ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

achieve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *achieve*, -achieve-

achieve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
achieve (vt.) สำเร็จ See also: สัมฤทธิผล, ประสบผลสำเร็จ, บรรลุ Syn. complete, finish, execute
achieve success (vi.) ประสบความสำเร็จ (ไม่เป็นทางการ) See also: ถึง Syn. grow famous
achievement (n.) การบรรลุผลสำเร็จ See also: การสำเร็จลุล่วง, ความสำเร็จ, ผลสำเร็จ Syn. attainment, accomplishment, fulfillment
English-Thai: HOPE Dictionary
achieve(อะชีฟว') vt.,vi. บรรลุผล, ได้รับ, Syn. accomplish, do, fulfil ###A. fail, miscarry)
achievement(อะชีฟว' เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ, ความสัมฤทธิ์,ผลสัมฤทธิ์, สัมฤทธิ์ภาพ, Syn. fulfillment ###A. failure, miscarriage)
English-Thai: Nontri Dictionary
achieve(vt) ทำให้บรรลุผล,ทำให้สัมฤทธิ์ผล,ทำให้สำเร็จ
achievement(n) ความสำเร็จ,สัมฤทธิ์ผล,การบรรลุผล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
achievement testการทดสอบสัมฤทธิภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงเป้า (v.) be able to achieve one´s aim See also: be accurate Ops. พลาดเป้า
เข้าเป้า (v.) be able to achieve one´s aim See also: be accurate Syn. ตรงเป้า Ops. พลาดเป้า
บรรลุผล (v.) achieve See also: accomplish Syn. สำเร็จ, สัมฤทธิ์ผล
บรรลุเป้าหมาย (v.) achieve See also: succeed, accomplish, attain, fulfill Syn. สำเร็จ Ops. ล้มเหลว
สัมฤทธิผล (v.) achieve See also: accomplish, bear fruit, succeed, produce the effect/s Syn. ประสบผลสำเร็จ
สัมฤทธิผล (v.) achieve See also: accomplish, bear fruit, succeed, produce the effect/s Syn. ประสบผลสำเร็จ
สัมฤทธิ์ (v.) achieve See also: accomplish Syn. สำเร็จ, บรรลุผล, สัมฤทธิ์ผล
สัมฤทธิ์ผล (v.) achieve See also: accomplish, bear fruit, complete, fulfil Syn. สำเร็จผล Ops. ล้มเหลว
ชนะขาด (v.) achieve a decisive victory See also: landslide victory Syn. กินขาด Ops. แพ้ราบคาบ
ชนะขาดลอย (v.) achieve a decisive victory See also: landslide victory Syn. ชนะขาด, กินขาด Ops. แพ้ราบคาบ
การบรรลุ (n.) achievement See also: success, attainment Syn. ความสำเร็จ
การบรรลุเป้าหมาย (n.) achievement See also: accomplishment, fulfillment, attainment Syn. การประสบผลสำเร็จ, การประสบความสำเร็จ, การสำเร็จ
การประสบความสำเร็จ (n.) achievement See also: accomplishment, fulfillment, attainment Syn. การประสบผลสำเร็จ, การสำเร็จ
การประสบผลสำเร็จ (n.) achievement See also: accomplishment, fulfillment, attainment Syn. การประสบความสำเร็จ, การสำเร็จ
การสำเร็จ (n.) achievement See also: accomplishment, fulfillment, attainment Syn. การประสบผลสำเร็จ, การประสบความสำเร็จ
ความสำเร็จ (n.) achievement See also: success
ความสำเร็จ (n.) achievement See also: accomplishment, success Syn. ผลสำเร็จ
ความสำเร็จ (n.) achievement See also: success, attainment Syn. การบรรลุ
ความสำเร็จ (n.) achievement See also: accomplishment, success
ความสำเร็จ (n.) achievement See also: accomplishment, success
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And we will. It is just a matter of time before we achieve a complete victory.และเราจะทำ ไม่ว่าจะใช้เวลาเท่าไร เราต้องประสบชัยชนะ
You people have no clue what security is or what it takes to achieve it.พวกคุณไม่รู้เรื่องการป้องกันสักนิด
You see, one way to achieve the impossible is to change the climate.You see, one way to achieve the impossible is to change the climate.
