ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

affection

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *affection*, -affection-

affection ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affection (n.) ความรัก See also: ความรักใคร่ Syn. love, fondness, liking
affection (n.) โรค
affection (n.) อารมณ์
affectionate (adj.) ซึ่งรักใคร่ See also: ซึ่งแสดงถึงความรัก Syn. loving, tender, fond
affectionately (adv.) อย่างใกล้ชิด See also: อย่างสนิทสนม Syn. familiarly
affectionately (adv.) อย่างอบอุ่น See also: อย่างเป็นมิตร, อย่างรักใคร่ Syn. fondly Ops. coldly, unaffectionately
English-Thai: HOPE Dictionary
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted)
English-Thai: Nontri Dictionary
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affection๑. ความชอบ, ความรัก๒. สภาพเป็นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affectionอารมณ์รักและพึงใจ, ความรัก, ทัศนคติด้านความรู้สึก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรักใคร่ (n.) affection See also: love Syn. ความรัก Ops. ความเกลียด
ความเสน่หา (n.) affection See also: love Syn. ความรัก
จู๋จี๋ (v.) affectionate chat or whisper See also: billing and cooing, talk in a low voice Syn. กระจู๋กระจี๋
ด้วยเสน่หา (adv.) affectionately See also: passionately, caringly, lovingly Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ Ops. รังเกียจ, เกลียด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't see all of the affection that was underneath.ผมไม่เห็นความรักทั้งหมด ที่ซ่อนอยู่ข้างใต้
That is a great sign of affection in the Wachati tribe.นี่เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความรักในเผ่า
Now I realize that this may be a disappointment to you but I would ask you to remember that it is just a measurement and in no way should detract from the beauty of, or indeed your affection for this...ผมรู้ดีว่าพวกคุณอาจจะผิดหวังกันมาก ผมอยากจะให้คุณจำไว้ นี่เป็นเพียงการวัด และมันจะไม่ทำให้ความงามลดลง
Who needs affection when I have blind hatred?ใครอยากได้ความรัก เมื่อที่มีความชังล่ะ
Resuming our physical relationship would, I believe, cheapen the plateau of mutual affection that has been born out of this crisis.ผมเชื่อว่าเราควรละทิ้งความสัมพันธ์แบบเดิมๆไป ควรละสิ่งที่กระทบหัวใจของทั้งสองฝ่าย เพื่อจะได้หลุดออกมาจากวิกฤตนี้
And I think you may have overestimated their affection for you.และฉันคิดว่าคุณประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของพวกท่านไว้สูงไปสำหรับคุณ
You are the world the best boyfriend, - except for odd affection for electronics.ยกเว้นแต่เรื่องที่เธอรักไอ้เครื่องไฟฟ้านั้นนะ
Yes. Sometimes affection is a shy flower that takes time to blossom.ใช่สินะ บางทีความรักก็เหมือนดอกไม้ ที่ต้องรอเวลาให้มันบานซะก่อน
You and your insane affection for stupid cattle.คุณกับผลจากการกระทำโง่ๆของคุณเอง
So I found affection any way I could.ผมจึงค้นหาความพอใจเท่าที่จะหาได้
Even if the object of your affection is begging you to.แม้ว่าส่วนนึงของความต้องการมันจะเรียกร้อง
And you're here in the king's bed not challenged for our father's affection that is was for my good and not yours.ในขณะที่เจ้านอนหลับสบายบนแท่นพระบรรทมที่นี่ ปราศจากคู่แข่ง ที่จะมาดึงความสนใจจากท่านพ่อ นี่หวังดีต่อข้า?

