ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

true

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *true*, -true-

true ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
true (adj.) ที่เป็นเรื่องจริง
true (adj.) ที่เป็นของแท้ See also: ที่ไม่ปลอม
true (adj.) ที่ซื่อสัตย์ See also: ที่ไว้ใจได้, ที่ไม่หลอกลวง
true (adj.) ถูกต้อง
true (adv.) เป็นจริง See also: เป็นความจริง
true (adv.) แน่นอน See also: เที่ยงตรง, แม่นยำ
true (adj.) อย่างซื่อสัตย์
true cat (n.) แมว
true man (n.) คนที่กล้าหาญ Syn. brave person
true to form (idm.) ทำอย่างที่เคยทำ See also: ทำตามแบบที่เคยทำ
true-blue (adj.) ซื่อสัตย์ See also: ภักดี, จริงใจ
trueskin (n.) ผิวหนัง See also: ผิวหน้า Syn. epithilium, epidermis, dermis
English-Thai: HOPE Dictionary
true(ทรู) adj.,n.,adv. (ความ) จริง,แท้จริง,ไม่ปลอม,มีศรัทธา,แน่นอน,เป็นแบบอย่าง,เชื่อถือได้,เคร่งครัด,ถูกต้อง, come true เป็นความจริง. the true สิ่งที่เป็นความจริง, Syn. factual,real
true basicทรูเบสิก เป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เป็นภาษาโครงสร้างของภาษาเบสิก ได้รับการพัฒนามาจากภาษาเบสิกเมื่อ ค.ศ.1983 ไม่ต้องมีเลขหมายประจำบรรทัด (line number)
truetype fontหมายถึงตัวอักษรประเภทหนึ่งที่ในปัจจุบันใช้ทั้งในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทแอปเปิลและพีซี (บริษัทแอปเปิลพัฒนาขึ้นใช้ก่อน) ลักษณะของตัวอักษรแบบนี้จะชัดเจน เป็นแบบอักษรที่จะปรับขนาดโดยขยายให้ใหญ่หรือลดขนาดให้เล็กได้ง่าย
English-Thai: Nontri Dictionary
true(adj) จริง,ซื่อสัตย์,ตรง,แท้,ถูกต้อง,เคร่งครัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
true admissionการยอมรับพยานหลักฐานว่าเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
True Color สีจริง สีของน้ำที่ยังปรากฏหลังจากกรองเอาสารแขวนลอย ออกแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Truetype fontsแบบตัวอักษรคอมพิวเตอร์ระบบทรูไทพ์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แท้ (adj.) true See also: real, genuine, actual, unfeigned, authentic Syn. นัก, ยิ่ง, จริง
กัลยาณมิตร (n.) true friend See also: good friend Syn. มิตรแท้, เพื่อนแท้
มิตรแท้ (n.) true friend See also: good friend Syn. เพื่อนแท้, เพื่อนยาก
เพื่อนแท้ (n.) true friend See also: good friend Syn. มิตรแท้, เพื่อนยาก Ops. เพื่อนกิน
ชายชาตรี (n.) true man See also: fighter, brave man
เป็นจริง (v.) become true See also: come true
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Is it true that you went to boarding school?เป็นความจริงหรือที่เธอไปเข้าโรงเรียนประจำ?
Well it's true that it doesn't suit everyoneก็จริงที่มันไม่ได้เหมาะกับทุกคน
You finally showed your true self!ในที่สุดเธอก็เผยตัวตนที่แท้จริงออกมา
No, it isn't trueไม่ มันไม่จริง
It's not true! He's making it upมันไม่จริงนะ เขากุเรื่องขึ้นมา
If you've got a dream this is the place to make that dream come trueถ้าคุณมีความฝัน นี่แหล่ะคือสถานที่ที่จะทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง
If I don't stay here, my dream will never come trueถ้าผมไม่ได้อยู่ที่นี่ ความฝันของผมก็จะไม่มีวันเป็นจริงขึ้นมา
It seems like the rumor I heard was trueดูเหมือนว่าข่าวลือที่ฉันได้ยินนั้นเป็นความจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is the duty of all true Aryans to hate and despise them.มันเป็นหน้าที่ของชาวอารยัน ที่จะต้องล่ากวาง
To make Geppetto's wish come true will be entirely up to you.ที่จะทำให้ความปรารถนาของ เจเปโท เป็นจริงขึ้นมา จะขึ้นอยู่กับคุณ ขึ้นอยู่กับฉัน?
