ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

genuine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *genuine*, -genuine-

genuine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
genuine (adj.) แท้ See also: ซึ่งเป็นของจริง, ซึ่งเป็นของแท้ Syn. genuine, real, true Ops. ungenuine, unreal
genuinely (adv.) ซึ่งมีอยู่จริง See also: อย่างแท้จริง, อันที่จริง, ตามความจริง, ซึ่งเป็นจริง, โดยพฤตินัย Syn. actually, factually, really, truly, veritably
genuineness (n.) ลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย See also: ความชอบธรรม Syn. authenticity
English-Thai: HOPE Dictionary
genuine(เจน'นูอีน) adj. แท้,แท้จริง,จริงใจ,ไม่เสแสร้ง., See also: genuineness n., Syn. veritable,real,frank
English-Thai: Nontri Dictionary
genuine(adj) แท้,จริง,แท้จริง,จริงใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
genuine documentเอกสารที่แท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของแท้ (n.) genuine thing See also: real thing, original Syn. ของจริง Ops. ของปลอม, ของเทียม
ไม้จริง (n.) genuine wood See also: hardwood, prepared lumber Syn. ไม้เนื้อแข็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Tonight only, the Blues Brothers... genuine Rhythm and Blues Show and Revue.คืนนี้เท่านั้น บลูส บรัเดอส แท้จริง รีดึม และ บลูส โชว และ เรเฟิว
It's a genuine game urge.มันเป็นตัวเร่งอัจฉริยะของเกม
As the day and the second round came to an end, there was genuine excitement.ทำให้พอจบรอบสอง ผู้คนตื่นเต้นกันทั่วหน้า
At least your work shows genuine promise.อย่างน้อยผลงานคุณก็ฉายแวว
Ben Grimm is a genuine American hero.เบน กริม คือวีระบุรุษของอเมริกา.
Unles the witness possess a genuine name or consequence..จนกว่าพยานจะสามาคุมสติลงได้
It's a child conceived out of genuine passion, not as part of some fertility project.เด็กที่อยู่ในท้องฉัน มันไม่ใช่ความใคร่หาอยากได้ ไม่ใช่การทำกิ๊ฟ อย่างที่คุณต้องการหรอกนะ
Stop lying. It was a genuine gold unlike that gold-plated fake!เลิกโกหกซะทีเถอะ มันเป็นทองคำแท้นะคะ
Min-jun, I'm saying this out of genuine concern for you.นี่ มินจุน อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะ
So my genuine feelings... They meant nothing to you?ความจริงใจของฉันไม่มีความหมาย อะไรสำหรับคุณเลยใช่ไหม
A genuine woman, they say.ถ้าเธอทำอาหารกลางวันให้ผู้ชาย... ฉันจะบอกนายอีกครั้ง... ถ้าเมาซังอยู่กับผู้ชาย
Attila was considered the only genuine threat to the Roman Empire.Attila was considered the only genuine threat to the Roman Empire.

genuine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
真迹[zhēn jì, ㄓㄣ ㄐㄧˋ, 真迹 / 真跡] authentic (painting or calligraphy); genuine work (of famous artist)
真人真事[zhēn rén zhēn shì, ㄓㄣ ㄖㄣˊ ㄓㄣ ㄕˋ, 真人真事] genuine people and true events
真容[zhēn róng, ㄓㄣ ㄖㄨㄥˊ, 真容] portrait; genuine appearance; real face
真才实学[zhēn cái shí xué, ㄓㄣ ㄘㄞˊ ㄕˊ ㄒㄩㄝˊ, 真才实学 / 真才實學] solid learning; real ability and learning; genuine talent
地道[dì dao, ㄉㄧˋ ㄉㄠ˙, 地道] authentic; genuine; typical; from a place known for the product; thorough; conscientious
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 淳] genuine; pure; honest
纯正[chún zhèng, ㄔㄨㄣˊ ㄓㄥˋ, 纯正 / 純正] genuine
诚信[chéng xìn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣˋ, 诚信 / 誠信] genuine; honest; in good faith; honesty; integrity
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 纯 / 純] pure; simple; unmixed; genuine
[zhēn, ㄓㄣ, 真] really; truly; indeed; real; true; genuine

