ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

descry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *descry*, -descry-

descry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
descry (vt.) เห็น (คำโบราณ) See also: ค้นพบ, ตรวจเจอ Syn. glimse, look, see
English-Thai: HOPE Dictionary
descry(ดิสไคร') vt. มองเห็น,ค้นพบ., See also: descrier n., Syn. discern
English-Thai: Nontri Dictionary
descry(vt) ค้นพบ,มองเห็น,เห็นแต่ไกล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า descry
Back to top