ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feigned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feigned*, -feigned-

feigned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feigned (adj.) ซึ่งเสแสร้ง See also: ซึ่งกุขึ้นมา Syn. simulated
feigned (adj.) ซึ่งสร้างขึ้นมา See also: ซึ่งทำเลียนแบบ, ซึ่งทำปลอมแปลง Syn. counterfeit, fake
English-Thai: HOPE Dictionary
feigned(เฟนดฺ) adj. แสร้ง,ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ปั้นขึ้นเอง., See also: feignedly adv. feignedness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hiding in the shadows after you've feigned your own death is a bore. In fact it's down right tedious.ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดหลังจากแกล้งตาย นี้มันก็ยุ่งยากเหมือนกัน
Feigned civility with a heaping side of betrayal.ความเป็นมิตรแบบหน้าตาเฉย ที่มีการหักหลังวางกองอยู่ข้างๆ

feigned ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假死[jiǎ sǐ, ㄐㄧㄚˇ ㄙˇ, 假死] suspended animation; feigned death; to play dead
由衷[yóu zhōng, ㄧㄡˊ ㄓㄨㄥ, 由衷] heartfelt; sincere; unfeigned

feigned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お惚け;お恍け;御惚け;御恍け[おとぼけ, otoboke] (n) (See 恍け・とぼけ) feigned ignorance
仮病[けびょう, kebyou] (n,adj-no) feigned illness
作り声[つくりごえ, tsukurigoe] (n) feigned voice; unnatural voice
作り病[つくりやまい, tsukuriyamai] (n) feigned illness
作り盲[つくりめくら, tsukurimekura] (n) (sens) feigned blindness
佯狂[ようきょう, youkyou] (n) feigned madness
泣き真似[なきまね, nakimane] (n) feigned or crocodile tears
猫かぶり;猫被り(oK)[ねこかぶり, nekokaburi] (n,vs) feigned innocence or naivete; beguiling innocence; wolf in sheep's clothing
空寝[そらね, sorane] (n,vs) feigned sleep; playing possum
空泣き[そらなき, soranaki] (n,vs) false or crocodile tears; feigned sadness
空笑い[そらわらい, sorawarai] (n,vs) feigned laughter
蛇心仏口[じゃしんぶっこう, jashinbukkou] (n) being cunning and spiteful, yet honey-tongued with feigned kindness
馬鹿慇懃[ばかいんぎん, bakaingin] (n,adj-na) overdone politeness; polite to a fault; feigned politeness
空耳;そら耳[そらみみ, soramimi] (n) (1) mishearing; (2) (feigned) deafness

feigned ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
echt; unverstellt {adj}genuine; unfeigned

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feigned
Back to top