No description, no image can reveal their true dimension:ไม่มีคำบรรยายใด ภาพอันใด ที่แสดงถึงภาพน่าสะพรึงอันแท้จริงได้
He did not remember when he had attained humility... ... but he knew he had attained it... ... and he knew it was not disgraceful and it carried no true loss of pride.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ บรรลุ ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่เขารู้ ว่าเขาได้บรรลุเป้าหมาย และเขารู้ว่ามันก็ไม่น่าอาย
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา
A true Socratic query, that.แบบสอบถามเสวนาจริงว่า
As I grew up, whenever I'd meet one who seemed to be at all clear-sighted, in order to find out if he was really a person of true understanding,ขณะที่ผมเติบโตขึ้น เมื่อไรก็ตามที่ผม เจอคนที่ดูจะมีสายตาคมกริบ เพื่อที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ มีความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่
Is it true that most people get attacked by sharks in three feet of water about 10 feet from the beach?มันจริงมั้ยที่คนส่วนใหญ่จะถูกจู่โจม โดยฉลามในนํ้าลึกหนึ่งเมตร... - ประมาณ 3 เมรตจากชายหาด
How can we determine the true inclination of a boy or girl?ที่เราสามารถตัดสินใจ true inclination ของเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงอย่างไร?
We Fascists are the only true anarchistsเราผู้ยึดถือลัทธิฟาสซิสคือ true anarchists เท่านั้น
Naturally once we've become masters of the state, true anarchy is that of powerอย่างโดยธรรมชาติ... ...ที่เรา'เคยเจ้านายที่กลายเป็นของthe state,ครั้งหนึ่ง ภาวะอนาธิปไตยถูกต้องเพื่อว่าของพลัง
Bless him, make him a true believer!รับร่างของฉันสิคะ ให้พรลูกของฉันด้วยค่ะ

true ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 千真万确 / 千真萬確] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view
固然[gù rán, ㄍㄨˋ ㄖㄢˊ, 固然] admittedly (it's true that...)
原形[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, 原形] archetype; original shape; true colors
成真[chéng zhēn, ㄔㄥˊ ㄓㄣ, 成真] come true (e.g. a dream)
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, 好汉做事,好汉当 / 好漢做事,好漢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, 敢做敢当 / 敢做敢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
莫不然[mò bù rán, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ, 莫不然] equally true for (all the rest); the same thing applies (for everyone)
真人真事[zhēn rén zhēn shì, ㄓㄣ ㄖㄣˊ ㄓㄣ ㄕˋ, 真人真事] genuine people and true events
疾风劲草[jí fēng jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风劲草 / 疾風勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test
疾风知劲草[jí fēng zhī jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄓ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风知劲草 / 疾風知勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test; also written 疾風勁草|疾风劲草
惟妙惟肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, 惟妙惟肖] imitate to perfection; be remarkably true to life
维妙维肖[wéi miào wéi xiào, ㄨㄟˊ ㄇㄧㄠˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, 维妙维肖 / 維妙維肖] imitate to perfection; be remarkably true to life
本色[běn sè, ㄅㄣˇ ㄙㄜˋ, 本色] inherent qualities; natural qualities; distinctive character; true qualities
挨边[āi biān, ㄞ ㄅㄧㄢ, 挨边 / 挨邊] to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
挨边儿[āi biān r, ㄞ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, 挨边儿 / 挨邊兒] erhua variant of 挨邊|挨边; to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
逼真[bī zhēn, ㄅㄧ ㄓㄣ, 逼真] lifelike; true to life; distinctly; clearly
意中人[yì zhōng rén, ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄖㄣˊ, 意中人] sweetheart; one's true love; the person of one's thoughts
挚情[zhì qíng, ㄓˋ ㄑㄧㄥˊ, 挚情 / 摯情] true feelings
挚爱[zhì ài, ㄓˋ ㄞˋ, 挚爱 / 摯愛] true love
本来面目[běn lái miàn mù, ㄅㄣˇ ㄌㄞˊ ㄇㄧㄢˋ ㄇㄨˋ, 本来面目 / 本來面目] true colors; true features
正极[zhèng jí, ㄓㄥˋ ㄐㄧˊ, 正极 / 正極] true pole
真伪[zhēn wěi, ㄓㄣ ㄨㄟˇ, 真伪 / 真偽] true or bogus
真否定句[zhēn fǒu dìng jù, ㄓㄣ ㄈㄡˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩˋ, 真否定句] true negative (TN)