affection ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 感情] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair)
[lǎo, ㄌㄠˇ, 老] prefix used before the surname of a person or a numeral indicating the order of birth of the children in a family or to indicate affection or familiarity; old (of people); venerable (person); experienced; of long standing; always; all the time; of the pas
爱怜[ài lián, ㄞˋ ㄌㄧㄢˊ, 爱怜 / 愛憐] show tender affection for
情爱[qíng ài, ㄑㄧㄥˊ ㄞˋ, 情爱 / 情愛] affection; friendly feelings towards sb; love
情种[qíng zhòng, ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, 情种 / 情種] affectionate; an affectionate person
深爱[shēn ài, ㄕㄣ ㄞˋ, 深爱 / 深愛] affectionate
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 亲情 / 親情] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children
亲热[qīn rè, ㄑㄧㄣ ㄖㄜˋ, 亲热 / 親熱] affectionate; intimate; warm-hearted
手足之情[shǒu zú zhī qíng, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄑㄧㄥˊ, 手足之情] brotherly affection
恩情[ēn qíng, ㄣ ㄑㄧㄥˊ, 恩情] deep affection
小脏鬼[xiǎo zāng guǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄗㄤ ㄍㄨㄟˇ, 小脏鬼 / 小髒鬼] dirty little devil (affectionate, of child)
大妈[dà mā, ㄉㄚˋ ㄇㄚ, 大妈 / 大媽] father's elder brother's wife; aunt (affectionate term for an elderly woman)
友爱[yǒu ài, ㄧㄡˇ ㄞˋ, 友爱 / 友愛] friendly affection; fraternal love
鸳鸯[yuān yang, ㄩㄢ ㄧㄤ˙, 鸳鸯 / 鴛鴦] mandarin ducks; affectionate couple
情分[qíng fèn, ㄑㄧㄥˊ ㄈㄣˋ, 情分] mutual affection; friendship
情操[qíng cāo, ㄑㄧㄥˊ ㄘㄠ, 情操] sentiment towards sb; platonic affection
银燕[yín yàn, ˊ ㄧㄢˋ, 银燕 / 銀燕] silver swallow; airplane (affectionate)
慈爱[cí ài, ㄘˊ ㄞˋ, 慈爱 / 慈愛] love; devotion (to children); affection, esp. towards children

affection ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフェクション[, afekushon] (n) affection
お情け;御情け[おなさけ, onasake] (n) (1) (See 情け) pity; (2) affection
同志愛[どうしあい, doushiai] (n) affection among kindred spirits; bonding; fellow feeling
夫婦仲[ふうふなか, fuufunaka] (n) conjugal relations; conjugal affection
恩情[おんじょう, onjou] (n) compassion; affection
愛執[あいしゅう, aishuu] (n) attachment; covetous affection
愛情を傾ける[あいじょうをかたむける, aijouwokatamukeru] (exp,v1) to fix one's affection on
我人;和人[わひと, wahito] (n) (arch) you (nuance of either deep affection or contempt)
秋扇[しゅうせん;あきおうぎ, shuusen ; akiougi] (n) (See 秋の扇) fan in autumn (esp. one that is no longer used); outdated item that has fallen into disuse; woman who has lost a man's affection or interest
親心[おやごころ, oyagokoro] (n) parental love or affection
[ゆう, yuu] (pref) gentle; affectionate
優しい[やさしい, yasashii] (adj-i) tender; kind; gentle; graceful; affectionate; amiable; suave; (P)
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P)
可愛がる[かわいがる, kawaigaru] (v5r) to love; to be affectionate; (P)
岡惚;傍惚れ;岡惚れ[おかぼれ, okabore] (n,vs) unrequited love; illicit love; secret affections
思慕[しぼ, shibo] (n,vs) yearning; deep affection; (P)
恋愛[れんあい, ren'ai] (n,vs,adj-no) love; love-making; passion; emotion; affections; (P)
恩愛[おんあい;おんない, on'ai ; onnai] (n) kindness and affection; love
[あい, ai] (n,n-suf) (See 愛する) love; affection; (P)
愛情[あいじょう, aijou] (n,adj-no) love; affection; (P)
愛着[あいちゃく(P);あいじゃく, aichaku (P); aijaku] (n,vs) attachment; love; covetous affection; (P)
慈しむ[いつくしむ, itsukushimu] (v5m,vt) to love; to be affectionate to; to pity
慈兄[じけい, jikei] (n) affectionate elder brother
慈母[じぼ, jibo] (n) affectionate mother
慈父[じふ, jifu] (n) affectionate father
敦睦;惇睦[とんぼく, tonboku] (adj-na) (arch) cordial and friendly; affectionate
気を引く[きをひく, kiwohiku] (exp,v5k) (1) to attract someone's affection; (2) to sound out somebody; (3) to get one's hooks into
睦まじい[むつまじい, mutsumajii] (adj-i) (usu. of families or couples in intimate relationship) harmonious; happy; affectionate
纏綿[てんめん, tenmen] (n) entanglement; clinging affection; involvement
親しさ[したしさ, shitashisa] (n) (See 親しみ) intimacy; affection; familiarity
親しみ[したしみ, shitashimi] (n) intimacy; affection; familiarity; (P)
親しみ深い[したしみぶかい, shitashimibukai] (adj-i) friendly; affectionate
離反[りはん, rihan] (n,vs) estrangement; alienation; disaffection; (P)
麿;麻呂[まろ, maro] (n) (1) (arch) I; (2) (person having) thin or shaved eyebrows; (suf) (3) (also 丸) affectionate suffix for names of young men or pets

