ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

follower

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *follower*, -follower-

follower ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
follower (n.) ผู้ติดตาม See also: พรรคพวก, บริวาร, สาวก, ลูกศิษย์, ลูกน้อง, ผู้สนับสนุน, ผู้รับใช้ Syn. disciple, adherent, supporter Ops. objector
followers (n.) คณะผู้ติดตาม See also: ข้าราชบริพาร Syn. retinue, servant
English-Thai: HOPE Dictionary
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ตาม,บริวาร,สาวก,ลูกศิษย์,ผู้สนับสนุน,ผู้รับใช้,ผู้เลียนแบบ
English-Thai: Nontri Dictionary
follower(n) สาวก,ลูกศิษย์,ผู้รับใช้,บริวาร,ผู้ติดตาม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Followers, Passiveสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนตาม (n.) follower See also: supporter Syn. ผู้ปฏิบัติตาม Ops. ผู้นำ
ช้างเท้าหลัง (n.) follower See also: wife Syn. ภรรยา, ผู้ตาม Ops. ช้างเท้าหน้า
บริวาร (n.) follower See also: henchman, lackey Syn. ลูกล้อ, ลูกสมุน, สมุน, พรรคพวก
ผู้ตาม (n.) follower See also: supporter Syn. ผู้ปฏิบัติตาม, คนตาม Ops. ผู้นำ
ผู้ปฏิบัติตาม (n.) follower See also: supporter Syn. คนตาม Ops. ผู้นำ
ภรรยา (n.) follower See also: wife Syn. ผู้ตาม Ops. ช้างเท้าหน้า
ลิ่วล้อ (n.) follower See also: henchman, lackey Syn. ลูกล้อ, ลูกสมุน, สมุน, บริวาร, พรรคพวก
ลูกล้อ (n.) follower See also: henchman, lackey Syn. ลูกสมุน, สมุน, บริวาร, พรรคพวก
สมัครพรรคพวก (n.) followers See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends Syn. พรรคพวก
ศาสนิกชน (n.) religion follower
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My wife is a follower of the Nazi's President, Hitler.ภรรยาของชั้นติดตามฮิตเลอร์
Dastardly follower in charge of badness?ผู้ติดตามเลวๆ ดูแลเรื่องความเลว
I am a follower of our great Lama Rinpoche.ข้าคือผู้ติดตาม องค์ลามะ รินโปเช
Clearly, you're not a follower of my LarryHair account on Twitter.นายคงไม่ได้ตาม ทวิตเตอร์ของฉัน
You call yourself a journalist, but you're just a blind follower of these vigilantes.คุณเรียกตัวเอง ว่านักเขียน แต่คุณตาบอดติดตามพวกศาลเตี้ย
She learned her lesson, was a good little follower for 18 months, then one night, she got Jonah alone and stabbed him in his face with a pentagram pendant, and vanished into the darkness.เธอได้เรียนรู้บทเรียนของเธอ แล้วคืนหนึ่ง เธอ โยนาห์เพียงอย่างเดียวและแทงเขาในใบหน้าของเขา และหายไปในความมืด
I think being called Hye Mi's follower isn't bad. I kind of like it.ฉันว่าเรียก "สาวใช้ของเฮมี" ก็ไม่เลวนะ ที่จริงก็ดีเหมือนกัน
She is only a follower of mine!เธอก็แค่ตามแบบฉันเท่านั้น
A patient has advised me that, within the walls of Camelot, there is a follower of the Old Religion.คนไข้ผู้หนึ่งแนะข้าว่า ในรั้วของคาเมล็อต มีสาวกของลัทธิเก่าแก่
So today's shooting could have been a follower who wanted revenge.งั๊นการยิงวันนี้ อาจเป็นสาวกกลุ่ม ที่ต้องการแก้แค้น
A puzzle. Specifically designed for his follower to solve.ปริศนา ออกแบบให้ สาวกของเขาแก้โดยเฉพาะ
They say you are an honest man and also a follower of Yeshua.เขาว่ากันว่าเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ และเป็นผู้ติดตามเยซู

follower ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天主教徒[tiān zhǔ jiào tú, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 天主教徒] Catholic; follower of Catholicism
教徒[jiào tú, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, 教徒] disciple; follower of a religion
理学家[lǐ xué jiā, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 理学家 / 理學家] Rationalist or follower of Rationalism or Neo-Confucianism 理學|理学
弟子[dì zǐ, ㄉㄧˋ ㄗˇ, 弟子] disciple; follower
追随者[zhuī suí zhě, ㄓㄨㄟ ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜˇ, 追随者 / 追隨者] follower; adherent; following