That man who raised me on his own I want to achieve his dreamชายคนนี้ปั้นฉันด้วยมือของเขาเอง ผมต้องการที่จะทำให้ความฝันของเขาเป็นจริง
You will be taught to achieve insight... into the world around you... and to sharply question what you know.คุณจะถูกสอนให้คิดรอบคอบมากขึ้น เกี่ยวกับความเป็นไปรอบตัวคุณ และรู้จักตั้งคำถามอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้
To achieve peace in our school, we should take this chance to emasculate them all!เพื่อรักษาความสงบสุขในโรงเรียนของเราไว้ เราจึงควรใช้โอกาสนี้
Initially given a narrow legal mandate what has allowed today's corporation to achieve such extraordinary power and influence over our lives?ในยุคเริ่มต้น บรรษัทได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายที่จำกัดมาก แต่อะไรทำให้บรรษัทในวันนี้มีอำนาจล้นเหลือ และมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรา?
Today is the day I will finally achieve what has been deemed impossible.ฉันจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้
It's not something you can achieve in a dayแต่กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะ
Of course, the lowest grade was achieve by one of our classmatesแน่นอน เกรดต่ำสุดมันมาจากนักเรียนในชั้นของเราคนนึง
Only by becoming truthful to her desire for love... does she achieve true love.เพียงแค่เธอซื่อสัตย์กับความปรารถนา ในรักของเธอ... ทำให้เธอได้รับความรักที่แท้จริง
The azalea means, "May you achieve financial security."ดอกอซีเลียแปลว่า "เงินทองจงไหลมาเทมา"

achieve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
殊途同归[shū tú tóng guī, ㄕㄨ ㄊㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ, 殊途同归 / 殊途同歸] different routes to the same destination (成语 saw); fig. different means of achieve the same end
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
孤掌难鸣[gū zhǎng nán míng, ㄍㄨ ㄓㄤˇ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, 孤掌难鸣 / 孤掌難鳴] It's hard to clap with only one hand.; It takes two to tango; It's difficult to achieve anything without support.
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, 人非生而知之者,熟能无惑 / 人非生而知之者,熟能無惑] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈)
名噪一时[míng zào yī shí, ㄇㄧㄥˊ ㄗㄠˋ ㄧ ㄕˊ, 名噪一时 / 名噪一時] to achieve fame among one's contemporaries (成语 saw); temporary or local celebrity
精诚所至[jīng chéng suǒ zhì, ㄐㄧㄥ ㄔㄥˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓˋ, 精诚所至 / 精誠所至] with a will, you can achieve anything (成语 saw); cf 精誠所至,金石為開|精诚所至,金石为开
成就[chéng jiù, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, 成就] accomplishment; success; attain a result; achievement
功勋[gōng xūn, ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄣ, 功勋 / 功勛] achievement; meritorious deed; contributions (for the good of society)
功德[gōng dé, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ, 功德] achievements and virtue
功业[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 功业 / 功業] achievement; outstanding work; glorious deed
功烈[gōng liè, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄝˋ, 功烈] achievement
功罪[gōng zuì, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄟˋ, 功罪] achievements and crimes
成绩[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 成绩 / 成績] achievement; performance records; grades
[dá, ㄉㄚˊ, 达 / 達] attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity
事迹[shì jī, ㄕˋ ㄐㄧ, 事迹 / 事跡] deed; past achievement; important event of the past
功绩[gōng jì, ㄍㄨㄥ ㄐㄧˋ, 功绩 / 功績] feat; contribution; merits and achievements
丰功伟绩[fēng gōng wěi jì, ㄈㄥ ㄍㄨㄥ ㄨㄟˇ ㄐㄧˋ, 丰功伟绩 / 豐功偉績] glorious achievement (成语 saw)
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 一人得道鸡犬升天 / 一人得道雞犬升天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
功高不赏[gōng gāo bù shǎng, ㄍㄨㄥ ㄍㄠ ㄅㄨˋ ㄕㄤˇ, 功高不赏 / 功高不賞] high merit that one can never repay (成语 saw); invaluable achievements
未成[wèi chéng, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ, 未成] minor (i.e. person under 18); incomplete; unachieved; failed; abortive
水平[shuǐ píng, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, 水平] level (of achievement etc); standard; horizontal
武功[wǔ gōng, ˇ ㄍㄨㄥ, 武功] Martial art; military achievement (e.g. number of enemy heads cut off)
[gōng, ㄍㄨㄥ, 功] merit; achievement; result; service; accomplishment; work (phys.)
