ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

restraint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *restraint*, -restraint-

restraint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restraint (n.) การหน่วงเหนี่ยว See also: การควบคุม, การหักห้ามใจ, การข่มอารมณ์ Syn. moderation, temperance, self-denial Ops. slackness, laxity
English-Thai: HOPE Dictionary
restraint(รีสเทรนทฺ') n. การยับยั้ง,การหยุดยั้ง,การหักห้าม,การอดกลั้น,การกลั้น,การห้ามปราม,การดึงบังเหียน,การหน่วงเหนี่ยว,วิธีการยังยั้งดังกล่าว,การข่มใจ, Syn. constraint,rein
English-Thai: Nontri Dictionary
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
restraintการกัก, การยึดยั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restraint of tradeการจำกัดทางการค้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การข่มใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ
การข่มใจ (n.) restraint See also: check, curb, suppress Syn. การหักห้ามใจ
การยั้งใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ
การยับยั้งชั่งใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ
การระงับใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การหักห้ามใจ
การหักห้ามใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ
การหักห้ามใจ (n.) restraint See also: check, curb, suppress Syn. การข่มใจ
การอดใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ
ความยับยั้งชั่งใจ (n.) restraint See also: check, curb, suppress Syn. การหักห้ามใจ, การข่มใจ
สิ่งยึดเหนี่ยว (n.) restraint Syn. เครื่องยึดเหนี่ยว
สิ่งเหนี่ยวรั้ง (n.) restraint Syn. สิ่งยึดเหนี่ยว
เครื่องยึดเหนี่ยว (n.) restraint
ควบคุมใจ (v.) restraint one´s mind See also: control one´s mind Syn. บังคับใจ
ทำใจ (v.) restraint one´s mind See also: control one´s mind Syn. บังคับใจ, ควบคุมใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Augmenting our restraint and is your personal recording unit.การขยายความยับยั้งชั่ง ใจของเราและ การสื่อสารระบบย่อยคอนโซล เป็นหน่วยบันทึกส่วนตัวของคุณ
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ
If Kira before and after the restraint was the same person... then the distribution wouldn't be so different.ถ้าคิระคนก่อนและคนหลังถูกควบคุมโดยคนเดียวกัน การกระทำคงไม่ต่างกันขนาดนี้
We are going to have to get a restraint order. See you in court.เราต้องขออำนาจศาลยับยั้งไว้ก่อน เจอกันในศาล...
Not many of us have the restraint to do that.แต่สิ่งที่คาร์ไลส์ทำนั้นมันยากกว่า
"and the restraint of government.และการถูกจำกัดโดยอำนาจรัฐ
We have to surprise them with the compassion with restraint and generosity.เราต้องทำสิ่งที่พวกเค้าคาดไม่ถึง... ...อย่างมีเมตตาธรรม... ด้วยความอดกลั้น..
Checks for the Provisional Ground Cage and the Restraint Systems are complete.ระบบควบคุมยับยั้ง ตรวจสอบเรียบร้อย เชื่อมต่ออัมบิลิคัลเคเบิ้ล
You need restraint now more than ever!ท่านต้องใจเย็นมากกว่าที่เคยนะ
I've tried restraint and lives were lost.ผมพยายามที่จะละเว้น แต่ก็มีคนตาย
You stand in front of one of Pollock's works, the chaos fades away and you see the discipline, the balance of restraint and abandon.นายกำลังยืนอยู่ข้างหน้า หนึ่งในงานของ พอลล็อค นะ ความยุ่งเหยิงจางหายไป และก็มองเห็นความเป็นระเบียบ มีความเท่าเทียมกันระหว่าง ความยับยั้งชั่งใจและปล่อยวาง
Get me a restraint before he swallows his tongue.ยึดเขาไว้ก่อนที่เขาจะกลืนลิ้นตัวเอง

restraint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羁绊[jī bàn, ㄐㄧ ㄅㄢˋ, 羁绊 / 羈絆] trammels; yoke; fig. restraint on one's movements
大肆[dà sì, ㄉㄚˋ ㄙˋ, 大肆] wantonly; without restraint (of enemy or malefactor); unbridled
克制[kè zhì, ㄎㄜˋ ㄓˋ, 克制] restraint; self-control
克己[kè jǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, 克己 / 剋己] self-restraint; discipline; selflessness
克己奉公[kè jǐ fèng gōng, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ, 克己奉公 / 剋己奉公] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
奉公克己[fèng gōng kè jǐ, ㄈㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, 奉公克己 / 奉公剋己] self-restraint and devotion to public duties (成语 saw); selfless dedication; to serve the public interest wholeheartedly
[zì, ㄗˋ, 恣] throw off restraint
开怀[kāi huái, ㄎㄞ ㄏㄨㄞˊ, 开怀 / 開懷] to one's heart's content; without restraint

