ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

authentic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *authentic*, -authentic-

authentic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
authentic (adj.) ของแท้ See also: แท้จริง Syn. real, genuine
authentic (adj.) น่าเชื่อถือ Syn. reliable, trustworthy
authentic (adj.) มีผลตามกฎหมาย
authenticity (n.) ลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย See also: ความชอบธรรม Syn. genuineness
English-Thai: HOPE Dictionary
authentic(ออเธน'ทิค) adj. แท้จริง,น่าเชื่อถือ, ไม่ใช่ปลอม, ของแท้,มีหลักฐาน,จริง, Syn. real, true,factual-A. false,fake)
authenticate(ออเธน'ทิเคท) vt. ทำให้น่าเชื่อถือ,รับรองเป็นของแท้,ทำให้เกิดผล. -authentication n. -authenticator n., Syn. certify,validate ###A. falsify)
authenticity(ออเธนทิส'ซิที) n. ลักษณะของแท้,ลักษณะที่เชื่อถือได้, Syn. legitimacy
English-Thai: Nontri Dictionary
authentic(adj) จริง,แน่,น่าเชื่อถือ,แท้จริง
authenticate(vt) รับรอง,ทำให้น่าเชื่อถือ
authenticity(n) ความจริง,ของแท้,ความแน่แท้,ความน่าเชื่อถือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
authenticateพิสูจน์ว่าเป็นของแท้, รับรองว่าเป็นของแท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authentication การพิสูจน์ตัวจริง [TU Subject Heading]
Authenticity (Philosophy)ลักษณะของแท้ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของจริง (n.) authentic See also: genuine, real thing Syn. ของแท้ Ops. ของเทียม, ของปลอม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You believe these photos are authentic?คุณเชื่อว่าภาพถ่ายเหล่านี้เป็นของแท้หรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not only was it authentic frontier gibberish it expressed a courage little seen in this day and age!ไม่เพียงคำพูดพิสดารพันลุึก... ...และยังแสดงให้เห็นถึงความกล้า
Yeah, if he can find his authentic swing.ชนะสิ ถ้าเขาหาวงที่เขาถนัดเจอ
Yep, inside each and every one of us... is one true, authentic swing.ในตัวเราทุกคน ล้วนแต่มีวงสวิงที่ถนัดอยู่
Inside every one of us is one true, authentic swing.ในตัวเราทุกคนมีวงสวิงที่เราถนัดอยู่
Your authentic swing. That flag.มันเป็นบ้านของวงสวิง เจ้าประจำคุณ ธงนั่น...
It tends to get more authentic as the night wears on.ที่นี่ยิ่งดึกยิ่งอันตรายมาก
Using his authentic passport, we pulled his Social Security number.ใช้พาสปอร์ตของจริง เราได้หมายเลยประกันสังคมของเขา
HOW CAN THIS LETTER BE AUTHENTIC IF THE GUY'S BEEN DEAD FOR A YEAR?มันจะแท้ได้ไง หมอนี่ตายไปเป็นปีแล้ว? อาจเป็นการปลอมอย่างแนบเนียน หรือมันอาจเป็นข้อความที่เขียนไว้ก่อนตาย
Can you cook authentic szechuan?คุณทำอาหารเสฉวนได้มั้ย
Master Flying Rhino's armor, with authentic battle damage!เกราะของเหล่าปรมาจารย์แห่งการต่อสู้ของแท้
Don't you think it was more authentic that way?คุณไม่คิดว่ามันน่าเชื่อมากขึ้นเหรอ
One authentic Jedi Holocron and the memory crystal I was after.โฮโลครอนเจไดของแท้ กับคริสตัสความจำที่ข้าได้มาทีหลัง

authentic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
真迹[zhēn jì, ㄓㄣ ㄐㄧˋ, 真迹 / 真跡] authentic (painting or calligraphy); genuine work (of famous artist)
地道[dì dao, ㄉㄧˋ ㄉㄠ˙, 地道] authentic; genuine; typical; from a place known for the product; thorough; conscientious
真确[zhēn què, ㄓㄣ ㄑㄩㄝˋ, 真确 / 真確] authentic
[què, ㄑㄩㄝˋ, 确] authenticated; solid; firm
[què, ㄑㄩㄝˋ, 确 / 確] authenticated; solid; firm; real; true
道地[dào dì, ㄉㄠˋ ㄉㄧˋ, 道地] authentic; original
确凿[què záo, ㄑㄩㄝˋ ㄗㄠˊ, 确凿 / 確鑿] definite; conclusive; undeniable; authentic
伪书[wěi shū, ㄨㄟˇ ㄕㄨ, 伪书 / 偽書] forged book; book of dubious authenticity; misattributed book; Apocrypha

