ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wholehearted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wholehearted*, -wholehearted-

wholehearted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wholehearted (adj.) เต็มใจ Syn. resolute, staunch, steadfast
English-Thai: HOPE Dictionary
wholehearted(โฮล'ฮาร์ท'ทิด) adj. เต็มใจ,ใจจริงที่สุด,เต็มที่, See also: wholeheartedly adv. wholeheartedness n., Syn. unstinting
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชีวิตจิตใจ (adv.) wholeheartedly See also: very, truly, absolutely Syn. เป็นอย่างมาก
สุดจิต (adv.) wholeheartedly Syn. สุดจิตสุดใจ, สุดใจ
สุดจิตสุดใจ (adv.) wholeheartedly Syn. สุดใจ
สุดจิตสุดใจ (adv.) wholeheartedly Syn. สุดจิต
สุดใจ (adv.) wholeheartedly Syn. สุดจิต, สุดจิตสุดใจ
โดยบริสุทธิ์ใจ (adv.) wholeheartedly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wholeheartedly hate your kind.ฉันเกลียดความอ่อนโยนของนายสุดขั้วหัวใจเลย
To absolutely and wholeheartedly believe that somewhere in the abyss, you are getting closer to the secrets of the universe.มีเพียงความหวังอย่างแรงกล้าว่าลึกลงไปที่ไหนซักแห่ง จะได้พานพบกับความลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในห้วงอวกาศ
Oh, I agree, wholeheartedly. But, then... Now, tell me this.โอ้ หนูเห็นด้วย อย่างสุดซึ้งคะ แต่ ถ้า ลองบอกหนูหน่อย
It's just that our director has always wholeheartedly looked out for the team.ผู้กำกับน่ะดูแลพวกเราอย่างดีมาตลอด
You deceived So Dam and me for that long, giving your heart wholeheartedly to another woman, and you talk about forgiving me?คุณหลอกลวงฉันกับโซดัมมาตลอด และหัวใจของคุณทั้งหมด คุณก็มอบให้กับผู้หญิงคนอื่น คุณพูดว่าคุณให้อภัยฉันอย่างนั้นเหรอ?
He wholeheartedly believes he was being occupied by some form of deity.เขาเชื่อสุดหัวใจว่ามีเทพมาประทับร่าง
Dr. Marchesi is recommending bed rest because of the twins, which I wholeheartedly agree with.ดร. มาร์เคซี่ แนะนำให้นอนพักอย่างเดียว เพราะว่า ลูกแฝด
Wholeheartedly.โดยไม่มีข้อกังขาครับ
I'm sure she would've approved wholeheartedly.ผมมั่นใจว่าเธอต้องยินดีมาก
I know of your past fondness for the German varietals, but I can wholeheartedly endorse the new breed of Austrians.ผมทราบดีว่า คุณเคยชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของเยอรมัน แต่ผมขอรับประกันเลยว่า สินค้ามาจากออสเตรียเยี่ยมกว่า

wholehearted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
衷心[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 衷心] heartfelt; wholehearted; cordial
全心全意[quán xīn quán yì, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ, 全心全意] heart and soul; wholeheartedly
克己奉公[kè jǐ fèng gōng, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ, 克己奉公 / 剋己奉公] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
奉公克己[fèng gōng kè jǐ, ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, 奉公克己 / 奉公剋己] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
一心[yī xīn, ㄧ ㄒㄧㄣ, 一心] wholeheartedly; heart and soul
真心实意地[zhēn xīn shí yì de, ㄓㄣ ㄒㄧㄣ ㄕˊ ㄧˋ ㄉㄜ˙, 真心实意地 / 真心實意地] wholeheartedly

wholehearted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一念発起;一念ほっき[いちねんほっき, ichinenhokki] (n,vs) being resolved to (do something); having a wholehearted intention
わき目も振らずに;脇目も振らずに[わきめもふらずに, wakimemofurazuni] (exp) without looking aside; looking neither right nor left; wholeheartedly
一つ心[ひとつこころ, hitotsukokoro] (n) one mind; the whole heart; wholeheartedness
一心[いっしん, isshin] (adv,n) (1) one mind; (2) (See 一心に) wholeheartedness; one's whole heart; (P)
一心に[いっしんに, isshinni] (adv) (See 一心) wholeheartedly; single-mindedly; fervently; intently; (P)
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly
一意専心[いちいせんしん, ichiisenshin] (n-adv,adj-no) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul
一途[いっと, itto] (adj-na,n) wholeheartedly; earnestly; (P)
一途に[いちずに, ichizuni] (adv) wholeheartedly
余念もなく;余念も無く[よねんもなく, yonenmonaku] (adv) (See 余念なく) earnestly; intently; attentively; wholeheartedly
専心一意[せんしんいちい, senshin'ichii] (n-adv) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul
満腔[まんこう;まんくう(ik), mankou ; mankuu (ik)] (adj-no,n) (uk) (See 満身・2) heartfelt; sincere; wholehearted; in one's whole body
諸手を挙げて[もろてをあげて, morotewoagete] (exp,adv) unconditionally (approving); wholeheartedly

wholehearted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยบริสุทธิ์ใจ[adv.] (dōi borisut) EN: wholeheartedly FR:
เต็มใจ[adv.] (temjai) EN: wholeheartedly FR: à coeur joie ; de bon coeur ; de grand coeur ; de tout coeur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wholehearted
Back to top