ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dj

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dj*, -dj-

dj ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
DJ (n.) คนเปิดแผ่นเสียง (คำไม่เป็นทางการ) (คำย่อของ disc jockey) See also: นักจัดรายการเพลง Syn. disc jockey
DJ (n.) นักจัดรายการ See also: ดีเจ
Djakarta (n.) กรุงจาการ์ตา See also: เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย Syn. Jacarta
Djakarta (n.) จาการ์ตา See also: เมืองหลวงของอินโดนีเซีย Syn. Jacarta
English-Thai: HOPE Dictionary
djakarta(จะคาร์'ทะ) n. ชื่อเมืองหลวงของอินโดนีเซีย. -S.. Jacarta,Jakarta,Batavia
djdabbr. degenerative joint disease
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีเจ (n.) DJ See also: disc jockey Syn. นักจัดรายการวิทยุ
นักจัดรายการวิทยุ (n.) DJ See also: disc jockey
นักจัดรายการ (n.) DJ (disc jockey) See also: program manager, program director Syn. ดีเจ
adj (n.) คำคุณศัพท์ (คำย่อของ adjective)
should (aux.) ใช้หลังคำคุณศัพท์ (adjective) เพื่อแสดงความรู้สึก
กริยาคุณศัพท์ (n.) predicative adjective Syn. คำกริยาคุณศัพท์
ข้างเคียง (adj.) adjacent See also: nearby, adjoining, close, near, next Syn. ข้างๆ, ใกล้กัน
คำกริยาคุณศัพท์ (n.) predicative adjective
คำคุณศัพท์ (n.) adjective Syn. คุณศัพท์
คุณศัพท์ (n.) adjective See also: noun modifier Syn. คำคุณศัพท์
คุณานุประโยค (n.) adjective clause
ชิดกับ (conj.) adjoin See also: be contiguous, close to, connect, be adjacent to, border on, join to Syn. ใกล้กับ, ติด Ops. ห่าง
ติดกับ (conj.) adjoin See also: be contiguous, close to, connect, be adjacent to, border on, join to Syn. ใกล้กับ, ติด, ชิดกับ Ops. ห่าง
ตีคู่ (v.) adjoin See also: be neck and neck, be side by side, be in tandem, keep abreast of Ops. ทิ้งห่าง
น้ำกระสาย (n.) aqueous adjuvant See also: liquid vehicle for powdered medicine Syn. น้ำกระสายยา
น้ำกระสายยา (n.) aqueous adjuvant See also: liquid vehicle for powdered medicine
ประตูลม (n.) space between adjacent fingers or toes See also: passage for the wind, part of hand between thumb and forefinger
ปรับ (v.) adjust See also: revise, improve, better Syn. แก้ไข, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยน
ปรับตัว (v.) adjust (oneself) See also: adapt Syn. ปรับนิสัย, ปรับพฤติกรรม
ปรับนิสัย (v.) adjust (oneself) See also: adapt Syn. ปรับพฤติกรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You need time to adjust yourselfคุณต้องการเวลาเพื่อการปรับตัว

dj ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
休会[xiū huì, ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, 休会 / 休會] adjourn
可调[kě tiáo, ㄎㄜˇ ㄊㄧㄠˊ, 可调 / 可調] adjustable
[ruán, ㄖㄨㄢˊ, 堧] adjoin
形容词[xíng róng cí, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄘˊ, 形容词 / 形容詞] adjective
形容辞[xíng róng cí, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄘˊ, 形容辞 / 形容辭] adjective
[sàn, ㄙㄢˋ, 散] adjourn; scatter
[pí, ㄆㄧˊ, 毗] adjoin; border
毗连[pí lián, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄢˊ, 毗连 / 毗連] adjoin
[pí, ㄆㄧˊ, 毘] adjoin; border
调整[tiáo zhěng, ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ, 调整 / 調整] adjustment; revision
邻接[lín jiē, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝ, 邻接 / 鄰接] adjacent; next to
状语[zhuàng yǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄩˇ, 状语 / 狀語] adverbial adjunct (adverb or adverbial clause)
