ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insincere

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insincere*, -insincere-

insincere ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insincere (adj.) ซึ่งไม่จริงใจ
insincere talk (n.) การพูดอย่างไม่จริงใจ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนาหรือศีลธรรม) Syn. hypocrisy
insincerely (adv.) อย่างหลอกลวง See also: อย่างไม่ซื่อ, อย่างไม่จริงใจ Syn. dishonestly, trickily
English-Thai: HOPE Dictionary
insincere(อินซินเซียร์') adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่จริงใจ., See also: insincerely adv., Syn. false
English-Thai: Nontri Dictionary
insincere(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่จริงใจ,หน้าไหว้หลังหลอก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่จริงใจ (adj.) insincere See also: dishonest, two-faced
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But however insincere you choose to be, you shall not find me so.แต่ยังไงก็ตามเมื่อเธอเลือกที่จะไม่จริงใจ เธอก็จะไม่ได้รับความจริงใจจากฉันเหมือนกัน
Look, I know it sounds insincere when people say that, but... we could.นี่ ฉันรู้ว่าคำเมื่อกี้มันดไม่จริงใจเลยว่าเวลาเค้าพูดกัน แต่... เราทำได้นี่
♪ Bottom feeder, insincereเจ้าคนฉวยโอกาส ไม่จริงใจ
Only knowing how to joke around, and being insincere.คอยแกล้งคนอื่นเค้าไปทั่ว และก็ยังหน้าไหว้หลังหลอก
You're so insincere. I hate you.นายไม่ปฏิเสธอย่างจริงจังว่า

insincere ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yín, ˊ, 嚚] insincere; stupid

insincere ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はいはい;へいへい[, haihai ; heihei] (int) (col) (See はい) yeah, yeah (used for half-hearted or insincere agreement)
体裁[ていさい(P);たいさい, teisai (P); taisai] (n) (1) (outward) appearance; (2) (proper) format (e.g. of an essay); form; style; (3) appearances; decency; show; display; (4) lip-service; insincere words; glib talk; (P)
心にも無い;心にもない[こころにもない, kokoronimonai] (exp) (something) one does not really mean; insincere
愛想笑い;あいそ笑い;あいそ笑[あいそわらい;あいそうわらい(愛想笑い), aisowarai ; aisouwarai ( aisowarai )] (n,vs) insincere smile; ingratiating smile; forced smile
三損友[さんそんゆう, sansonyuu] (n) (arch) (See 三益友) three kinds of bad friends (sycophantic, insincere, and glib)
口先だけ[くちさきだけ, kuchisakidake] (exp,adj-no) insincere; giving lip-service; glib
浮薄[ふはく, fuhaku] (adj-na,n) frivolous; fickle; insincere; caprice; cold-heartedness

insincere ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระแดะกระแด๋[adj.] (kradaekrada) EN: affected ; unnatural ; artificial ; insincere FR:
ไม่จริงใจ[adj.] (mai jingjai) EN: insincere ; dishonest ; two-faced FR: hypocrite ; malhonnête
พูดไม่จริง[adj.] (phūt mai ji) EN: insincere ; untruthful FR: hypocrite
สะบัดสะบิ้ง[adv.] (sabatsabing) EN: affectedly ; insincerely ; unnaturally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insincere
Back to top