authentic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーセンティック[, o-senteikku] (adj-na) authentic
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille
オーセンティシティ[, o-senteishitei] (n) authenticity
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre
それっぽい[, soreppoi] (exp) like that; looks real; seems authentic; (P)
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] (n) {comp} data origin authentication
データ確認[データかくにん, de-ta kakunin] (n) {comp} (data) authentication
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] (n) {comp} digital certificate; digital authentication
トークン[, to-kun] (n) {comp} token; authentication token
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] (n) {comp} message origin authentication
ユーザー認証[ユーザーにんしょう, yu-za-ninshou] (n) {comp} user authentication
信憑性;信ぴょう性[しんぴょうせい, shinpyousei] (n) authenticity; credibility
信疑[しんぎ, shingi] (n) belief or doubt; truth or error; authenticity
信頼性[しんらいせい, shinraisei] (n) credibility; authenticity; confidence; reliability; (P)
厳密認証[げんみつにんしょう, genmitsuninshou] (n) {comp} strong authentication
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] (n) {comp} probe origin authentication
折り紙付き;折り紙つき;折り紙付[おりがみつき, origamitsuki] (n) guaranteed; authentic; certified
検真[けんしん, kenshin] (n,vs) (obsc) verification of the authenticity of a document (e.g. by seal or handwriting)
正本[せいほん, seihon] (n) original; original text; authenticated facsimile; authenticated copy
正確[せいかく, seikaku] (adj-na,n) (See 精確) accurate; punctual; exact; authentic; veracious; (P)
正確さ[せいかくさ, seikakusa] (n) accuracy; punctuality; exactness; authenticity; veracity
真偽[しんぎ, shingi] (n) truth or error; authenticity; (P)
真偽不明[しんぎふめい, shingifumei] (n) dubious; doubtful; of unknown authenticity
真実味[しんじつみ, shinjitsumi] (n) truth (veracity, authenticity) (e.g. of a report)
真実性[しんじつせい, shinjitsusei] (n) fidelity; truth; authenticity; credibility
真贋[しんがん, shingan] (n) genuineness or spuriousness; authenticity; the genuine and the spurious
真贋論争[しんがんろんそう, shinganronsou] (n) argument as to (about) the authenticity (of...)
簡易認証[かんいにんしょう, kan'ininshou] (n) {comp} simple authentication
認証[にんしょう, ninshou] (n,vs) (1) certification; attestation; authentication; confirmation; (2) Imperial attestation; (P)
降誕祭[こうたんさい, koutansai] (n) (1) Christmas (authentic term now used within Japanese Christian denominations); (2) celebration of the birthday of a saint or great man
顔認証[かおにんしょう, kaoninshou] (n,vs) authentication by facial recognition
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication
データ確認[データかくにん, de-ta kakunin] (data) authentication
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] digital certificate, digital authentication
トークン[とーくん, to-kun] authentication token, token
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] message origin authentication
ユーザー認証[ユーザーにんしょう, yu-za-ninshou] user authentication
利用者の認証[りようしゃのにんしょう, riyoushanoninshou] user authentication
厳密認証[げんみつにんしょう, genmitsuninshou] strong authentication
同位エンティティ認証[どういエンティティにんしょう, doui enteitei ninshou] peer-entity authentication
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication
簡易認証[かんいにんしょう, kan'ininshou] simple authentication

authentic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จริง[adj.] (jing) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
การประเมินตามสภาพจริง[n. exp.] (kān pramoēn) EN: authentic assessment FR:
ของจริง[adj.] (khøng jing ) EN: authentic FR: authentique
ตามสภาพจริง[adj.] (tām saphāp ) EN: authentic FR:
แท้[adj.] (thaē) EN: genuine ; true ; real ; actual ; authentic ; proper FR: authentique ; réel ; vrai ; véritable ; original ; propre
แท้จริง[adj.] (thaējing) EN: actual ; real ; genuine ; authentic FR: authentique ; avéré ; génuine (vx - r.)
ถูกต้อง[adj.] (thūktǿng) EN: right ; correct ; accurate ; true ; authentic FR: correct ; exact ; vrai ; juste ; pertinent
ตัวบทที่ถูกต้อง[n. exp.] (tūabot thī ) EN: authentic text FR:
ความเป็นของแท้[n. exp.] (khwām pen k) EN: authenticity FR: authenticité [f]

authentic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
authentisch {adj} | authentischer Text | authentische Interpretationauthentic | authentic text | authentic interpretation
Authentifizierung {f}authentication
verbürgt {adj} | eine verbürgte Tatsacheauthentic | a matter of records

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า authentic
Back to top