ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immoderation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immoderation*, -immoderation-

immoderation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immoderation (n.) ความเกินขอบเขต See also: ความไม่เหมาะสม, ความมากเกินไป, ความเกินพอดี Syn. execssiveness

immoderation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übermaß {n}immoderation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immoderation
Back to top