ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

devotedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *devotedly*, -devotedly-

devotedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
devotedly (adv.) อย่างซื่อสัตย์ See also: อย่างจงรักภักดี

devotedly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
専ら[もっぱら(P);もはら, moppara (P); mohara] (adv) wholly; solely; entirely; exclusively; devotedly; fixedly; (P)

devotedly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hingebungsvoll {adv}devotedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า devotedly
Back to top