毗邻[pí lín, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, 毗邻 / 毗鄰] bordering; adjacent
赠送的[zèng sòng de, ㄗㄥˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄜ˙, 赠送的 / 贈送的] complimentary (adjective); given free as courtesy
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 矫味剂 / 矯味劑] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
哈吉[hǎ jí, ㄏㄚˇ ㄐㄧˊ, 哈吉] hadji (one who has made the pilgrimage to Mecca)
顺应不良[shùn yìng bù liáng, ㄕㄨㄣˋ ˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, 顺应不良 / 順應不良] inability to adjust; unable to adapt
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 性] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence
相邻[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ, 相邻 / 相鄰] neighbor; adjacent
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 邻 / 鄰] neighbor; adjacent; close to
邻近[lín jìn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, 邻近 / 鄰近] neighboring; adjacent; near; vicinity
中和剂[zhōng hé jì, ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄐㄧˋ, 中和剂 / 中和劑] neutralizing agent (e.g. adjusting acidity of food); neutralizer
词性[cí xìng, ㄘˊ ㄒㄧㄥˋ, 词性 / 詞性] part of speech (noun, verb, adjective etc); lexical category
耐心[nài xīn, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄣ, 耐心] patient (adjective)
裁决[cái jué, ㄘㄞˊ ㄐㄩㄝˊ, 裁决 / 裁決] ruling; adjudication
[de, ㄉㄜ˙, 得] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc
土库曼[Tǔ kù màn, ㄊㄨˇ ㄎㄨˋ ㄇㄢˋ, 土库曼 / 土庫曼] Turkmenistan; Republic of Turkmenistan, former Soviet republic adjoining Iran
调节[tiáo jié, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄝˊ, 调节 / 調節] to adjust; to regulate; to harmonize; to reconcile (accounting, etc)
调资[tiáo zī, ㄊㄧㄠˊ ㄗ, 调资 / 調資] wage adjustment; to raise or lower wages

dj ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DJ[ディージェー, dei-jie-] (n) DJ; disc jockey
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P)
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages
2項式[にこうしき, nikoushiki] (n,adj-no) {comp} binomial
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy
A級[エーきゅう, e-kyuu] (adj-f,n) class-A
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture)
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P)
NG[エヌジー;エヌジ, enuji-; enuji] (n,adj-na) (1) NG; no good; (2) gaffe or "blooper" in TV or movies
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID
X指定[エックスしてい, ekkusu shitei] (adj-no,n) (See 18禁・じゅうはちきん) x-rated; x-rating
アーケイック;アーケイイック[, a-keikku ; a-keiikku] (adj-no) archaic
アージュアス[, a-juasu] (adj-no) arduous
アースリ[, a-suri] (adj-no) earthly
アースン[, a-sun] (adj-no) earthen
アーダント[, a-danto] (adj-no) ardent
アーチステック[, a-chisutekku] (adj-no) artistic
アーチファクト;アーティファクト[, a-chifakuto ; a-teifakuto] (adj-na) artifact
アーチ型[アーチがた, a-chi gata] (n,adj-no) (See 型・がた) arch shaped; arched
アーティキュレット[, a-teikyuretto] (adj-no) articulate
アーティスティック[, a-teisuteikku] (adj-f) artistic
アーティフィシャル;アーテフィシャル[, a-teifisharu ; a-tefisharu] (adj-na) artificial
アーベイン[, a-bein] (adj-no) urbane
アーベル[, a-beru] (adj-na) {math} Abelian
アームライト[, a-muraito] (n) adjustable lamp (wasei
ああいう(P);ああゆう[, aaiu (P); aayuu] (exp,adj-pn) that sort of; like that; (P)
ああいった[, aaitta] (exp,adj-f) (See ああいう) that sort of; like that
ああした[, aashita] (exp,adj-pn) (See ああいう) that sort of; like that
アイソトニック[, aisotonikku] (adj-f) isotonic
