ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dismiss

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dismiss*, -dismiss-

dismiss ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dismiss (vt.) ปลดจากตำแหน่ง See also: ไล่ออก Syn. banish, terminate Ops. hire, employ
dismiss (vt.) ไม่สนใจ See also: เมินเฉย, มองข้าม Syn. ignore, overlook Ops. heed, regard
dismiss (vt.) เลิก See also: ยุบ
dismiss (vt.) อนุญาตให้ออกไปได้ Syn. excuse, pardon, justify
dismiss as (phrv.) ไม่สนใจ See also: ไม่พิจารณา
dismiss for (phrv.) ไล่ออกจาก (งาน, สถานที่) เพราะ See also: ขับออกเพราะ
dismiss from (phrv.) ไล่ออกจาก See also: ขับออกจาก
dismissal (n.) การไล่ออก See also: การปลดออก Syn. discharge
English-Thai: HOPE Dictionary
dismiss(ดิสมิส') vt. ไล่ออก,เลิก,บอกให้เลิกแถว,ไม่พิจารณา,แย้งกลับ,ไม่รับฟ้อง,ยกฟ้อง., See also: dismissible adj. ดูdismiss dismissive adj. ดูdismiss
dismissal(ดิสมิส'เซิล) วn. การไล่ออก,การบอกให้เลิก,การไม่พิจารณา,การยกฟ้อง, Syn. dismission
English-Thai: Nontri Dictionary
dismiss(vt) ปล่อยไป,ไล่ออก,เลิก(แถว),ยกฟ้อง,ยกเลิก
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dismiss๑. ยก, เลิก (ก. วิ.)๒. ไล่ออก, เลิกจ้าง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dismissal from officeการไล่ออกจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dismissal and nonsuitการยกฟ้อง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขับออก (v.) dismiss See also: discharge, fire, remove Syn. ให้ออก, ให้พ้นตำแหน่ง, ไล่ออก
ปลดออก (v.) dismiss See also: discharge, fire, remove Syn. ให้ออก, ให้พ้นตำแหน่ง, ไล่ออก, ขับออก
ยกฟ้อง (v.) dismiss See also: acquit
ยื่นซองขาว (v.) dismiss See also: fire, expel, axe, discharge, sack Syn. ไล่ออก, ให้ออก
ให้พ้นตำแหน่ง (v.) dismiss See also: discharge, fire, remove Syn. ให้ออก, ไล่ออก, ขับออก
ให้ออก (v.) dismiss See also: fire, expel, axe, discharge, sack Syn. ไล่ออก
ให้ออก (v.) dismiss See also: discharge, fire, remove Syn. ให้พ้นตำแหน่ง, ไล่ออก, ขับออก
การขับ (n.) dismissal See also: expulsion
เด้ง (v.) be dismissed See also: be discharged, be fired
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm going to find someone who's going to come clean... and we're going to dismiss your bullshit claim.ผมจะไปหาใครสักคนที่ไม่ได้แปดเปื้อนอยู่ในหนังสือนี่ ผมจะพิสูจน์ให้ดูว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริง
You're going in. Motion to dismiss is denied. $50,000 bail.ไม่มีการลดหย่อนใดๆ ทั้งสิ้นให้เสีย ค่าปรับเป็นเงินห้าหมื่นเหรียญ
You above all people shouldn't be one to dismiss the influence of the past.คุณไม่ใช่คนประเภทมองข้ามอิทธิพลในอดีตอย่างแน่นอน
Sometimes people see things, but they dismiss it.บางครั้งผู้คนเห็นบางอย่าง แต่เขาไม่สนใจมัน
You've the right to dismiss my teacherคุณสามารถไล่อาจารย์ของผมออกได้
We don't have time to dismiss things we've already dismissed.เราไม่มีเวลาจะทำพลาด เรามักจะไม่พลาด
I beg you, Sire - do not dismiss this. The beast is an omen.ข้าขอวิงวอน, ขอให้ท่านอย่าลืมว่า เจ้าสัตว์นี้เป็นลางแห่งหายนะ
Orders from the top... dismiss this illegal gathering immediately.คำสั่งจากเบื้องสูง... สลายการชุมนุม ที่ผิดกฎหมายนี้ในทันที.
You should know that I have the right, duty, and power to dismiss illegal gatherings here.แกน่าจะรู้นะ ว่าฉันมีสิทธิ์, หน้าที่, และอำนาจ ในการสลายการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย, ที่นี่
I spoke with the head of schools. He said we should dismiss the students.ผมคุยกับผู้บริหารโรงเรียนแล้ว เขาบอกว่าให้ปล่อยเด็กกลับบ้าน
But you just dismiss them?แต่คุณไม่ได้ให้ความสนใจพวกเขา
I was willing to dismiss it as gossip...ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องนินทากาเล

