ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earnest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earnest*, -earnest-

earnest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earnest (adj.) เอาจริงเอาจัง See also: จริงจัง, เเรงกล้า Syn. determined, sincere
earnestly (adv.) อย่างจริงจัง See also: อย่างเอาจริงเอาจัง Syn. seriously, sincerely
earnestness (n.) ความกระตือรือร้น Syn. enthusiasm
English-Thai: HOPE Dictionary
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious
English-Thai: Nontri Dictionary
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง,จริงจัง,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้น
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
earnestเงินมัดจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earnestมัดจำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงินมัดจำ (n.) earnest money See also: deposit, cash pledge
ทะมัดทะแมง (adv.) earnestly See also: skillfully, energetically Syn. กระฉับกระเฉง, ว่องไว, คล่องแคล่ว Ops. เฉื่อยชา, เอื่อยเฉื่อย
ทะมัดทะแมง (v.) be earnest See also: be skillful, be energetic Syn. กระฉับกระเฉง, คล่องแคล่ว Ops. เฉื่อยชา, เอื่อยเฉื่อย
เขม้นขะมัก (v.) be earnest See also: be active Syn. ขะมักเขม้น, เอาจริงเอาจัง,
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is their earnest hope that the friendship between our two countries... shall continueing peace and security.{\cHFFFFFF}มันเป็นความหวังของพวกเขาอย่างจริงจังว่า มิตรภาพระหว่างสองประเทศของเรา ... {\cHFFFFFF}จะ continuein สันติภาพและความมั่นคง
The wide-eyed girl, peddling her earnest newspaper stories?สาวตาโตกำลังขายเรื่อง เบื้องลึกให้กับหนังสือพิมพ์รึไง
Weepy and earnest and...ร้องไห้ และ ขึงขัง และ...
Though it is my earnest wish ever to temper justice with mercy...ถึงแม้ว่าฉันจะมีความปรารถนาที่จะใช้ความกรุณาบิดเบือนความยุติธรรม...
But, fortunately for him, nearly every star in the sky was at that moment looking in earnest at the land on the other side of the wall, where the King of all Stormhold lay on his deathbed,แต่โชคยังเข้าข้างเขา ณ เวลานั้น, ดาวบนฟากฟ้าแทบทุกดวงกำลัง. เฝ้ามองเหตุการณ์สำคัญ ของอาณาจักรอีกฝากนึง ของกำแพง.
And on a certain morning, when I at last came to an earnest realization... that I had lost everything that was beautiful,จนเช้าวันหนึ่ง วันที่ผมเริ่มหันเหลียวมามองตัวเอง... รู้สึกได้ว่า สูญเสียสิ่งดีๆในชีวิตไปแล้ว
No matter how earnest he was, he's still a swindler.ไม่ว่าเขาจะได้เงินคืนมามากเท่าไร, เขาก็ยังคงเป็นนักต้มตุ๋นอยู่ดี
I bet you are kind and earnest and honest like him.ฉันหวงว่าคุณจะใจดี และเอื้อเฟ้อ และซื่อตรงเหมือนเขา
In earnest sewn jeans.In earnest sewn jeans.
The sexy yet earnest doctor at...คุณหมอผู้เซ็กซี่ แต่ก็จริงจัง ที่...
I don't think she could ignore your earnest plea.ฉันไม่คิดว่าเธอจะรบกวนคำขอร้องที่จริงจังของคุณหรอกนะ
And if the love is earnest enough... then perhaps even a combination of the two.ก็อาจจะได้แต่งงานกัน แต่ผู้หญิงไม่ได้สนที่เงิน...

