ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

candid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *candid*, -candid-

candid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
candid (adj.) ตรงไปตรงมา See also: ซื่อสัตย์ Syn. frank, straightforward
candid camera (n.) ช่างภาพอิสระที่ถ่ายภาพคนมีชื่อเสียงโดยมักล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว See also: ปาปาราซโซ Syn. shutterbug
candida (n.) เชื้อราชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ (โดยเฉพาะในช่องปากหรือช่องคลอด)
candidate (n.) ผู้ท้าชิง See also: ผู้แข่งขัน Syn. compititor, petitioner, nominee
candidate (n.) ผู้สมัคร
candidly (adv.) เปิดเผย Syn. openly, flankly Ops. secretly, furtively
candidly (adv.) ตามธรรมชาติ See also: โดยธรรมชาติ Syn. artlessly, spontaneously, easily Ops. awkwardly, clumsily
candidly (adv.) อย่างเปิดเผย See also: ไม่มีความลับ Syn. frankly Ops. insincerely, dishonestly
candidly (adv.) อย่างเปิดเผยให้รู้ Syn. plainly, openly
candidly (adv.) ซื่อสัตย์ See also: ตรงไปตรงมา Syn. honestly, truthfully
English-Thai: HOPE Dictionary
candid(แคน'ดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ปราศจากอคติ,เป็นธรรม,ซื่อตรง,ขาว,ใส,บริสุทธิ์ n. ภาพที่ไม่ได้วางท่า, See also: candidness n. ดูcandid, Syn. impartial
candidate(แคน'ดิเดท) n. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง,ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน, See also: candidature,candidacy n.
candidiasis(-ดิเอ 'ซิส) n. การติดเชื้อพวกCandida
English-Thai: Nontri Dictionary
candid(adj) จริงจัง,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีอคติ
candidacy(n) การสมัคร,การเสนอตัว
candidate(n) ผู้สมัคร,ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
candidate๑. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง๒. ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
candidiasisโรคราเเคนดิดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Candidaแคนดิดา [TU Subject Heading]
Candidal Vulvovaginitisติดเชื้อราในช่องคลอด [การแพทย์]
Candidate Groupคนที่ยินดีตอบมาจำนวนหนึ่ง [การแพทย์]
Candidiasisโรคราแคนดิดา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (n.) candidate
คนสมัครสอบ (n.) examination candidate
ผู้ลงรับเลือกตั้ง (n.) (politicate) candidate See also: office-seeker Syn. ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง, ผู้ลงสมัคร, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง Ops. ผู้เลือกตั้ง
ผู้ลงสมัคร (n.) (politicate) candidate See also: office-seeker Syn. ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง Ops. ผู้เลือกตั้ง
ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง (n.) (politicate) candidate See also: office-seeker Syn. ผู้ลงสมัคร, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง Ops. ผู้เลือกตั้ง
ผู้สมัครสอบ (n.) examination candidate Syn. คนสมัครสอบ
ลงสมัคร (v.) apply for a candidate Syn. สมัคร
ลงสมัครรับเลือกตั้ง (v.) be a candidate for Syn. สมัครรับเลือกตั้ง Ops. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
สมัครรับเลือกตั้ง (v.) be a candidate for Ops. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When someone is as candid as you are.กับคนตรงไปตรงมาแบบคุณ
We need candid shots, too.- นายทำอะไร? - เราถ่ายภาพหลุดด้วย
I assumed that you wanted candid truth-telling from your employees, but I realize now, you want the mindless nattering of complacent yes-men.ฉันนึกว่านายอยากให้ พนักงานพูดตรงไปตรงมากับนายได้ แต่ตอนนี้รู้ละ นายอยากให้อิ่มใจกับ
I especially don't do it on Candid Camera.ฉันจะไม่ทำแบบนั้น ตอน กล้องกำลังถ่าย อย่างแน่นอน
Unless he was a little too candid with someone he's interested in.นอกจากเขาจะตรงไปตรงมานิดหน่อย กับใครบางคนที่เขาสนใจ
I vote for the Duke's candidateฉันลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ได้รับเลือกให้เข้าแข่งของท่านดยุค
My vote goes to the Duke's candidateการออกเสียงของฉันไปที่ท่านดยุค' s candidate
But I request that my candidate be reserved for me to deflowerแต่ฉันต้องการสิ่งนั่น candidate be ของฉัน ที่สงวนไว้สำหรับฉันที่จะไม่ได้ไหล
I like to get candids. Come with me.ฉันต้องการคนที่ซื่อสัตย์นะ มากับฉัน
Be direct, candid.ทำตัวตามสบาย เปิดเผย
But not too candid.แต่อย่าเปิดเผยเกินไป
And present it, unbroken, to your Birdman candidateนำไข่ขึ้นมาบนหน้าผานี้ว่ายน้ำกลับ