dismiss ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独尊儒术[dú zūn rú shù, ㄉㄨˊ ㄗㄨㄣ ㄖㄨˊ ㄕㄨˋ, 独尊儒术 / 獨尊儒術] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty)
罢官[bà guān, ㄅㄚˋ ㄍㄨㄢ, 罢官 / 罷官] dismiss from office
罢黜[bà chù, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ, 罢黜 / 罷黜] dismiss from office; ban; reject
罢黜百家,独尊儒术[bà chù bǎi jiā, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ, du2 zun1 ru2 shu4, 罢黜百家,独尊儒术 / 罷黜百家,獨尊儒術] Dismiss the hundred schools, revere only the Confucians (slogan of former Han dynasty)
撤换[chè huàn, ㄔㄜˋ ㄏㄨㄢˋ, 撤换 / 撤換] recall; dismiss and replace
[chù, ㄔㄨˋ, 黜] dismiss; expel
屏除[bǐng chú, ㄅㄧㄥˇ ㄔㄨˊ, 屏除] get rid of; dismiss; brush aside
[cí, ㄘˊ, 辞 / 辭] refined language; wording; poetic genre (so far, interchangeable with 詞|词); to take leave; to resign; to dismiss; to decline
摈斥[bìn chì, ㄅㄧㄣˋ ㄔˋ, 摈斥 / 擯斥] reject; dismiss

dismiss ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] (exp,v1) {comp} to dismiss a dialog box
首切る;首斬る;馘る;剄る[くびきる, kubikiru] (v5r) (1) to behead; to decapitate; (2) to fire; to dismiss
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh!
下げる[さげる, sageru] (v1,vt) to hang; to lower; to move back; to wear; to dismiss; to grant; (P)
免訴[めんそ, menso] (n,vs) acquittal; dismissal (of a case)
助命[じょめい, jomei] (n) sparing a life; clemency; reconsidering a dismissal
却下[きゃっか, kyakka] (n,vs) rejection; dismissal; (P)
引導[いんどう, indou] (n) requiem; prayer for dead; dismissal
御免(P);ご免(P)[ごめん, gomen] (int,n) (uk) your pardon; declining (something); dismissal; permission; (P)
懲戒免職[ちょうかいめんしょく, choukaimenshoku] (n) disciplinary dismissal (discharge)
拒絶反応[きょぜつはんのう, kyozetsuhannou] (n) (1) (organ) rejection; (2) unthinking dismissal; strong reaction (against); (P)
控訴棄却[こうそききゃく, kousokikyaku] (n) dismissal of an intermediate appeal
放逐[ほうちく, houchiku] (n,vs,adj-no) expulsion; ejection; dismissal; ostracism; (P)
更迭[こうてつ, koutetsu] (n,vs) change; shake-up; reshuffle (e.g. of a cabinet); dismissal (e.g. of a minister); exchanging places; (P)
棄却[ききゃく, kikyaku] (n,vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P)
永のお暇になる[ながのおいとまになる, naganooitomaninaru] (exp,v5r) to be dismissed
解任[かいにん, kainin] (n,vs) dismissal; (P)
解職[かいしょく, kaishoku] (n,vs) discharge; dismissal
解雇[かいこ, kaiko] (n,vs) discharge; dismissal; (P)
解雇通知[かいこつうち, kaikotsuuchi] (n,adj-no) dismissal notice; pink slip (US)
認証官[にんしょうかん, ninshoukan] (n) official whose appointment and dismissal requires Imperial acknowledgement (acknowledgment)
辞令[じれい, jirei] (n) (1) notice of personnel change (appointment, dismissal, etc.); (2) wording; choice of language; phraseology; (P)
追い出し;追出し[おいだし, oidashi] (n) (1) expulsion; dismissal; ejection; eviction; (2) drum beat at the end of a day's performance (in the theatre, sumo, etc.)
首になる[くびになる, kubininaru] (exp,v5r) (1) to be sacked; to be fired; to be dismissed; (2) to be beheaded
首を切る[くびをきる, kubiwokiru] (exp,v5r) (1) to fire from a job; to dismiss; to discharge; (2) to behead
首切り;首斬り[くびきり, kubikiri] (n) (1) (sens) decapitation; beheading; (2) firings; dismissals; layoffs; downsizing; (3) small samurai sword used for decapitation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box

