ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misunderstand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misunderstand*, -misunderstand-

misunderstand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misunderstand (vt.) เข้าใจผิด See also: สำคัญผิด, ตีความผิด, แปลความผิด Syn. mistake, misinterpret, misapprehend, misconstrue Ops. understand, comprehend, perceive
misunderstanding (n.) ความเข้าใจผิด See also: ความหลงผิด Syn. misapprehension, misconception, misinterpretation, mistaking Ops. understanding, conception
misunderstanding (n.) ความไม่เห็นด้วย See also: ความไม่ลงรอยกัน Syn. discord, difference, difficulty, dissension
English-Thai: HOPE Dictionary
misunderstand(มิสอันเดอสแทนดฺ') {misunderstood,misunderstanding,misunderstands} vt.,vi. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,แปลผิด, Syn. misread,mistake
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด,ความไม่สามารถจะเข้าใจได้,ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake
English-Thai: Nontri Dictionary
misunderstand(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด,การตีความผิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้ผิด (v.) misunderstand See also: mistake Syn. หลงผิด Ops. เข้าใจถูก
เข้าใจผิด (v.) misunderstand See also: mistake Syn. รู้ผิด, หลงผิด Ops. เข้าใจถูก
ความสับสน (n.) misunderstanding See also: confusion, misinterpretation Syn. ความเข้าใจผิด Ops. ความชัดเจน, ความกระจ่าง
ความเข้าใจผิด (n.) misunderstanding See also: misleading, misinterpretation Syn. ความเข้าใจพลาด
ความเข้าใจพลาด (n.) misunderstanding See also: misleading, misinterpretation
ความไขว้เขว (n.) misunderstanding See also: confusion, misinterpretation Syn. ความสับสน, ความเข้าใจผิด Ops. ความชัดเจน, ความกระจ่าง
misinterpreted (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ misunderstand Syn. misconceived, mistaken
misunderstood (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ misunderstand Syn. misinterpreted, misconceived, mistaken
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I hope you won't misunderstand what I have to say.ฉันเลยหวังว่าเธอจะไม่เข้าใจผิดไป... ในสิ่งที่ฉันต้องพูด
But this time I hope you will not misunderstand meBut this time I hope you will not misunderstand me
I'd never misunderstand assassins.องค์ชาย ต้องมีการเข้าใจผิดแน่
Sir, you quite misunderstand the situation.คุณครับ คุณค่อนข้าง จะเข้าใจสถานการณ์ผิดนะครับ
Didn't you ask your friends to call and confirm or did I misunderstand something?คุณไม่ถามเพื่อนคุณ และการยืนยัน หรือชั้นเข้าใจบางอย่างผิดหรอ
You misunderstand me,Dean.เจ้าเข้าใจข้าผิด ดีน
I feel you... misunderstand me.ผมรู้สึกว่า.. คุณเข้าใจผมผิด
I didn't want to misunderstand you again.ฉันไม่ต้องการ เข้าใจเธอผิดอีก
Junpyo, don't misunderstand me.กู จุนพโย อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะ
You people misunderstand me.พวกเจ้านะ เข้าใจฉันผิด
You kept it a secret, even though it might cause Oppa to misunderstand you.เธอเก็บไว้เป็นความลับ,แม้ว่ามันจะทำให้ พี่เข้าใจเธอผิด.
No assumption. Not at all. You misunderstand me, I said you are men of violenceไม่ได้เดาครับ คุณเข้าใจผิด ผมบอกว่า คุณเป็นคนของความรุนแรง

misunderstand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
误解[wù jiě, ˋ ㄐㄧㄝˇ, 误解 / 誤解] misunderstanding
情有可原[qíng yǒu kě yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄩㄢˊ, 情有可原] pardonable (of interruption, misunderstanding etc)
冰释[bīng shì, ㄅㄧㄥ ㄕˋ, 冰释 / 冰釋] (of misgivings, misunderstandings etc) disappear; vanish; be dispelled
消释[xiāo shì, ㄒㄧㄠ ㄕˋ, 消释 / 消釋] to dispel (doubts); to clear up (misunderstanding)
误会[wù huì, ˋ ㄏㄨㄟˋ, 误会 / 誤會] to misunderstand; to mistake; misunderstanding

misunderstand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
僻目[ひがめ, higame] (n) squint; sight error; bias; misunderstanding; misjudgment; misjudgement
勘違い[かんちがい, kanchigai] (n,vs) misunderstanding; wrong guess; (P)
心得違い[こころえちがい, kokoroechigai] (n) imprudence; misbehavior; misbehaviour; misunderstanding
思い違い;思いちがい[おもいちがい, omoichigai] (n) (1) misunderstanding; misapprehension; false impression; (vs) (2) to be mistaken; to have the wrong idea
曲解[きょっかい, kyokkai] (n,vs) misconstruction; distortion; misinterpretation; misunderstanding
考え違い[かんがえちがい, kangaechigai] (n) mistaken idea; misunderstanding; wrong impression
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P)
行き違う[ゆきちがう;いきちがう, yukichigau ; ikichigau] (v5u,vi) (1) to cross (each other); to pass (each other); (2) to misunderstand; to go amiss
解ける[ほどける, hodokeru] (v1,vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P)
逆恨み[さかうらみ, sakaurami] (n,vs) (1) being resented in return; (2) unjustified resentment through misunderstanding

misunderstand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าใจไขว้เขว[v. exp.] (khaojai khw) EN: misconstrue ; misunderstand ; understand inaccurately FR:
เข้าใจผิด[v. exp.] (khaojai phi) EN: misunderstand ; mistake ; make a mistake ; be mistaken FR: mal comprendre ; mal interpréter ; se méprendre
ไขว้เขว[v.] (khwaikhwē) EN: be confused ; misunderstand FR:
เขว[v.] (khwē) EN: distort ; misunderstand FR: faire fausse route
หลง[v.] (long) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; go astray ; forget FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงผิด[v. exp.] (long phit) EN: be mistaken ; be misled ; be misguided ; misunderstand FR: se tromper ; faire fausse route ; être dans l'erreur
สำคัญผิด[v.] (samkhan phi) EN: be misled into thinking ; mistake ; misunderstand FR: se méprendre
โดยเข้าใจผิด[adv.] (dōi khaojai) EN: due to a misunderstanding FR:
ความเข้าใจผิด[n. exp.] (khwām khaoj) EN: misunderstanding ; misperception FR: malentendu [m] ; méprise [f]
ความสับสน[n.] (khwām sapso) EN: confusion ; chaos ; misunderstanding FR: confusion [f]
หมองหมาง[v.] (møngmāng) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other) FR:
ทำให้เข้าใจผิด[v. exp.] (thamhai kha) EN: cause a misunderstanding ; mislead FR: provoquer un malentendu

misunderstand ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
missverstehen | missverstehend | missverstanden | er/sie missversteht | ich/er/sie missverstandto misunderstand {misunderstood; misunderstood} | misunderstanding | misunderstood | he/she misunderstands | I/he/she misunderstood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misunderstand
Back to top