功德无量[gōng dé wú liàng, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ˊ ㄌㄧㄤˋ, 功德无量 / 功德無量] no end of virtuous achievements (成语 saw); boundless beneficence
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, 作为 / 作為] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be
业绩[yè jì, ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 业绩 / 業績] performance; track record; outstanding achievement; yield (of investment)
绩效[jì xiào, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄠˋ, 绩效 / 績效] performance; results; achievement
成果[chéng guǒ, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄛˇ, 成果] result; achievement; gain; profit
功名[gōng míng, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, 功名] scholarly honor (in imperial exams); rank; achievement; fame; glory
功德圆满[gōng dé yuán mǎn, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, 功德圆满 / 功德圓滿] virtuous achievements come to their successful conclusion (成语 saw)

achieve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗り出す(P);乗出す[のりだす(P);のりいだす, noridasu (P); noriidasu] (v5s,vt) (1) to set out; to set sail; (2) to embark on (a new venture); to set out (to achieve something); (3) to begin to ride; (4) to lean forward; (P)
前捌き[まえさばき, maesabaki] (n) (sumo) battling to knock away the hands of one's opponent, in order to achieve an advantageous position
収める(P);納める(P)[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to dedicate; to make an offering; to pay (fees); (2) to supply; (3) to store; (4) to finish; to bring to a close; (5) to restore (something to its place); (6) to achieve (e.g. a result); (P)
結果的[けっかてき, kekkateki] (adj-na) concerning the result (as opposed to the means used to achieve this result or the original goal)
身を起こす[みをおこす, miwookosu] (exp,v5s) (1) to get up (e.g. from bed); (2) to make one's way in the world; to achieve in life
アチーブ[, achi-bu] (n) (1) (See アチーブメントテスト) achieve; (2) (abbr) achievement test
アチーブメントテスト[, achi-bumentotesuto] (n) achievement test
偉勲[いくん, ikun] (n) great achievement
偉烈[いれつ, iretsu] (n) great achievement
偉績[いせき, iseki] (n) glorious achievements
前人未到;前人未踏[ぜんじんみとう, zenjinmitou] (adj-na,n) untrodden (region, field of study, etc.); unprecedented (discovery, achievement, etc.)
