ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disc

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disc*, -disc-

disc ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disc (n.) แผ่นดิสค์ (ทางคอมพิวเตอร์) See also: แผ่นบันทึกข้อมูล Syn. disk
disc (n.) แผ่นเสียง (คำเก่า)
disc (n.) สิ่งของที่มีลักษณะกลมแบน
disc jockey (n.) คนเปิดแผ่นเสียง (คำไม่เป็นทางการ) (คำย่อของ disc jockey) See also: นักจัดรายการเพลง Syn. DJ
discard (vt.) ละทิ้ง See also: ทอดทิ้ง, ทิ้งไป, โยนทิ้ง Syn. get rid of, expel, give up Ops. retain, keep, preserve
discard (n.) สิ่งที่ถูกทอดทิ้ง See also: บุคคลที่ถูกทอดทิ้ง
discardable (adj.) ซึ่งออกแบบมาให้ใช้แล้วทิ้ง Syn. throwaway Ops. hondisposible
discarded (adj.) ที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว Syn. throwaway
discern (vt.) เข้าใจไม่กระจ่าง See also: รู้ไม่ชัดแจ้ง, เข้าใจผิด Syn. descry, distinquish, see Ops. misunderstand, miss the point
discern (vt.) มองเห็นไม่ชัด See also: แยกแยะไม่ออก Syn. perceive, recognize
discern between (phrv.) มองเห็น See also: เข้าใจ, สังเกตเห็น (ความแตกต่าง, ความเหมือน, ความเชื่อมโยง)
discern between (phrv.) แยกแยะความแตกต่าง (ด้วยตาหรือใจ)
discern from (phrv.) แยกแยะจาก See also: เห็นความแตกต่างระหว่าง Syn. differentiate from, discriminate from, distinguish from
discernible (adj.) ซึ่งเข้าใจได้ See also: ซึ่งรับรู้ได้ Syn. perceivable, cognizable Ops. undetectible
discerning (adj.) ลึกซึ้ง (เช่น ความคิด, ความรู้) See also: ล้ำลึก (ฉลาด) Syn. astute, intelligent Ops. superficial
discerning (adj.) ซึ่งเลือกเฟ้น See also: ซึ่งคัดเลือกอย่างระมัดระวัง, ช่างเลือก Syn. careful, choosy, discriminating
discernment (n.) ความสามารถในการตัดสินดี See also: การตัดสินใจดี Syn. judgement, volition, will, taste Ops. blindness, obtuseness
discharge (n.) การขับไล่
discharge (n.) การปล่อยออก See also: การระบายออก
discharge (vt.) ปฏิบัติหน้าที่ (คำทางการ) See also: ทำตามหน้าที่ Syn. accomplish, achieve Ops. neglect, ignore
discharge (vi.) ปลดออก See also: ปลดประจำการ Syn. demobilize, separate
discharge (vt.) ปล่อยออก See also: ขับออก, ส่งออกไป
discharge (vt.) ระบายออก See also: ขับออก, ปล่อยออก
discharge (vt.) ไล่ออก See also: ขับไล่ Syn. dismiss, fire, release
discharge (n.) สารหรือของเหลวที่ถูกปล่อยออกมา See also: ของที่ขับออกมา Syn. secretion
discharge (vt.) เอาสินค้าลง
discharge (a cargo) (vi.) เอาลง See also: ขนลง, ถ่าย
discharge from (phrv.) ได้รับอนุญาตให้กลับ See also: ได้รับอนุญาตให้ออกจาก
discharge into (phrv.) ไหลลงสู่ See also: ระบายสู่, ปล่อยสู่, ยิงขึ้นสู่ (ท้องฟ้า)
disciple (n.) ลูกศิษย์ See also: สานุศิษย์, ศิษย์, ผู้ติดตาม, สาวก Syn. follower, learner Ops. agnostic
disciplinarian (n.) ผู้ยึดถือระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด See also: ผู้เคร่งครัด Syn. martinet
disciplinary (adj.) ซึ่งยึดถือระเบียบวินัย See also: ซึ่งเคร่งครัดในกฎระเบียบ
discipline (n.) การฝึกฝน Syn. self-control, moderation Ops. immoderation
discipline (n.) การลงโทษ Syn. punishment, correction
discipline (n.) ข้อบังคับ See also: วินัย, ระเบียบ, กฎ, ธรรมวินัย Syn. continence, restraint Ops. immoderation
discipline (vt.) ทำให้อยู่ในระเบียบวินัย See also: ทำให้เชื่อฟัง
discipline (vt.) ลงโทษ Syn. punish, crucify Ops. excuse, pardon
discipline (vt.) อบรม See also: ฝึกฝน Syn. train, coach, tutor
disciplined (adj.) ซึ่งจัดเป็นหมวดหมู่ See also: ซึ่งมีระเบียบวินัยเคร่งครัด Syn. controlled
