ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dishearten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dishearten*, -dishearten-

dishearten ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dishearten (vt.) ทำให้ท้อแท้ See also: ทำให้ท้อถอย, ทำให้ผิดหวัง Syn. disappoint, discontent Ops. satisfy, gratify
disheartened (adj.) เศร้าซึม See also: สลด, คอตก Syn. dejected
English-Thai: HOPE Dictionary
dishearten(ดิสฮาร์'เทิน) vt.ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ., See also: disheartenment n., Syn. dispirit
English-Thai: Nontri Dictionary
dishearten(vt) ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ,ทำให้ท้อแท้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความท้อแท้ (n.) disheartenment See also: dejection, despondency, discourage Syn. ความท้อถอย, ความสิ้นหวัง, ความท้อใจ
ความท้อใจ (n.) disheartenment See also: dejection, despondency, discourage Syn. ความท้อถอย, ความสิ้นหวัง
ตกใจ (v.) be disheartened See also: be dismayed, be discouraged, be dejected, be dispirited, lose heart Syn. กลัว, ใจเสาะ, ใจแป้ว Ops. ใจกล้า, ใจสู้
ละเหี่ยใจ (v.) feel disheartened See also: feel discouraged, feel weary/tired Syn. อ่อนใจ, ละเหี่ย
เสียน้ำใจ (v.) be disheartened See also: be discouraged Syn. เสียความตั้งใจ, หมดกำลังใจ
ใจฝ่อ (v.) be disheartened See also: be dismayed, be discouraged, be dejected, be dispirited, lose heart Syn. กลัว, ตกใจ, ใจเสาะ, ใจแป้ว Ops. ใจกล้า, ใจสู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ It is so dishearten ♪ ♪ Ning ♪# มันทำให้ฉันหมดกำลังใจ # # นิ้ง #
Don't be too disheartened, as I shall shelter and protect you instead.อย่าท้อใจไปเลย ข้าจะดูแลและคุ้มกันท่านเอง
It was really disheartening.มันรู้สึก.. ท้อแท้น่ะ
I am sure the disheartenment must be unbearable.กระหม่อมเชื่อว่าความท้อแท้คงสุดจะทนได้

dishearten ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不令人鼓舞[bù lìng rén gǔ wǔ, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄨˇ ˇ, 不令人鼓舞] discouraging; disheartening

dishearten ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
げっそり[, gessori] (adv,n,vs) being disheartened; losing weight
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart
失望落胆[しつぼうらくたん, shitsubourakutan] (n,vs) being disappointed and disheartened
心細い[こころぼそい, kokorobosoi] (adj-i) helpless; forlorn; hopeless; unpromising; lonely; discouraging; disheartening; (P)
悄気る[しょげる, shogeru] (v1,vi) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n,vs,adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n,vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve
攻めあぐねる;攻め倦ねる[せめあぐねる, semeaguneru] (v1) to be at a loss how to continue; to become disheartened
気を落とす[きをおとす, kiwootosu] (exp,v5s) to be discouraged; to be disheartened
浮かぬ顔をする[うかぬかおをする, ukanukaowosuru] (exp,vs-i) to look disheartened
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P)

dishearten ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมดกำลังใจ[v.] (mot kamlang) EN: dispirit ; discourage ; dampen ; dishearten FR: être découragé ; être abattu ; se refroidir (fig.)
ใจฝ่อ[adj.] (jaifø) EN: downcast ; despondent ; scared ; weak-willed ; disheartened FR:
ใจเสีย[adj.] (jaisīa) EN: discouraged ; disheartened ; dispirited FR: découragé
เจ็บกระดองใจ[adj.] (jep kradøng) EN: disheartened ; deeply hurt FR:
ความท้อใจ[n. exp.] (khwām thø j) EN: disheartenment FR: consternation [f]
ความท้อแท้[n.] (khwām thøth) EN: disheartenment FR: abattement [m] ; accablement [m] ; découragement [m] ; affliction [f] (litt.) ; consternation [f] ; torpeur [f] ; dépression [f] ; déserspoir [m] ; écoeurement [m] ; effondrement [m] ; démoralisation [f] (vx)
ความท้อถอย[n.] (khwām thøth) EN: disheartenment FR:
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized FR:
ละเหี่ยใจ[v. exp.] (lahīa jai) EN: feel disheartened ; feel discouraged ; feel weary ; feel tired FR:
ละเหี่ยใจ[adj.] (lahīa jai) EN: dejected ; depressed ; disheartened FR:
มิทธะ[n.] (mittha) EN: discouragement ; disheartenment FR:
หมดกะจิตกะใจ[adj.] (mot ka jit ) EN: dispirited ; disheartened FR:
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
อ่อนจิตอ่อนใจ[v.] (ønjit-ønjai) EN: be discouraged ; be disheartened ; be jaded FR:
ระอา[adj.] (ra-ā) EN: dispirited ; disheartened FR:
ซึมเศร้า[adj.] (seumsao) EN: depressed ; depressive ; disheartening ; sad FR: dépressif ; déprimé ; morose ; mélancolique ; triste
เสียน้ำใจ[v.] (sīanāmjai) EN: be disheartened FR:
เสียน้ำใจ[adj.] (sīanāmjai) EN: disappointed ; discouraged ; disheartened FR:
ท้อ[adj.] (thø) EN: discouraged ; disheartened FR: découragé
ถอดใจ[v.] (thøtjai) EN: be disheartened ; be discouraged FR:
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: be discouraged ; be disheartened ; be depressed ; be dispirited ; be depleted FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dishearten
Back to top