earnest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保证金[bǎo zhèng jīn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄣ, 保证金 / 保證金] earnest money; cash deposit; bail
语重心长[yǔ zhòng xīn cháng, ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, 语重心长 / 語重心長] meaningful and heartfelt words (成语 saw); sincere and earnest wishes
巴不得[bā bù dé, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, 巴不得] anxious; look forward to; earnestly wish for
殷切[yīn qiè, ㄑㄧㄝˋ, 殷切] ardent; eager; earnest
一秉虔诚[yī bǐng qián chéng, ㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 一秉虔诚 / 一秉虔誠] earnestly and sincerely (成语 saw); devoutly
[quán, ㄑㄩㄢˊ, 惓] earnest
[kěn, ㄎㄣˇ, 恳 / 懇] earnest
恳切[kěn qiè, ㄎㄣˇ ㄑㄧㄝˋ, 恳切 / 懇切] earnest; sincere
拳拳[quán quán, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 拳拳] earnest; sincere
认真[rèn zhēn, ㄖㄣˋ ㄓㄣ, 认真 / 認真] earnest; serious; to take seriously; to take to heart
诚心诚意[chéng xīn chéng yì, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ ㄧˋ, 诚心诚意 / 誠心誠意] earnestly and sincerely (成语 saw); with all sincerity
切实[qiè shí, ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ, 切实 / 切實] feasible; earnestly; conscientiously; realistic; practical
一本正经[yī běn zhèng jīng, ㄧ ㄅㄣˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, 一本正经 / 一本正經] in deadly earnest; deadpan
卢瑟福[Lú sè fú, ㄌㄨˊ ㄙㄜˋ ㄈㄨˊ, 卢瑟福 / 盧瑟福] Rutherford (Earnest, an early nuclear physicist from New Zealand)
稳重[wěn zhòng, ㄨㄣˇ ㄓㄨㄥˋ, 稳重 / 穩重] steady; earnest; staid

earnest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がち;ガチ[, gachi ; gachi] (adj-na) (col) (abbr) (See がちんこ) serious; diligent; honest; earnest
がちんこ;ガチンコ[, gachinko ; gachinko] (n) (sl) competing in earnest (esp. in sumo)
乞い願わくは;希わくは;冀わくは;庶幾わくは[こいねがわくは, koinegawakuha] (exp,adv) I pray in earnest that; I beg that; I yearn that
切望[せつぼう, setsubou] (n,vs,adj-no) longing for; earnest desire; desperate desire; hope; yearning; hankering; (P)
念願成就[ねんがんじょうじゅ, nenganjouju] (n,vs) attainment of one's most cherished desire; one's earnest prayer being answered
懇望[こんもう;こんぼう, konmou ; konbou] (n,vs) entreaty; solicitation; earnest request
本懐成就[ほんかいじょうじゅ, honkaijouju] (n,vs) realization of a great ambition; attainment of one's most cherished desire; one's earnest prayer being answered
欣求[ごんぐ, gongu] (n,vs) earnest aspiration
満願成就[まんがんじょうじゅ, manganjouju] (n,vs) fulfilment of a vow; one's earnest prayer being answered
直謝り;ひた謝り[ひたあやまり, hitaayamari] (n) (See 平謝り) earnest apology; profuse apology
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P)
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P)
一意[いちい, ichii] (adj-na,adv,n) (1) unique; (2) earnestness
一筋(P);一すじ[ひとすじ, hitosuji] (n) (1) one long straight object (e.g. strand of hair, beam of light); (2) a single bloodline; (adj-na) (3) earnest; resolute; intent; (4) ordinary; common; (P)
一路[いちろ, ichiro] (adv,n) one road; one way; straight; earnestly
一途[いっと, itto] (adj-na,n) wholeheartedly; earnestly; (P)
余念もなく;余念も無く[よねんもなく, yonenmonaku] (adv) (See 余念なく) earnestly; intently; attentively; wholeheartedly
偏に[ひとえに, hitoeni] (adv) (uk) earnestly; humbly; solely
[せつ, setsu] (adj-na,n) eager; earnest; ardent; kind; keen; acute
切なる[せつなる, setsunaru] (adj-pn) eager; earnest; ardent
切に[せつに, setsuni] (adv) eagerly; earnestly; ardently
切実[せつじつ, setsujitsu] (adj-na,n) compelling; serious; severe; acute; earnest; pressing; urgent; (P)
呉れ呉れも[くれぐれも, kureguremo] (adv) (uk) repeatedly; sincerely; earnestly; (P)
