ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earnestly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earnestly*, -earnestly-

earnestly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earnestly (adv.) อย่างจริงจัง See also: อย่างเอาจริงเอาจัง Syn. seriously, sincerely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะมัดทะแมง (adv.) earnestly See also: skillfully, energetically Syn. กระฉับกระเฉง, ว่องไว, คล่องแคล่ว Ops. เฉื่อยชา, เอื่อยเฉื่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I earnestly wish for something, will it come true?ฉันหวังอะไรบางอย่าง คุณจะทำให้เป็นความจริงได้ไหม?
We earnestly hope you will fight honorably... and die for your country.เราได้แต่หวังว่าพวกท่านจะ.. สู้อย่างสมศักดิ์ศรี... และพลีชีพเพื่อชาติ "
To exist so earnestly in pure darkness without meeting even a single hydrogen atom by chance...ล่องลอยเคว้งคว้างไร้แสงสว่าง... ...ปราศจากหนทางได้พบกับอากาศธาตุใดๆ...
His Majesty is an earnestly honest individualฝ่าบาททรงเป็นบุคคลที่จริงจัง และซื่อสัตย์
Since you begged me so earnestly to find you a job, I saved this just for you.เห็นว่าเธอมาขอร้องฉันอย่างจริงจัง ให้หางานให้ ฉันเลยเก็นงานนี้ไว้ให้เธอ
There are kids earnestly awaiting your lessons.ยังมีเด็กที่รอคำสั่งสอนของอาจารย์
You guffed it up earnestly, then suddenly shifted and softened with a kind smileและหน้าย่นๆของเธอในตอนที่เธอหัวเราะ ท่าทางที่ร้อนรนตอนที่เธอจริงจัง
I envied them for having something to pray for so earnestly.ว่าพวกเขามีสิ่งที่ปราถนา ฉันอิจฉาพวกเขา
That is the price for a decent car. Therefore, write carefully and earnestly.ราคานี้คงสามารถซื้อรถดีๆได้ ดังนั้น คุณเขียนให้ดูจริงจังหน่อยนะ
Therefore I will start from tomorrow to receive the letter of consent earnestly.ดังนั้น ตั้งแต่พรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะเอาหนังสือยินยอมมาให้ได้

earnestly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴不得[bā bù dé, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, 巴不得] anxious; look forward to; earnestly wish for
一秉虔诚[yī bǐng qián chéng, ㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 一秉虔诚 / 一秉虔誠] earnestly and sincerely (成语 saw); devoutly
诚心诚意[chéng xīn chéng yì, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ ㄧˋ, 诚心诚意 / 誠心誠意] earnestly and sincerely (成语 saw); with all sincerity
切实[qiè shí, ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ, 切实 / 切實] feasible; earnestly; conscientiously; realistic; practical

earnestly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一路[いちろ, ichiro] (adv,n) one road; one way; straight; earnestly
折り入って[おりいって, oriitte] (adv) earnestly
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P)
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P)
一途[いっと, itto] (adj-na,n) wholeheartedly; earnestly; (P)
余念もなく;余念も無く[よねんもなく, yonenmonaku] (adv) (See 余念なく) earnestly; intently; attentively; wholeheartedly
偏に[ひとえに, hitoeni] (adv) (uk) earnestly; humbly; solely
切に[せつに, setsuni] (adv) eagerly; earnestly; ardently
呉れ呉れも[くれぐれも, kureguremo] (adv) (uk) repeatedly; sincerely; earnestly; (P)
沁み沁み;染み染み;泌み泌み(iK)[しみじみ, shimijimi] (adv-to,adv) (1) (uk) earnestly; keenly; fully; deeply; heartily; seriously; (2) calmly
請い受ける;乞い受ける[こいうける, koiukeru] (v1) (See 請い求める) to receive by requesting earnestly; to beg
鋭意[えいい, eii] (n-adv,n-t) eagerly; earnestly; diligently

earnestly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จริงจัง[adv.] (jingjang) EN: seriously ; extremely ; earnestly FR: sérieusement ; avec sérieux
เป็นจริงเป็นจัง[adv.] (penjingpenj) EN: seriously ; earnestly FR:
เป็นการเป็นงาน[adv.] (penkānpenng) EN: seriously ; earnestly ; systematically ; conscientiously ; in a businesslike manner FR:
ตั้งใจจริง[adv.] (tangjai jin) EN: seriously ; earnestly ; in earnest ; solemnly ; gravely FR:
อย่างเอาเป็นเอาตาย[adv.] (yāng aopen-) EN: seriously ; earnestly ; actively ; intensely ; severely ; desperately FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earnestly
Back to top