genuine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
モノホン[, monohon] (n) (sl) (See 本物) the article genuine (formed by reversal of original word)
本命チョコ[ほんめいチョコ, honmei choko] (n) chocolate given to a boy on Valentine's day out of genuine sentiment
本物で通る[ほんものでとおる, honmonodetooru] (exp,v5r) to pass for (as) genuine
真贋[しんがん, shingan] (n) genuineness or spuriousness; authenticity; the genuine and the spurious
純正品[じゅんせいひん, junseihin] (n) {comp} genuine products
純良[じゅんりょう, junryou] (adj-na,n) purity; pure (and good); genuine
純良品[じゅんりょうひん, junryouhin] (n) genuine article
至情[しじょう, shijou] (n) sincerity; genuine feeling
本格的[ほんかくてき, honkakuteki] (adj-na) (1) genuine; real; regular; normal; typical; standard; orthodox; (2) full-scale; full-blown; all-out; (3) full-fledged; professional; (P)
極め付き;極めつき[きわめつき, kiwametsuki] (adj-no) (See 極め付きの品) guaranteed (to be genuine, valuable, etc.); certified (as genuine, valuable, etc.)
極め付きの品[きわめつきのしな, kiwametsukinoshina] (n) article of certified genuineness
[ま, ma] (adj-na,n,adj-no) (1) truth; reality; genuineness; (2) seriousness; (n) (3) logical TRUE; (4) (See 楷書) printed style writing; (5) (abbr) (See 真打ち) star performer; (P)
真性[しんせい, shinsei] (n) (1) inborn nature; (adj-no) (2) genuine; intrinsic; essential
[じゅん, jun] (adj-na,adj-t,adv-to) (1) innocent; chaste; naive; (pref) (2) pure; genuine; (P)
純正;醇正[じゅんせい, junsei] (adj-na,adj-no) genuine; pure; perfect
純粋[じゅんすい, junsui] (adj-na,adj-no) pure; true; genuine; unmixed; (P)

genuine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จริง[adj.] (jing) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
จริงใจ[adj.] (jingjai) EN: sincere ; franc ; honest ; genuine ; true to ; candid FR: sincère ; franc ; franche [f] ; honnête
ของแท้[n. exp.] (khøng thaē) EN: genuine thing FR:
ของแท้[adj.] (khøng thaē) EN: genuine ; real FR: authentique ; d'origine
ไม้จริง[n. exp.] (māi jing) EN: genuine wood ; hardwood ; prepared lumber ; true wood FR:
หนังแท้[n. exp.] (nang thaē) EN: genuine leather FR: cuir véritable [m]
เป็นของจริง[adj.] (pen khøng j) EN: genuine ; real FR: authentique
เป็นของแท้[adj.] (pen khøng t) EN: genuine FR: authentique
ปลอม[adj.] (pløm) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ; not genuine ; artificial FR: faux ; contrefait ; de contrefaçon ; frelaté ; artificiel
แท้[adj.] (thaē) EN: genuine ; true ; real ; actual ; authentic ; proper FR: authentique ; réel ; vrai ; véritable ; original ; propre
แท้จริง[adj.] (thaējing) EN: actual ; real ; genuine ; authentic FR: authentique ; avéré ; génuine (vx - r.)
ถุงมือหนังแท้[n. exp.] (thung meū n) EN: genuine leather gloves FR: gants en cuir véritable [mpl]
อย่างแท้จริง[adj.] (yāng thaēji) EN: genuine FR:
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; purely ; quite ; strictly FR:
ความจริงใจ[n.] (khwām jingj) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness FR: sincérité [f] ; honnêteté [f] ; franchise [f]
น้ำใสใจจริง[adv.] (nām sai jai) EN: sincerely ; truly ; genuinely ; from the bottom of one's heart FR: sincèrement
สัจ[n.] (Sat) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f] ; réalité [f]
สัจจะ[n.] (satja) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f] ; réalité [f]
สัจ-[pref.] (satja-) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f]
เสียใจจริง ๆ = เสียใจจริงๆ[v. exp.] (sīajai jing) EN: be really sorry ; be genuinely sorry FR: être vraiment désolé ; être sincèrement désolé ; être vraiment navré
แท้จริง[adv.] (thaējing) EN: truly ; really ; actually ; genuinely ; in reality FR: vraiment ; réellement

genuine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Echtheit {f}genuineness
echt; unverstellt {adj}genuine; unfeigned

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า genuine
Back to top