アイソパラメトリック[, aisoparametorikku] (adj-f) isoparametric
アイソメトリック[, aisometorikku] (adj-f) isometric
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
アイディアル;アイデアル[, aideiaru ; aidearu] (adj-na) ideal
アイリッシュ[, airisshu] (n,adj-no) Irish
アイロニカル[, aironikaru] (adj-na) ironical
アイロニック[, aironikku] (adj-na) ironic
アウトオブデート[, autoobude-to] (adj-na) out-of-date
アウトドア;アウトゥドア[, autodoa ; autoudoa] (n,adj-no) outdoor; al fresco
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ依存ジッタ[データいぞんじった, de-ta izonjitta] DDJ, data dependent jitter
交換型[こうかんがた, koukangata] switched (adj) (as in "switched VP")
技術的[ぎじゅつてき, gijutsuteki] technical (adj)
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate
設定可能[せっていかのう, setteikanou] adjustable, settable (an)
隣接ドメイン[りんせつドメイン, rinsetsu domein] adjacent domain
隣接ノード[りんせつノード, rinsetsu no-do] adjacent node
隣接単位料金区域[りんせつたんいりょうきんくいき, rinsetsutan'iryoukinkuiki] adjacent message area
隣接定義域[りんせつていぎいき, rinsetsuteigiiki] adjacent domain
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office
隣接節点[りんせつせってん, rinsetsusetten] adjacent node
電子式[でんししき, denshishiki] electronic (adj), electronically
電子的[でんしてき, denshiteki] electronic (adj)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: ปรับให้เข้าที่ English: to adjust
整備[せいび, seibi] Thai: การปรับให้ดีหรือเหมาะสม English: adjustment (vs)
整合[せいごう, seigou] Thai: การปรับให้เข้ากัน English: adjustment
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การปรับ English: adjustment

dj ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่า[adj.] (ā) EN: decorated ; adorned ; beautified ; embellished FR:
อ้า[adj.] (ā) EN: opened up ; opened out FR:
อบาย-[adj.] (abāiya-) EN: ruin ; destruction FR:
อาบิดจัน[n. prop.] (Ābitjan) EN: Abidjan FR: Abidjan
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained FR: bien né
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: thoroughbred FR:
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional ; career FR: professionnel
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior FR: spécial ; extra ; supérieur
อดิศัย[adj.] (adisai) EN: transcendental FR: transcendant
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีต-[pref. (adj.)] (adīt-) EN: ex- FR: ex-
อดุล ; อดุลย์[adj.] (adun) EN: peerless FR:
อาดูร[adj.] (ādūn) EN: suffering ; grieving ; lamenting FR: souffrance [f]
อาดุระ[adj.] (ādura) EN: suffering ; grieving ; lamenting FR:
แอเดียแบติก[adj.] (aēdīabaētik) EN: adiabatic FR: adiabatique
แอคทีฟ = แอกทีฟ[adj.] (aēkthīp) EN: active FR: actif
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved FR: courbé ; bombé
แอนะล็อก[adj.] (aēnalǿk) EN: analog ; analogue FR: analogique
แอนฮาร์มอนิก[adj.] (aēnhāmønik) EN: anharmonic FR: anharmonique
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly ; surreptitiously FR: en douce ; discrètement ; furtivement ; en catimini
แอซเท็ก[adj.] (Aētthek = A) EN: Aztec FR: aztèque
อัฟริกัน[adj.] (Afrikan) EN: African FR: africain
อหังการ[adj.] (ahangkān) EN: arrogant ; conceited ; self-important ; haughty ; impudent FR: arrogant
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed FR: timide ; gêné ; embarrassé
อ้าย[adj.] (āi) EN: first ; initial FR: premier
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty FR: maudit ; sale
ไอดีล[adj.] (aidīn) EN: ideal FR:
