ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pupil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pupil*, -pupil-

pupil ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pupil (n.) นักเรียน See also: เด็กนักเรียน Syn. student, schoolchild
pupil (n.) ลูกตาดำ
pupilage (n.) ช่วงเป็นเด็กนักเรียน
pupillage (n.) ช่วงเป็นเด็กนักเรียน
pupillary (adj.) เกี่ยวกับนักเรียน
English-Thai: HOPE Dictionary
pupil(พิว'พิล) n. นักเรียน,ลูกศิษย์,ผู้เยาว์,รูม่านตา,ช่องตาดำ, See also: pupilise vt. pupilisze vt. pupillise vt. pupillisze, Syn. student
English-Thai: Nontri Dictionary
pupil(n) นักเรียน,ศิษย์,ช่องตาดำ,ผู้เยาว์,คนอ่อนหัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pupilนักเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pupil, secludedรูม่านตายึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pupillary-รูม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pupilรูม่านตา, ช่องกลมตรงกลางม่านตา ซึ่งสามารถปรับให้มีขนาดแคบลงหรือกว้างขึ้นได้เพื่อควบคุมแสงที่เข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาดำ (n.) pupil See also: iris, black square pattern, black check
นร. (n.) pupil See also: student Syn. นักเรียน
รูม่านตา (n.) pupil
เด็กนักเรียน (n.) pupil See also: student Syn. นักเรียน
เด็กประถม (n.) pupil See also: children at primary school, young boy Syn. นักเรียนประถม
ครอบครู (n.) Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils Syn. พิธีครอบครู
ตาส่อน (n.) eye with abnormal location of pupil See also: latent strabismus, slight strabismus
นักเรียนชั้นประถม (n.) elementary pupil
นักเรียนประถม (n.) elementary pupil Syn. นักเรียนชั้นประถม
พิธีครอบครู (n.) Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
When the pupil is ready, the master will appearเมื่อศิษย์พร้อมครูก็จะปรากฏตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not your pupil anymore!ฉันไม่ได้นักเรียนของคุณอีกต่อไป!
You said that you're not my pupil anymore, and you're right.{\cHFFFFFF}You said that you're not my pupil anymore, {\cHFFFFFF}and you're right.
My grandson, your pupil is your witness.หลานชายของฉันลูกศิษ- ย์ของคุณเป็นพยานของคุณ
Presenting original pupil and heir apparent.ฉันจะพาไปพบนักเรียนคนแรกของเธอ
Based on your pupil dilation, skin temperature and motor functions I calculate an 83% probability that you will not pull the trigger.เมื่อดูจากม่านตา อุณหภูมิผิวหนัง และการทำงานของอวัยวะภายในแล้ว มีความเป็นไปได้ 83% ที่คุณจะไม่เหนี่ยวไก
And since it's ackward for a teacher to call his pupil 'sir or mister,' do you have a moniker?จะให้ครูเรียกนักเรียนว่า "คุณ" มันก็กระไรอยู่ คุณมีชื่อเล่นมั้ย?
Hunter chapman's brain is herniating.His right pupil just blew.ฮันเตอร์ แชพแมน สมองเค้า กำลังจะไหลออกมา ม่านตาเขาขยายมาก
Listen, you kill me now, we're never gonna know who Wong's best pupil is.ฟังคุณฆ่าฉันเดี๋ยวนี้ เรากำลัง Never Gonna รู้ นักเรียนที่ดีที่สุดของหว่องเป็นผู้ที่
Slight pupil constriction.รูม่านตาหดลงเล็กน้อย
So I ask you, Officer Rigg, has the pupil learned her lesson?ดังนั้น ผมจะถามคุณ เจ้าหน้าที่ริกก์ ลูกศิษย์ได้เรียนรู้บทเรียนแล้วหรือยัง?
Normal pupil response.ปฎิกริยาตอบสนองของม่านตาปกติ
Did a search of past cases involving pupil dilation and forced blindness.That name rings a bell. Just give me a little more time on this.

