอกเยอรมัน, Syn. sausage
frankincense(แฟรง'คินเซินซฺ) n. ยางไม้หอม (gum-resin) จากต้นไม้จำพวก Boswellia
frankly(แฟรงคฺ'ลี) adv. อย่างเปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่อ้อมค้อม,ด้วยน้ำใสใจจริง,ชัดเจน
English-Thai: Nontri Dictionary
frank(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ปิดบัง,ไม่อ้อมค้อม,จริงใจ,ไม่แอบแฝง
frankincense(n) กำยาน
frankness(n) ความเปิดเผย,ความตรงไปตรงมา,ความจริงใจ,น้ำใสใจจริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
frank breech presentation; presentation, breech; presentation, pelvic๑. ก้นนำ๒. ท่าก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frankfurtersไส้กรอกแฟรงค์เฟอเตอร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดตรงไปตรงมา (adj.) frank See also: direct, open, honest Syn. ขวานผ่าซาก, โผงผาง
ตรงไปตรงมา (adv.) frankly See also: straightforwardly, openly Syn. เปิดเผย Ops. ปิดบัง
การไม่ปิดบัง (n.) frankness See also: straightforwardness, openness Syn. การไม่อ้อมค้อม Ops. การปิดบัง, การไม่เปิดเผย
การไม่อ้อมค้อม (n.) frankness See also: straightforwardness, openness Syn. การไม่ปิดบัง Ops. การปิดบัง, การไม่เปิดเผย
ความตรง (n.) frankness See also: straightforwardness, openness Syn. การไม่ปิดบัง, การไม่อ้อมค้อม Ops. การปิดบัง, การไม่เปิดเผย
ใจจริง (n.) frankness See also: true feeling, sincerity, truthfulness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To be perfectly frank with you, my dear, I can't see you doing it.บอกตามตรงนะหนูฉันมองไม่เห็น ว่าเธอจะทําได้ เธอไม่มีประสบการณ์
No, no! Frank never allows anybody to help him.เเฟรงค์ไม่ยอมให้ใครมาเเย่งงานเขาหรอก
I look forward to a frank exchange of views.{\cHFFFFFF}ฉันมองไปข้างหน้าเพื่อ แลกเปลี่ยนมุมมองที่ตรงไปตรงมาของ
But let's be frank here. You never wanted my friendship.แต่ขอให้เป็นคนตรงไปตรงมาที่นี่ คุณไม่อยากเป็นเพื่อนของฉัน
May I speak to Frank Mandel, please?ขอพูดกับ แฟรงค์ แมนเดล?
Do you recall Dave Bowman and Frank Poole leaving the Discovery?คุณจำได้เดฟโบว์แมนและ แฟรงก์พูลออกจากดิสคัเฟอรี หรือไม่
Where are Frank and Dave?ในกรณีที่แฟรงก์และเดฟ?
He and Frank don't get along so good.เขา... เขากับแฟรงค์เข้ากันได้ไม่ดีนัก
Was Frank here recently?แฟรงก์เป็นที่นี่เร็ว ๆ นี้?
My name's Jackson. This is Mr. Frank Dux. Are our rooms ready?ชื่อของฉันของแจ็คสัน นี้เป็นนายแฟรงก์ Dux ห้องพักของเรามีความพร้อมหรือยัง?
That would make you Frank Dux.ที่จะทำให้คุณแฟรงก์ Dux
His name is Frank Dux.ชื่อของเขาคือแฟรงก์ Dux

frank ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, 不吝珠玉] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable.