ไอดีลลิค[adj.] (aidīnlik) EN: idyllic FR: idyllique
อายเหนียม[adj.] (āinīem) EN: embarrassed FR:
ไอออนิก[adj.] (ai-ønik) EN: ionic FR: ionique
ไอโซเมทริก [adj.] (aisōmēthrik) EN: isometric FR: isométrique
อาจิณ[adj.] (ājin) EN: habitual ; customary ; regular ; routine FR: habituel
อจินไตย[adj.] (ajintai) EN: unthinkable ; beyond the reach of thought FR: inconcevable
อรรฆย์[adj.] (ak) EN: valuable FR:
อกรรม[adj.] (akam) EN: passive FR: passif
อกนิษฐ์[adj.] (akanit) EN: highest FR:
อาการหนัก[adj.] (ākān nak) EN: critically ill ; in serious condition ; in bad shape FR:
อกัปปิยะ[adj.] (akappiya) EN: inappropriate FR:
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful ; thankless FR: ingrat ; pas reconnaissant
อาฆาต[adj.] (ākhāt) EN: vengeful ; revengeful ; vindicative ; unforgiving FR: vindicatif

dj ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aalglatt {adj}slippery (as an eel); slick
aasig {adj}horrible; disgusting
paarhufig {adj}cloven-hoofed
abartig {adj} | eine abartige Fantasiewarped | a warped mind
abartig; abnormal {adj}abnormal
achsfern {adj} [techn.]abaxial
abbaubar {adj} [chem.]degradable
abbaubar {adj}decomposable
abscheulich; scheußlich; widerlich; schrecklich {adj} | abscheulicher; scheußlicher; widerlicher; schrecklicher | am abscheulichsten; am scheußlichsten; am widerlichsten; am schrecklichstenabominable | more abominable | most abominable
abreibend {adj}abradant
abrupt {adj} | abrupter | am abruptestenabrupt | more abrupt | most abrupt
unumgänglich {adj}absolutely essential; imperative
saugfähig; aufsaugend; einsaugend {adj} | saugfähiger | am saugfähigstenabsorbent | more absorbent | most absorbent
abstinent {adj}abstinent
abstinent; enthaltsam {adj}teetotal
enthaltsam {adj} | enthaltsamer | am enthaltsamstenabstinent | more abstinent | most abstinent
absurd; widersinnig; skurril {adj} | absurder | am absurdestenabsurd | more absurd | most absurd
akademisch {adj} | akademischer | am akademischstenacademic | more academic | most academic
zugänglich; einsehbar {adj} | zugänglicher | am zugänglichstenaccessible | more accessible | most accessible
zufällig {adj} | zufälliger | am zufälligstenaccidental | more accidental | most accidental
leitbildorientiert {adj}according to the overall concept
reinraumgerecht {adj}according to cleanroom standards
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
leistungsorientiert {adj}achievement oriented
säurelöslich {adj}acid soluble
säurehaltig {adj} | säurehaltiger | am säurehaltigstenacidic | more acidic | most acidic
ackerbautreibend; landwirtschaftlich {adj}agricultural
bekannt {adj} (mit)acquainted (with)
erworben {adj} | erworbene Eigenschaftenacquired | acquired characteristics
schauspielerisch {adj} | schauspielerische Begabungacting | talent for acting; acting talent
aktiv; tätig {adj} | aktiver | am aktivstenactive | more active | most active
akut {adj} [med.] | akuter | am akutestenacute | more acute | most acute
adaptiv {adj}adaptive
süchtig {adj} | nicht süchtigaddicted | unaddicted
adenomatös {adj} [med.]adenomatous
Adjunkte {f} [math.]adjoint
Adjustierpapier {n}adjusting paper
Adjutant {m} [mil.]adjutant; aide-de-camp
adjungiert {adj} [math.]adjoint; adjunct
Ankathete {f} [math.]adjacent (of a right-angled triangle)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dj
Back to top