pupil ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[móu, ㄇㄡˊ, 眸] pupil of the eye
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, 瞳] pupil of the eye
瞳孔[tóng kǒng, ㄊㄨㄥˊ ㄎㄨㄥˇ, 瞳孔] pupil (of eye)
后来居上[hòu lái jū shàng, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ ㄐㄩ ㄕㄤˋ, 后来居上 / 後來居上] lit. late-comer lives above (成语 saw); the up-and-coming youngster outstrips the older generation; the pupil surpasses the master
[zhèn, ㄓㄣˋ, 眹] pupil

pupil ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
兄弟弟子[きょうだいでし, kyoudaideshi] (n) fellow pupil (apprentice)
束脩;束修(iK)[そくしゅう, sokushuu] (n) (1) entrance fee; initiation fee; registration fee; present to a teacher; (2) (arch) gift of dried meat from a new vassal or pupil
[まなこ, manako] (n) (1) eye; eyeball; (2) (arch) pupil and (dark) iris of the eye; (3) (arch) insight; perceptivity; power of observation; (4) (arch) look; field of vision; (5) (arch) core; center; centre; essence; (P)
瞳孔拡張[どうこうかくちょう, doukoukakuchou] (n) (See 瞳孔散大) pupil dilation
門をたたく;門を叩く[もんをたたく, monwotataku] (exp,v5k) (1) to knock at the gate; (2) to request an apprenticeship; to ask to be made a pupil
黒目;黒眼[くろめ, kurome] (n) (1) (See 白目・しろめ・1) pupil and (dark) iris of the eye; (adj-no) (2) dark-eyed; sloe-eyed
一番弟子[いちばんでし, ichibandeshi] (n) the (one's) best pupil; the (one's) top disciple
中一;中1[ちゅういち, chuuichi] (n) (See 中学校) first year (pupil) in junior middle school; second year (pupil) in lower secondary school
中学生[ちゅうがくせい, chuugakusei] (n) junior high school student; middle school pupil; (P)
内弟子[うちでし, uchideshi] (n) private pupil; apprentice
園児[えんじ, enji] (n) kindergarten pupil; kindergartener; (P)
小中学生[しょうちゅうがくせい, shouchuugakusei] (n) elementary and middle school pupils; (P)
愛弟子[まなでし, manadeshi] (n) favorite pupil; favourite pupil; teacher's pet
散大[さんだい, sandai] (n,vs) dilation (of the pupil)
瞳孔散大[どうこうさんだい, doukousandai] (n) dilation of the pupil; mydriasis
組み分け;組分け[くみわけ, kumiwake] (n) dividing pupils, etc. into groups or classes; streaming schoolchildren according to ability
高弟[こうてい, koutei] (n) best pupil; leading disciple

pupil ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็กนักเรียน[n. exp.] (dek nakrīen) EN: pupil ; student FR: écolier [m] ; écolière [f]
เด็กประถม[n. exp.] (dek prathom) EN: pupil ; children at primary school ; young boy FR: enfant de l'école primaire [m, f] ; écolier [m] ; écolière [f]
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: student ; pupil ; trainee ; apprentice FR: écolier [m]
ลูกตาดำ[n.] (lūk tā dam) EN: pupil FR: pupille [f]
นักเรียน[n.] (nakrīen) EN: pupil ; schoolboy ; schoolgirl ; learner FR: écolier [m] ; écolière [f] ; lycéen [m] ; lycéenne [f] ; étudiant [m] ; étudiante [f] ; élève [m, f]
นักเรียนประถม[n. exp.] (nakrīen pra) EN: elementary pupil FR: écolier [m] ; écolière [f]
ประถมศึกษา[n. exp.] (nakrīen pra) EN: elementary pupil FR:
นร.[n.] (nørø) EN: pupil ; student FR:
รูม่านตา[n. exp.] (rū māntā) EN: pupil FR: pupille [f]
ศิษย์[n.] (sit) EN: student ; pupil ; disciple ; follower ; adherent ; apostle FR: élève [m, f] ; disciple [m, f]
ตาดำ[n. exp.] (tā dam) EN: pupil FR:
ครอบครู[n.] (khrøpkhrū) EN: Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils ; [ceremony performed by a venerated artist of admission to the art] FR:
ควบคุมดูแลนักเรียน[v. exp.] (khūapkhum d) EN: supervise pupils FR: surveiller les élèves

pupil ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Primus {m}top pupil
Anisokorie {f}; ungleiche Weite der Pupillen [med.]anisocoria
Begabtenförderung {f}scholarship system; (provision of) scholarships for outstanding pupils or students
Pupille {f} [anat.]pupil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pupil
Back to top