ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lighthearted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lighthearted*, -lighthearted-

lighthearted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lighthearted (adj.) เบิกบานใจ See also: ร่าเริง, สนุกสนาน Syn. gay, cheerful, carefree
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบาสมอง (adj.) lighthearted See also: happy and relaxed, relaxed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We asked our friend Itchy to stop by and read us a lighthearted, heartwarming, upbeat, happy Christmas tale,เราขอให้สหายอิชชี่ของเราแวะมาอ่าน นิทานรื่นเริงบรรเทิงใจเติมพลังในวันคริสต์มาส

lighthearted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轻盈[qīng yíng, ㄑㄧㄥ ˊ, 轻盈 / 輕盈] graceful; lithe; light and graceful; lighthearted; relaxed

lighthearted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気軽い[きがるい, kigarui] (adj-i) cheerful; buoyant; lighthearted
談笑[だんしょう, danshou] (n,vs) friendly chat; pleasant chat; lighthearted talk; friendly conversation; (P)
快活(P);快闊;快濶[かいかつ, kaikatsu] (adj-na) cheerful; lively; lighthearted; (P)
晴れ間[はれま, harema] (n) (1) a break (in the weather); an interval of clear weather; (2) lightheartedness
気軽[きがる, kigaru] (adj-na) (1) carefree; buoyant; lighthearted; sprightly; (n) (2) ease; (P)
浮き浮き[うきうき(P);ウキウキ, ukiuki (P); ukiuki] (adv,adv-to,vs) (uk) cheerful; buoyant; cheery; lighthearted; (P)

lighthearted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed FR: décontracté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lighthearted
Back to top