restraint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侃侃諤諤;侃々諤々;侃々諤諤[かんかんがくがく, kankangakugaku] (adj-no,adj-t,adv-to) outspoken; arguing (heatedly) what one believes in; insisting on something without restraint
在宅起訴[ざいたくきそ, zaitakukiso] (n) indictment without arrest; house arrest; prosecution without physical restraint
己に克ち礼に復る[おのれにかちれいにかえる, onorenikachireinikaeru] (exp) (arch) (See 克己復礼) act with restraint and conform to the ways of etiquette
繋縛[けいばく, keibaku] (n,vs) constraint; restraint
羽目を外す[はめをはずす, hamewohazusu] (exp,v5s) to cut loose; to act without restraint
克己復礼[こっきふくれい, kokkifukurei] (n,vs) exercising self-restraint and conforming to the rules of etiquette and formality
[にん, nin] (n) (arch) endurance; forbearance; patience; self-restraint
我慢しないで[がまんしないで, gamanshinaide] (exp) (See 我慢) without restraint; without hesitation; without holding back
手放し[てばなし, tebanashi] (n) without holding on; without using the hands; letting go one's hold; lack of reserve or restraint; openly; (P)
抑圧[よくあつ, yokuatsu] (n,vs) check; restraint; oppression; suppression; (P)
抑止[よくし, yokushi] (n,vs) check; checkmate; stave off; control; restraint; inhibit; (P)
拘束[こうそく, kousoku] (n,vs) restriction; restraint; binding; constraint; (P)
束縛[そくばく, sokubaku] (n,vs) restraint; shackles; restriction; confinement; binding; (P)
[かせ, kase] (n) (1) shackles; fetters; irons; handcuffs; restraint; constraint; (2) bonds (e.g. family); ties; binding relationship; binding relationships; encumbrance
歯止め[はどめ, hadome] (n,vs) (1) brake; skid; pawl; (2) restraint; curtailment; self-imposed limit; check; (P)
牽制;けん制[けんせい, kensei] (n,vs) check; restraint; constraint; diversion; feint; screen
牽束[けんそく, kensoku] (n) restraint; being exclusively absorbed in something
節制[せっせい, sessei] (n,vs,adj-no) moderation; self-restraint; temperance
縦横自在[じゅうおうじざい, juuoujizai] (n,adj-na) freely; right and left; active without any restraint; with unrestricted energy in all directions
羈束[きそく, kisoku] (n,vs) fetters; shackles; restraints
羈絆;覊絆[きはん, kihan] (n) fetters; shackles; restraints; bond; connection
自制心[じせいしん, jiseishin] (n) self-control; self-restraint
自己抑制[じこよくせい, jikoyokusei] (n,vs) self-restraint; self-control; self-repression; abstinence; self-inhibition; autogenic inhibition; autogenous suppression
自粛[じしゅく, jishuku] (n,vs) (1) self-control; self-discipline; self-restraint; (2) Japanese custom of apology followed by reclusion when caught doing something; (P)
遠慮[えんりょ, enryo] (adj-na,n,vs) diffidence; restraint; reserve; discretion; tact; thoughtfulness; (P)

restraint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวทิ่ม[adv.] (hūa thim) EN: without restraint FR: à fond
หัวทิ่มหัวตำ[X] (hūa thim hū) EN: without restraint FR:
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate FR: être réservé ; faire preuve de réserve
กามสังวร [n. exp.] (kām sangwøn) EN: sexual restraint FR:
การอดใจ[n.] (kān otjai) EN: restraint FR:
การระงับใจ[n.] (kān ra-ngap) EN: restraint FR:
การยับยั้งชั่งใจ[v. exp.] (kān yapyang) EN: restraint FR:
ควบคุมใจ[v. exp.] (khūapkhum j) EN: restraint ones mind FR:
เงื่อนไขบังคับ[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: constraint ; restraint FR:
ปากเบา[v.] (pākbao) EN: speak without restraint ; have a ready tongue ; speak without thinking FR:
พล่าม[v.] (phlām) EN: babble ; talk without restraint ; chatter ; ramble ; prattle ; talk endlessly and garrulously FR: bavarder ; babiller ; jaser ; radoter
สะบั้นหั่นแหลก[adv.] (saban han l) EN: without restraint ; unbridled ; tremendously FR:
ตะบัน[adv.] (taban) EN: persistently ; stubbornly ; unremittingly ; without restraint ; nonstop ; continuously FR: sans arrêt
ตามอำเภอใจ[adv.] (tām amphoēj) EN: arbitrarily ; at will ; wilfully ; as desire ; as one wishes ; without restraint ; freely ; as one likes ; as one pleases ; one's own way FR: arbitrairement ; selon son gôut
ทำใจ[v.] (thamjai) EN: accept ; reconcile ; come to terms with ; adjust to ; make the best of ; restraint one's mind FR: se faire à l'idée
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai t) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint FR: se contrôler soi-même
เหิม[v.] (hoēm) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints FR:
ยับยั้งชั่งใจ[v.] (yapyangchan) EN: have self-restraint ; exercise self-restraint ; have self-control ; exercise self-control ; practice self-control FR:

restraint ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschränkung {f} (Maßnahme)restrictive measure; restraint
Hemmnis {n}restraint

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า restraint
Back to top