ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

throwaway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *throwaway*, -throwaway-

throwaway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
throwaway (adj.) ที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว Syn. discarded
throwaway (adj.) ซึ่งออกแบบมาให้ใช้แล้วทิ้ง Syn. discardable Ops. hondisposible
throwaway (n.) ใบปลิว Syn. flier
throwaway (vt.) กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่ See also: กล่าวถึงน้อยกว่าความเป็นจริง Syn. low-key, classical, subtle Ops. overstate, exaggerate
throwaway (vi.) บรรยายไม่เต็มที่ See also: กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่ Syn. low-key, classical, subtle Ops. overstate, exaggerate
English-Thai: HOPE Dictionary
throwaway(โธร'อะเวย์) n. ใบปลิว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So far I'm the soggy part of the sandwich and the throwaway part of the cookie.ผมเคยบอกว่าผมอยากเป็นบอดี้การ์ดของพวกคุณ ผมหวังว่าคุณจะมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับเกาหลี
Well,these are just all throwaway people to you anyway,right?พวกเขาคงเป็นแค่คนที่ไม่มีค่าสำหรับคุณ ใช่มั้ย
This was sent from a throwaway phone.นี่ถูกส่งมาจากโทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้ง
Probably a throwaway.อาจจะโยนทิ้งแล้วก็ได้

throwaway ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
消化試合[しょうかしあい, shoukashiai] (n) throwaway match (i.e. one played after a tournament has already been decided); dead rubber
使い捨て(P);遣い捨て;使い捨(io)[つかいすて(P);つかいずて, tsukaisute (P); tsukaizute] (adj-no,n) throwaway; disposable; (P)

throwaway ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo t) EN: throwaway ; disposable FR: jetable ; à usage unique
ของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง[n. exp.] (khøng thī c) EN: throwaway product FR:

throwaway ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wegwerfflasche {f}throwaway bottle
Wegwerfgesellschaft {f}throwaway society
Wegwerfmentalität {f}throwaway mentality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า throwaway
Back to top