懸命[けんめい, kenmei] (adj-na,n) eagerness; earnestness; risking one's life; (P)
折り入って[おりいって, oriitte] (adv) earnestly
本腰[ほんごし, hongoshi] (n) strenuous effort; earnestness; seriousness; (P)
本腰を入れる[ほんごしをいれる, hongoshiwoireru] (exp,v1) (sens) to set about in earnest; to put one's back into something
気を入れる[きをいれる, kiwoireru] (exp,v1) to do in earnest; to concentrate on; to apply one's mind to
沁み沁み;染み染み;泌み泌み(iK)[しみじみ, shimijimi] (adv-to,adv) (1) (uk) earnestly; keenly; fully; deeply; heartily; seriously; (2) calmly
無二無三[むにむさん;むにむざん, munimusan ; munimuzan] (n,adj-no) (1) in earnest; single-minded; with intense concentration; rushing headlong into; (2) one and only; unique
熱誠[ねっせい, nessei] (adj-na,n) earnestness
直向き;直向[ひたむき, hitamuki] (adj-na) (uk) earnest; single-minded
真剣(P);真険(iK)[しんけん, shinken] (n,adj-na) (1) seriousness; earnestness; (2) real sword (as opposed to unsharpened or wooden practice weapon) (practise); (P)
真向き[まむき, mamuki] (adj-na,n) earnest; singlehanded; face to face; straight ahead; just in front of
真摯[しんし, shinshi] (adj-na,n) (See 摯実) sincerity; earnestness; (P)
真面目[しんめんもく;しんめんぼく, shinmenmoku ; shinmenboku] (n) (1) one's true character; one's true self; oneself; (2) seriousness; earnestness
真面目(ateji)(P);眞面目(ateji)(oK)[まじめ, majime] (adj-na,n) diligent; serious; honest; sober; grave; earnest; steady; (P)
真面目さ[まじめさ, majimesa] (n) (uk) earnestness; solemnity; gravity; seriousness; soberness
請い受ける;乞い受ける[こいうける, koiukeru] (v1) (See 請い求める) to receive by requesting earnestly; to beg

earnest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aoja) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid FR: prendre au sérieux
เอาการ[adj.] (aokān) EN: serious ; earnest ; hard-working FR:
เอาการเอางาน[adj.] (aokān-ao-ng) EN: serious ; earnest ; hard-working ; industrious FR:
จริงจัง[adj.] (jingjang) EN: serious ; earnest FR: sérieux ; sincère
เขม้นขะมัก[v.] (khamenkhama) EN: be earnest FR:
เคร่งเครียด[v.] (khrengkhrīe) EN: be serious ; be strict ; tense ; strain ; be stern ; be earnest FR:
ก้มหน้าก้มตา[v. (loc.)] (komnākomtā) EN: concentrate on ; do sth. in earnest ; do assiduously ; make a concentrated effort ; make an effort to ; put one's mind to sth. FR:
มัดจำ[n.] (matjam) EN: deposit ; earnest ; pledge ; monetary deposit ; down payment ; security FR: acompte [m] ; arrhes [fpl]
มัดจำ[v.] (matjam) EN: deposit ; pledge ; lay a deposit ; give something as an earnest FR: verser un acompte
เงินมัดจำ[n. exp.] (ngoen matja) EN: earnest money ; deposit ; cash pledge ; down payment FR: caution [f] ; garantie [f]
เงินประจำ[n.] (ngoen praja) EN: earnest money ; pledge FR:
ตั้งใจจริง[adv.] (tangjai jin) EN: seriously ; earnestly ; in earnest ; solemnly ; gravely FR:
ทำจริง ๆ[v. exp.] (tham jing-j) EN: do seriously ; do in earnest ; really do FR: faire sérieusement
วางมัดจำ[v. exp.] (wāng matjam) EN: give a deposit ; leave a deposit ; make a down payment ; put up earnest money FR:
จริงจัง[adv.] (jingjang) EN: seriously ; extremely ; earnestly FR: sérieusement ; avec sérieux
ความจริงจัง[n.] (khwām jingj) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]
เป็นจริงเป็นจัง[adv.] (penjingpenj) EN: seriously ; earnestly FR:
เป็นการเป็นงาน[adv.] (penkānpenng) EN: seriously ; earnestly ; systematically ; conscientiously ; in a businesslike manner FR:
อย่างเอาเป็นเอาตาย[adv.] (yāng aopen-) EN: seriously ; earnestly ; actively ; intensely ; severely ; desperately FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earnest
Back to top