follower ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーブフォロア[, ka-buforoa] (n) {comp} curve follower
フォロワー[, forowa-] (n) follower
ミーハー(P);みいはあ[, mi-ha-(P); miihaa] (adj-na,n) (1) (abbr) (See みいちゃんはあちゃん) follower of each new fad; (2) (sl) poser; (P)
みいちゃんはあちゃん[, miichanhaachan] (exp) (See ミーハー) the follower of each new fad
優婆塞[うばそく, ubasoku] (n) {Buddh} upasaka (devout male lay follower of Buddhism)
優婆夷[うばい, ubai] (n) {Buddh} upasika (devout female lay follower of Buddhism)
子方[こかた, kokata] (n) (1) child's role in noh dance; child actor (in noh); (2) (See 親方・1) henchman; follower
宗徒[しゅうと, shuuto] (n) believer; follower
随従[ずいじゅう, zuijuu] (n,vs) following the lead of; playing second fiddle to; follower
飼い犬に手をかまれる;飼い犬に手を噛まれる[かいいぬにてをかまれる, kaiinunitewokamareru] (exp,v1) to be betrayed by a trusted follower
トミズム[, tomizumu] (n) (obsc) Thomism (theology of Thomas Aquinas or his followers)
フロア(P);フロアー[, furoa (P); furoa-] (n) (1) floor; (2) follower; (P)
一家眷属[いっかけんぞく, ikkakenzoku] (n) one's family, relations, and followers
一族郎党[いちぞくろうとう, ichizokuroutou] (n) one's family and followers; one's whole clan
一門[いちもん, ichimon] (n) (1) family; clan; kin; (2) sect; school; adherents; followers; disciples; (3) group of related sumo stables; (P)
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.)
亜流[ありゅう, aryuu] (n) bad second; epigone; adherent; follower; imitator
付き馬[つきうま, tsukiuma] (n) bill collector for the night's entertainment; followers
付け馬;付馬[つけうま, tsukeuma] (n) bill collector for the night's entertainment; followers
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer
信徒[しんと, shinto] (n) layman; believer; adherent; follower; laity; (P)
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies
四部衆[しぶしゅ, shibushu] (n) (obsc) (See 四衆) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees)
子分;乾児;乾分[こぶん, kobun] (n) (1) (See 手下) henchman; follower; (2) (子分 only) (arch) adopted child
家の子郎党[いえのころうとう, ienokoroutou] (n) followers; adherents
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P)
従者[じゅうしゃ, juusha] (n) follower; attendant; valet; servant
服属[ふくぞく, fukuzoku] (n,vs) a follower; yield allegiance to
朱子学[しゅしがく, shushigaku] (n) (See 陽明学) neo-Confucianism (based on the teachings of Zhu Xi and his followers)
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら,いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix
腰巾着;腰ぎんちゃく[こしぎんちゃく, koshiginchaku] (n) (1) hanger-on; follower; flunky; sycophant; (2) purse strapped round one's waist
追随者[ついずいしゃ, tsuizuisha] (n) acolyte; adherent; follower; imitator; copycat
陽明学[ようめいがく, youmeigaku] (n) (See 朱子学) neo-Confucianism (based on the teachings of Wang Yangming and his followers)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower

follower ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; white-robed female lay follower ; nun ; sister ; religious FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee FR: fan [m, f] (anglic.) ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; amoureux [m] ; passionné [m]
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (Farang khīn) EN: Thai follower of Western customs ; [a Thai who puts on airs as if a Westerner] ; [a Thai who apes Westerners] FR:
คนตาม[n.] (khontām) EN: follower FR: suiveur [m] ; suiveuse [f]
ลิ่วล้อ[n.] (liulø) EN: follower FR:
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: temple boy ; monk's follower FR:
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: disciple ; follower ; adherent ; apostle FR: disciple [m] ; adepte [m]
ผู้ตาม[n.] (phūtām) EN: follower ; supporter FR: entourage [m]
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide ; follower FR: disciple [m] ; partisan [m]
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: follower FR: follower [m] (anglic.)
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]
สานุศิษย์[n.] (sānusit) EN: disciple ; follower ; adherent ; student FR: disciple [m] ; partisan [m]
สาวก[n.] (sāwok) EN: disciple ; follower ; adherent ; devotee FR: disciple [m]
ศิษย์[n.] (sit) EN: student ; pupil ; disciple ; follower ; adherent ; apostle FR: élève [m, f] ; disciple [m, f]
สุนัขรับใช้[n. exp.] (sunak rapch) EN: running dog ; lackey ; flunkey ; stooge ; servile follower FR: laquais [m] ; serviteur [m] ; chien (fam.) [m]
บริชน[n.] (børichon) EN: followers FR:
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage ; followers ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: entourage [m] ; suite [f] ; domestiques [mpl]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retinue ; entourage ; adherents ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: suite [f] ; disciples [mpl]
ไข่แมว[n. prop.] (Khai Maēo) EN: Khai Meaw ; derogatory nickname for Thaksin’s followers FR: Khai Meaw
ลูกศิษย์ลูกหา[n. exp.] (lūksit lūk ) EN: disciples ; followers FR:
แม่ยก[n. exp.] (maē yok) EN: patroness-fan ; female followers of a certain age FR:
ปัญจวัคคีย์[n.] (panjawakkhī) EN: the five ascetics who eventually became followers of the Buddha FR:
ปริชน[n.] (parichon) EN: followers FR:
พรรคพวก[n.] (phakphūak) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]
พวก[n.] (phūak) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie FR: groupe [m] ; association [f] ; clique [f] ; compagnie [f] ; faction [f] ; fidèles [mpl]
สมัครพรรคพวก[n.] (samakphakph) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends FR: partisans [mpl] ; clique [f]

follower ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anodenbasisschaltung {f} [electr.]cathode follower
Kathodenverstärker {m}cathode follower
Kurvenleser {m}curve follower
Nockenstößel {m}cam follower; tappet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า follower
Back to top