disciplined (adj.) ซึ่งถูกควบคุม See also: ซึ่งถูกจำกัด Syn. controlled, constrained
English-Thai: HOPE Dictionary
disc(ดิสค) n.,vt. disk
disc braken. จานห้ามล้อ
disc jockeyn. ดูdisk jockey
discalced(ดิสแคลสท') adj. ไม่มีรองเท้า,เท้าเปล่า., Syn. discalceate
discant(n. ดิส'แคนท; v. ดิสแคนท') n.,vi. ดูdescant. -discanter n. ดูdiscant
discard(ดิสคาร์ด') vt.,vi.,n. (การ) ทิ้ง,ทิ้งไพ่,ให้ออก.,บุคคลที่ทอดทิ้ง,สิ่งที่ถูกทอดทิ้ง,ไพ่ที่ทิ้งลง, Syn. expel
discase(ดิส'เคส') vt. เอาเปลือกหุ้มออก,เอาปลอกออก
discern(ดิเซิร์น') v. มองเห็น,มองออก,สังเกตออก,เข้าใจ,รู้ดี,หยั่งรู้., See also: discerner n. ดูdiscern discernible adj. ดูdiscern discerning adj. ดูdiscern discernment n. ดูdiscern, Syn. perceive
discharge(ดิสชาร์จ') vi.,vt.,n. (การ) ปล่อย,เอาลง,ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ ,ปลดจากประจำการ,ปลดจากงาน,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่,การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl
disciple(ดิไซ'เพิล) n. สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม. vt. ทำให้เป็นศิษย์,สอน, See also: discipleship n. ดูdisciple, Syn. follower
disciples of christsนิกายหนึ่งของศาสนาคริสต์มีพิธีล้างบาปโดยการจุ่มน้ำ
disciplinable(ดิส'ซะพลินนะเบิล) adj. ซึ่งสั่งสอนได้,ซึ่งทำเป็นระเบียบวินัยได้
disciplinal(ดิส'ซะพลิเนิล) adj. เกี่ยวกับวินัย,เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
disciplinarian(ดิสซะพลิเน'เรียน) n. ผู้ยึดถือระเบียบวินัย,ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย. adj. เกี่ยวกับระเบียบวินัย
discipline(ดิส'ซะพลิน) n. วินัย,ระเบียบวินัย,การฝึกฝน,การลงโทษ,สาขาวิชา,ศิลปปฎิบัติ,วินัยทางศาสนา vt. ฝึกฝน,ทำให้มีวินัย,ลงโทษ,แก้ไข., See also: discipliner n., Syn. order
disclaim(ดิสเคลม') vt.,vi. ไม่ยอมรับ,สละสิทธิ,ละทิ้ง,ปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,ออกตัว
disclaimer(ดิสเคล'เมอะ) n. ผู้สละสิทธิ์,ผู้ไม้ยอมรับ,การไม่ยอมรับ,การสละสิทธิ์,คำพูด ข้อเขียนหรือเอกสารสละสิทธิ์
disclamation(ดิสคละเม'เชิน) n. การสละสิทธิ์,การปฏิเสธความเป็นเจ้าของ,การไม่ยอมรับ
disclose(ดิส'โคลส) vt. เปิดเผย n. การเปิดเผย., See also: discloser n. ดูdisclose
disclosure(ดิสโคล'เชอะ) n. การเปิดเผย,สิ่งที่ถูกเปิดเผย, Syn. declaration
disco(ดิส'โค) n. ดูdiscotheque
discobolus(ดิสคอบ'บะลัส) n. คนขว้างจานกลม -pl. discoboli
discographer(ดิสคอก'ระเฟอะ) n. ผู้สะสมรายชื่อจานเสียง
discographyn. การสะสมรายชื่อจานเสียง
discoid(ดิส'คอยด์) adj. ซึ่งเป็นรูปจานกลม.
discolor(ดิสคัล'เลอะ) vt. ทำให้เปลี่ยนสี,ทำให้สีซีด,ทำให้สีตก. vi. สีซีด,สีตก,เปลี่ยนสี, See also: discolorationมdiscolouration n.
discolour(ดิสคัล'เลอะ) vt. ทำให้เปลี่ยนสี,ทำให้สีซีด,ทำให้สีตก. vi. สีซีด,สีตก,เปลี่ยนสี, See also: discolorationมdiscolouration n.
discombobulate(ดิสคัมบอบ'ยะเลท) vt. ทำให้ยุ่ง,ก่อกวน,ทำให้สับสน
discomfit(ดิสคัม'ฟิท) vt.,n. (การ) ทำให้พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., See also: discomfiter n. ดูdiscomfit, Syn. frustrate
discomfiture(ดิสคัม'ฟิเชอะ) n. ความพ่ายแพ้สงคราม,ความลำบากใจ,ความกระอักกระอวน,ความสับสน
discomfort(ดิสคัม'เฟิร์ท) n. ความลำบาก,ความไม่สบาย,ความไม่สะดวก vt. ทำให้ลำบาก,ทำให้ไม่สะดวก, Syn. annoyance
discomfortable(ดิสคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ซึ่ง ไม่สะดวกสบาย,ซึ่งทำให้ลำบากหรือไม่สะดวก
discommend(ดิสคะเมนดฺ') vt. แสดงความไม่พอใจ,ไม่เห็นด้วย
discommode(ดิสคะโมด') vt. ทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่,ก่อกวน,ทำให้ลำบาก., See also: discommodious adj.
