ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

demobilize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *demobilize*, -demobilize-

demobilize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
demobilize (vi.) ปลดประจำการหลังจากสิ้นสงคราม Syn. disband, disperse Ops. arm, activate, mobilize
demobilize (vt.) ปลดประจำการหลังจากสิ้นสงคราม Syn. demob
English-Thai: HOPE Dictionary
demobilize(ดิโม'บะไลซ) vt. ปล่อยทหาร,ปล่อยจากการประจำการ., See also: demobilisation n. ดูdemobilize demobilization n. ดูdemobilize, Syn. disband
English-Thai: Nontri Dictionary
demobilize(vi) ปลดประจำการ,ปลดพล

demobilize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลดปล่อยทหาร[v. exp.] (plotplǿi th) EN: demobilize FR:
ปลดประจำการ[v. exp.] (plot prajam) EN: discharge from active duty ; discharge from active service ; demobilize FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า demobilize
Back to top