candid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开诚相见[kāi chéng xiāng jiàn, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄢˋ, 开诚相见 / 開誠相見] candid and open (成语 saw)
光明磊落[guāng míng lěi luò, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄛˋ, 光明磊落] open and candid (成语 saw); straightforward and upright
候选[hòu xuǎn, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ, 候选 / 候選] candidate
候选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, 候选人 / 候選人] candidate
坦诚[tǎn chéng, ㄊㄢˇ ㄔㄥˊ, 坦诚 / 坦誠] candid; frank; plain dealing
直率[zhí shuài, ㄓˊ ㄕㄨㄞˋ, 直率] candid; frank
差额选举[chā é xuǎn jǔ, ㄔㄚ ㄜˊ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, 差额选举 / 差額選舉] competitive election (i.e. with more than one candidate)
参选人[cān xuǎn rén, ㄘㄢ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, 参选人 / 參選人] election participant; candidate
侯选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, 侯选人 / 侯選人] erroneous variant of 候選人|候选人, candidate
进士[jìn shì, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ, 进士 / 進士] successful candidate in the highest imperial civil service examination; palace graduate
承乏[chéng fá, ㄔㄥˊ ㄈㄚˊ, 承乏] to accept a position on a provisional basis, in the abscence of better qualified candidates (humble expr.)
武举[wǔ jǔ, ˇ ㄐㄩˇ, 武举] successful military candidate in the imperial provincial examination

candid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さばさば[, sabasaba] (adv,n,vs) (on-mim) relief; candid
苦言[くげん, kugen] (n,adj-no) candid (frank) advice; exhortation; (P)
虚心坦懐[きょしんたんかい, kyoshintankai] (n) with an open and calm mind; with no preconceived notions; without reserve; frank; candid
カンジタ[, kanjita] (n) candidal vaginitis
カンジダ症[カンジダしょう, kanjida shou] (n) candidiasis
カンジダ膣炎[カンジダちつえん, kanjida chitsuen] (n) candidal vaginitis; vaginal yeast infection
キー候補[キーこうほ, ki-kouho] (n) {comp} candidate key
キャンディデート[, kyandeide-to] (n) {comp} candidate
キャンディデート版[キャンディデートばん, kyandeide-to ban] (n) {comp} candidate release
どっきりカメラ;びっくりカメラ[, dokkiri kamera ; bikkuri kamera] (n) candid-camera; candid-camera footage
なり手;成り手;為り手;成手;為手(io)[なりて, narite] (n) candidate; suitable person
ふるい落とす;篩い落とす;ふるい落す;篩い落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to sift out; to screen or eliminate (candidates)
万年候補[まんねんこうほ, mannenkouho] (n) ever unsuccessful candidate; persistent candidate
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
不合格者[ふごうかくしゃ, fugoukakusha] (n) unsuccessful candidate; rejected person
候補[こうほ, kouho] (n) (1) candidate; contender; prospect; pick; choice; list; (2) candidacy; candidature; nomination; (P)
候補者[こうほしゃ, kouhosha] (n) candidate; applicant
候補者名簿[こうほしゃめいぼ, kouhoshameibo] (n) list of candidates; slate; list of nominees
刺客候補[しきゃくこうほ, shikyakukouho] (n) candidate for assassination
副大統領候補[ふくだいとうりょうこうほ, fukudaitouryoukouho] (n) candidate for vice-president; running mate (US)
大統領候補[だいとうりょうこうほ, daitouryoukouho] (n) presidential candidate
希望者[きぼうしゃ, kibousha] (n) applicant; candidate; person interested in doing something; person wanting to do something; interested party
忌憚のない[きたんのない, kitannonai] (adj-i,exp) unrestrained; unreserved; candid; frank
応援演説[おうえんえんぜつ, ouen'enzetsu] (n) campaign (vote-getting) speech (for a candidate)
惜敗率[せきはいりつ, sekihairitsu] (n) ratio of the margin of loss of an electoral candidate in a single-constituent district (used to break ties when determining the representative of a proportionally represented district)
拘束名簿式比例代表制[こうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, kousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) proportional representation electoral system (n which party votes are cast, and candidates from each party are elected based on an ordered list available to the public)
擬す[ぎす, gisu] (v5s,vt) (1) (See 擬する) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken
擬する[ぎする, gisuru] (vs-s,vt) (1) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken
明白(ateji);偸閑(ateji);白地(ateji)[あからさま, akarasama] (adj-na,adj-no) (uk) plain; frank; candid; open; direct; straightforward; unabashed; blatant; flagrant
有力候補[ゆうりょくこうほ, yuuryokukouho] (n) major contender; strong (leading) candidate; front runner
気さく[きさく, kisaku] (adj-na,n) frank; sociable; good humored; good humoured; candid; openhearted; ready; willing
法定得票数[ほうていとくひょうすう, houteitokuhyousuu] (n) minimum number of votes required to elect a candidate
穴馬[あなうま, anauma] (n) dark horse (candidate)
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P)
腹を割って話す[はらをわってはなす, harawowattehanasu] (exp,v5s) (See 腹を割って) to speak frankly; to speak unreservedly; to open up to each other; to talk candidly; to speak by laying everything on the table; to talk straight from the gut; to have a heart-to-heart talk
膣カンジダ症;膣カンジタ症[ちつカンジダしょう(膣カンジダ症);ちつカンジタしょう(膣カンジタ症), chitsu kanjida shou ( chitsu kanjida shou ); chitsu kanjita shou ( chitsu kanjita s] (n) (See カンジダ膣炎) vaginal yeast infection; thrush; candidiasis
良縁[りょうえん, ryouen] (n) (1) good match; suitable candidate (for marriage); (2) {Buddh} good opportunity to be saved by Buddha
落下傘候補[らっかさんこうほ, rakkasankouho] (n) party appointee in a safe constituency; parachute candidate
落選者[らくせんしゃ, rakusensha] (n) unsuccessful candidate
辞退[じたい, jitai] (n,vs,adj-no) declining; refusal; nonacceptance; turning down; withdrawal (e.g. candidacy); pulling out (e.g. race); excusing oneself; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
候補デスクリプタ[こうほデスクリプタ, kouho desukuriputa] candidate descriptor