discompose(ดิสคัมโพซ') vt. ทำให้กลัดกลุ้ม,ทำให้ไม่เป็นสุข,ก่อกวน., See also: discomposedly adv., Syn. disarrange
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation
disconcert(ดิสคันเซิร์ท') vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง., See also: disconcertingly adv. ดูdisconcert disconcertment n. ดูdisconcert, Syn. confuse,upset
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง,ลำบากใจ,ไม่สบายใจ, Syn. upset
disconformity(ดิสคันฟอม'มิที) n. ความไม่ลงรอยกัน,ผิวหน้าของชั้นหินที่ไม่ลงรอยกัน
disconnectvt. ตัด,แยก., See also: disconnecter n . disconnective adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
disc(n) แว่น,จาน,แผ่นเสียง,จานเสียง
discard(vt) ทิ้ง,ทอดทิ้ง,ให้ออก,ทิ้ง(ไพ่),เลิก(บุหรี่)
discern(vt) สังเกตเห็น,มองเห็น,มองออก,รู้,วินิจฉัยออก
discernment(n) การหยั่งรู้,ความฉลาด,การเข้าใจ
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
disciple(n) สาวก,ศิษย์,สานุศิษย์,ผู้ติดตาม
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ,ระเบียบวินัย,การลงโทษ,การฝึกฝน
disclaim(vt) ไม่ยอมรับ,ออกตัว,ละทิ้ง,สละสิทธิ์
disclose(vt) เผย,เปิดโปง,ทำให้ปรากฏ
disclosure(n) การเผย,การเปิดโปง,สิ่งที่ถูกเปิดเผย,สิ่งที่ปรากฏ
discoloration(n) การทำเปื้อน,การเปลี่ยนสี,การทำให้สีตก,การทำให้สีด่าง
discolour(vi,vt) เปลี่ยนสี,สีตก,สีซีด,ด่าง
discomfit(vt) ชนะ,ทำให้พ่ายแพ้,รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระอักกระอ่วนใจ
discomfiture(n) ความกระอักกระอ่วนใจ,ความอึดอัดใจ,อาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
discomfort(n) ความไม่สบายใจ,ความกระอักกระอ่วน,ความลำบากใจ,ความไม่สะดวก
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม
disconcert(vt) ทำยุ่ง,รบกวน,ทำให้อึกอัก
disconnect(vt) ตัดขาด,แยกจากกัน,เลิก,ปลด
disconsolate(adj) สิ้นหวัง,เศร้าสลด,สิ้นหวัง,หดหู่,กลัดกลุ้ม
discontent(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบอารมณ์
discontinue(vi,vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,ชะงัก,หยุด
discontinuous(adj) ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ตลอด,ขาดตอน
discord(n) ความบาดหมาง,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่สามัคคี
discordant(adj) ไม่ปรองดองกัน,บาดหมางกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่สามัคคีกัน
discount(n) การลดราคา,ส่วนลด,ค่าแป๊ะเจี๊ยะ
discourage(vt) กีดกัน,ทำให้ท้อ,ทำให้หมดกำลังใจ
discouragement(n) ความท้อใจ,การหมดกำลังใจ
discourse(n) การสนทนา,การบรรยาย,การอภิปราย,การพูด,ปาฐกถา
discourteous(adj) ไม่สุภาพ,ไม่เรียบร้อย,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
discourtesy(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท
discover(vt) พบ,ค้นพบ,เปิดเผย
discovery(n) การค้นพบ,การพบ,การเปิดเผย,สิ่งที่ค้นพบ
discredit(n) ความไม่เชื่อถือ,ความอัปยศ,ความขายหน้า,การเสียชื่อเสียง
discreditable(adj) น่าอดสู,น่าขายหน้า,ไม่น่าเชื่อ,เสียหน้า
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
discrepancy(n) ความคลาดเคลื่อน,ความแย้งกัน,ความไม่ตรงกัน
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง
discretionary(adj) ด้วยความสุขุม,ด้วยความรอบคอบ,เกี่ยวกับการตัดสินใจ
discriminate(vi) แยกแยะได้,เห็นความแตกต่าง,รู้จักเลือก,พินิจพิเคราะห์
discrimination(n) การทำให้แตกต่าง,การแบ่งแยก,การแยกแยะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
discจานฐานดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
discharge๑. ปลดปล่อย, ไหลออก๒. สิ่งปลดปล่อย, สิ่งไหลออก, สิ่งปล่อยไหล๓. จำหน่าย (ออกจากโรงพยาบาล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
discipline๑. วินัย๒. สาขาวิชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disclaimerการบอกเลิกข้อเรียกร้อง, การไม่ยอมรับสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disclosureการเปิดเผยความจริง ดู duty of disclosure [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
discoidคล้ายจาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
discolorousมีสีต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
disconformityรอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
disconnectedไม่เชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
discontinuityความไม่ต่อเนื่อง, การขาดความต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