真意[zhēn yì, ㄓㄣ ㄧˋ, 真意] true meaning; correct interpretation
真爱[zhēn ài, ㄓㄣ ㄞˋ, 真爱 / 真愛] true love
栩栩如生[xǔ xǔ rú shēng, ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ ㄖㄨˊ ㄕㄥ, 栩栩如生] vivid and lifelike; true to life; realistic
孰真孰假[shú zhēn shú jiǎ, ㄕㄨˊ ㄓㄣ ㄕㄨˊ ㄐㄧㄚˇ, 孰真孰假] what is true and what is fake
[què, ㄑㄩㄝˋ, 确 / 確] authenticated; solid; firm; real; true
否认[fǒu rèn, ㄈㄡˇ ㄖㄣˋ, 否认 / 否認] to declare to be untrue; to deny
假戏真唱[jiǎ xì zhēn chàng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧˋ ㄓㄣ ㄔㄤˋ, 假戏真唱 / 假戲真唱] fiction comes true; play-acting that turns into reality
忠心耿耿[zhōng xīn gěng gěng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄍㄥˇ ㄍㄥˇ, 忠心耿耿] loyal and devoted (成语 saw); faithful and true
一旦[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, 一旦] in case (something happens); once (something becomes true, then...); in one day
确实[què shí, ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ, 确实 / 確實] indeed; really; reliable; real; true
诚然[chéng rán, ㄔㄥˊ ㄖㄢˊ, 诚然 / 誠然] indeed; true! (I agree with you)
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, 信] letter; true; to believe; sign; evidence
[shí, ㄕˊ, 实 / 實] real; true; honest; really; solid; fruit; seed
[zhēn, ㄓㄣ, 真] really; truly; indeed; real; true; genuine
[dǔ, ㄉㄨˇ, 笃 / 篤] serious (illness); sincere; true
真实[zhēn shí, ㄓㄣ ㄕˊ, 真实 / 真實] true; real
真彩色[zhēn cǎi sè, ㄓㄣ ㄘㄞˇ ㄙㄜˋ, 真彩色] truecolor

true ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls)
エゾバイ科[エゾバイか, ezobai ka] (n) Buccinidae (family of gastropod mollusc comprising the true whelks)
カメムシ目;椿象目[カメムシもく(カメムシ目);かめむしもく(椿象目), kamemushi moku ( kamemushi me ); kamemushimoku ( tsubaki zou me )] (n) Hemiptera (taxonomic order comprising the true bugs)
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily
ガンジスメジロザメ属[ガンジスメジロザメぞく, ganjisumejirozame zoku] (n) Glyphis (genus containing 5 known species of secretive true river sharks in the family Carcharhinidae)
だからと言って[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily
っ子[っこ, kko] (suf) (col) (See 江戸っ子) someone with a liking or characteristic; a true representative of (place)
トゥルータイプフォント[, touru-taipufonto] (n) {comp} True Type font
とは限らない[とはかぎらない, tohakagiranai] (exp) not necessarily so; is not always true
と言ってしまえばそれまで[といってしまえばそれまで, toitteshimaebasoremade] (exp) it is certain true that ... (but); you can't argue that it's not ... (but)
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P)
まぶ達;マブ達[まぶだち(まぶ達);マブだち(マブ達);マブダチ, mabudachi ( mabu tachi ); mabu dachi ( mabu tachi ); mabudachi] (n) (col) true friend; close friend
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P)
化けの皮;化の皮(io)[ばけのかわ, bakenokawa] (n) masking one's true character; disguise; sheep's clothing
化けの皮を剥ぐ;化けの皮をはぐ[ばけのかわをはぐ, bakenokawawohagu] (exp,v5g) to unmask (someone's true nature)
化けの皮を現わす;化けの皮を現す[ばけのかわをあらわす, bakenokawawoarawasu] (exp,v5s) to expose one's true colors (colours); to expose one's true character
口裏;口占;口うら[くちうら, kuchiura] (n) (1) (esp. 口裏) determining a speaker's true or hidden meaning; determining a speaker's intentions from his manner of speech; (2) (arch) (esp. 口占) divining good or bad luck from listening to someone
叶う(P);適う;敵う[かなう, kanau] (v5u) (1) (esp. 叶う) to come true (wish); (2) (uk) (See 道理に適う) to be suited; (3) (esp. 敵う) to match (implies competition); to rival; to bear (e.g. I can't bear the heat); (P)
名実相伴う[めいじつあいともなう, meijitsuaitomonau] (exp,v5u) to be true to one's name; to live up to one's reputation
地が出る[じがでる, jigaderu] (exp,v1) to reveal one's true colors (colours); to betray oneself
夢違え[ゆめちがえ;ゆめたがえ, yumechigae ; yumetagae] (n,vs) act of praying or performing an incantation so that a bad dream does not come true
実力[じつりょく, jitsuryoku] (n) (1) (real) ability; true strength; merit; efficiency; competency; (2) (See 実力行使) arms; force; (P)
実親[じつおや, jitsuoya] (n) true parent(s) (as opposed to foster parents, etc.)