[こう, kou] (n) (1) merit; success; meritorious deed; (2) achievement; accumulated experience
功業[こうぎょう, kougyou] (n) exploit; achievement
功績[こうせき, kouseki] (n) achievements; merit; meritorious service; meritorious deed; (P)
奇功[きこう, kikou] (n) outstanding achievement; signal achievement
奏功[そうこう, soukou] (n,vs) success; achievement; fruition; (P)
学業不振[がくぎょうふしん, gakugyoufushin] (n) poor academic performance; underachievement
学績[がくせき, gakuseki] (n) school record; achievement
得意淡然[とくいたんぜん(uK), tokuitanzen (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) not letting oneself puffed up by one's success; maintaining a serene state of mind when one has achieved a great success
快挙[かいきょ, kaikyo] (n) brilliant achievement; (P)
手柄[てがら, tegara] (n) achievement; feat; meritorious deed; distinguished service; (P)
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s,vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf,v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P)
業績主義[ぎょうせきしゅぎ, gyousekishugi] (n) meritocracy; performance-based system; achievement-based system
業績連動払い[ぎょうせきれんどうはらい, gyousekirendouharai] (n) performance-based pay; achievement-based pay; payment linked to performance
為す(P);成す(P);生す[なす, nasu] (v5s,vt) (1) (esp. 成す) to build up; to establish; (2) (esp. 成す) to form; to become (a state); (3) to accomplish; to achieve; to succeed in; (4) to change into; (5) (esp. 為す) to do; to perform; (aux-v) (6) (arch) to intend to; to attempt; to try; (7) (arch) (esp. 生す) to have a child; (P)
百花繚乱;百花撩乱(iK)[ひゃっかりょうらん, hyakkaryouran] (n,vs,adj-no,adj-t,adv-to) many flowers blooming in profusion; a gathering of many beautiful women (talented people); simultaneous emergence of many talents and achievements
紫綬褒賞[しじゅほうしょう, shijuhoushou] (n) purple-ribboned medal awarded for scholarly or artistic achievement
縁覚[えんがく, engaku] (n) {Buddh} pratyekabuddha (one who achieves enlightenment without a teacher)
裸足(P);跣(P);跣足[はだし(P);せんそく(跣足), hadashi (P); sensoku ( sen ashi )] (n,adj-no) (1) barefoot; (n-suf) (2) (はだし only) superior to (a professional, etc. in ability or achievement); (P)
輝かしい(P);耀かしい;赫かしい;輝やかしい(io)[かがやかしい, kagayakashii] (adj-i) brilliant; glorious; glittering; bright; splendid (e.g. achievement, success); promising (e.g. future); (P)
遣り通す;やり通す[やりとおす, yaritoosu] (v5s) to carry through; to achieve; to complete
顕彰[けんしょう, kenshou] (n,vs) honouring (publicly); honoring; making someone's good deeds or achievements well-known; (P)
高学歴[こうがくれき, kougakureki] (n,adj-no) high academic achievement; advanced academic training; higher education
高学歴化[こうがくれきか, kougakurekika] (n) increase in the level of academic achievement; popularisation of higher education
鴻業;洪業[こうぎょう, kougyou] (n) glorious achievement
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
果たす[はたす, hatasu] Thai: ทำให้สำเร็จ English: to achieve

achieve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; arriver à ; conclure ; aboutir ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomā) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill FR: réussir ; atteindre un objectif ; atteindre le but ; parvenir à ses fins
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; attain ; be successful ; be effective FR: réussir
ชนะขาดลอย[v. exp.] (chana khātl) EN: achieve a decisive victory FR:
ได้อย่างเสียอย่าง[xp] (dai yāng sī) EN: You can't make an omelette without breaking eggs. ; You need to sacrifice in order to achieve something. ; No pain no gain. FR: On n'a rien sans rien.
