ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unaffected

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unaffected*, -unaffected-

unaffected ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unaffected (adj.) ซึ่งไม่กระทบกระเทือน See also: ซึ่งไม่สะทกสะท้าน
unaffected (adj.) ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ See also: ซึ่งไม่ได้รับความกระทบกระเทือน Syn. unmoved, untouched, unstirred Ops. affected
unaffected (adj.) ที่แทัจริง See also: ซึ่งปราศจากมารยา, ซึ่งมิได้เสแสร้ง, ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งใดชักจูงหรือมีอิทธิพลต่อ Syn. genuine, unpretentious, sincere Ops. pretentious
unaffected (adj.) ซึ่งอยู่ในสภาพเดิม See also: ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
unaffectedly (adv.) อย่างไม่กระทบกระเทือน Syn. simply
unaffectedness (n.) การไม่กระทบกระเทือน
English-Thai: HOPE Dictionary
unaffected(อันอะเฟค'ทิด) adj. ไม่มีผลกระทบ,แท้จริง,ไม่เสแสร้ง,โดยธรรมชาติ,ง่าย ๆ ,ไม่มีอิทธิพลต่อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่สะทกสะท้าน, Syn. sincere
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We lost contact with Los Angeles... and the West Coast last night... so it's impossible at this time to know... how many unaffected people are left.เราขาดการติดต่อกับทาง ลอสแองเจลิส และแถบชายฝั่งด้านตะวันตกเมื่อคืนนี้ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ว่า
I am unaffected by laughing gas.แก๊สหัวเราะใช้ไม่ได้กับฉัน
We need to ensure that these grounds are unaffected by our presence....เราต้องแน่ใจว่าที่เหล่านี้จะไม่ได้รับผล จากการปฏิบัติงานของเรา..
All the unaffected can do is wait.คนที่ยังไม่เป็น ก็ได้แค่รอ
It seems the implant can emit some kind of counter signal... to ensure the wearer remains unaffected by the waves from the SIM card.ดูเหมือนวัสดุปลูกฝังจะสามารถ ปล่อยสัญญาณต่อต้านบางอย่างl... เพื่อให้แน่ใจว่ามันได้รับผลกระทบ จากคลื่นวิทยุของซิมการ์ด
Most of the farm belt might remain unaffected.พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่ของเรา จะปลอดภัย
While leaving the normal cells virtually unaffected.ในขณะเดียวกัน มันก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับเซลล์ปกติ
But so far, you seem unaffected.แต่ถึงตอนนี้ นายยังไม่ถูกผลกระทบเลย
While leaving her human side unaffected.ในขณะที่ปล่อยให้ร่างมนุษย์จะไม่ได้รับผลกระทบด้วย
So, the chair kills off any potential alien matter inside her while leaving her human side unaffected.เก้าอี้ก็จะกำจัด เอเลี่ยนบางชนิดซึ่งอยู่ในร่างเธอ โดยจะปล่อยด้านมนุษย์ที่ไม่ได้ติดเชื้อเอาไว้
IT DOESN'T ABSORB LIGHT, IT DOESN'T EMIT LIGHT. LIGHT JUST PASSES STRAIGHT THROUGH IT UNAFFECTED.อะไรที่มีมวลดาวหรือกาแลคซี
Then I'll have trouble walking, talking, feeding myself, and eventually, full paralysis will set in, but my mind will be unaffected.จากนั้นฉันก็จะเดินไม่ได้ พูดไม่ได้ กินอาหารเองไม่ได้

unaffected ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烂漫[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂漫 / 爛漫] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
烂熳[làn màn, ㄌㄢˋ ㄇㄢˋ, 烂熳 / 爛熳] brightly colored; unaffected (i.e. behaving naturally)
安然无恙[ān rán wú yàng, ㄢ ㄖㄢˊ ˊ ㄧㄤˋ, 安然无恙 / 安然無恙] unaffected (by a disease); safe and sound (set phrase)
无做作[wú zuò zuo, ˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, 无做作 / 無做作] unaffected (i.e. behaving naturally)
无恙[wú yàng, ˊ ㄧㄤˋ, 无恙 / 無恙] unaffected (by a disease)
洒脱[sǎ tuō, ㄙㄚˇ ㄊㄨㄛ, 洒脱 / 灑脫] free and easy; unaffected
质朴[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ, 质朴 / 質樸] simple; plain; unadorned; unaffected; unsophisticated; rustic; earthy
质樸[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ, 质樸 / 質樸] simple and unadorned; downright; unpretentious; plain; unaffected

unaffected ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
知らず;不知[しらず, shirazu] (n-suf) (1) not having; unaffected by; (conj) (2) (often as ~は知らず) aside; I don't know about ...; (3) (arch) (at the beginning of a sentence) I know not whether; I know not if
簡明率直[かんめいそっちょく, kanmeisocchoku] (n,adj-na) simple, plain, and artless; clear, concise, and unaffected
豪放[ごうほう, gouhou] (adj-na,n) largehearted; frank; unaffected
質実剛健[しつじつごうけん, shitsujitsugouken] (n,adj-na) unaffected and sincere, with fortitude and vigor (vigour)
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace)
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P)
朴訥;朴とつ;木訥[ぼくとつ, bokutotsu] (adj-na) unsophisticated; ruggedly honest; artless; unaffected; simple; naive
柔婉[じゅうえん, juuen] (adj-na) simple; plain; honest; unaffected; frank; unpretentious
磊々落々;磊磊落落[らいらいらくらく, rairairakuraku] (n,adj-na) openhearted; unaffected; free and easy
素直[すなお, sunao] (adj-na,n) (1) obedient; meek; docile; unaffected; (2) honest; frank; upfront (about one's feelings); (P)

unaffected ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แป๋ว[adj.] (paeo) EN: innocent ; artless ; unaffected FR:

unaffected ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungekünstelt {adj} | ungekünstelter | am ungekünsteltstenunaffected | more unaffected | most unaffected
Aufrichtigkeit {f}unaffectedness
unberührt {adv}unaffectedly
ungekünstelt {adv}unaffectedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unaffected
Back to top