discontinuousไม่ต่อเนื่อง, ขาดความต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
discordanat drainageทางน้ำไม่ร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
discordance๑. การแทรกซอนไม่ร่วมแนว๒. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
discordant intrusionการแทรกซอนไม่ร่วมแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
discountส่วนลด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
discourseวจนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
discoveryการค้นพบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
discrepancyข้อแตกต่าง (ในสิ่งที่ควรจะเหมือนกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discreteแยกเป็นส่วนชัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
discretionดุลยพินิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discretionary hyphenยัติภังค์ผิดที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
discriminantดิสคริมิแนนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
discriminationการเลือกปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
discus articularis; articular disk; interarticular diskแผ่นรองข้อต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discแผ่นเหล็กบาง [การแพทย์]
Disc jockeysนักจัดรายการเพลง [TU Subject Heading]
Discardการจำหน่ายหนังสือออกหมายถึง การคัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บหนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ
Discharge ระบายทิ้ง, ระบายออก, น้ำระบายทิ้ง,การระบาย [สิ่งแวดล้อม]
Disciplesผู้นับถือ [TU Subject Heading]
Disciplinary powerอำนาจทางวินัย [TU Subject Heading]
Disciplineวินัย [TU Subject Heading]
Disciplining Techniques, Unhealthyวิธีการอบรมสั่งสอนที่ไม่ดี [การแพทย์]
Disclosureการเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์หนึ่ง ๆ สู่สาธารณะ ซึ่งอาจเป็นการทำให้ปรากฏอย่างตั้งใจ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Discographyรายชื่อแผ่นเสียง [TU Subject Heading]
Discoidผื่นขุยเป็นวง,คล้ายรูปจาน [การแพทย์]
Discolorทำให้สีอ่อนลง [การแพทย์]
Discolorationตาเปลี่ยนสี [การแพทย์]
Discolouration, Intrinsicการเปลี่ยนสีภายในตัวฟัน [การแพทย์]
Discomfortความไม่สบาย,ความรู้สึกไม่สบาย,ไม่สบาย,อึดอัด [การแพทย์]
Disconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่มีระนาบชั้นหินที่อยู่ เหนือและใต้ รอยต่อมีแนวขนานกัน ซึ่งแสดงถึงการขาดช่วงในลำดับชั้น ของหินชั้น โดยทั่วไปช่วงที่ขาดตอนไปนั้น เกิดเนื่องจากการกร่อน หรือบางครั้งไม่มีการทับถม ปกติจะสังเกตเห็นได้จากรอยขรุขระ ของผิวของการกร่อน ซึ่งมีมากพอที่จะทำให้เห็นเป็นลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ เช่น รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่หินชุดเก่ายังอยู่ในแนวนอนในช่วงที่มีการกร่อน หรือช่วงที่เปลือกโลกมีการแยกตัวและจมตัวลงโดยไม่เกิดการเอียงเทหรือเลื่อน เหลื่อม [สิ่งแวดล้อม]
Discontinuityขาดตอน,ขาดเป็นช่วงๆ [การแพทย์]
Discontinuousไม่ต่อเนื่อง [การแพทย์]
Discountส่วนลด [เศรษฐศาสตร์]
Discourse analysisการวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความ [TU Subject Heading]
Discoveries in geographyการค้นพบ [TU Subject Heading]
Discoveryกระบวนการค้นคว้า [การแพทย์]
Discrepancyความผิดปกติในความสั้น-ยาว [การแพทย์]
Discreteแยกได้ชัดเจน,กระจัดกระจาย,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เกาะติดกัน,ตัวเลขที่ได้มาจากการนับ [การแพทย์]
Discretionดุลยพินิจ [TU Subject Heading]
Discriminant analysisการวิเคราะห์การจำแนกประเภท [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Discriminationการเลือกปฏิบัติ [เศรษฐศาสตร์]
Discriminative Functionสัมผัสละเอียด [การแพทย์]
Discriminatory currency arrangementsการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Discus (Fish)ปลาดิสคัส [TU Subject Heading]
Discussionอภิปราย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deejay (n.) คนเปิดแผ่นเสียง (คำไม่เป็นทางการ) (คำย่อของ disc jockey) See also: นักจัดรายการเพลง Syn. DJ, disc jockey
disc jockey (n.) คนเปิดแผ่นเสียง (คำไม่เป็นทางการ) (คำย่อของ disc jockey) See also: นักจัดรายการเพลง Syn. DJ
DJ (n.) คนเปิดแผ่นเสียง (คำไม่เป็นทางการ) (คำย่อของ disc jockey) See also: นักจัดรายการเพลง Syn. disc jockey