จับแพะชนแกะ[v.] (japphaechon) EN: use alternative means to achieve success ; do whatever is necessary FR:
จับเปาะ[adj.] (jappǿ) EN: able to achieve one's aim FR:
แป๊ก[v.] (paēk) EN: fail to achieve an objective ; fail ; have a deleterious result ; go haywire FR:
สำเร็จ[v.] (samret) EN: accomplish ; complete ; fulfil ; achieve ; finish ; be completed ; be accomplished ; be done FR: accomplir ; achever
สำเร็จผล[v. exp.] (samret phon) EN: succeed ; be a success ; accomplish ; achieve FR: accomplir avec succès ; terminer avec fruit
สัมฤทธิ์[v.] (samrit) EN: achieve ; accomplish ; be accomplished ; bear FR: atteindre
สัมฤทธิ์ผล[v. exp.] (samrit phon) EN: achieve ; accomplish ; bear fruit ; complete ; fulfil FR:
สมใจ[v. exp.] (som jai) EN: be satisfied with ; content oneself with ; achieve one 's purpose ; be satisfying FR:
สู่[v.] (sū) EN: reach ; achieve FR: atteindre ; parvenir (à)
ทำสำเร็จ[v. exp.] (tham samret) EN: accomplish ; achieve FR: accomplir
ถึง[v.] (theung) EN: attain ; achieve ; meet ; make it FR: parvenir ; atteindre ; aboutir
อธิคม[n.] (athikhom) EN: achievement FR:
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์[n. exp.] (baēp thotsø) EN: achievement test FR:
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success FR: être ambitieux
อิทธิ[n.] (itthi) EN: prosperity ; success ; achievement ; progress FR: succès [m]
จาคสัมปทา[n.] (jākhasampat) EN: achievement of charity FR:
จินดามัย[X] (jindāmai) EN: success achieved through thought FR:
การบรรลุ[n.] (kān banlu) EN: achievement FR:
การบรรลุเป้าหมาย[n. exp.] (kān banlu p) EN: achievement FR:
การสำเร็จ[n.] (kān samret) EN: achievement FR:
คะแนนผลสัมฤทธิ์[n. exp.] (khanaēn pho) EN: achievement score FR:
ความสำเร็จ[n.] (khwām samre) EN: success ; accomplishment ; achievement ; victory FR: succès [m] ; achèvement [m] ; accomplissement [m]
ความสำเร็จทางการศึกษา[n. exp.] (khwām samre) EN: educational achievement FR:
ความสัมฤทธิ์[n.] (khwām samri) EN: achievement ; achievement quotient (AQ) FR:
ลุล่วง[adj.] (lulūang) EN: accomplished ; achieved ; fulfilled ; completed ; finished ; done FR:
ผล[n.] (phon) EN: result ; effect ; consequence ; fruit ; success ; achievement FR: produit [m] ; résultat [m] ; effet [m] ; conséquence [f] ; fruit [m] ; succès [m] ; réussite [f]
ผลงาน[n. exp.] (phon ngān) EN: record ; achievement ; results ; work product ; works ; œuvre ; contribution FR: œuvre [f] ; contribution [f]
ผลสำเร็จ[n. exp.] (phon samret) EN: success ; accomplishment ; achievement ; attainment FR: succès [m] ; réussite [f]
ผลสำเร็จของงาน[n. exp.] (phon samret) EN: achievement FR:
ผลสัมฤทธิ์[n. exp.] (phon samrit) EN: achievement ; results ; achievement quotient (AQ) FR:
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ[n. exp.] (phon samrit) EN: project achievement FR:
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน[n. exp.] (phon samrit) EN: academic achievement FR:
ปราบดาภิเษก[adj.] (prāpdāphisē) EN: enthroned ; coronation achieved through conquest FR:
ประสิทธิ์[n.] (prasit) EN: success ; achievement ; attainment ; accomplishment ; effectiveness ; fruitfulness FR: succès [m]
ประสิทธิผล[n.] (prasitthiph) EN: effect ; success ; effectiveness ; efficacy ; productivity ; achievement FR: effet [m] ; résultat [m] ; efficacité [f]

achieve ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einstimmigkeit {f} | Einstimmigkeit erzielenunanimity | to achieve unanimity
Leistungsmotivation {f}achievement motivation
Leistungspotenzial {n}achievement potential
Leistungsprinzip {n}achievement principle
Leistungstest {m}achievement test; proficiency test
leistungsorientiert {adj}achievement oriented
Leistungskontrolle {f}assessment (of academic achievement)
Glanzleistung {f}brilliant achievement; masterly-achievement
Erfolgserlebnis {n}sense of achievement; lift

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า achieve
Back to top