坦率[tǎn shuài, ㄊㄢˇ ㄕㄨㄞˋ, 坦率] frank (discussion); blunt; open
弗兰克[Fú lán kè, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ, 弗兰克 / 弗蘭克] Frank (name)
心直口快[xīn zhí kǒu kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄎㄡˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直口快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
心直嘴快[xīn zhí zuǐ kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄗㄨㄟˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直嘴快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
明目张胆[míng mù zhāng dǎn, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄓㄤ ㄉㄢˇ, 明目张胆 / 明目張膽] frank and unscrupulous
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠佈公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠布公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
爽快[shuǎng kuai, ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞ˙, 爽快] refreshed; rejuvenated; frank and straightforward
爽当[shuǎng dāng, ㄕㄨㄤˇ ㄉㄤ, 爽当 / 爽當] with alacrity; frank and spontaneous
爽脆[shuǎng cuì, ㄕㄨㄤˇ ㄘㄨㄟˋ, 爽脆] frank and swift
直言不讳[zhí yán bù huì, ㄓˊ ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 直言不讳 / 直言不諱] straight talk, nothing taboo (成语 saw); frank and straightforward; to speak bluntly without euphemism
梗直[gěng zhí, ㄍㄥˇ ㄓˊ, 梗直] blunt (speech); frank; honest and outspoken
坦诚[tǎn chéng, ㄊㄢˇ ㄔㄥˊ, 坦诚 / 坦誠] candid; frank; plain dealing
直率[zhí shuài, ㄓˊ ㄕㄨㄞˋ, 直率] candid; frank
乳香[rǔ xiāng, ㄖㄨˇ ㄒㄧㄤ, 乳香] frankincense
富兰克林[Fù lán kè lín, ㄈㄨˋ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, 富兰克林 / 富蘭克林] Franklin
法兰克林[Fǎ lán kè lín, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, 法兰克林 / 法蘭克林] Franklin (name); Benjamin Franklin (1706-1790)
法兰克福[Fǎ lán kè fú, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ, 法兰克福 / 法蘭克福] Frankfurt (Germany)
法兰克福汇报[Fǎ lán kè fú Huì bào, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄠˋ, 法兰克福汇报 / 法蘭克福匯報] Frankfurter Allgemeine Zeitung
科学怪人[Kē xué guài rén, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄞˋ ㄖㄣˊ, 科学怪人 / 科學怪人] Frankenstein (novel)
侃侃而谈[kǎn kǎn ér tán, ㄎㄢˇ ㄎㄢˇ ㄦˊ ㄊㄢˊ, 侃侃而谈 / 侃侃而談] speak frankly with assurance
[zhí, ㄓˊ, 直] straight; vertical; frank; directly; straightly; upright

frank ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶっちゃける[, bucchakeru] (v1,vt) to be frank ...; to put things bluntly ...
忌憚のない[きたんのない, kitannonai] (adj-i,exp) unrestrained; unreserved; candid; frank
打ち明け話;打明け話[うちあけばなし, uchiakebanashi] (n) confession; confidential talk; frank talk
打ち解ける;打解ける[うちとける, uchitokeru] (v1,vi) to open one's heart; to throw off reserve; to be frank
真直ぐ;真すぐ;真直(io)[ますぐ, masugu] (adj-na,adv,n) (1) (See 真っ直ぐ) straight (ahead); direct; upright; erect; (2) straightforward; honest; frank
竹を割った様[たけをわったよう, takewowattayou] (exp,adj-na) (1) clear-cut and straightforward; (2) (of a person) forward-thinking; honest; upright; frank
開けっ放し;開けっぱなし;明けっ放し;明けっぱなし;あけっ放し[あけっぱなし, akeppanashi] (adj-na,n) (1) leaving open; leaving ajar; (2) outspoken; frank
開け放し;明け放し[あけはなし, akehanashi] (adj-na,adj-no,n) (1) (See 開けっ放し) leaving open; leaving ajar; (2) outspoken; frank
アメリカンドッグ[, amerikandoggu] (n) corn dog (frankfurter on a stick dipped in batter and deep-fried) (wasei
ざっくばらん[, zakkubaran] (adj-na,n) frankness
ずばずば言う[ずばずばいう, zubazubaiu] (exp,v5u) to speak one's mind; to speak very frankly
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P)