affection ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็นดู[v.] (endū) EN: be loving ; be kind (to) ; be merciful ; be fond (of) ; have affection for ; have tender feelings for FR: affectionner ; aimer
ขาดความรัก[adj.] (khāt khwām ) EN: in need of love ; unloved ; deprived of love ; deprived of affection FR: en mal d'amour ; en manque d'affection
คลอเคลีย[v.] (khløkhlīa) EN: go together affectionaly ; show affection for one another ; snuggle FR:
ความชอบ[n.] (khwām chøp) EN: liking ; fondness ; affection FR: affection [f]
ความเมตตา[n.] (khwām mēttā) EN: affection ; kindness ; compassion FR: affection [f] ; amour [m]
ความรัก[n.] (khwām rak) EN: love ; affection ; fondness FR: amour [m] ; passion [f] ; affection [f]
ความรักใคร่[n.] (khwām rakkh) EN: affection ; love ; fondness ; liking FR: affection [f]
กรุ้มกริ่ม[v.] (krumkrim) EN: stare with affection in eyes ; be pleased FR:
กรุ้งกริ่ง[v.] (krungkring) EN: stare with affection in eyes FR:
ลุ่มเล้า[v.] (lumlao) EN: caress ; fondle ; show affection FR:
หมายปอง[n. exp.] (māi pøng) EN: object of desire ; object of affection FR:
มโนช[n.] (manōt) EN: love ; affection FR:
เมตตา[n.] (mēttā) EN: loving-kindness ; affection ; kindness ; mercy FR: amour [m] ; affection [m] ; charité [f] ; pitié [f] ; bienfaisance [f]
ปฏิพัทธ์[v.] (patiphat) EN: love ; be fond of ; have affection for FR:
ผูกจิต[v. exp.] (phūk jit) EN: have one's heart ; tie with affection ; form ties of affection FR:
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
โรคภัยไข้เจ็บ[n. exp.] (rōk phai kh) EN: illness ; sickness ; disease ; ailment ; unhealthiness FR: maladie [f] ; affection [f]
ติดเนื้อต้องใจ[v. exp.] (tit neūa tǿ) EN: be attracted (by) ; take a fancy (to s.o.) ; have the affection for ; be fond of ; be fascinated with/by FR:
เยื่อใย[n.] (yeūayai) EN: residual attachment ; some ties ; remaining affection ; leftover sentiment ; relationship FR:
ฉอเลาะกัน[v. exp.] (chølǿ kan) EN: bill and coo ; converse affectionately FR:
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; adorer ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ด้วยเสน่หา[adv.] (dūay sanēhā) EN: affectionately FR:
มีความรัก[adj.] (mī khwām ra) EN: affectionate FR: amoureux ; épris ; affectueux
ปองรัก[v. exp.] (pøng rak) EN: fall in love (with) ; direct one's affections toward FR: tomber amoureux
โปรด[v.] (prōt) EN: like ; favour ; favor (Am.) ; be fond of ; be keen on FR: plaire ; affectionner ; agréer (litt.)
รักใคร่[v.] (rakkhrai) EN: love ; like ; be fond of ; care for FR: affectionner ; adorer ; aimer ; avoir de l'affection (pour)
ที่รักใคร่[X] (thīrak krai) EN: affectionate FR: affectueux
อย่างรักใคร่[adj.] (yāng rakkhr) EN: FR: affectionnément

affection ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdruck {m} von Zärtlichkeitdisplay of affection
Kosewort {n}term of endearment; term of affection
Zuneigung {f} (für; zu)affection (for; towards)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า affection
Back to top