dismiss ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉด[v.] (chēt) EN: drive away ; expel ; dismiss FR: renvoyer ; chasser
เฉดหัว[v. exp.] (chēt hūa) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss FR:
ให้ออก[v.] (hai-øk) EN: dismiss ; fire ; lay-off ; oust FR:
ให้ออกไป[v.] (hai-øk pai) EN: dismiss FR: renvoyer ; licencier ; révoquer ; congédier
ให้พ้นตำแหน่ง[v. exp.] (hai phon ta) EN: dismiss FR:
ขับออก[v. exp.] (khap øk) EN: dismiss ; discharge FR: rejeter
ความปฏิเสธ[n.] (khwām patis) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: refus [m]
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
ไล่ออก (ไล่...ออก)[v. exp.] (lai ... øk) EN: dismiss ... (s.o.) ; sack ... (s.o.) FR: licencier ... (qqn)
ไล่ออกจากโรงเรียน (ไล่...ออกจากโรงเรียน)[v. exp.] (lai ... øk ) EN: dismiss ... (sb.) from school ; expel ... (sb) from school FR: renvoyer ... (qqn) de l'école ; exclure ... (qqn) de l'école
ไล่ออกจากตำแหน่ง (ไล่...ออกจากตำแหน่ง)[v. exp.] (lai ... øk ) EN: dismiss FR: démettre de ses fonctions
ไล่พนักงานออก[v. exp.] (lai phanak ) EN: dismiss an employee ; fire an employee FR: licencier un employé ; renvoyer un employé
เลิกจ้าง[v. exp.] (loēk jāng) EN: lay off ; dismiss ; fire FR: licencier
ลอยแพ[v.] (løiphaē) EN: lay off ; abandon ; dismiss ; sack FR:
ไม่สนใจ[v. exp.] (mai sonjai) EN: take no interest (in) ; ignore ; dismiss ; do not care FR: ne pas s'intéresser à ; se désintéresser de ; se détacher de ; ne plus porter intérêt à ; ne pas se préoccuper de ; ignorer ; délaisser
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer ; ne pas accepter
พิพากษายกฟ้อง[v. exp.] (phiphāksā y) EN: dismiss a case FR:
ปลดจากตำแหน่ง[v. exp.] (plot jāk ta) EN: dismiss ; discharge ; remove from office ; put out of commission FR: destituer ; révoquer
ปลดออก[v.] (plot-øk) EN: dismiss ; discharge ; fire ; remove FR: détacher ; décrocher
สั่งยกฟ้อง[v. exp.] (sang yokføn) EN: dismiss a case FR:
ตัดสินยกฟ้อง[v. exp.] (tatsin yokf) EN: dismiss an action FR:
ถอดออกจากตำแหน่ง[v. exp.] (thøt øk jāk) EN: dismiss from office FR:
ถอดถอน[v.] (thøtthøn) EN: relieve ; discharge ; depose ; dismiss ; remove from office FR: démettre
โต้กลับ[v.] (tō klap) EN: respond ; react ; counterattack ; retaliate ; dismiss FR: réagir contre ; rétorquer ; objecter
แย่งเก้าอี้[v.] (yaēng kao-ī) EN: dismiss FR:
ยื่นซองขาว[v. exp.] (yeūn søng k) EN: dismiss ; fire ; expel ; axe ; discharge ; sack ; give notice of discharge FR:
ยกฟ้อง[v.] (yokføng) EN: dismiss ; dismiss an action ; dismiss a complaint ; acquit FR: rejeter une plainte
ยกคำร้อง[v. exp.] (yok khamrøn) EN: dismiss a police’s detention request FR:
โยกย้าย[v.] (yōkyāi) EN: remove ; dismiss ; send away ; move FR: transférer ; déplacer
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal FR: attestation [f] ; certificat [m]
เด้ง[v.] (deng) EN: be dismissed ; be discharged ; be fired FR:
การไล่ออก[n.] (kān lai-øk) EN: expulsion ; dismissal ; discharge FR: expulsion [f] ; renvoi [m]
การไล่ออกจากตำแหน่ง[n. exp.] (kān lai øk ) EN: dismissal from office FR:
การเลิกจ้าง[n.] (kān loēk jā) EN: dismissal ; discharge ; disposal FR: licenciement [m] ; renvoi [m]
การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม[n. exp.] (kān loēk jā) EN: unfair dismissal FR: licenciement abusif [m]
การถอดถอนจากตำแหน่ง[n. exp.] (kān thøtthø) EN: dismissal FR:
การยกฟ้อง[n.] (kān yokføng) EN: acquittal ; dismissal of action FR:
การยกฟ้องคดีแพ่ง[n. exp.] (kān yokføng) EN: dismissal of a civil action FR:
ซองขาว[n.] (søngkhāo) EN: white envelope ; notice of discharge ; notice of dismissal FR:

dismiss ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kündigungsschutz {m}protection against unlawful dismissal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dismiss
Back to top