candid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จริงใจ[adj.] (jingjai) EN: sincere ; franc ; honest ; genuine ; true to ; candid FR: sincère ; franc ; franche [f] ; honnête
แคนดิเดต[n.] (khaēndidēt) EN: candidate FR: candidat [m]
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ; แคนดิเดตนายก = แคนดิเดตนายกฯ[n. exp.] (khaēndidēt ) EN: FR: candidat au poste de Premier ministre [m]
ขานนาค[n.] (khānnāk) EN: the formal responses of a candidate for ordination FR:
ความเหมาะสมของผู้สมัคร[n. exp.] (khwām mǿsom) EN: candidate's suitability FR:
ลงรับสมัคร[v. exp.] (long rap sa) EN: run for ; become a candidate FR:
ลงสมัคร[v. exp.] (longsamak) EN: be a candidate FR: être candidat
ลงสมัครรับเลือกตั้ง[v. exp.] (longsamak r) EN: run for election ; be a candidate (in an election) FR: se présenter aux élections
ไม่เดียงสา[adj.] (mai dīengsā) EN: FR: innocent ; candide
นาค[n.] (nāk) EN: aspirant to be ordained as a Buddhist priest ; applicant for ordination ; ordinand FR: aspirant moine bouddhiste [m] ; candidat à l'ordination [m]
งูทับสมิงคลา[n. exp.] (ngū thapsam) EN: Malayan krait ; Blue krait ; Bungarus candidus FR: Bungarus candidus
ผู้เข้าประกวด[n. exp.] (phū khao pr) EN: FR: concurrent [m] ; candidat [m] ; participant [m]
ผู้ลงรับสมัคร[n. exp.] (phū long ra) EN: candidate [m] FR: candidat [m]
ผู้สมัคร[n.] (phū samak) EN: candidate ; applicant ; contender ; volunteer FR: candidat [m] ; candidate [f] ; volontaire [m, f] ; postulant [m] ; postulante [f]
ผู้สมัครอิสระ[n. exp.] (phū samak i) EN: FR: candidat indépendant [m]
ผู้สมัครงาน[n. exp.] (phū samak n) EN: applicant FR: candidat [m] ; candidate [f] ; postulant [m] ; postulante [f]
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง[n. exp.] (phū samak r) EN: candidate ; election candidate FR: candidat à une élections [m] ; candidat [m]
ผู้สมัครสอบ[n. exp.] (phū samak s) EN: examination candidate FR: candidat [m] ; candidate [f]
ผู้สมัคร ส.ส.[n. exp.] (phū samak s) EN: MP (member of Parliament) ; (member of the Assembly of People's Representatives) FR: candidat député [m]
ผู้สมัครที่มีศักยภาพ[n. exp.] (phū samak t) EN: potential candidate FR: candidat potentiel [m]
ผู้ท้าชิง[n. exp.] (phū thāchin) EN: competitor FR: candidat en lice [m]
พูดตรงไปตรงมา[v. exp.] (phūt trongp) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly ; speak bluntly ; speak frankly FR: parler ouvertement ; parler franchement ; appeler un chat un chat
เปิดเผย[adv.] (poētphoēi) EN: openly ; frankly ; candidly ; with candour = with candor (Am.) FR: ouvertement ; franchement
เปิดรับสมัครพนักงาน[v. exp.] (poēt rap sa) EN: open for applications FR: lancer un appel à candidatures ; ouvrir un poste
ไร้เดียงสา[adj.] (rai dīengsā) EN: innocent ; naive ; childlike ; artless ; simple ; credulous ; ingenuous ; unworldly ; lacking discretion FR: innocent ; naïf ; crédule ; ingénu ; candide
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire ; s'enrôler
สมัครงาน[v. exp.] (samak ngān) EN: apply for a job ; apply ; be a candidate for FR: poser sa candidature à un emploi ; postuler un emploi ; postuler pour un emploi ; solliciter un emploi
ทับสมิงคลา[n.] (thapsamingk) EN: Bungarus candidus FR: Bungarus candidus
ทับทางขาว[n.] (thapthāngkh) EN: Bungarus candidus FR: Bungarus candidus

candid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kandidatenliste {f}list of candidates
Offenheit {f}candidness
Offiziersanwärter {m}officer candidate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า candid
Back to top