ทิ้ง (v.) discard See also: throw away, cast away Syn. ขว้างทิ้ง, โละ, เขวี้ยงทิ้ง, โยนทิ้ง, กำจัด
พิสัช (v.) discard See also: abandon Syn. สละ, ทิ้ง
มละ (v.) discard See also: abandon, throw away, forsake Syn. ละ, ทิ้ง
เขวี้ยงทิ้ง (v.) discard See also: throw away, cast away Syn. ขว้างทิ้ง, โละ, โยนทิ้ง, กำจัด
โละทิ้ง (v.) discard See also: dump, get rid of, reject
ถอดออกจากตำแหน่ง (v.) discharge See also: dismiss, fire, remove, detach Syn. ปลอดออก, ขับไล่, ให้ออก, ไล่, เลิกจ้าง
ปลด (v.) discharge See also: dismiss, fire, remove, detach Syn. ปลอดออก, ขับไล่, ถอดออกจากตำแหน่ง, ให้ออก, ไล่, เลิกจ้าง
ปลอดออก (v.) discharge See also: dismiss, fire, remove, detach Syn. ขับไล่, ถอดออกจากตำแหน่ง, ให้ออก, ไล่, เลิกจ้าง
ให้ออก (v.) discharge See also: dismiss, fire, remove, detach Syn. ปลอดออก, ขับไล่, ถอดออกจากตำแหน่ง, ไล่, เลิกจ้าง
ต้นพุงปลา (n.) Dischidia rafflesiana
พุงปลา (n.) Dischidia rafflesiana Syn. ต้นพุงปลา
ธรรมันเตวาสิก (n.) disciple See also: follower, adherent, pupil, believer, who studies the disciplinary regulations of the Buddhist Syn. อันเตวาสิก
ผู้เจริญรอยตาม (n.) disciple See also: follower, adherent, devotee Syn. ศิษย์, ลูกศิษย์, ศิษยานุศิษย์, สานุศิษย์
ลูกศิษย์ (n.) disciple See also: follower, adherent, apostle, pupil, student Syn. ศิษย์ Ops. ครู, อาจารย์
ศิษยานุศิษย์ (n.) disciple See also: follower, adherent, devotee Syn. ศิษย์, ผู้เจริญรอยตาม, ลูกศิษย์, สานุศิษย์
สานุศิษย์ (n.) disciple See also: adherent, follower Syn. ลูกศิษย์, ศิษย์
สาวก (n.) disciple See also: follower, adherent, devotee Syn. ศิษย์, ผู้เจริญรอยตาม, ลูกศิษย์, ศิษยานุศิษย์, สานุศิษย์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Discussion is overการอภิปรายยุติลงแล้ว
There's a lot we need to discussมีเรื่องมากมายที่พวกเราต้องมาพูดคุยกัน
This is not something to discuss on an open lineนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้
You and I should discuss this aloneคุณและฉันควรจะพูดคุยเรื่องนี้กันตามลำพัง
I can't discuss it on the phoneฉันไม่สามารถจะสาธยายมันทางโทรศัพท์ได้
You can discuss this on the wayคุณสามารถถกเรื่องนี้ระหว่างทาง
I can't discuss it on the phoneฉันไม่สามารถพูดถึงมันทางโทรศัพท์ได้
It's stupid to discuss with that guyไร้สาระที่จะมาถกเถียงกับคนอย่างนั้น
We had a long discussion this morning about…พวกเราอภิปรายกันนานในเช้านี้เกี่ยวกับ
He told me that he wanted to discuss something with meเขาบอกกับผมว่าเขาอยากจะสนทนาอะไรบางอย่างกับผม
You and I have much to discussคุณกับฉันมีเรื่องราวมากมายที่ต้องสนทนากัน
This is hardly the time to be having that old discussionนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโต้เถียงกันเรื่องเก่าๆ นะ
Don't discourage himอย่าทำให้เขาเสียกำลังใจ
This is a discount card for Chinese restaurantนี่เป็นบัตรส่วนลดสำหรับภัตตาคารจีน
I'd like to invite you to lunch so we can discuss your bookฉันอยากเชิญคุณมาทานอาหารกลางวันด้วยกัน เพื่อที่เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับหนังสือของคุณ
We made an agreement not to discuss old relationshipsเราตกลงกันที่จะไม่โต้เถียงเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆ
If you have any frustrations or any problems you can always discuss them with meถ้าเธอมีความคับข้องใจหรือมีปัญหาใดๆ เธอก็สามารถพูดคุยกับฉันได้เสมอ
I can't be discouraged!ฉันจะท้อไม่ได้
Look likes she's upset with me, but now is not the time for discussionดูเหมือนว่าเธอจะหัวเสียกับฉันนะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมามัวโต้เถียงกันอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, in the sense that he repaints floor numbers in office buildings or doubles as a disc jockey.หมายถึงท่านเปลี่ยนเบอร์ชั้นในตึก แล้วก็ทำตัวเป็นดีเจ
When she was a child in lithuania, her uncle used to tell a story about strange beings that came down from a disc and stole an ox which the village had put aside for roasting.นายเรียนภาษารัสเซียมาจาก J. C. Penney รึไง? ตอนเธอเป็นเด็ก อยู่ในลิทัวเนีย ลุงเธอเคยเล่าเรื่อง สิ่งมีชีวิตประหลาด - แล้วจะไปหามาจากไหนล่ะ ทำตามฉัน สัญญาณ SatScram ส่งมาจากพื้นที่เป้าหมายครับ
Whoa. Now, how is that for disc brakes?โวว คราวนี้แผ่นด้านหน้าแตกได้อย่างไร?