寂滅為楽[じゃくめついらく, jakumetsuiraku] (exp) Freedom from one's desires (Entry into Nirvana) is true bliss
対応説[たいおうせつ, taiousetsu] (n) (See 整合説) correspondence theory (theory that a proposition is true if and only if it corresponds to the facts)
尻尾を出す[しっぽをだす, shippowodasu] (exp,v5s) to show one's true colors; to expose one's faults; to give oneself away
市に虎あり[いちにとらあり, ichinitoraari] (exp) (id) people will believe something false if many agree that it is true (an example of argumentum ad populum); there's a tiger in the market
幻妖[げんよう, genyou] (n,vs) (1) confusing people; (2) magic; (3) ghost, monster, etc., the true identity of which is unknown
志操堅固[しそうけんご, shisoukengo] (n,adj-na) being faithful to one's principles; being of firm purpose and deep commitment; constancy; true blue
成らぬ堪忍するが堪忍[ならぬかんにんするがかんにん, naranukanninsurugakannin] (exp) (id) True patience lies in bearing the unbearable
整合説[せいごうせつ, seigousetsu] (n) (See 対応説) coherence theory (theory that a proposition is true if it corresponds with a specified set of other propositions)
敵は本能寺にあり;敵は本能寺に在り[てきはほんのうじにあり, tekihahonnoujiniari] (exp) (See 本能寺の変) one's true purpose lies elsewhere; one's enemy is in Honnoji
[ね, ne] (n) (1) root (of a plant); (2) root (of a tooth, hair, etc.); center (of a pimple, etc.); (3) root root (of all evil, etc.); source; origin; cause; basis; (4) one's true nature; (5) (fishing) reef; (P)
正法[しょうぼう;しょうほう, shoubou ; shouhou] (n) (1) {Buddh} true dharma; true teachings of Buddha; (2) period of the True Law
海豹[あざらし;かいひょう;アザラシ, azarashi ; kaihyou ; azarashi] (n) (uk) (See 海驢) true seal (animal); earless seal
甘い話;うまい話[うまいはなし, umaihanashi] (n) too good to be true stories (offers) (e.g. scams and frauds)
生みの親[うみのおや, uminooya] (exp,n) one's true parents; founder; creator; (P)
生地(P);素地[きじ, kiji] (n) (1) cloth; material; texture; (2) one's true character; (3) unglazed pottery; (4) uncooked dough; batter; (P)
皮を被る;皮をかぶる[かわをかぶる, kawawokaburu] (exp,v5r) (See 猫をかぶる・ねこをかぶる) to conceal one's true nature or feelings; to feign friendliness; to play the hypocrite
目は口ほどに物を言う;目は口程に物を言う[めはくちほどにものをいう, mehakuchihodonimonowoiu] (exp,v5u) (id) (See 物を言う) one can say more with a look than with ten thousand words; the eyes cannot belie one's true thoughts; the eyes are the windows to the soul; Eyes are as eloquent as the tongue
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トゥルータイプフォント[とうるーたいぷふぉんと, touru-taipufonto] True Type font
[しん, shin] logical true
トゥルータイプ[とうるーたいぷ, touru-taipu] TrueType

true ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que) ; revendiquer
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
แบบแผนการทดลองจริง[n. exp.] (baēpphaēn k) EN: true experimental design FR:
ด้วงดิ่ง[n. exp.] (dūangding) EN: true water beetle ; predaceous diving beetle ; diving beetle FR:
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness FR: franchise [f] ; sincérité [f]
จริง[adj.] (jing) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
จริงบ้าง เท็จบ้าง = จริงบ้างเท็จบ้าง[X] (jing bāng t) EN: partly true partly false FR:
จริงใจ[adj.] (jingjai) EN: sincere ; franc ; honest ; genuine ; true to ; candid FR: sincère ; franc ; franche [f] ; honnête
จริงหรือปะ[X] (jing reū pa) EN: True or not? FR: Vrai ou faux ?