タメ口;ため口[タメぐち(タメ口);ためぐち(ため口), tame guchi ( tame kuchi ); tameguchi ( tame kuchi )] (n) casual talk; frank, unreserved speech; peer language
フランク[, furanku] (adj-na,n) frank; (P)
フランクフルター[, furankufuruta-] (n) frankfurter
フランクフルト[, furankufuruto] (n) Frankfurt; (P)
フランクフルトソーセージ[, furankufurutoso-se-ji] (n) frankfurter
フランクフルト国民議会[フランクフルトこくみんぎかい, furankufuruto kokumingikai] (n) Frankfurt Parliament
乳香[にゅうこう, nyuukou] (n) frankincense; olibanum
包みなく[つつみなく, tsutsuminaku] (adv) without concealment; without reserve; frankly
単刀直入;短刀直入(iK)[たんとうちょくにゅう, tantouchokunyuu] (adj-na,n,adj-no) going right to the point; point-blank; without beating about the bush; frankness
坦懐[たんかい, tankai] (adj-na,n) level emotion; frankness
実は[じつは, jitsuha] (exp,adv) as a matter of fact; by the way; to tell you the truth; to be honest; frankly; (P)
心安立て[こころやすだて, kokoroyasudate] (n) frankness
心置き無く;心置きなく[こころおきなく, kokorookinaku] (adv) freely; frankly; without reserve
愚直[ぐちょく, guchoku] (adj-na,n) simple honesty; tactless frankness
打ちまける[ぶちまける, buchimakeru] (v1,vt) (1) to throw out (everything); (2) to tell frankly; to confess
打ち明かす[うちあかす, uchiakasu] (v5s,vt) (See 打明ける) to be frank; to speak one's mind; to open one's heart
打ち明ける(P);打明ける(io)[うちあける, uchiakeru] (v1,vt) to be frank; to speak one's mind; to open one's heart; (P)
打ち開ける;打ち明ける;ぶち開ける;ぶち明ける[ぶちあける, buchiakeru] (v1,vt) (1) to forcefully open up a hole (in a wall, etc.); (2) (See 打ち明ける・うちあける) to speak frankly, holding nothing back; (3) to throw out everything inside
明け透け[あけすけ, akesuke] (adj-na,adv,n,adj-no) honest; open; frank; outspoken
明白(ateji);偸閑(ateji);白地(ateji)[あからさま, akarasama] (adj-na,adj-no) (uk) plain; frank; candid; open; direct; straightforward; unabashed; blatant; flagrant
柔婉[じゅうえん, juuen] (adj-na) simple; plain; honest; unaffected; frank; unpretentious
極言[きょくげん, kyokugen] (n,vs) being frank; going so far as to say
正直[しょうじき, shoujiki] (adj-na,n) (1) honesty; integrity; frankness; (adv) (2) honestly; frankly; (P)
歯に衣着せぬ[はにきぬきせぬ, hanikinukisenu] (exp) (See 歯に衣着せない) to not mince matters; to speak frankly
気さく[きさく, kisaku] (adj-na,n) frank; sociable; good humored; good humoured; candid; openhearted; ready; willing
水臭い(P);水くさい[みずくさい, mizukusai] (adj-i) stand-offish; distant; not frank; reserved; watery; (P)
洒々落々;洒洒落落[しゃしゃらくらく, shasharakuraku] (n,adj-na) free and easy; frank, easy, and openhearted; sophisticatedly refined
率直(P);卒直[そっちょく, socchoku] (adj-na,n) frankness; candour; candor; openheartedness; directness; (P)

frank ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอนน์ แฟรงค์ = แอนน์ แฟร้งค์[n. prop.] (Aēn Fraēng) EN: Anne Frank ; Annelies Marie "Anne" Frank FR: Anne Frank
ฮอทด็อก = ฮอทดอก[n.] (høt-dǿk = h) EN: hot dog ; frankfurter ; frank ; wiener ; weenie FR: hot dog [m] ; saucisse de Francfort [f]
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised ; blatant FR: clair et net ; franc ; évident
เกเรเกเส[adj.] (kērēkēsē) EN: not frank FR:
คนเปิดเผย[n. exp.] (khon poētph) EN: open person ; frank person FR:
ขวานผ่าซาก[adj. (loc.)] (khwānphāsāk) EN: bluntly ; outspoken ; brutally frank ; plain-spoken ; plainspoken FR:
พูดอย่างตรงไปตรงมา[v. exp.] (phūt yāng t) EN: be frank ; be honest FR:
เปิดอก[v. exp.] (poēt ok) EN: be frank ; speak frankly FR:
ตรง[adj.] (trong) EN: honest ; straightforward ; frank ; just ; impartial FR: droit ; honnête ; franc ; direct ; juste ; impartial ; loyal
เบนจามิน แฟรงคลิน[n. prop.] (Bēnjāmin Fr) EN: Benjamin Franklin FR: Benjamin Franklin