Can you transfer this stuff onto disc for me so I can listen?ช่วยก๊อปลงแผ่นให้ฉันหน่อยได้มั้ยค่ะ? ฉันอยากฟังอีก
Just hand this disc to your car-wash professional.ให้ผู้ชำนาญมืออาชีพ ล้างรถของคุณ
This is why we burned the disc and spent all that time rehearsing.เราถึงทำแผ่นซีดี แล้วซ้อมกันมาตลอดไง
It's, um, the disc we saw on the GPR.มันคือ อืมม แผ่นดิส ที่พบใน GPR
I found, in addition perimortem disc compaction, there was also significant hemorrhaging on C.ผมเจอร่องเล็ก ๆ ที่กระดูกข้อต่อ ข้อที่ 3 ทำให้เลือดไหลไม่หยุด
And the disc Will be destroyed Before anyone can see it,และดิสก์ก็จะถูกทำลายก่อนที่ใครจะทันเห็นมัน
Which is why you must Take the disc to Padme.นั่นคือเหตุผลที่ท่านต้องนำดิสก์ไปให้แพดเม่
' 'dark matter distribution in disc galaxies.' 'dark matter.วิเคราะห์การกระจายตัวของสสารมืด ในกาแลคซี่ดิสก์ สสารมืด
Is the Van Horn disc secure?แผ่นดิสก์ของ แวน ฮอร์น ปลอดภัยดีไหม

disc ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摈弃[bìn qì, ㄅㄧㄣˋ ㄑㄧˋ, 摈弃 / 擯棄] abandon; discard; cast away
[fèi, ㄈㄟˋ, 癈] abrogate, terminate, discard
便宜行事[biàn yí xíng shì, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 便宜行事] act at one's discretion; act as one sees fit
宗教徒[zōng jiào tú, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 宗教徒] adherent of religion; disciple
不轨[bù guǐ, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟˇ, 不轨 / 不軌] against the law or discipline
通风[tōng fēng, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ, 通风 / 通風] airy; ventilation; to ventilate; to disclose information
一揽子[yī lǎn zi, ㄧ ㄌㄢˇ ㄗ˙, 一揽子 / 一攬子] all-inclusive; undiscriminating
莫霍洛维奇[Mò huò luò wéi qí, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, 莫霍洛维奇 / 莫霍洛維奇] Andrija Mohorovichich or Mohorovičić (1857-1936), Croatian geologist and seismologist who discovered the Mohorovichich discontinuity or Moho
阿普尔顿[Ā pǔ ěr dùn, ㄚ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 阿普尔顿 / 阿普爾頓] Appleton (name); Sir Edward Appleton (1892-1965), British physicist, Nobel laureate who discovered the ionosphere
[tú, ㄊㄨˊ, 徒] apprentice; disciple
徒弟[tú dì, ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, 徒弟] apprentice; disciple
论点[lùn diǎn, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄢˇ, 论点 / 論點] argument; line of reasoning; thesis; point (of discussion)
任从[rèn cóng, ㄖㄣˋ ㄘㄨㄥˊ, 任从 / 任從] at one's discretion
差额[chā é, ㄔㄚ ㄜˊ, 差额 / 差額] balance (financial); discrepancy (in a sum or quota); difference
狂轰滥炸[kuáng hōng làn zhà, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄥ ㄌㄢˋ ㄓㄚˋ, 狂轰滥炸 / 狂轟濫炸] bomb indiscriminately
多普勒[Duō pǔ lè, ㄉㄨㄛ ㄆㄨˇ ㄌㄜˋ, 多普勒] Christian Johann Doppler, Austrian physicist who discovered the Doppler effect
评论[píng lùn, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ, 评论 / 評論] comment; to comment on; to discuss; commentary
密谈[mì tán, ㄇㄧˋ ㄊㄢˊ, 密谈 / 密談] commune; private discussion
光盘[guāng pán, ㄍㄨㄤ ㄆㄢˊ, 光盘 / 光盤] compact disc; CD or DVD; CD ROM
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 撰 / 譔] compose; compile; discourse in praise
商谈[shāng tán, ㄕㄤ ㄊㄢˊ, 商谈 / 商談] confer; discuss; engage in talks
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, 放纵 / 放縱] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish
消除对妇女一切形式歧视公约[Xiāo chú duì Fù nǚ Yī qiè Xíng shì Qí shì Gōng yuē, ㄒㄧㄠ ㄔㄨˊ ㄉㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 消除对妇女一切形式歧视公约 / 消除對婦女一切形式歧視公約] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
[yì, ㄧˋ, 议 / 議] criticize; discuss
掐断[qiā duàn, ㄑㄧㄚ ㄉㄨㄢˋ, 掐断 / 掐斷] cut off; disconnect
吹冷风[chuī lěng fēng, ㄔㄨㄟ ㄌㄥˇ ㄈㄥ, 吹冷风 / 吹冷風] to blow cold; damping expectations by discouraging or realistic words
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 泄气 / 洩氣] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre)
区别[qū bié, ㄑㄩ ㄅㄧㄝˊ, 区别 / 區別] difference; to distinguish; to discriminate; to make a distinction
[chā, ㄔㄚ, 差] difference; discrepancy; to differ; error; to err; to make a mistake
差异[chā yì, ㄔㄚ ㄧˋ, 差异 / 差異] difference; discrepancy
辨析[biàn xī, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧ, 辨析] differentiate and analyze; discriminate
不令人鼓舞[bù lìng rén gǔ wǔ, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄨˇ ˇ, 不令人鼓舞] discouraging; disheartening
不符合[bù fú hě, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇ, 不符合] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming
不调和[bù tiáo hé, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄠˊ ㄏㄜˊ, 不调和 / 不調和] discord
丢弃[diū qì, ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ, 丢弃 / 丟棄] discard; abandon
中共中央纪律检查委员会[Zhōng gòng zhōng yāng jì lǜ jiǎn chá wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄌㄩˋ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中共中央纪律检查委员会 / 中共中央紀律檢查委員會] disciplinary committee of Chinese communist party
中纪委[zhōng jì wěi, ㄓㄨㄥ ㄐㄧˋ ㄨㄟˇ, 中纪委 / 中紀委] disciplinary committee of the Chinese communist party; abbr. for 中共中央紀律檢查委員會|中共中央纪律检查委员会
免责条款[miǎn zé tiáo kuǎn, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, 免责条款 / 免責條款] disclaimer