จริงหรือเปล่า[X] (jing reū pl) EN: True or not? FR: Vrai ou faux ?
กัลยาณมิตร[n.] (kanlayānami) EN: true friend FR:
กัลยาณมิตร[n.] (kanlayānami) EN: true friend ; good friend FR:
ค่าที่แท้จริง[n. exp.] (khā thī tha) EN: true value ; true score FR:
คงเส้นคงวา[adj.] (khongsenkho) EN: stable ; constant ; consistent ; steady ; same as before ; just as before ; remaining true to one's principles FR: fidè!e à ses principes
คู่บุญ[n.] (khūbun) EN: true associate ; comrade ; companion FR:
กลายเป็นจริง[v. exp.] (klāi pen ji) EN: become true FR: se vérifier
ก็จริงอยู่[xp] (kø jing yū) EN: it is true ; so it is FR: c'est ainsi
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: show one's true colours ; show one's true colors (Am.) ; unmask FR:
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: strip of clothing by trickery ; show one's true colours ; unmask FR: prendre ses cliques et ses claques
แมงกิเต่า[n.] (maēng kitao) EN: True Water Beetle FR:
ไม้จริง[n. exp.] (māi jing) EN: genuine wood ; hardwood ; prepared lumber ; true wood FR:
แมลงตับเต่า [n. exp.] (malaēng tap) EN: True Water Beetle ; Predaceous Diving Beetle FR:
นิรุตติปฏิสัมภิทา[n.] (niruttipati) EN: discrimination of language ; knowledge of philological analysis ; analytical knowledge of the language (with regard to the true meaning and the Law) FR:
ออกลาย[v. exp.] (øk lāi) EN: show one's true colours/colors (Am.) ; show one's stripe FR:
เป็นจริง[v. exp.] (pen jing) EN: become true ; come true FR: s'avérer
เป็นจริง[adj.] (pen jing) EN: definitely true ; hard FR: exact
เป็นความจริง[v. exp.] (pen khwāmji) EN: that's true FR: c'est vrai ; c'est la vérité
เป็นความจริงหรือเปล่า[xp] (pen khwāmji) EN: is that true ? FR: est-ce vrai ?
เพื่อนซี้[n. exp.] (pheūoen sī) EN: close friend ; true friend ; bosom friend ; intimate friend ; buddy FR: ami proche [m] ; ami intime [m] ; véritable ami [m]
เพื่อนตาย[n.] (pheūoentāi) EN: real friend; true friend ; best friend ; faithful friend ; friend in need ; bosom pal FR:
เพื่อนแท้[n. exp.] (pheūoen tha) EN: true friend FR: véritable ami [m] ; ami sûr [m]
เพื่อนยาก[n.] (pheūoenyāk) EN: chum ; faithful friend ; true friend FR: copain [m]
แปลกแต่จริง[X] (plaēk tāe j) EN: incredible but true ; believe it or not FR: incroyable mais vrai
รักเดียว[v. exp.] (rak dīo) EN: be true (to) FR:
รักแท้[X] (rak thaē) EN: true love FR:
รับรองคำแปลถูกต้อง[n. exp.] (raprøng kha) EN: certified true translation FR:
เรื่องจริง[n. exp.] (reūang jing) EN: true story FR: histoire vraie [f] ; histoire réelle [f] ; histoire authentique [f]
สายเสียงแท้[n. exp.] (saī sīeng t) EN: true vocal folds FR:
สำเนาถูกต้อง[n. exp.] (samnao thuk) EN: true copy ; certified copy FR: copie certifiée [f]

true ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Clown-Anemonenfisch {m} (Amphiprion percula) [zool.](true) percula clown
True-Schnabelwal {m} [zool.]True's beaked whale (Mesoplodon mirus)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า true
Back to top