ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obtuseness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obtuseness*, -obtuseness-

obtuseness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obtuseness (n.) ความโง่

obtuseness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stumpfheit {f}obtuseness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obtuseness
Back to top