免责声明[miǎn zé shēng míng, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, 免责声明 / 免責聲明] disclaimer; statement denying or limiting responsibility
受瘪[shòu biě, ㄕㄡˋ ㄅㄧㄝˇ, 受瘪 / 受癟] discomfited; to get into a mess

disc ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DJ[ディージェー, dei-jie-] (n) DJ; disc jockey
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable)
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD)
エンハンスドCD[エンハンスドシーディー, enhansudoshi-dei-] (n) {comp} enhanced compact disc
ディスククラッチ[, deisukukuracchi] (n) disc clutch
ディスクジョッキー[, deisukujokki-] (n) disk jockey; disc jockey; (P)
有機色素[ゆうきしきそ, yuukishikiso] (n) organic dye (optical disc media)
[へき, heki] (n) bi (ancient Chinese artifact; flat jade or glass disc with a circular hole in the centre)
BD[ビーディー, bi-dei-] (n) (See ブルーレイディスク) Blu-ray Disc; BD
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising
アーク放電[アークほうでん, a-ku houden] (n) arc discharge
アウトレット(P);アウトゥレット[, autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P)
アカデミックディスカウント[, akademikkudeisukaunto] (n) academic discount
アンマッチ[, anmacchi] (n) discrepancy (wasei
イジュティハード[, ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara
インフォメーションディスクロージャー[, infome-shondeisukuro-ja-] (n) information disclosure
インラインディスカッション[, inraindeisukasshon] (n) {comp} inline discussion
オープンディスカッション[, o-pundeisukasshon] (n) open discussion (style of meeting)
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
お眼鏡;御眼鏡[おめがね, omegane] (n) (See 眼鏡にかなう) (your) judgment; discernment
ガス放電ディスプレイ[ガスほうでんディスプレイ, gasu houden deisupurei] (n) {comp} gas-discharge display
グループディスカッション[, guru-pudeisukasshon] (n) group discussion
グロー放電[グローほうでん, guro-houden] (n) glow discharge
グロー放電発光分光法[グローほうでんはっこうぶんこうほう, guro-houdenhakkoubunkouhou] (n) (See 発光分光法) glow discharge optical emission spectrometry
ゲノム創薬[ゲノムそうやく, genomu souyaku] (n) genomic drug discovery
コズミックボーリング[, kozumikkubo-ringu] (n) bowling in a bowling alley that is lit up like a disco with lots of flashing lights (wasei
コロトロン[, korotoron] (n) corotron (electrostatic charging device using a corona discharge)
コロナ放電[コロナほうでん, korona houden] (n) corona discharge
コンパクトディスク[, konpakutodeisuku] (n) compact disc; CD
さらけ出す;曝け出す;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess
スカイメイト;スカイメート[, sukaimeito ; sukaime-to] (n) student discount air ticket (wasei
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P)
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] (n) {comp} cell discarding
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion
ダム放流[ダムほうりゅう, damu houryuu] (n) dam discharge (e.g. water)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンパクトディスク[こんぱくとでいすく, konpakutodeisuku] compact disc, CD
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] cell discarding
ディスカバラーニセン[でいすかばらーにせん, deisukabara-nisen] Discoverer2000
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] frame discard
不連続[ふれんぞく, furenzoku] discontiguous, discontinuity
中止[ちゅうし, chuushi] discontinuation (vs)
他受信者名表示[ほかじゅしんしゃめいひょうじ, hokajushinshameihyouji] disclosure of other recipients
個別[こべつ, kobetsu] discrete (a-no)
個別部品[こべつぶひん, kobetsubuhin] discrete component
免責条項[めんせきじょうこう, mensekijoukou] disclaimer
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down
切断[せつだん, setsudan] disconnect
割引サービス[わりびきサービス, waribiki sa-bisu] reduced rate service, discounted service
専門的[せんもんてき, senmonteki] technical (e.g. discussion)
廃棄セル[はいきセル, haiki seru] discarded cell
廃棄プライオリティ[はいきプライオリティ, haiki puraioritei] discard priority, loss priority
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] to disconnect, to pull out, to draw out
放電[ほうでん, houden] (electrical) discharge
破棄[はき, haki] discard (vs)
総廃棄セル数[そうはいきセルすう, souhaiki seru suu] total number of discarded cells
見つける[みつける, mitsukeru] to find out, to discover, to locate
離散コサイン変換[りさんコサインへんかん, risan kosain henkan] DCT, Discrete Cosine Transform
離散フーリエ変換[りさんフーリエへんかん, risan fu-rie henkan] Discrete Fourier Transform, DFT
離散的[りさんてき, risanteki] discrete
離散的データ[りさんてきデータ, risanteki de-ta] discrete data
離散的表現[りさんてきひょうげん, risantekihyougen] discrete representation
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] power disconnected (state)
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] Electrostatic Discharge
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外れる[はずれる, hazureru] Thai: หลุด English: to be disconnected
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)
暴く[あばく, abaku] Thai: แฉโพย English: to disclose
相談[そうだん, soudan] Thai: การเจรจา English: discussion
見つける[みつける, mitsukeru] Thai: ค้นพบ English: to discover
識別[しきべつ, shikibetsu] Thai: การแยกความแตกต่างระหว่างสองสิ่ง English: discrimination

disc ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดิสก์เบรก[n.] (disbrēk) EN: disc brake FR: frein à disque [m]
ดีวีดี[n.] (Dī.Wī.Dī.) EN: digital video disc ; DVD FR: DVD [m]
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
จานหนึ่งหน่วย[n. exp.] (jān neung n) EN: unit disk ; unit disc FR:
จานปิด[n. exp.] (jān pit) EN: closed disc FR:
จานร่อน[n. exp.] (jān rǿn) EN: flying disc ; Frisbee (TM) FR: frisbee [m] (anglic.)
