ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pyrosis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pyrosis*, -pyrosis-

pyrosis ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pyrosis (n.) อาการจุกเสียดท้อง Syn. cardialgia

pyrosis ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sodbrennen {n}; Pyrosis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pyrosis
Back to top