แฟรงค์เฟิร์ต = แฟรงก์เฟิร์ต[n. prop.] (Fraēngfoēt) EN: Frankfurt FR: Francfort ; Francfort-sur-le-Main
แฟรงค์เฟิร์ต[TM] (Fraēngfoēt) EN: Frankfurt FR:
แฟรงเกนสไตน์[n. prop.] (Fraēngkēnsa) EN: Frankenstein FR: Frankenstein
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness FR: franchise [f] ; sincérité [f]
ความจริงใจ[n.] (khwām jingj) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness FR: sincérité [f] ; honnêteté [f] ; franchise [f]
ความตรง[n.] (khwām trong) EN: frankness FR: droiture [f]
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล (แฟรงค์)[n. prop.] (Nētiwit Chō) EN: Netiwit Chotiphatphaisal (Frank) FR: Netiwit Chotiphatphaisal (Frank)
นกโพระดกคางเหลือง[n. exp.] (nok phōrado) EN: Golden-throated Barbet FR: Barbu de Franklin [m] ; Barbu à gorge dorée [m]
นกตบยุงป่าโคก[n. exp.] (nok topyung) EN: Savanna Nightjar FR: Engoulevent affin [m] ; Engoulevent de Franklin [m] ; Engoulevent des savanes [m]
พูดจริงๆ[v. exp.] (phūt jing-j) EN: speak frankly FR: parler franchement
พูดตามตรง[X] (phūt tām tr) EN: frankly speaking FR: à vrai dire
พูดตรงไปตรงมา[v. exp.] (phūt trongp) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly ; speak bluntly ; speak frankly FR: parler ouvertement ; parler franchement ; appeler un chat un chat
พูดอย่างตรงไปตรงมา[X] (phūt yāng t) EN: frankly speaking FR:
เปิดเผย[adv.] (poētphoēi) EN: openly ; frankly ; candidly ; with candour = with candor (Am.) FR: ouvertement ; franchement
โรซาลินด์ แฟรงคลิน[n. prop.] (Rōsālin Fra) EN: Rosalind Franklin FR: Rosalind Franklin
ตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต[org.] (Talātlaksap) EN: Frankfurt Stock Exchange ; Deutsche Börse FR: Bourse de Francfort [f]
ตามจริง[adv.] (tām jing ) EN: in fact ; in thruth ; frankly FR:
ตามตรง[adv.] (tām trong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush ; honestly FR: directement ; franchement ; honnêtement
ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ; ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต[n. prop.] (Thā-ākātsay) EN: Frankfurt Airport FR: aéroport de Francfort [m]
ตรง[adv.] (trong) EN: frankly ; straightforwardly ; openly FR: franchement ; sans détour ; honnêtement ; avec droiture
ตรงไปตรงมา[adv.] (trongpaitro) EN: frankly ; straightforwardly ; openly FR: franchement ; ouvertement ; directement ; sans détour ; en face
ตรง ๆ = ตรงๆ[adv.] (trong-trong) EN: frankly ; straightforwardly ; openly FR: franchement ; sans détour ; honnêtement ; avec droiture
ว่ากันตามจริงแล้ว[xp] (wā kan tām ) EN: frankly speaking FR: à vrai dire
เว้าซื่อ ๆ = เว้าซื่อๆ[v. exp.] (wao seū-seū) EN: speak frankly FR:

frank ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freimütig; offen; unumwunden {adj} | freimütiger | am freimütigstenfrank | franker | frankest
Franklinnachtschwalbe {f} [ornith.]Franklin's Nightjar
Franke {m}; Fränkin
Walschutzzone {f} | Antarktische Walschutzzone | Walschutzzone Indischer Ozean | Mittelmeer-Walschutzzone (Italien, Frankreich, Monaco) | Südliche Walschutzzone | Walschutzzone Südpazifik (vorgeschlagen) | Antrag für weltweite Walschutzzonewhale sanctuary | Antarctic whale sanctuary | Indian Ocean Whale Sanctuary | Mediterranean Whale Sanctuary (Italy, France, Monaco) | southern oceans whale sanctuary | South Pacific Whale Sanctuary (proposed) | Global Whale Sanctuary Petition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frank
Back to top