แผ่นซีดี[n. exp.] (phaen Sī.Dī) EN: compact disc FR: disque compact [m]
แว่น[n.] (waen) EN: slice ; ring ; disc FR: tranche [f] ; rond [m] ; rondelle [f]
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly ; surreptitiously FR: en douce ; discrètement ; furtivement ; en catimini
อัครสาวก[X] (akkhrasāwok) EN: the principle disciples of the Buddha ; Sariputta and Moggallana FR:
อำนาจดุลพินิจ[n. exp.] (amnāt dunla) EN: discretionary power FR: pourvoir discrétionnaire [m]
อำนาจจำแนก[n. exp.] (amnāt jamna) EN: discrimination FR: discrimination [f]
อ่านออก[adj.] (ān øk) EN: legible ; understandable ; discernible FR: lisible ; déchiffrable
อันเตวาสิก[n.] (antēwasik) EN: disciple FR:
อภิปราย[n.] (aphiprāi) EN: discussion FR: débat [m] ; discussion [f]
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue FR: débattre ; discuter ; délibérer
อัดคำปราศรัย[v. exp.] (at khamprās) EN: record a speech FR: enregistrer un discours
อัสมิมานะ[n.] (atsamimāna) EN: discrimination FR:
อัตราคิดลด[n. exp.] (attrā khit ) EN: discount rate FR:
อัตราส่วนลด[n. exp.] (attrāsūan l) EN: discount rate FR:
อวชาตบุตร[n.] (awachāttabu) EN: son who is inferior to his father ; discredit to one's family FR: fils indigne [m]
บรรยาย[v.] (banyāi = ba) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal ; announce FR: ouvrir ; découvrir
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage ; followers ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: entourage [m] ; suite [f] ; domestiques [mpl]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retinue ; entourage ; adherents ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: suite [f] ; disciples [mpl]
แฉ[v.] (chaē) EN: reveal ; disclose ; show FR: révéler ; divulguer
ใช้หนี้[v. exp.] (chai nī) EN: settle one's debts ; discharge a debt FR: rembourser sa dette
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalā) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute ; ingenious FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชินบุตร[n.] (chinnabut) EN: monk ; disciple of the Buddha FR:
ชิโนรส[n.] (chinōrot) EN: monk ; disciple of the Buddha FR:
ชุลมุน[adj.] (chunlamun) EN: disorderly ; undisciplined ; chaotic ; wild FR:
ชุลมุน[adj.] (chunlamun) EN: disorderly ; undisciplined ; chaotic ; wild FR: chaotique ; bordélique (fam.)
ดะ[adv.] (da) EN: indiscriminately ; without control ; uncontrollably FR: sans limite
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask FR:
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally FR:
ด่าง[adj.] (dāng) EN: faded ; discoloured FR:
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald FR:
เด้ง[v.] (deng) EN: be dismissed ; be discharged ; be fired FR:

disc ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlaufplatte {f} [techn.]axial buffer disc
Anschraublochkreisdurchmesser {m}diameter for fixing the disc to the brackets
Berstscheibe {f} [techn.]bursting disc
Nockenscheibe {f}cam disc
Rad {n} mit Einpresstiefe nullcenter disc wheel
Spannscheibe {f}conical spring washer; tension disc
Deckscheibe {f}cover disc
Hundemarke {f}dog tag; dog licence disc
Erkennungsmarke {f}identity disc
Lamellenkupplung {f}multiple disc clutch
Mehrscheibenkupplung {f}multiple disc clutch
Dichtscheibe {f}packing washer; sealing disc
Rutschkupplungsscheibe {f} [techn.]slipping clutch disc
Einscheibenkupplung {f}single disc clutch
Tellerschleifer {m}sanding disc
Bandscheibe {f} [anat.]intervertebral disc
Bandscheibenvorfall {m} [med.]prolapsed intervertebral disc; herniated disc
Ablehnungshinweis {m}disclaimer
Ermessensmissbrauch {m}abuse of discretion
Wissenschaftsfach {n}academic discipline
Abströmöffnung {f}air discharge opening
Wanderlaubsänger {m}; Nordischer Laubsänger
Atlantischer Weissseitendelfin {m}; Nordischer Delfin
Austrag {m}discharge
Austritt {m}exit; discharge
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer disconnect
Benehmen {n}discipline
Blankovollmacht {f}full discretionary power
Bogenentladungsröhre {f}arc discharge tube
Bringschuld {f}debt to be discharged at creditor's domicile
Zeitrechnung {f} | nach christlicher Zeitrechnung | nach jüdischer Zeitrechnung | unserer Zeitrechnungcalendar | according to the Christian calendar | according to the Jewish calendar | Common Era (CE)
Fallunterscheidung {f}case discrimination
Barzahlungsrabatt {m}cash discount
Abflussvermögen {n}channel capacity; discharge capacity
kindisch {adj} | kindischer | am kindischstenchildish | more childish | most childish
Trennschalter {m}circuit breaker; isolating switch; disconnect switch
Diskussionsbeitrag {m}contribution to the discussion
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge
schmalzig; abgedroschen; altmodisch {adj} | schmalziger; abgedroschener; altmodischer | am schmalzigsten; am abgedroschensten; am altmodischstencorny | cornier | corniest
Glimmentladung {f}corona discharge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disc
Back to top